Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Шкрабак Ірина Володимирівна. Удосконалення державного механізму управління регіональними інвестиційними потоками: Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2002. - 205 арк. - Бібліогр.: арк.177-188..Анотація до роботи:

Шкрабак І.В. Удосконалення державного механізму управління регіональними інвестиційними потоками. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – Регіональне управління. – Донецька державна академія управління Міністерства науки і освіти України, Донецьк, 2003.

Дисертація присвячена проблемам обгрунтування і розробки теоретико-методологічних підходів, методичного інструментарію і практичних засад вдосконалення державного механізму управління інвестиційними потоками в регіоні.

В результаті аналізу існуючої практики територіального управління доведено необхідність врахування інвестиційного потенціалу підприємств-реципієнтів при визначенні прогнозних варіантів і сценаріїв соціально-економічного розвитку регіонів та розроблено методику кількісної оцінки його рівня.

Обгрунтовано застосування логістичного підходу до управління регіональними і галузевими інвестиційними потоками на основі використання показників інвестиційного потенціалу підприємств і запропоновано економічну модель регіональної інвестиційної програми.

Розроблено наукові пропозиції щодо підвищення ефективності механізму державного регіонального управління шляхом удосконалення системи прогнозного та інформаційного забезпечення.

Сформульовано рекомендації щодо раціональної організації і управління галузевими і територіальними інвестиційними потоками.

В дисертації досліджено комплекс проблем, пов’язаних з вдосконаленням механізму, інструментарію та методології управління інвестиційними потоками в регіоні. Зміст основних висновків та пропозицій полягає в наступному.

 1. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду територіального управління та сутності поняття “інвестиції” доводить, що управління інвестиційною діяльністю є ключовим інструментом державного механізму реалізації регіональної політики в країні. При цьому об’єктивні процеси розвитку світової економічної системи вимагають поглиблення тенденції розширення непрямої участі держави в інвестиційних процесах і подальшої її комерціалізації.

 2. Кризові явища в регіональній економіці викликані значною мірою порушенням принципу системності в підходах до управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави в цілому. Відновлення дії системних законів викликає необхідність забезпечення цілісного управління інвестиційним комплексом регіону. Формування структури, організації регіональних інвестиційних потоків дозволяє розглядати їх як новий об’єкт управління – логістичну систему матеріальних та інформаційних потоків із спроектованими, контрольованими показниками.

 3. Вирішення задач раціональної організації регіональних інвестиційних потоків з метою максимізації економічного та соціального ефекту в жорстких умовах дефіциту інвестиційних коштів не забезпечується існуючою державною системою прогнозування територіального розвитку України. Прогнозні варіанти соціально-економічного стану регіону будуються на підставі очікуваної інтенсивності інвестиційних процесів в регіонах на основі оцінки рівня їх інвестиційної привабливості. Однак вивчення і порівняльний аналіз існуючих методик визначення інвестиційної привабливості регіонів висвітлює їх критеріальну невизначеність і неузгодженість системи показників такої оцінки. При цьому жодна з них не включає характеристики можливості підприємства, галузі, регіону сприйняти та ефективно освоїти інвестиційні вкладення.

 4. В роботі обгрунтовано і сформульовано поняття “інвестиційний потенціал” як спроможність спроможність об’єкта господарювання досягти встановлених показників економічного стану при здійсненні інвестиційних вкладень певного розміру і виду.

 5. Вивчення структури і складових потенціалу підприємства дозволило виділити основні структурні елементи, що формують його спроможність до ефективного сприйняття та освоєння інвестицій:

структура і стан основних виробничих фондів;

товарно-матеріальні ресурси;

рівень науково-технічного прогресу;

кадровий потенціал;

система управління.

На цій підставі зроблено висновок, що інвестиційний потенціал підприємства не є одним із структуроутворюючих елементів його потенціалу, а виступає окремою функціональною характеристикою. Запропоновано структурну схему формування синтетичного показника інвестиційного потенціалу підприємства у вигляді ієрархічної сукупності окремих його характеристик.

 1. Забезпечення можливості раціонального вибору спрямованості і розміру інвестиційних вкладень в розвиток окремих функціональних елементів підприємства з метою отримання максимального позитивного ефекту для макроекономічної системи в цілому вимагає більш суворого врахування фактору структури підприємства при оцінці його інвестиційного потенціалу. Існуюча практика обліково-статистичного підходу до характеристики стану мікроекономічної системи не дозволяє виконати аналіз ресурсного забезпечення окремих функціональних елементів структури підприємства. На цій підставі запропоновано застосування ресурсно-функціонального підходу до аналізу економічного стану підприємства, який полягає в диференційованому описування структури резервів за окремими функціональними блоками суб’єкта господарювання. На базі ресурсно-функціонального підходу розроблено оригінальну методику кількісної оцінки синтетичного показника інвестиційного потенціалу підприємства.

 2. Вдосконалення інформаційної складової механізму державного управління територіальним розвитком як один з основних напрямків розбудови державної системи прогнозування вимагає забезпечення можливості раціонального вибору об’єкта-реціпієнта інвестиційних надходжень, основною характеристикою якого виступає рівень інвестиційного потенціалу. Запропонований в роботі склад системи інформаційного забезпечення державних регіональних програм містить чотири блоки:

загальноекономічні компоненти;

територіальні компоненти;

функціональні компоненти;

галузеві компоненти (регіональний аспект).

Перші три блоки компонент передбачають включення до свого складу показників інвестиційного потенціалу відповідного рівня агрегованості. Виходячи з умови забезпечення відповідності державної та регіональної систем прогнозування запропоновано принципову схему проведення робіт з обгрунтування перспектив розвитку регіону на основі визначення інвестиційного потенціалу підприємств та галузей господарювання.

 1. Запропонована в роботі економічна модель регіональної інвестиційної програми розроблена на основі логістичного підходу до управління регіональними інвестиційними потоками з використанням показників інвестиційного потенціалу підприємств-реципієнтів. Підвищення результативності та ефективності наведеної економічної моделі потребує розширення інформаційного забезпечення органів регіонального управління, на підставі чого запропоновано ввести до структури предметних областей показники інвестиційного потенціалу регіону, галузей та підприємств, що їх утворюють.

 2. Застосування логістичного підходу до регіональних інвестиційних потоків дозволяє розширити інструментарій реалізації державної регіональної політики за рахунок використання логістичних методів аналізу в управлінні інвестиційною діяльністю в регіоні. З метою перевірки адекватності результатів використання логістичних методів в практиці державного регіонального управління інвестиційною сферою в роботі виконано АВС-аналіз підприємств металургійного комплексу і Добропільського району Донецької області за рівнем їх інвестиційного потенціалу. Відповідно до результатів АВС-аналізу розроблено комплекс практичних рекомендацій щодо оптимальної організації інвестиційних потоків в галузі та на території адміністративної одиниці.

Публікації автора:

 1. Шкрабак И.В., Дорфиенко В.В. Инвестиционный потенциал стран СНГ в период перехода к рынку // Менеджер. – 1999. - №1. – С.72-75.

Особистий внесок автора: порівняльний аналіз стану і проблем в сфері інвестиційної діяльності країн СНД.

 1. Шкрабак И.В. Региональный подход к созданию методик оценки инвестиционных проектов // Менеджер. – 1999. - №5(7). – С.15-20.

 2. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В. Методологічні аспекти оцінки інвестиційного потенціалу підприємств // Менеджер. – 2000. - №5(12). – С. 107-112.

Особистий внесок автора: запропоновано ієрархічну схему формування синтетичного показника інвестиційного потенціалу підприємства.

 1. Шкрабак І.В. Регіональний інвестиційний потенціал як базис формування паспорту регіону // Сб.науч.тр. ДонГАУ, том II, серия “Государственное управление”, вып.5.–Донецк:ДонГАУ, 2001. – С.108-109.

 2. Шкрабак І.В. Оцінка кадрового потенціалу підприємства як складової його інвестиційного потенціалу // Зб.наук.праць ДонДАУ, том II, серія “Державне управління”, вип.7. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – С.155-160.

 3. Шкрабак І.В., Янковський М.А. Логістичний підхід до управління регіональними інвестиційними потоками // Менеджер. – 2002. – №5(21). – С.174-178.

Особистий внесок автора: обгрунтовано необхідність застосування логістичного підходу до управління регіональними інвестиційними потками.

 1. Шкрабак І.В., Янковський М.А. Вдосконалення системи прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів як основа підвищення ефективності державного територіального управління // Менеджер. – 2002. - №6(22). – С.28-34.

Особистий внесок автора: розроблено типовий склад комплексу прогнозного забезпечення органів державного регіонального управління.

 1. Шкрабак И.В. Использование информационных технологий в региональном управлении // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. - №1(5). – С.217-218.

 2. Шкрабак І.В. Визначення складових інвестиційного потенціалу // “Маркетинг: теорія і практика”. Зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту / Ред. кол.: І.Л.Решетнікова (гол.ред.). – Луганськ: вид-во Сзідноукр.нац. ун-ту, 2001. – С.176-183.

 3. Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В. Маркетинг в регіональному управлінні інвестиційними процесами// Тези доповідей Першої Всеукраїнської наук.-практ.конф. “Маркетингові дослідження в Україні”. Ялта, 15-19 травня 2001 р. Гол.ред.І.Л. Решетнікова. Луганськ: Вид-во Східноукр.нац.ун-ту, 2001. – С.121-122.

Особистий внесок автора: запропоновано склад основних чинників інвестиційного потенціалу підприємства.