Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Чорний Олександр Станіславович. Управління бюджетним процесом на регіональному рівні : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 216арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 193-203.Анотація до роботи:

Чорний О.С. – Управління бюджетним процесом на регіональному рівні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України. – Донецьк, 2005.

У дисертації комплексно досліджуються процеси демократизації бюджету і бюджетного процесу у руслі суспільного вибору.

Доведено необхідність зміни концептуального підходу до формування бюджету соціально-економічного розвитку регіону “від досягнутого” за темпами економічного зростання на підхід “від соціальних потреб”, встановлених на основі нормативів європейського рівня, з виділенням окремих етапів формування державного і місцевих бюджетів.

Обґрунтовано рекомендації щодо прийняття довгострокової бюджетної стратегії як основи спадкоємності бюджетного планування, ієрархії бюджетних планів-програм різного рівня деталізації. Визначено основні напрямки комплексного реформування системи бюджетних правовідносин.

Сформульовано концептуальні принципи реформування бюджетного процесу в Україні і розроблено принципову схему їх реалізації. Побудовано математичні моделі динаміки надходжень до Державного бюджету по Донецькій області і до місцевих бюджетів, виконано прогнозні розрахунки і обґрунтовано заходи щодо зміцнення дохідної бази місцевого самоврядування.

Визначені основні напрями і форми інформаційно-комунікативної діяльності органів державного і регіонального управління і місцевого самоврядування з метою розвитку інституційних умов суспільного вибору у сфері бюджетної політики.

У дисертації наведене нове рішення наукової задачі, яке полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності реформування бюджетного процесу у руслі суспільного вибору, визначенні напрямів і методів демократизації процесу формування і виконання бюджету на рівні регіону.

 1. Встановлено, що врахування демократичних принципів при формуванні механізмів фінансових рішень справляє значний вплив на стабільність державних фінансів і економіки загалом. Обґрунтовано, що сучасний підхід до природи бюджету ґрунтується на його репрезентативності в умовах демократії, участі громадян у бюджетному процесі через різні форми погодження у демократичних інститутах. Економічна раціональність бюджетної політики досягається на основі оптимізації формування і виконання бюджету за критерієм максимізації суспільної корисності через відповідність бюджетних рішень панівним суспільним настроям і очікуванням.

 2. За результатами ретроспективного аналізу світового досвіду розбудови демократичної участі у бюджетному процесі на регіональному рівні узагальнено методичні підходи до визначення співвідношення між плануванням регіонального розвитку і демократичними процедурами та виявлено загальну проблематику програмування соціально-економічного розвитку регіону як основи невідповідності структури і виконання бюджету загальним суспільним потребам.

 3. Доведено необхідність зміни концептуального підходу до формування бюджету соціально-економічного розвитку регіону “від досягнутого” за темпами економічного зростання на підхід “від соціальних потреб”, встановлених на основі нормативів європейського рівня, з виділенням окремих етапів формування державного і місцевих бюджетів: законодавчого закріплення переліку мінімальних соціальних потреб; визначення довгострокових цілей і організаційної структури реалізації державної і регіональної соціальної політики; наукового забезпечення прогнозування і прогнозних схем соціально-економічного розвитку держави і регіонів; методичного забезпечення залучення громадськості до бюджетного процесу.

 4. Обґрунтовано, що основою довгострокової бюджетної стратегії, забезпечення фінансового наповнення стратегічних програм соціально-економічного розвитку регіонів має бути щорічне Бюджетне послання Президента України з наступною спадкоємністю бюджетного планування, ієрархії бюджетних планів-програм різного рівня деталізації. При цьому зростає роль бюджетної резолюції як інструменту реалізації повноважень парламенту і його впливу на уряд, починаючи з ранніх стадій перебігу бюджетного процесу. Визначено основні напрямки комплексного реформування системи бюджетних правовідносин у межах запропонованого підходу.

 5. За результатами аналізу бюджетного механізму виділено вузлові проблеми бюджетного процесу в Україні: недосконалість законодавства у сфері фінансів; невиправданий рівень автономії і неузгодженість дій державних установ у сфері фінансів; низький рівень бюджетної дисципліни учасників бюджетного процесу; непрозорість етапів формування і виконання бюджету. Сформульовано концептуальні принципи реформування бюджетного процесу в Україні і розроблено принципову схему їх реалізації.

 6. На основі побудови математичних моделей динаміки надходжень до Державного бюджету по Донецькій області і до місцевих бюджетів виконано прогнозні розрахунки і обґрунтовано заходи щодо зміцнення дохідної бази місцевого самоврядування: коригування ставки ПДВ у бік зменшення; пільги для малого бізнесу при визначенні розміру податку на прибуток; формування позабюджетних фондів за рахунок надходжень до бюджету; розробка національної програми забезпечення соціального рівня населення за участю місцевих органів влади.

 7. Визначено альтернативні прогнозні варіанти перспективного розвитку Донецької області з урахуванням рівня її фінансового, ресурсного, науково-технічного забезпечення: сценарій інерційного розвитку господарства регіону і сценарій пріоритетного розвитку регіоноформуючих галузей, який передбачає першочергову підтримку потужного виробничого сектору економіки, що домінуватиме у системі економічного потенціалу області. Демократичний вибір варіанту перспективного розвитку регіону визначатиме на довгострокову перспективу бюджетні пріоритети, структуру, плановий рівень дохідної і видаткової частин бюджету регіону.

 1. На підставі рівня відкритості регіональних бюджетів в Україні визначені основні напрями і форми інформаційно-комунікативної діяльності органів державного і регіонального управління і місцевого самоврядування щодо залучення до бюджетного поцесу підприємців, представників асоціацій бізнесу, неурядових неприбуткових організацій жіноцтва, молоді, ветеранів, інвалідів, інших верств населення і окремих громадян з метою розвитку інституційних умов суспільного вибору у сфері бюджетної політики.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Чорний О.С. Концептуальні підходи щодо реформування місцевих бюджетів // Зб.наук.праць ДонДУУ, т. ІІІ, серія “Державне управління”, вип. 14 “Державне регулювання економіки і соціального розвитку територій та підприємств”. – Донецьк: МПП “ВІК”, 2002. – С. 218 – 223.

 2. Чорний О.С., Шаров Ю.П. Управління бюджетним процесом на місцевому рівні: основні форми і напрямки // Зб. наук. праць ДонДАУ, т. IV, серія “Державне управління”, вип. 26 “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”. – Донецьк: НОРД-ПРЕС, 2003. – С. 64-71.

Особистий внесок здобувача: виділення оптимальних форм залучення громадян до початкових етапів бюджетного процесу .

 1. Смерічевський С., Чорний О. Казначейство у бюджетному процесі України: загальні проблеми, регіональний досвід // Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ “Актуальні проблеми державного управління”. Вип. 2 (14). – Одеса: ОРІДУ УАДУ, 2003. – С. 315-326.

Особистий внесок здобувача: досліджено функції Державного казначейства з виконання бюджетів, а саме відповідність платіжних документів бюджетного розпису, затвердження кошторису доходів та видатків, наявність підтверджуючих документів.

 1. Смерічевський С.Ф., Чорний О.С. Перспективи і проблеми сучасної бюджетної політики (досвід Донецької області) // Зб. наук. праць ДонДАУ. т. V, серія “Державне управління”, вип. 31 “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”. – Донецьк: МПП “ВІК”, 2004. – С. 59-69.

Особистий внесок здобувача: обгрунтування розробки і впровадження у практику діяльності Державного казначейства єдиної автоматизованої системи режиму бюджету, створеної на засадах сучасних методів логістики в державних установах фінансового розподілу.

 1. Чорний О.С. Реформування бюджетного процесу на регіональному рівні // Менеджер. – 2005. - № 4 (34). – С. 75-78.

Публікації у інших наукових виданнях

    1. Палей С.Б., Чорный А.С. Обеспечение действенности распределительной и контрольной функций налогов как фактор формирования бюджетов самоуправления // Матеріали V-ї Міжрегіон.наук.-практ.конф. “Оподаткування у промисловому регіоні: теорія, практика та перспективи розвитку”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. - С. 52-55.

    Особистий внесок здобувача: запропоновані шляхи вдосконалення системи формування загального і спеціального бюджетів.