Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Коновалова Олена Вікторівна. Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з урахуванням акустичного фактора : Дис... канд. наук: 21.06.01 - 2005.Анотація до роботи:

Коновалова О.В. Удосконалення проектування генерального плану аеропорту з урахуванням акустичного фактору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки). – Національний авіаційний університет, Київ, 2005 р.

Метою роботи є зниження впливу авіаційного шуму на персонал та населення, що мешкає на околицях аеропорту, через удосконалення та реалізацію рекомендацій щодо генерального планування аеропортів з урахуванням акустичного фактора.

Для реалізації цього були вирішені такі завдання: проаналізовано нормативні вимоги, реальні акустичні умови та існуючі підходи щодо вирішення проблеми авіаційного шуму на території і на околицях аеропорту; виконано порівняльний аналіз завдання оцінки авіаційного шуму на території і на околицях аеропорту; досліджено вплив планування аеропорту на акустичні умови на території і на околицях аеропорту; удосконалено моделі утворення, поширення та впливу шуму з урахуванням спектральних характеристик шуму джерел, а також ефектів згасання та екранування; досліджено чутливость та толерантність моделі щодо помилок у вихідній інформації; удосконалено методику акустичного зонування території аеропорту; обґрунтовано акустичну модель аеропорту; розроблено й обґрунтовано рекомендації щодо вибору заходів зменшення авіаційного шуму.

Рекомендації щодо встановлення зон захисту від надмірного впливу шуму були впроваджені для розроблення розділу “Охорона навколишнього середовища” Генерального плану м. Київ на період до 2020 року в частині оцінки шумового впливу аеропорту “Київ” (“Жуляни”) на територію м. Київ.

У дисертації запропоновано нове вирішення актуального науково-технічного завдання щодо зменшення впливу авіаційного шуму на персонал та населення, що мешкає на околицях аеропорту, яке грунтується на врахуванні акустичного фактора у процесі проектування генерального плану аеропорту.

Основні наукові висновки та практичні рекомендації:

 1. Встановлено, що проблема шуму, що діє на персонал авіапідприємства, розглядається здебільшого з погляду професійної патології і розвитку засобів індивідуального захисту. Водночас майже не зазначено проблему зниження продуктивності праці внаслідок впливу шуму та можливость попередження економічних збитків через раціональне проектування генерального плану аеропорту.

 2. Визначено, що існуючі рішення типових схем генеральних планів аеропорту 1–5 класів України та зарубіжжя не враховують особливості акустичних вимог на території аеропорту. Встановлено, що для збільшення ефективності заходів щодо зниження негативного впливу авіаційного шуму на персонал авіапідприємства та населення, що мешкає в околицях аеропорту, можливе використання раціонального планування генерального плану з урахуванням акустичного фактора.

 3. Визначені основні джерела авіаційного шуму на території аеропорту і робочі місця з експозицією шуму вище нормативних значень. У зв`язку з малим ослабленням шуму на пероні майже весь авіаційно-технічний персонал, що знаходиться поблизу з ПК під час виконання різних видів технічного обслуговування, підпадає під підвищений вплив шуму під час роботи допоміжної силової установки (на 9–12 дБ(A)), руління (на 8–15 дБ(A)), зльоту і посадки ПК (на 15—20 дБ(A)), випробування двигунів літаків (на 8—13 дБ(A)), роботи аеродромних газоструменевих машин (на 14–16 дБ(A)). Виявлено також, що рівні шуму перевищують нормативні значення за еквівалентним (85 дБ(A)) та максимальним (135 дБС) рівнями шуму між посадковими галереями та за відносно високої щільності місць стоянок ПК.

 4. Обґрунтовано акустичну модель аеропорту, яка має вирішувати завдання проектування генерального плану аеропорту (аеродрому та службово-технічної території; звукоізоляції огороджувальних конструкцій; внутрішнього планування будівель та споруд), що дозволяє визначити рівні звуку у вузлах розрахункової сітки на території аеропорту та виконати аналіз акустичних умов, зокрема у спектральній області. Виконано аналіз чутливості та толерантності моделі і визначено вимоги до помилок у первинних даних.

 5. Рекомендовано заходи щодо зведення на стадії проектування аеропорту до нормативних значень впливу авіаційного шуму на персонал авіапідприємства та населення, що мешкає на його околицях (раціональне планування та зонування аеропорту з урахуванням акустичного фактора; використання акустичних екранів; проектування споруд з підвищеною звукоізоляцією). Обґрунтовано пакети заходів щодо підвищення ефективності звукоізоляції споруд, що дозволяють без виконання додаткових розрахунків знизити рівень шуму всередині приміщень на 30–35 дБ.

 6. Розроблено проект «Посібника з проектування аеропортів цивільної авіації. Захист від шуму та акустичний благоустрій території аеропорту». Результати дисертаційних досліджень використано для оцінювання та обґрунтування зон обмеження житлової та адміністративної забудови для аеропортів “Київ” (“Жуляни”), “Одеса” та “Львів”.

Публікації автора:

 1. Коновалова E.В. Экономические аспекты решения проблемы шума в рабочей зоне аэропорта // Вісн. КМУЦА. – 1999. – №2. – С.298–302.

 2. Запорожец А.И., Коновалова E.В. Методы акустического конструирования помещений // Вісн. НАУ. – 2001 – №2. — С. 117–120.

 3. Запорожец А.И., Коновалова E.В. Акустическая защита зданий служебно-технической территории аэропорта от авиационного шума // Вісн. НАУ. – 2001. – №3. – С. 168–171.

 4. Коновалова О.В. Особливості проектування аеропорту з урахуванням екологічних критеріїв по шуму // Вісн. НАУ. – 2004. – №3. — С. 111–115.

 5. Запорожець О.І., Коновалова О.В. Визначення алгоритмів обґрунтування пропускної здатності аеропорту з обмеженнями по авіаційному шуму // Вісн. НАУ. – 2005. – №1.
  — С. 148–152.

 6. Zaporozhets A.I., Kartishev O.A., Konovalova E.V. Noise Levels Assessment Inside Airport Buildings from External Sources // Journal of Vibroengineering. – Vilnius, Lithuania. – 2000. — №3. – P. 121–123.

 7. Zaporozhets A.I., Konovalova E.V. Results and Models of Noise Assessment Inside Airport Working Area // Journal “Ultrasound” of Kaunas University of Tecnology. — Kaunas, Technologija. – 2003. – Vol. I, № 2(47). – P. 134-136.

 8. Коновалова E.В. Экономические аспекты решения проблемы шума в рабочей зоне аэропорта // Авиа-1999: Материалы I Междунар. научн.-техн. конф. (24-26 октября 1999 г.). – К.: КИИГА, 1999.

 9. Картышев О.А., Запорожец А.И., Коновалова E.В. Методы расчета акустической нагрузки и ее снижения при проектировании рабочей зоны аэропорта // Авиационная акустика: Тез. докл. семинара ЦАГИ (24-26 мая 1999 г.). – Дубна: ЦАГИ, 1999. — С. 34–36.

 10. Zaporozhets A.I., Kartishev O.A., Konovalova E.V. Metodology of numerical noise assessment at the working area of the airports // Transport noise and vibration: Proceedings of the Vth Int. Sumposium (6-8 June 2000), – St. Petersburg, Russia. – 2000. – P.212–220.

 11. Картышев О.А., Запорожец А.И., Коновалова E.В. Структура методики проектирования аэропортов с учетом критерия авиационного шума. Исследование акустических характеристик опытных материалов с комбинированными свойствами // Авиационная акустика: Тез. докл. семинара ЦАГИ (14-15 сентября 2000 г.). – Дубна: ЦАГИ, 2000. — С. 94–96.

 12. Коновалова E.В. Оценка уровней шума в служебных помещениях аэропорта от внутренних источников. Акустическое конструирование помещений // Авиа–2000: Материалы II Междунар. научн.-техн. конф. (4-6 октября 2000 г.). – К.: НАУ, 2000. – С. 1.8–1.13.

 1. Коновалова E.В., Картышев О.А. Акустическое конструирование производственного помещения с помощью компьютерной программы // Авиа–2001: Материалы III Междунар. научн.-техн. конф. (24-26 апреля 2001 г.). – К.: НАУ, 2001. – С.17.29–17.32.

 2. Коновалова E.В., Картышев О.А. Анализ пропускной способности аэропорта в соответствии с условиями охраны окружающей среды // Безопасность жизнедеятельности. Образование, наука, практика: Материалы I Всеукраинской научн.-метод. конф. (29-30 января 2002 г.). – К., НАУ, 2002. – С.110–111.

 3. Коновалова E.В., Картышев О.А. Анализ влияния планировки аэропорта на акустические условия в рабочей зоне // Авиа-2002: Материалы IV Междунар. научн.-техн. конф. (24-26 апреля 2002 г.). – К.: НАУ, 2002. – С.25.40–25.44.

 4. Zaporozhets A.I., Konovalova E.V., Kartishev O.A. Environmental Capacity of an Airport According to Noise Conditions // Transport noise and vibration: Proceedings of the VIth Int. Sumposium (4-6 June 2002), – St. Petersburg, Russia. – 2002. – P.21–25.

 5. Коновалова E.В. Анализ уровней авиационного шума в рабочей зоне аэропорта по данным измерений // Безопасность жизнедеятельности. Образование, наука, практика: Материалы II Всеукраинской научн.-метод. конф. (18-19 марта 2003 г.). – К.: НАУ, 2003. — С.203–208.

 6. Запорожец А.И., Коновалова E.В., Картышев О.А. Акустическое зонирование территории аэропорта // Авиа-2003: Материалы V Междунар. научн.-техн. конф. (23-25 апреля 2003 г.). – К.: НАУ, 2003. – С.25.5–25.8.

 7. Запорожец А.И., Коновалова E.В. Мероприятия по повышению эффективности звукоизоляции здания от авиационного шума // Авиа-2004: Материалы VI Междунар. научн.-техн. конф. (24-26 апреля 2004 г.). – К.: НАУ, 2004. – С.25.5–25.9.

 8. Коновалова E.В. Акустическая модель аэропорта // Наука і молодь. Прикладна серія: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2004. — С. 167–170.