Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Мотрич Інна Василівна. Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2009.Анотація до роботи:

Мотрич І.В. Туберкульозна інфекція у студентів в умовах епідемії туберкульозу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України», Київ, 2008.

Дисертацію присвячено актуальному завданню фтизіатрії – удосконалення профілактичних протитуберкульозних заходів серед студентів. Вивчено рівень захворюваності студентів, які виявлені в м. Дніпропетровську з 1996 до 2006 рр. з визначенням осіб, найбільш уразливих щодо туберкульозу. Встановили туберкулінову чутливість, інфікованість МБТ, ризик первинного інфікування МБТ серед загальної популяції студентського населення, а також туберкулінову чутливість та інфікованість МБТ серед студентів, які контактували з хворими на туберкульоз легень, застосовуючи різні методи діагностики туберкульозної інфекції. Також вивчена ефективність профілактичного рентгенобстеження та якість життя хворих на туберкульоз легень студентів. Удосконалені рекомендації щодо диспансерного спостереження осіб, які контактували із хворими на туберкульоз легень.

У дисертації наведено нове вирішення важливого наукового завдання – удосконалення профілактичних протитуберкульозних заходів серед студентів шляхом вивчення рівня інфікованості МБТ та ризику первинного інфікування МБТ зазначених контингентів із застосуванням різних методів діагностики латентної туберкульозної інфекції та визначення ефективності профілактичного рентгенобстеження.

 1. Захворювання на туберкульоз студентів за останні 11 років збільшилась
  у 2,2 разу (з 28,1 у 1996 р. до 60,6 у 2006 р. на 100 тис. студентського населення, р<0,001). Темпи її зростання були нижчими, ніж у загальній популяції (у 3,3 разу, р<0,05) і наближались до таких серед дітей підліткового віку (2,5 разу, р>0,05). Вірогідно частіше хворіли на туберкульоз студенти віком від 17 до 20 років
  (І–ІІ курси), тобто у перші роки навчання, у порівнянні зі старшою віковою групою (>20 років) – 61,6 % і 33,3 % відповідно, р<0,001.

 2. У структурі клінічних форм туберкульозу легень у студентів достовірно переважає інфільтративний туберкульоз (58,5 %) порівняно з іншими формами: вогнищевий – 26,2 %, дисемінований – 15,3 %, р<0,001; найрозповсюдженіший серед позалегеневого туберкульозу – ексудативний плеврит (68,0 %).

 3. Незважаючи на значне охоплення профілактичними оглядами студентів м. Дніпропетровська (у середньому 900 осіб на 1000 студентів), майже 60 % хворих виявляється за зверненням до лікаря. Кратність профілактичних оглядів, яка складає один раз на рік, не є методом своєчасного виявлення туберкульозу легень у студентів, оскільки кількість осіб із деструкцією складає 53,1 %, що також свідчить про швидке прогресування туберкульозу легень у студентів.

 4. Рівень інфікованості МБТ студентів м. Дніпропетровська збільшився у період з 2003 до 2005 рік з 60,1 % до 81,2 % (p<0,001), що підтверджує наявність несприятливої епідемічної ситуації щодо туберкульозу в цілому. Ризик первинного інфікування МБТ у чоловіків вищий, ніж у жінок (p<0,05), показник відношення шансів – 1,81. Рівень інфікованості МБТ студентів медичної академії достовірно вищий, ніж студентів металургійної академії (на 3,2 – 12 %; р<0,050,001), що, імовірно, пов’язано з підвищеним ризиком контакту перших із хворими на туберкульоз легень. Ризик первинного інфікування за періоди з 1992 по 1996 рр. серед студентів коливався від 2,8 % до 9,6 %, в середньому (6,1 ± 0,4) %,
  а в 2004–2005 рр. він достовірно зріс (р<0,01) і коливався від 17,2 до 5,6 %,
  в середньому (9,2 ± 1,0) %, що свідчить про погіршення епідеміологічної ситуації.

 5. За результатами вивчення інфікованості МБТ студентів, які контактували із хворими-бактеріовиділювачами та хворими з деструкцією легень без бактеріовиділення, достовірних відмінностей не виявлено (р>0,05), що вимагає проведення серед останніх комплексу профілактичних заходів, передбачених для осіб, контактних з хворими на туберкульоз легень з бактеріовиділенням.

 6. Показники якості життя у студентів з вперше діагностованим туберкульозом легень достовірно нижчі, ніж у здорових студентів (на 27 %, р<0,001), причому переважали хворі на туберкульоз легень з бактеріовиділенням, порівняно з тими, які не виділяють МБТ (на 16,2 %, р<0,01). У динаміці протитуберкульозної хіміотерапії спостерігається покращення загальної якості життя у вищезазначених групах на 20,58 % та 10,44 % відповідно, однак ці показники не досягають рівня контрольної групи (р<0,01). Виявлена зворотна кореляційна залежність якості життя від наявності інфільтративного туберкульозу легень (r = -0,51). Найбільш уразливими виявилися «Психологічна сфера» і сфера «Соціальних відносин», що потребує відповідної психологічної корекції.

Практичні рекомендації

 1. Проводити диспансерне спостереження студентів із контакту із хворими на туберкульоз легень з деструкцією та без бактеріовиділення у групі 5.2, як і осіб, контактних з бактеріовиділювачем, та вживати всіх відповідних заходів серед них.

 2. За наявністю контакту із хворими на туберкульоз легень для визначення інфікованості МБТ рекомендовано застосування способу діагностики інфікування, який передбачає сумісне використання туберкулінодіагностики та імунохроматографічного дослідження крові для виявлення специфічних антитіл (SEROCHEK MTB), що підвищує імовірність встановлення діагнозу та дає змогу вживати відповідні профілактичні заходи.

 3. Оскільки студенти віком від 17 до 20 років (І–ІІ курси) хворіють на туберкульоз у 2 рази частіше, ніж студенти старших вікових груп, при зверненні їх у загальнолікувальну мережу слід враховувати підвищений ризик розвитку туберкульозу у даного контингенту.

 4. В комплексному обстеженні хворих на туберкульоз легень доцільне вивчення якості життя, особливо у хворих на інфільтративний туберкульоз та при наявності бактеріовиділення, із подальшою психологічною корекцією найбільш уразливих сфер (психологічної та соціальних відносин).

Публікації автора:

 1. Мотрич, І. В. Туберкулінова чутливість серед студентів м. Дніпропетровська [Текст] / І. В. Мотрич // Укр. мед. альманах. – 2007. – Т. 10, № 4. – С. 122–124.

 2. Мотрич, І. В. Характеристика якості життя студентів, хворих на вперше виявлений туберкульоз легенів [Текст] / І. В. Мотрич // Укр. пульмонол. журн. – 2008. – № 2. – С. 68–70.

 3. Білогорцева, О. І. Діагностика інфікованості мікобактеріями туберкульозу студентів, які контактували з хворими на туберкульоз легень [Текст] /
  О. І. Білогорцева, І. В. Мотрич // Лаб. діагностика. – 2008. – № 3. – С. 51–55. (Здобувачем здійснено відбір студентів, що контактували з хворими на туберкульоз легень, курація студентів, статистичну обробку матеріалу, написання статті; Білогорцевою О. І. – консультативна допомога).

 4. Пат. 11815 Україна, МПК –7 G01N 33/48, G01M 11/00, G01N 33/50, G01J 5/10. Спосіб діагностики інфікованості контактних осіб по туберкульозу [Текст] / Білогорцева О. І., Мотрич І. В., Андреєва О. Г., Іванов О. В., Бобро М. Г.
  № u 2005 05992 ; заявл. 17.06.05 ; опубл. 16.01.06, Бюл. № 1. – 1 с. : ил. (Здобувачем виконано: розробку нового способу діагностики інфікованості, аналіз отриманих даних. Білогорцевій О.І. належить ідея дослідження, консультативна допомога. Інші співавтори надали організаційну допомогу).

 5. Туберкулез у детей и подростков в Украине: эпидемиология, профилактика [Текст] / О. И. Белогорцева, В. П. Костромина, Н. В. Симоненкова, Е. В. Деркач, И. В. Мотрич // Матеріали наук.-метод. конф. з міжнар. участю. – К., 2005. – С. 29.

 6. Інфікованість підлітків і осіб молодого віку мікобактеріями туберкульозу [Текст] / І. В. Мотрич, О. І. Білогорцева, Н. В. Іванова, З. П. Прохорова //
  ХІ Конгрес світової федерації українських лікарських товариств, 28–30 серпня
  2006 р. : тез. допов. – Полтава – Київ – Чикаго, 2006. – С. 133.

 7. Белогорцева, О. И. Туберкулез у студентов [Текст] / О. И. Белогорцева, И. В. Мотрич, О. В. Иванов // Здобутки діагностики і лікування дитячих захворювань : Всеукр. науч.-практ. конф. – Івано-Франк., 2007. – С. 5.

 8. Мотрич, І. В. Інфікованість серед студентів, які були в контакті з хворими на туберкульоз [Текст] / І. В. Мотрич, О. І. Білогорцева, В. П. Андрусенко // І Нац. конгресс «Человек и лекарство», 26–28 березня 2008 р. : тез. докл. – К., 2008. – С. 72.

 9. Білогорцева, О. І. Динаміка захворюваності на туберкульоз серед студентів м. Дніпропетровська у період з 1996–2006 рр. [Текст] / О. І. Білогорцева,
  І. В. Мотрич // Матеріали ІV З’їзду фтизіатрів і пульмонологів України,
  20–22 жовтня 2008 р. : тез. допов. – К., 2008. – С. 87.