Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


9. Блінова Наталя Сергіївна. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління агропромисловим комплексом: дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2004.Анотація до роботи:

Блінова Н.С. Удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління агропромисловим комплексом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління – Донецька державна академія управління, Донецьк, 2003.

Дисертація присвячена удосконаленню організаційно-економічного механізму державного управління агропромисловим комплексом.

Здійснено комплексний організаційно-економічний аналіз механізмів державного регулювання аграрної сфери. Особлива увага приділяється з'ясуванню значення, можливостей і меж державного регулювання, аналізу ефективності економічних перетворень в аграрній сфері.

Розглянуто стан, форми і напрямки реорганізації аграрного сектора Донецької області. Виявлені та узагальнені проблеми формування нових організаційно-правових структур.

Розглянута та проаналізована концепція кооперативів, що повинна мати відносно високий рівень державної підтримки.

Вивчено і проаналізовано впровадження маркетингу – системи організації управління фінансово-господарської діяльності на сільськогосподарському підприємстві. Використання найсучасніших методів раціональної організації.

Обґрунтовано розвиток інформаційно-консультаційної служби як провідника програм соціального розвитку сільської місцевості, а також посилення ролі та удосконалення створеної в Україні Національної сільськогосподарської консультаційної служби, з метою сприяння прибутковому розвитку сільськогосподарського сектора економіки.

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування й вирішення актуального науково-практичного завдання щодо удосконалення організаційно-економічного механізму державного управління агропромисловим комплексом.

Основні висновки та результати, які одержано в ході проведених досліджень, зводяться до такого.

 1. Обґрунтовано державне економічне регулювання аграрного сектора економіки в умовах становлення і розвитку ринкових відносин, метою якого є забезпечення стійкого розвитку агропромислового виробництва і на цій основі задоволення внутрішнього попиту на продовольство, а промисловості в сировині, створення умов для соціального розвитку села.

 2. Розглядаючи сучасний стан АПК, зроблено висновок про те, що проведена економічна та аграрна реформа вирішила лише формально юридичні задачі і дозволила створити тільки базисні умови для поглиблення ринкових відносин, а необґрунтовано завищена оцінка ролі ринку при ослабленні ролі держави в регулюванні економічних процесів привела до розпаду сформованих господарських зв'язків, деградації матеріально-технічної бази в агропромисловому виробництві, спровокувала спад виробництва продукції.

 3. Проведений аналіз сучасного стану і тенденцій розвитку АПК Донецької області виявив, що в регіоні сформований досить ефективний організаційно-економічний механізм державного економічного регулювання агропромислового виробництва, продовольчого ринку і соціального розвитку села.

 4. Відзначено, що вкрай негативний вплив на сільське господарство країни робили і роблять макроекономічні фактори, у першу чергу, різке падіння і низький рівень доходів населення, завищення протягом тривалого періоду курсу долара, високий рівень інфляції, дефіцитність бюджету.

 5. Встановлено, що вирішальне значення на економічний стан АПК країни має державна бюджетна підтримка. Однак на практиці за час реформ відбулося зниження державної підтримки сільського господарства. Відзначено, що сформована сукупність мір бюджетної підтримки АПК не носить системного характеру, часто стає причиною дискусій не тільки в питаннях обсягів фінансування, але і в необхідності здійснення багатьох з них.

 6. Обґрунтовано, що забезпечення розширеної державної бюджетної підтримки аграрного сектора вимагає вирішення питання про формування додаткових джерел коштів для цих цілей.

 7. Виявлено, що сільське господарство більш, ніж інші галузі народного господарства, створює можливості і має у своєму розпорядженні умови для розвитку кооперативних відносин. Безпосередньою метою створення кооперативних підприємств у сільському господарстві є більш ефективне спільне ведення господарства шляхом об'єднання основних засобів виробництва і праці його членів.

 8. Визначено, що для розвитку сільської кредитної кооперації, яка є важливою частиною національної кредитно-фінансової системи обслуговування товаровиробників агропромислового комплексу, необхідно мати відносно високий рівень державної підтримки.

 9. Ефективне управління сільськогосподарським виробництвом в умовах хитливої кон’юктури аграрного ринку припускає організацію спеціалізованої маркетингової служби на сільськогосподарських підприємствах. Запропонована концепція маркетингу припускає орієнтацію підприємств на споживача і визначення на цій основі того, яка продукція, коли, де, і в якій кількості необхідна. З урахуванням концепції будується весь процес планування виробництва, розподілу і збуту продукції, реалізації послуг.

 10. Зроблено висновок про те, що освоєння нових знань, впровадження у виробництво і зроблений результат з'єдналися в єдине ціле. Це задача всіх органів: і управління, і виробників, і науки. І це все повинна робити інформаційно-консультаційна служба, структура якої запропонована.

 11. Визначено, що в області аграрного розвитку держава повинна перенести акцент з колишніх, що істотно скоротилися, функцій управління і розподілу ресурсів на функції економічного регулювання і структурних перетворень відповідно до принципів нової аграрної політики. Зроблено висновок про те, що нові задачі держави потребують радикального реформування сформованої вертикалі управління АПК. Запропоновано удосконалити структуру Міністерства аграрної політики зі значним скороченням його апарату. Його підрозділи пропонується формувати не за галузевим принципом, як це було закладено з часів адміністративного регулювання, а за напрямками аграрної політики.

Публікації автора:

 1. Блинова Н.С. Особенности аграрного хозяйствования в условиях рынка // Зб. Наук. праць ДонДАУ: Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: серія «Державне управління». Т.1, вип. 2 – Донецьк.: ДонДАУ, 2002. - С. 165-172.

 2. Блинова Н.С. Анализ современного состояния АПК // Зб. Наук. праць ДонДАУ: Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: серія «Державне управління». Т.2, вип. 5 – Донецьк.: ДонДАУ, 2001. - С. 149-152.

 3. Блинова Н.С. Совершенствование общеэкономической структуры АПК // Зб. наук. праць. ДонДАУ: Соціальний менеджмент и управління інформаційними процесами: серія «Державне управління».- Т.3, вип. 8 – Донецьк.: ДонДАУ, 2002.- С. 102-107.

 4. Дорофиенко В.В., Блинова Н.С. Подготовка специалистов для информационного и консультационного обслуживания в аграрном секторе экономики Украины // Вісник Донецької Державної академії управління, науковий журнал “Менеджер”.- Донецьк, 2002.- № 5 (21).- С. 14-20.

Особистий внесок здобувача: налагоджування в аграрному секторі економіки України кваліфікованого консультаційного та інформаційного обслуговування.

 1. Ткачук В.И., Блинова Н.С. Стратегия подготовки менеджеров в сфере АПК в послереформеный период // Вісник Донецької Державної академії управління, науковий журнал “Менеджер”.- Донецьк, 2002.- № 5 (21).- С. 287-288.

Особистий внесок здобувача: стратегія організації зовнішньоекономічної і виробничої практики студентів на агропромислових підприємствах України та за її межами.

 1. Блинова Н.С. Обоснование структур и функций системы управления маркетингом в сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области // Зб. наук. праць ДонДАУ: Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: серія «Державне управління». Т.3, вип. 17 – Донецьк.: ДонДАУ, 2002. - С. 412-418.

 2. Блинова Н.С. Механизм государственного регулирования кооперативной организации// Зб. наук. праць ДонДАУ: Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами: серія «Державне управління». Т.4, вип. 21 – Донецьк.: ДонДАУ, 2003. - С. 177-182.

 3. Дорофиенко В.В., Быковская Н.С. Информационные технологии в управлении //Материалы конференции. Вестник Херсонского Государственного технического университета. – Херсон, 2000. – №1 (7). – С. 98-103.

Особистий внесок здобувача: використання систем автоматизації ділових процесів на підприємствах.

 1. Блинова Н.С. Повышение управляемости АПК // Тези доповідей четвертої міжнародної конференції «Наука і освіта».- Дніпропетровськ, 2001. – Т.1. Економічні науки. Наука і освіта – С. 19-21.

 2. Дорофиенко В.В., Блинова Н.С. Информационные системы в управлении сельскохозяйственными предприятиями //Матеріали конференції. Вісник Донецької Державної академії управління, науковий журнал “Менеджер”.- Донецьк, 2002.- № 5 (21).- С. 156-160.

Особистий внесок здобувача: необхідність систематизації знань сільськогосподарського сектора економіки, надання їх у виді інформаційних систем підтримки прийняття рішень.