Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


8. Казанцева Тетяна Євгенівна. Типи фактур в архітектурі Львова 1870-х-1930-х рр. та принципи їх сучасного збереження: дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2004.Анотація до роботи:

Казанцева Т.Є. Типи фактур в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. та принципи їх сучасного збереження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. – Інститут архітектури Національного університету “Львівська політехніка”, Львів, 2003 р.

У дисертації проведено наукове узагальнення попередніх досліджень застосування типів фактур в архітектурі. На основі традиційних методів і складених автором методик визначено типи, прийоми та принципи застосування фактур тиньку та каменю в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. Проведено аналіз факторів впливу, що дало змогу створити цілісну картину застосування типів фактур в європейській архітектурі та визначити історичні прототипи львівських фактур. Визначено принципи сучасного збереження фактур, складено рекомендації з реставрації та відновлено технології виготовлення типів фактур тиньку в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр.

1. Аналіз літератури доводить, що типи фактур тиньку та каменю 1870-х – 1930-х рр. досі не були самостійним об’єктом дослідження. Дослідники відзначають, що фактурні поєднання були одним із головних засобів виразності в архітектурі зламу ХІХ-ХХ ст. Проте типологія фактур тиньку та каменю, принципи та прийоми їх застосування на фасадах та інтер’єрах історизму, сецесії та функціоналізму лишились не визначеними. Недослідженим є застосування типів фактур в архітектурі до ІІ пол. ХІХ ст., деякі відомості розпорошені в розділах, присвячених будівельній техніці та муруванню.

2. Для розв’язання поставлених завдань використано загальнонаукові методи та спеціально створену методику натурних досліджень фактур, яка включає в себе методики аналізу, опису та фотофіксації типів. Розроблені методики визначення типів, прийомів та принципів застосування фактур тиньку та каменю в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр., проведений аналіз факторів, що впливали на застосування фактур в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. та розроблені методи відтворення технологій виготовлення фактур тиньку.

3. В результаті натурних досліджень 1522 об’єктів встановлено, що в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. застосовувались 33 типи фактур тиньку та каменю. Ці типи класифіковано на технологічні (ламаний камінь, “під бучарду”, тесання) та декоративні (імітаційні та геометричні). До імітаційних типів належать фактури, що наслідують: а) технологічну чи природну (“під шубу”, “під кратери”, “під лущений пісковик”) фактуру каменю; б) фактуру мурування (“під мурування з гальки”, “під opus incertum”, “під полігональне мурування”); в) природні утворення (гротова, “під деревину”, “під луску”, “під пір’я”, “під сталактити”, “під червоточину”); г) рукотворні форми (текстильна, піктографічна). До геометричних типів належать фактури з правильним рисунком штриха (рифленка, “хвильки”, “під кошик”, “під риб’ячий хребет”, джгутоподібна). На основі архітектурно-стилістичного аналізу визначено, що 17 типів фактур застосовувались у львівській архітектурі історизму, 28 типів – в архітектурі сецесії, 4 типи – в архітектурі Арт Деко та 9 типів – в архітектурі функціоналізму.

4. В результаті послідовного проведення стилістичного, функціонального, структурного та композиційного аналізу визначено чотири принципи застосування типів фактур в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. Принцип стилістичної залежності полягає у сукупності прийомів застосування фактур у львівській архітектурі історизму (на дзеркалах русту, фризу, під вікнами ІІ пов.; на рустах нижніх поверхів, наріжниках і замках), сецесії (на великих площинах; на завершальних частинах споруди; на брандмауері; використання на фасаді декількох типів фактур), Арт Деко (на деталях при гладкому фасаді, на площині фасаду при гладких деталях), функціоналізму (на суцільній площині фасаду, на цоколі, обрамуваннях, карнизах, торцях балконних плит, між вікнами). Принцип функціональної залежності полягає в тому, що в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. типи фактур найчастіше застосовувались при оздобленні чиншових будинків та адміністративно-громадських закладів; часто – вілл, навчальних та лікувальних закладів; рідко – сакральних споруд. Принцип об’ємно-просторової залежності полягає в тому, що типи фактур найчастіше застосовувались на чільних фасадах, рідко в інтер’єрі вестибюлів, проїздів та сходових кліток та майже ніколи на дворових фасадах споруд. Принцип композиційної залежності в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. базується на прийомах компонування типів фактур на фасадах та поєднанні їх між собою.

5. Дослідження історичних передумов застосування фактур в архітектурі Львова 1870-х – 1930-х рр. дозволило автору встановити типи та прийоми застосування фактур в архітектурі від Стародавнього Світу до ІІ пол. ХІХ ст., а саме у Стародавньому Єгипті (рифленка на ордерних елементах), Стародавньому Римі (opus rusticus із декоративних міркувань), Середньовіччі (геометричні фактури тесання, “під шубу”), Ранньому Ренесансі (зменшення рельєфності рустики по поверхах), Високому Ренесансі (рустика на нижньому поверсі, наріжниках, обрамуваннях), Пізньому Ренесансі (перенасичення фасаду типами фактур, фактури природних матеріалів та їх імітація), бароко (морські, пористі, складчасті фактури та впорядковане їх застосування на великих дзеркалах), класицизмі (класичні типи фактур). В результаті натурних досліджень 103 об’єктів установлено типи та прийоми застосування фактур у львівській архітектурі Ренесансу ( “під шубу” на дзеркалах; “під листя лавру” на обрамуваннях; “під луску” на кронштейнах; текстильна – на рустах архівольтів), бароко (рифленка на карнизах, волютах, кронштейнах і обрамуваннях; “під шубу” на дзеркалах та площинах; “складки” на замках та картушах), класицизму (“під шубу” на дзеркалах кронштейнів та квадрів).

6. Аналіз факторів впливу на застосування типів фактур у львівській архітектурі 1870-х – 1930-х рр. дозволив автору: а) з’ясувати історичні прототипи фактур на львівських фасадах у стилі історизму (ренесансні та барокові фактури), сецесії (середньовічні, ренесансні та барокові фактури), Арт Деко (середньовічні фактури), функціоналізму (барокові фактури); б) визначити вплив провідних архітектурних шкіл ХІХ – поч. ХХ ст., а саме віденські впливи (фактури на завершальних частинах фасаду, “хвильки” на великих площинах), вплив творчості О. Вагнера (горизонтальна рифленка між вікнами, розрізки фасаду на великі блоки), німецькі впливи (обробка фасаду шорсткими фактурами).

7. На основі методу інтерпретації з’ясовано ідейні джерела активного застосування фактур в архітектурі ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.: а) особливе ставлення до матеріалу; б) звернення до ремісничої праці; в) єдність утилітарного та прекрасного (рівнозначимість різних матеріалів; декору та фактурного тла); г) синтез мистецтв (запозичення хвилястих типів фактур зі східного мистецтва); д) нечіткість жанрів (фактура як новий орнамент сецесії); е) звернення до природи (стилізація природних форм, показ процесу становлення, природність у створенні фактури).

8. Проведені автором натурні дослідження споруд виявили, що фактури багатьох львівських фасадів зазнали руйнування, причинами якого є суцільний набризк фасаду, санітарна побілка без розчищення фактур, використання цементного тиньку, ремонтні роботи, реконструкція фасаду, а також недостатня кваліфікація майстрів. Визначено принципи сучасного збереження фактур тиньку та каменю: а) найменшого втручання та забезпечення максимального збереження фактури методами консервації, реставрації та відтворення; б) реверсивності; в) сумісності реставраційних та автентичних матеріалів; г) відсутності шкідливої післядії реставрації. На основі викладених принципів збереження фактур: а) розроблено рекомендації з реставрації фактур тиньку (з встановленням послідовності дій спеціалістів); б) відтворено технології виготовлення 24 типів львівських фактур тиньку (з визначенням інструментів обробки та характеристик розчину).

Публікації автора:

Наукові фахові видання України

1. Казанцева Т. До питання сприйняття фактури в архітектурі // Вісник ДУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – Львів, 1999. – № 375. – С. 220-225.

2. Казанцева Т. Імітаційні фактури: “сталактити” // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – Львів, 2000. – № 410. – С. 305-310.

3. Казанцева Т., Предко О. Засоби пластичної виразності фасадів (ордер і фактура) кам’яниць періоду Ренесансу // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – Львів, 2000. – № 410. – С. 100-104.

4. Казанцева Т. Сграфітто рустика як синтез графічних та пластичних засобів // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – Львів, 2002. – № 439. – С. 223-230.

5. Казанцева Т. Застосування фактури каменю та тиньку на фасадах львівської сецесії. Матеріали натурних досліджень // Сборник научных трудов ОГАСА “Региональные проблемы архитектуры и строительства”. – Одеса, 2002. – №. 3-4. – С. 256-264.

6. Предко О., Казанцева Т. Застосування русту та фактури в ордерних деталях Львова XVI-XVII ст. // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”. – Львів, 2002. – № 439. – С. 266-271.

Закордонні наукові фахові видання

7. Kazancewa T. Faktury elewacji kamienic lwowskich z przelomu XIX i XX wieku // Architectus. – Wroclaw, 2000. – № 1. – S. 107-113.

Публікації у наукових журналах, тези доповідей

8. Казанцева Т., Присяжний К. Фактури тиньку львівських фасадів кінця ХІХ– початку ХХ століття // Будуємо інакше. – 1998. – № 1. – С. 20-21. – № 2. – С. 10-12.

9. Присяжний К., Казанцева Т. Хрести і “фігури”. Питання поліхромії // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Медобори і духовна культура давніх, середньовічних слов’ян”. – Львів, 1998.– С. 192-197.

10. Казанцева Т. Фактура каменю та мурування з нього // Родовід. – К., 2002. – № 1-2. – С. 58-68.

11. Казанцева Т. Відновлення технологій виготовлення фактур тиньку на львівських фасадах кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Тези та матеріали доповідей І Міжнародного форуму реставраторів. – Львів, 2002. – С. 20-21.

12. Казанцева Т. Вплив світоглядних та філософських концепцій на сприйняття та застосування фактур // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Філософські науки”. – Львів, 2003. – № 473. – С. 101-110.