Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Шафоростова Марина Миколаївна. Удосконалення державного управління поводженням з відходами на основі розвитку функцій екологічного аудита : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк, 2006.Анотація до роботи:

Шафоростова М.М. Удосконалення державного управління поводженням з відходами на основі розвитку функцій екологічного аудита. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2006.

Розглянуто питання щодо підвищення результативності державного управління поводженням з відходами. Обґрунтовано, що для зниження негативного впливу відходів на довкілля та підвищення економічного ефекту від їх використання необхідно раціоналізувати систему управління поводженням з відходами на регіональному і державному рівнях. Запропоновано основні напрямки удосконалення державного управління поводженням з відходами на основі комплексного підходу. Показано можливості поліпшення функціонування системи управління поводженням з відходами за рахунок розширення сфери дії екологічного аудита і розвитку його функцій в цій системі.

Одержані в ході дослідження результати у сукупності розв’язують важливу науково-практичну задачу удосконалення державного управління поводженням з відходами на рівні регіону, зокрема шляхом розвитку функцій екологічного аудита, що забезпечує мінімізацію негативного впливу відходів на довкілля і підвищення економічного ефекту від рециркуляції вторинної сировини. Суть основних висновків і пропозицій полягає в наступному:

 1. В результаті аналізу, узагальнення та систематизації даних щодо поводження з відходами в Україні показано, що ці питання є особливо важливими для техногенно-навантажених територій, таких як Донецька область, на підприємствах якої щорічно утворюється біля 30% токсичних відходів відносно загальноукраїнських обсягів, а утилізується в середньому 10-15% всієї маси відходів, що обумовлено технологічними та організаційними перешкодами. Виявлені протиріччя між економічним розвитком і обсягами утворення відходів необхідно усувати як на основі технологічних і економічних важелів, так і шляхом впровадження нових механізмів управління в сфері поводження з відходами.

 2. З метою підвищення результативності функціонування системи державного управління поводженням з відходами запропоновано розширення функцій екологічного аудиту, які полягають в удосконаленні системи первинного обліку в сфері поводження з відходами, у формуванні універсального інформаційного банку даних і налагодженні процесу надання консалтингових послуг. Об’єктивно визначено, що результати екологічного аудита є недостатньо обґрунтованими без врахування фінансово-економічних показників діяльності і запропоновано їх отримання на основі синтезу інструментів фінансового і екологічного аудита. Удосконалено розрахунок ефективності оптимізації витрат на проведення екологічного аудита поводження з відходами шляхом додаткового врахування показників еколого-економічного ефекту.

 3. У зв’язку з відсутністю в нормативних документах чіткого поділу рівнів використання внутрішнього і зовнішнього аудита, розглянуто обидва види. Розроблені рекомендації щодо впровадження процедури зовнішнього екологічного аудита в системі державного управління поводженням з відходами на рівні регіону і внутрішнього аудита в системі екологічного менеджменту на підприємстві, що дозволило отримати комплексний ефект: еколого-соціальний і економічний.

 1. З метою уникнення непродуктивних етапів в процедурі проведення екологічного аудита, скорочення часу на його проведення і підготовку аудиторського звіту у зручному для замовника вигляді запропоновано удосконалення існуючої методики проведення екологічного аудита поводження з відходами на основі використання розробленої класифікації інформаційного забезпечення процесу поводження з відходами і впровадження додаткових форм збору та узагальнення первинних даних щодо обсягів відходів і умов їх узагальнення, поточного аналізу і звітності по результатам аудита.

 2. Виявлення особливостей процесу поводження з відходами в містах і районах Донецького регіону дало можливість розробити схему поводження з відходами, а виявлені недоліки запропоновано уникнути шляхом впровадження додаткових інформаційних і матеріальних потоків, що знижує економічні витрати, обумовлені сучасними технологічними і економічними обмеженнями і підвищує ефективність функціонування системи управління поводженням з відходами.

 3. З метою підвищення ефективності державного управління поводженням з відходами на рівні регіону запропоновано введення додаткової структурної одиниці – регіонального координаційного центру екологізації (РКЦЕ), яка забезпечує ефективний комунікаційний процес за рахунок зв’язків органів управління з елементами зовнішнього середовища і виконання нових функцій, у тому числі в еколого-аудиторській діяльності.

 4. У зв’язку з тим, що оцінка вартості земельних ділянок органами Державного комітету України по земельних ресурсах здійснюється без урахування впливу відходів та з метою підвищення точності оцінки вартості земель, що призначені для довгострокової оренди або приватизації, запропоновано додатковий екологічний коефіцієнт, який враховує токсичність відходів, негативні екологічні наслідки, призначення території і необхідність рекультивації земель, що дозволяє зробити більш об’єктивну оцінку вартості земельних ділянок.

Удосконалення державного управління поводженням з відходами на основі розвитку функцій екологічного аудита дає змогу забезпечити зниження негативного впливу відходів на навколишнє природне і соціальне середовище і підвищення еколого-економічного ефекту від рециркуляції вторинної сировини.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Шафоростова М.Н., Синельщиков Р.Г. Экологический аудит промышленных отходов как организационно-экономический инструмент рационального природопользования // Менеджер. – 1998. – № 2. – С. 90–94.

Особистий внесок: проаналізовано статистичні дані, що характеризують стан і тенденцію утворення і накопичення промислових відходів в Донецькій області.

 1. Шафоростова М.М. Підвищення ефективності державного управління природокористуванням за допомогою механізму екологічного обліку та аудита // Зб. наук. праць Донецької державної академії управління «Державне регулювання економічного розвитку»: серія «Державне управління», т. IV, вип. 29. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 198–205.

 2. Шафоростова М.М. Удосконалення системи управління поводженням з твердими побутовими відходами шляхом впровадження екологічного аудиту // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку»: серія «Державне управління», т. V, вип. 33. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 154–165.

 3. Шафоростова М.М. Екологічний аудит в системі регіонального управління // Зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління «Актуальні проблеми державного управління», вип. 1(21). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. – С. 341–349.

 4. Шафоростова М.М. Розвиток функцій екологічного аудиту в системі забезпечення принципу екологічної відповідальності // Менеджер. – 2005. – № 3 (33). – С. 144–147.

 5. Шафоростова М.М. Розвиток екологічного аудита в системі управлінського аудита // Зб. наук. праць ДонДУУ «Фінансові механізми державного управління економікою України»: серія «Державне управління», т. VI, вип. 49. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 343–349.

 6. Шафоростова М.М., Костенко В.К., Омельченко В.В. Удосконалення управління якістю продукції ВАТ «Новоазовський завод мінеральної води» на основі сертифікації та екологічного аудита // Зб. наук. праць ДонДУУ: серія «Державне управління», т. VI, вип. 57. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 84–89.

Особистий внесок: запропоновано проведення періодичного внутрішнього екологічного аудита на підприємстві як напрямок удосконалення функції контролю у сфері природокористування.

Статті в інших наукових виданнях

  1. Шафоростова М.М. Екологічний аудит - шлях до сталого розвитку // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – 1999. – № 3–4. – С. 18–19.

  2. Шафоростова М.Н. Экологический аудит в современной экономике Украины // Економічний вісник національної гірничої академії України, т.2. – Дніпропетровськ: РВК НГА України, 1999. – С. 252–255.

  3. Шафоростова М.Н. Экологический аудит отходов // Бизнесинформ. – 1999. – № 13–14. – С. 90–92.

  4. Шафоростова М.Н. Информационное и законодательное обеспечение эколого-экономического аудита промышленных отходов // Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года (Донецкая область – 2010). – Донецк: Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, Юго-Восток. – 1999. – С. 160–166.

  5. Шафоростова М.М., Дмитренко І.М. Екологічний аудит в контексті сталого розвитку Донецького регіону // Вісник Донецького університету економіки і торгівлі: серія «Економічні науки», 2000. – № 7. – С. 61–65.

  Особистий внесок: розглянуті основні чинники, що впливають на розвиток економіки країни, обґрунтовано необхідність обов’язкового врахування екологічних показників в контексті сталого розвитку держави.

  Матеріали наукових конференцій

  1. Шафоростова М.Н., Синельщиков Р.Г. Классификация и статистика свалок твердых промышленных отходов г. Донецка как необходимый этап управления их изучением и оптимизацией // Збірник доповідей VII Всеукраїнської студентської наукової конференції «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» (15 – 17 квітня 1997 р.), т.2. – Донецьк: ДонДТУ, ДонДУ, ДонДАУ, 1997. – С. 30-31.

  Особистий внесок: зібрано дані щодо звалищ відходів міста Донецька, охарактеризовано їх стан і зроблені висновки про необхідність удосконалення системи управління цими об’єктами.

  1. Шафоростова М.Н., Голубничая Н.А. Экологические проблемы Донбасса и направления их решения // Матеріали IV всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів «Екологічні проблеми регіонів України» (24 – 25 квітня 2002 р.) – Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2002. – С. 22-24.

  Особистий внесок: обґрунтовані напрямки удосконалення управління природокористуванням на прикладі Донецького регіону.

  1. Шафоростова М.Н., Беляева Е.Л. Экологический аудит в системе регионального управления природопользованием // Материалы международной научно-практической конференции «Межрегиональные проблемы экологической безопасности» (15 – 16 мая 2002 г.), т.1. – Сумы – Санкт-Петербург: Сумской национальный аграрный университет, 2002. – С. 239–243.

  Особистий внесок: запропоновано використання результатів екологічного аудита при розробці екологічної політики держави і екологічних програм розвитку регіону.

  1. Шафоростова М.М., Бєляєв О.В. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах в сучасних умовах // Матеріали міжнародної студентської наукової конференції «Роль наук про Землю у соціальному прогресі» (22 – 23 квітня 2003 р.) – Харків: РВВ Харківського національного університету ім. В.Н.Карамзіна, 2003.С. 7.

  Особистий внесок: показано необхідність використання результатів внутрішнього екологічного аудита для підвищення ефективності функціонування системи екологічного менеджменту на підприємстві.

  1. Шафоростова М.Н. Развитие функций экологического аудита в системе регионального управления // Зб. тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (14 – 17 травня 2003 р.). – Київ: КПІ, 2003. – С. 269-270.

  2. Шафоростова М.Н., Шапоренко О.И. Реформирование системы управления твердыми бытовыми отходами // Зб. Доповідей науково-практичної конференції „Розвиток, пріоритети, реалізація та перспективи процесу «Довкілля для Європи» (14 квітня 2004 р.), т.1. – Донецьк: Держуправління екології та природних ресурсів України в Донецькій області, Донецька філія ДІПК Мінекоресурсів України, 2004. – С. 86-88.

  Особистий внесок: виявлення закономірностей щодо утворення і накопичення твердих побутових відходів в Донецькій області, проаналізовано процес державного управління поводженням ними і запропоновані напрямки його реформування.

  1. Шафоростова М.Н. Экологический аудит отходов в системе регионального управления // Тезисы докладов конференции с международным участием «Сотрудничество для решения проблемы отходов» (5 – 6 февраля 2004 г.). – Харьков: Издательский Дом «ИНЖЕК», 2004. – С. 195–197.

  2. Шафоростова М.М., Бєляєва О.Л., Бєляєва Г.Є. Соціальний аспект переходу України до сталого екологічно безпечного розвитку // Збірка доповідей III Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», т.1. – Донецьк: ДонНТУ, 2004. – С. 180-181.

  Особистий внесок: обґрунтовано необхідність врахування екологічних показників при оцінці соціального розвитку держави.

  1. Шафоростова М.Н. Совершенствование системы государственного управления отходами в реализации концепции устойчивого развития // Збірка доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (18 – 22 травня 2004р.), – Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2004. – С. 29-35.

  2. Шафоростова М.Н. Законодательное обеспечение экологического аудита отходов в Украине // Збірка доповідей науково-практичної конференції «Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів» (01 – 04 червня 2004 р.), – Донецьк – Авдєєвка: Донецький національний технічний університет, 2004. – С. 154-155.

  3. Шафоростова М.Н., Омельченко В.В. Проблемы внедрения экологического аудита на современном этапе // Зб. п’ятої міжнародної студентської науково-практичної конференції «Світ молоді – молодь світу» (14 – 16 травня 2005 р.), – Вінниця: ВІ МАУП, 2005. – С. 212 -213.

  Особистий внесок: визначено проблеми впровадження екологічного аудита на сучасному етапі і запропоновано шляхи інтенсифікації розвитку у цьому напрямку.