Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Балуєва Ольга Володимирівна. Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров'я : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2007. — 202арк. — Бібліогр.: арк. 175-193.Анотація до роботи:

Балуєва О.В. Удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційним системи галузі охорони здоров`я. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

У дисертації розроблені теоретико-методичні основи і практичні підходи до удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.

В роботі визначено роль інформаційного ресурсу в умовах реформування системи охорони здоров`я. Розглянуто організаційні і правові аспекти впровадження телемедицини як ефективного засобу удосконалення розвитку інформаційної системи галузі охорони здоров`я.

Обґрунтовано основні теоретичні положення щодо впровадження логістичної концепції державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я.

Розроблено модель реалізації логістичної концепції державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я, що заснована на створенні регіонального логістично-інформаційного центру, діяльність якого спрямована на забезпечення виконання Національної програми розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 рр.

В дисертаційній роботі наведені теоретичні узагальнення й вирішено актуальну задачу удосконалення механізму державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я на основі впровадження концепції. На підставі проведеного дослідження зроблено висновки та запропоновані такі рекомендації, які мають теоретичне та практичне значення:

1. Аналіз напрямів соціальної політики, декларованих Євросоюзом, дозволив визначити, що Україні потрібні синхронні та гармонічні реформи, відповідні до трансформації суспільства в напрямі ринкової економіки та з орієнтацією до міжнародних норм та стандартів. Встановлено, що значення соціальної політики в сучасному світі різко зростає. У широкому розумінні соціальну політику визначено, як систему конкретних заходів, програм, рішень, спрямованих на життєзабезпечення населення, що здійснюється на основі певних принципів і охоплює усі сфери життєдіяльності людини.

2. Проведений аналіз показав, що однією з проблем реалізації державної політики в галузі охорони здоров`я є проблема її інформатизації. Адже саме інформатизація на основі нових, автоматизованих комунікаційних технологій створює необхідні передумови для кардинальних змін в усіх видах діяльності, в тому числі і в галузі охорони здоров`я.

3. Дослідження закордонного досвіду інформатизації процесу державного управління в галузі охорони здоров`я довело, що успіхи медицини розвинених країн світу безпосередньо пов`язані із застосовуванням сучасних інформаційних технологій. Щодо стану інформатизації галузі охорони здоров`я в Україні, то на сьогодні впровадження медичних інформаційних технологій носять фрагментарний характер. Це пов'язано з наявністю низки проблем, які пропонується вирішити за рахунок удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я.

4. Обґрунтовано необхідність впровадження в практику державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я логістичної інформаційної системи і телемедичних технологій, що надає можливість забезпечити швидкий збір, систематизацію і цілеспрямовану обробку медичної інформації. В підсумку це дозволяє вирішити головне завдання держави щодо регулювання та реалізації ефективної політики в галузі охорони здоров`я.

5. Впровадження сучасних підходів до удосконалення механізмів державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я потребує розширення термінологічного апарату, що запропоновано здійснити за рахунок впровадження таких термінів, як “ринок телемедицини”, “логістична система охорони здоров`я”.

6. Визначено, що одним із пріоритетних напрямків удосконалення розвитку інформаційної системи галузі охорони здоров`я є телемедицина, сучасне становище якої потребує державного втручання в частині формування організаційно-правових засад її функціонування. Для вирішення цього питання запропоновано механізм державного управління ринком телемедицини та структуровані правові проблеми її впровадження.

7. Запропоновано логістичну концепцію державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я, що базується на оптимізації потокових процесів та дозволяє удосконалити традиційну систему державного управління галуззю шляхом широкого впровадження інформаційних технологій та сучасних підходів в діяльність галузі охорони здоров`я. Реалізація концепції передбачає виконання комплексу задач, спрямованих на активне використання інформаційно-комунікаційних технологій, стимулювання розвитку вітчизняної галузі охорони здоров`я, забезпечення умов для універсального доступу усіх суб`єктів галузі до її інформаційної інфраструктури. Розроблено модель реалізації запропонованої концепції, яка є основою удосконаленого механізму державного управління розвитком інформаційної системи галузі охорони здоров`я. Запропонований механізм передбачає створення регіональної логістичної системи галузі охорони здоров`я, основою якої є регіональний інформаційно-логістичний центр, діяльність якого спрямована на забезпечення виконання Національної стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2006-2015 рр.

8. Доведено необхідність удосконалення методичного підходу до оцінки ефективності логістичного управління галуззю охорони здоров`я за рахунок впровадження комплексної оцінки, яка базується на використанні відповідних критеріїв.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях:

 1. Ларіна Р.Р., Балуєва О.В., Переверзєв В.М. Моделі соціальної політики // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління «Державне регулювання економічного розвитку», т. IV, вип. 29, серія «Державне управління». – Донецьк, ДонДАУ, 2003. – С.23- 30.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано моделі соціальної політики та розглянута можливість застосування закордонного досвіду у вітчизняній соціальній політиці.

 1. Балуєва О.В. Державне регулювання соціальної сфери регіону // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління «Державне управління процесами життєдіяльності та галузевого розвитку регіону», т. IV, вип. 25, серія «Державне управління». – Донецьк, ДонДАУ, 2003. – С. 293-301.

 2. Ларіна Р.Р., Балуєва О.В. Удосконалення організаційно- управлінських механізмів регіональної системи охорони здоров`я // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Державне регулювання економічного розвитку регіонів та підприємств», т. V, вип. 42, серія «Державне управління». – Донецьк, ДонДУУ, 2004. – С. 25-31.

Особистий внесок здобувача: запропоновано критерії оцінки організаційних структур управління закладів системи охорони здоров`я.

 1. Ларіна Р.Р., Балуєва О.В. Логістичне управління в системі охорони здоров`я // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Державна політика в сфері управління», т. VI, вип. 55, серія «Державне управління». – Донецьк, ДонДУУ, 2005. – С.160-170.

Особистий внесок здобувача: зроблено висновки відносно необхідності впровадження принципів логістики та логістичного управління в діяльність системи охорони здоров`я.

 1. Балуєва О.В. Інформаційні процеси галузі охорони здоров`я регіону та шляхи їх удосконалення // Зб. наук. праць ХарРІ НАДУ, «Актуальні проблеми державного управління», Магістр, № 2 (24) у 2-х ч. – Ч. 1. – 2005. – С.230-235.

 2. Балуєва О.В. Умови використання інформаційних технологій в галузі охорони здоров`я // Часопис Хмельницького університету управління та права «Університетські наукові записки», № 4 (16) - 2005.- С. 387-391.

 3. Балуєва О.В. Удосконалення системи охорони здоров`я за рахунок впровадження медичних інформаційних систем // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Управління соціальним та економічним розвитком території та її підприємств», т. VII, вип. 64, серія «Державне управління». – Донецьк, ДонДУУ, 2006. – С. 25-29.

Статті в інших наукових виданнях:

 1. Балуєва О.В. Телемедицина як складова інформаційного забезпечення галузі охорони здоров`я // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю.Кондратюка «Економіка і регіон», № 2 (5) – 2005. – С.183-185.

Матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Балуєва О.В. Створення інформаційної системи забезпечення функціонування органів державної влади / Матеріали першої міжнародної наук.-практ. конференції „Науковий потенціал світу `2004” 1-15 листопада 2004 р. Том 5. Державне управління. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.35-36.

 2. Балуєва О.В. Телемедицина як об`єкт державного управління // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення: Матеріали наук.-практ. конференції за міжнародною участю, присвяченої 10-річчю Академії, Київ, 31 трав. 2005р.:У 2 т. / За заг.ред. В.І.Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Т.2. – С. 271- 272.

 3. Балуєва О.В. Логістичне управління в системі охорони здоров`я / Сучасні проблеми управління: Матеріали III Міжнар. наук.-практ. конференції (29-30 листопада 2005 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новиков, І.І. Федорова. – К.: ВПІ ВПК „Політехніка”, 2005. - С. 104-105.