Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Психіатрія


Теклюк Сергій Васильович. Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики : Дис... канд. мед. наук: 14.01.16 / Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова. — Вінниця, 2006. — 166арк. — Бібліогр.: арк. 130-156.Анотація до роботи:

Теклюк С.В. Удосконалення ранньої діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.16 – психіатрія. – Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, Київ, 2006.

На підставі дослідження поширеності, структури та клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики удосконалено ранню діагностику й тактику лікування цих розладів в умовах територіальної поліклініки (сімейної амбулаторії).

Визначено оптимальний скринінговий інструментарій для виявлення групи високого ризику наявності депресії, створено алгоритм ранньої діагностики даної патології у хворих амбулаторної ланки загальномедичної допомоги.

У дослідженої категорії пацієнтів встановлено значну поширеність депресивних розладів (40,1%), а також особливості їх структури та клініко-психопатологічних проявів, які полягають у високій питомій вазі патології невротичного регістру (36,9%), незначній вираженості депресій (67,4%) і переважанні тривожно-депресивної симптоматики (45,1% обстежених).

Обґрунтовано рекомендації стосовно диференційованої психофармакотерапії коморбідних депресивних розладів, визначено оптимальну тактику лікування дослідженої категорії пацієнтів в умовах загальномедичної амбулаторної мережі.

 1. У дисертаційній роботі на підставі дослідження поширеності, структури і клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики наведено обґрунтування та нове вирішення науково-практичної задачі вдосконалення ранньої діагностики та оптимізації терапії цих розладів в умовах територіальної поліклініки (сімейної амбулаторії).

  Доведено надійність і валідність скринінгового опитувальника М.А.Whooley et al. та обґрунтовано доцільність його використання в умовах амбулаторної ланки загальномедичної допомоги. Встановлено сильний кореляційний зв’язок (r=0,78) між показниками шкали HAM-D21 та опитувальника BDI, що дозволяє рекомендувати останній як зручний та доступний для лікарів-інтерністів психодіагностичний інструментарій.

  Високий ризик наявності депресії визначався, за результатами скринінгового опитувальника М.А.Whooley et al., у 44,6% обстежених пацієнтів, у 90,0% з них депресивний розлад було верифіковано клінічно. До цього лікарями-інтерністами афективну патологію виявлено тільки у 1,4% осіб групи ризику, що свідчить про незадовільну діагностику депресії у даної категорії пацієнтів.

  Дослідження структури депресивних розладів дозволило виділити наступні клінічні форми: афективні розлади органічного генезу (29,6%), розлади настрою (33,5%), депресивні розлади невротичного регістру (36,9%). Таким чином, для пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики, на відміну від хворих психіатричних та соматичних стаціонарів, виявилась характерною висока питома вага депресивних розладів невротичного регістру.

  Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у дослідженої категорії пацієнтів полягали у переважанні тривожно-депресивної симптоматики (45,1% обстежених), а також у незначній вираженості клінічних проявів патології. Так, за шкалою HAM-D21 легкий ступінь депресії визначався у 67,4% хворих, помірний – у 27,0%, важкий – лише у 5,6% обстежених. Депресивно-іпохондричний синдром було діагностовано у 23,6% пацієнтів, астено-депресивний – у 20,2%, меланхолічний – у 11,1%. Виявлені особливості клінічної картини коморбідних депресивних розладів потрібно враховувати під час проведення антидепресивної терапії пацієнтам загальномедичної амбулаторної мережі.

  За результатами дослідження розроблено і впроваджено алгоритм ранньої діагностики та оптимальної терапевтичної тактики стосовно депресивних розладів, а також показання до диференційованої антидепресивної терапії у пацієнтів загальномедичної амбулаторної практики.

  Застосування запропонованого алгоритму надання лікувально-діагностичної допомоги дозволяє значно підвищити ефективність ранньої діагностики та терапії коморбідних депресивних розладів, а також, за даними катамнестичного обстеження, суттєво поліпшити якість життя хворих.

Публікації автора:

 1. Теклюк С.В. Скринінгові методи діагностики депресивних розладів у загальномедичній практиці // Вісник Вінницького нац. мед. ун-ту. – 2005. – № 9 (1). – С.154-157.

 2. Пішель В.Я., Теклюк С.В. Алгоритми діагностики та лікування депресивних розладів у пацієнтів первинної ланки загальномедичної мережі // Арх. психіатрії. – 2005. – № 2. – С.87-92.

 3. Пішель В.Я., Теклюк С.В. Діагностика та терапія депресій у загально- медичній практиці: сучасний погляд на проблему // Арх. психіатрії. – 2004. – № 4. – С.137-141.

 4. Пішель В.Я., Полив’яна М.Ю., Теклюк С.В., Коваленко І.В., Максимчук О.Ю., Олевінська В.М., Кавка С.О. Досвід раннього виявлення депресивних розладів у загальномедичній мережі // Арх. психіатрії. – 2003. – № 4. – С. 40-43.

 5. Полив’яна М.Ю., Теклюк С.В. Про доцільність скринінгу депресивних розладів серед пацієнтів амбулаторно-поліклінічної мережі // Сучасні проблеми психіатрії: Зб.наук.пр. – Київ, 2003. – С.33.

 6. Теклюк С.В. Особливості діагностики та терапії депресивних розладів серед пацієнтів загальномедичної практики // YIII університет. наук.-практ. конф. молодих учених та фахівців. – Вінниця, 2004. – С.29.

 7. Теклюк С.В. Клініко-патопсихологічні особливості пацієнтів загально-медичного профілю з виявленими депресивними розладами // ІХ Міжнарод. мед. конгрес студентів і молодих вчених. – Тернопіль, 2005. – С.113.

 8. Теклюк С.В. Антидепресанти в загальномедичній практиці // Матеріали до ІІ міжвуз. наукової конф. студентів та молодих вчених. – Вінниця, 2005. – С.117-119.

 9. Теклюк С.В. Досвід надання лікувально-діагностичної допомоги хворим з депресивними розладами в умовах територіальної поліклініки // XI університет. наук.-практ. конф. молодих вчених та фахівців. – Вінниця, 2005. – С.78.

 10. Пішель В.Я., Полив’яна М.Ю., Теклюк С.В. Методика скринінгової діагностики депресивних розладів у загальномедичній мережі // Реєстр галузевих нововведень. – 2005. – Вип.22-23. – Реєстр. № 170/23/05. – С.112.