Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Шевченко Віталій Володимирович. Унійна проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України середини XV - кінця XVI століття : Дис... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2004. — 352арк.+ дод. : арк. 353-513 — Дві кн. одиниці. — Бібліогр.: арк. 365-513.Анотація до роботи:

Шевченко В.В. Унійна проблематика та її полемічний дискурс в житті Руси-України середини XV — кінця XVI століття. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство. — Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України (Відділення релігієзнавства), Київ, 2004.

Дисертація присвячена дослідженню унійної проблематики та її полемічного дискурсу в житті Руси-України середини XV — кінця XVI ст. В дослідженні застосовано комплексний підхід до аналізу унійного феномена, розкрито його церковно-релігійну домінанту, полемічність сприйняття та оцінок, зв’язок з провідними ідеологемами християнського життя доби Відродження, Реформації і Контрреформації. Виклад унійних ініціатив, тенденцій та акцій базований на пам’ятках полемічної літератури, а також інших документальних джерелах, які відображають не лише двовекторну типологію мислення речників православної та католицької ортодоксій, але й складність регіонального життя в міждержавному трикутнику «Москва-Вільна-Краків».

Виявлено закономірності та специфіку унійного процесу в Руси-Україні, що в хронологічних межах теми знаходилася під політичним протекторатом Речі Посполитої, показано історичну тяглість унійних заходів на тлі православно-католицьких суперечностей, розкрито своєрідність їх науково-богословської інтерпретації, з’ясовано особливості конфесійної претензійності християн, що назагал призводило до неминучих поділів опонентів на палких прихильників та рішучих заперечників православно-католицького об’єднання, а також викликало до життя події, які вагою своїх наслідків не втратили своєї актуальності й дотепер, на етапі державної розбудови незалежної України.

Публікації автора:

Індивідуальна монографія:

 1. Шевченко В.В. Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду. — К.: Преса України, 2002. — 416 с.

Статті в наукових збірниках і часописах:

 1. Шевченко В. Антикатолицькі твори Києво-Михайлівського полемічного збірника початку XVII ст.: походження та проблематика // Людина і світ. — 2003. — №8—9. — С. 55—59.

 2. Шевченко В. Два берестейських собори: тріумф і трагедія. Завершення передберестейського унійного процесу // Людина і світ. — 2004. — №4. — С.25—30.

 3. Шевченко В. До питання висвітлення Ферраро-Флорентійської та Берестейської уній // Християнство: історія і сучасність. Науковий збірник / Ред.кол. А.М. Колодний (гол.ред.) та ін. — К., 1998. — С.101—107.

 4. Шевченко В. Доберестейські унійні приготування: рік 1594 // Людина і світ. — 2003. — №2. — С.35—40.

 5. Шевченко В. З роздумів про унію // Український засів. — 1996. — №1/3. — С.130—142.

 6. Шевченко В. З історії полемічної думки. «Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького // Людина і світ. — 2004. — №5. — С.43—51.

 7. Шевченко В. Ідеологічний розвиток унійних тенденцій у богословських працях П.Скарги початку Контрреформації // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Націон.педаг. ун-т ім. М. Драгоманова. — К., 2003. — Вип.12. — С.153—161.

 8. Шевченко В. Кілька документальних свідчень про передумови запровадження Берестейської унії // Сучасність. — 1996. — Ч.12. — С.66—77.

 9. Шевченко В. Конфесійний чинник в богословському насвітленні православної Церкви Речі Посполитої 30-х—40-х років XVI ст. // Відомості. — Лондон, 2002. — Ч.4 (312). — С.34—37.

 10. Шевченко В. На порозі Берестя. Церковно-релігійні предикати та політико-ідеологічне тло передберестейського унійного процесу другої половини 1595 — початку 1596 років // Людина і світ. — 2004. — №2. — С. 27—32.

 11. Шевченко В. Острозька академія: її чолові представники та початки діяльності // Людина і світ. — 2003. — №7. — С.2—6.

 12. Шевченко В. Передберестейський унійний процес 1590—1593 років: мотиви, проблематика, перспективи // Українське релігієзнавство. — К., 2000. — №24. — С.85—96.

 13. Шевченко В. Ренесансно-реформаційні інновації: з історії виникнення та розвою // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Націон. педаг. ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 2001. — Вип.9. — С.65—72.

 14. Шевченко В. Реформаційний поступ середини XVI ст., його «польська» специфіка та віросповідний поліфонізм // Наукові записки. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія / Націон. педаг. ун-т ім. М.Драгоманова. — К., 2002. — Вип. 10. — С. 35—41.

 15. Шевченко В. Русь-Україна: шлях від унії Ферраро-Флорентійської до Берестейської // Пам’ять століть. — 1996. — Ч.3. — С.121—134.

 16. Шевченко В. «Супліка» С.Оріховського: її полемічний підтекст та ренесансно-реформаційні виміри // Відомості. — Лондон, 2003. — Ч.1(313). — С.29—33.

 17. Шевченко В. Уніати й антиуніати: Унійні колізії у документах першої половини 1595 р. // Людина і світ. — 2003. — №11(518). — С.43—50.

 18. Шевченко В. Унійна двовекторність теорії «Москва — III Рим» та «Грамоти Мисаїла» в історичному контексті другої половини XV ст. // Українське релігієзнавство. — К., 2002. — №21. — С.64—74.

 19. Шевченко В. Унійні ініціативи в житті православної Церкви Речі Посполитої початку Контрреформації, їх мотиваційний підтекст та суспільне сприйняття // Українське релігієзнавство. — К., 2002. — Вип. 22. — С.94—105.

 20. Шевченко В. Унійні рефлексії постфлорентійського 20-ліття в церковно-релігійному житті польсько-литовсько-руського регіону // Українське релігієзнавство. — К., 2001. — №17. — С.45—61.

 21. Шевченко В. Ферраро-Флорентійська унія: її вселенський статус та історичне значення // Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий збірник / Ред. кол. А.М. Колодний, П.Л. Яроцький (гол.редактори) та ін. — К., 2000. — С.147—150.

 22. Шевченко В. Церковно-релігійні пертурбації та їхні впливи на взаємини Москви, Вільни й Кракова XV — початку XVI ст. // Відомості. — Лондон, 2003. — Ч.2 (314). — С.26—32; Ч.3(315). — С.14—20.

Статті, в яких досліджувана тема знайшла часткове висвітлення:

 1. Шевченко В. Особливості розвитку мови та український літературний процес XI — поч. XX ст. (культурно-історичний аспект) // Визвольний шлях. — Лондон, 2003. — Кн.5 (662). — С.74—86.

 2. Шевченко В. Петро Могила: штрихи до портрета людини, діяча, богослова (до 355 роковин смерти) // Визвольний шлях. — Лондон, 2002. — №1. — С.53—61.

 3. Шевченко В. Українське літературне бароко кінця XVI—XVIII ст.: спроба узагальнення // Визвольний шлях. — Лондон, 2003. — Кн.1 (658). — С.67—78; Кн.2 (659). — С.71—82; Кн.3 (660). — С.104—116.

 4. Шевченко В. Письменник та епоха або пролегомени на тему життя і творчості Мелетія Смотрицького початкового періоду // Визвольний шлях. — Лондон, 2003. — Кн.10 (667). — С.66—85.