Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Желуденко Марина Олександрівна. Цінності освіти і виховання у педагогічних системах Німеччини та України : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 226арк. — Бібліогр.: арк. 203-222.Анотація до роботи:

Желуденко М.О. Цінності освіти і виховання у педагогічних системах Німеччини та України. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2006.

Дослідження присвячено розробці та обгрунтуванню проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей як найвищих у педагогічних системах Німеччини і України. Розглянуто основні тлумачення цінностей як аксіологічної категорії. Здійснено ретроспективний аналіз цінностей у педагогічній системі Німеччини, розглянуто інновації у навчально-виховному процесі Німеччини у контексті інтеграційних процесів, а також специфіку ціннісного виховання в німецькій педагогіці. З’ясовано особливості формування моральних цінностей у педагогічній системі України, виявлено зростання цінності освіти в Україні як необхідної умови євроінтеграції.

У дисертаційному дослідженні на основі результатів науково-педагогічного аналізу виявлено ціннісні орієнтири гуманістичної педагогіки Німеччини та окреслено перспективи використання прогресивних ідей Німеччини у досвіді України; обгрунтовано аксіологчний підхід як один з основних підходів в освіті та вихованні, визначено позитивні й негативні явища в німецькій педагогіці, розглянуто інновації в освіті та вихованні Німеччини у контексті інтеграційних процесів; з’ясовано особливості формування моральних цінностей у педагогічній системі України.

Теоретичний аналіз проблеми й одержані результати науково-дослідницької роботи дають змогу зробити такі висновки:

Аксіологічний підхід набуває важливого значення як компонент навчально-виховного процесу, який сприяє розвитку гуманістичних ціннісних орієнтацій, спрямовує потреби особистості на самовдосконалення, -розвиток, -реалізацію, стимулює розкриття потенційних можливостей, блокує прояви асоціальної поведінки. Тому найпродуктивнішим є саме формування ціннісних орієнтацій на відміну від прагнення передати готові істини.

Цінності є відображенням культурно-історичного розвитку держави, її національних традицій, менталітету, світогляду. Характерними їх ознаками є динаміка, варіативність, залежність від історичних, релігійних, економічних подій. Через зазначені чинники, а також складність самого поняття неможливо створити універсальну ієрархію цінностей.

Основні тлумачення цінностей можна звести до таких положень: цінності є основою гуманізму та духовними векторами життя, які допомагають здійснити вибір поведінки та забезпечують інтеграцію особистості в суспільство; цінності є такими орієнтирами людської свідомості, що певною мірою визначають сенс існування людини. Основний імператив у визначенні цінностей полягає в тому, що вони, як адекватні індикатори людської особистості, мають перетворитися на внутрішні якості, які реалізуються у реальній життєдіяльності.

У педагогічній системі Німеччини цінності справедливість, свобода, відповідальність, толерантність, ввічливість, надійність, пунктуальність розглядаються як гуманоцентричні орієнтири, що залишатимуться найвищими за всіх часів. Однак, з’являються цінності, зумовлені вимогами часу, до яких належать: аналітична компетенція, соціальна компетенція, медіа-компетенція, міжкультурна компетенція, морально-технічна компетенція. Зростає значення екологічних та валеологічних цінностей, а також усвідомлення освіти як цінності та фактору формування високоморального суспільства.

Проте, жодна педагогічна система не може бути еталоном, оскільки має позитивні й негативні сторони. Негативними явищем в німецькій педагогіці ХХ століття був фашизм. У ХХІ столітті надмірна потужність техніки та пріоритет матеріального над духовним стали чинниками негативного впливу на цінності. Диспропорційність між технічним і моральним розвитком може мати екологічні, соціальні, політичні, економічні наслідки, які є причиною духовних і психолого-емоційних проблем.

Необхідною передумовою подальшого розвитку педагогічної системи є орієнтація на загальнолюдські цінності, запобігання їх девальвації, виховання відповідальності в усіх сферах життя, формування гармонійних відносин між людиною, суспільством і природою.

На стан і рівень розвитку освіти та виховання значною мірою впливає політика держави. В Німеччині освіта розглядається як чинник створення високоморального суспільства та економічного розвитку, а також як запорука безпеки та соціальної захищеності.

У педагогічній системі Німеччини позитивними для України є: включення загальнолюдських цінностей у навчальні програми; усвідомлення єдності теорії і практики; реалізація принципу “навчаня упродовж життя”; впровадження заходів, що сприяють ранньому розвитку, а також розширюють можливості отримання освіти дорослими та людьми літнього віку; створення інтернаціольних шкіл; вивчення нових курсів; ціннісне виховання у початковій школі; формування адекватних часу компетенцій; екологізація педагогіки, інтеграція різних навчальних предметів.

Чинником підвищення виховного впливу на особистість, а також засобом успішного розвитку самої нації є національне виховання. До найважливіших принципів виховання в українській педагогіці відноситься пізнання загальнолюдських цінностей у власній культурі, оскільки цінності українського народу розглядаються як частина загальнолюдських.

У педагогічній системі України пріоритетним шляхом формування цінностей (трудовим навчанням та працею, самопізнанням, художньою творчістю, розвитком позитивної внутрішньої мотиваційної сфери) є національне виховання, залучення до найкращих національних, культурних і виховних традицій.

Гуманістичне виховання, якщо воно нехтує цінностями національного виховання, за законами діалектики перетворюється на свою протилежність. Повага до інших народів і культур формуються завдяки глибокому пізнанню надбань культури, історії, традицій рідного краю. Національне виховання, як складова загальнолюдських цінностей, веде до широкого єднання й світового порозуміння між народами та націями.

Актуальним для подальшого вивчення проблеми можуть стати педагогічні умови ефективного прищеплення загальнолюдських моральних цінностей у процесі навчання і виховання, питання розробки та впровадження нових педагогічних технологій з метою формування моральної особистості, особливості підготовки педагогічних кадрів в умовах міжкультурної інтеграції.

Публікації автора:

Статті

1. Желуденко М.О. Роль и место семьи в воспитании детей дошкольного возраста в Германии // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. КНЛУ. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. – Вип. 17. С. 124-126.

2. Желуденко М.О. Різні підходи до визначення та класифікації цінностей в педагогічній системі Німеччини // Наукові записки: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. К.: НПУ, 2002. Т. 49. С. 60-67.

3. Желуденко М.О. Педагогика: наука или искусство? (педагогические размышления) // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. КНЛУ. К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. Вип. 19. С. 92-95.

4. Желуденко М.О. Трансформації інституту сім’ї як найвищої цінності в педагогічній системі Німеччини // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. К.: Логос, 2003. Т. 37. С. 46-52.

5. Желуденко М.О. Різні підходи до визначення причин девальвації системи загальних моральних цінностей у педагогічній системі Німеччини // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2003. – Т. 40. – С. 43-50.

6. Желуденко М.О. Різні підходи до визначення цінностей в аксіологічних теоріях // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. КНЛУ. К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. Вип. 26. С. 30-33.

7. Желуденко М.О. Зростання значущості освіти в Україні // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2004. – Т. 44. – С. 36-43.

8. Желуденко М.О. Модернізація освіти України в контексті Болонського процесу // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – Т. 45. – С. 27-33.

9. Желуденко М.О. Аналіз моральних цінностей в педагогічній системі Німеччини (к. ХІХ-ХХ ст.) // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. Т. 47. С. 71-76.

10. Желуденко М.О. Співробітництво України і Німеччини як компонент освітянської інтеграції // Наукові записки: Зб. наук. пр. ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського. В.: Діло, 2005. Вип. 13. С. 156-157.

Матеріали конференцій

1. Желуденко М.О. Трансформація інституту сім’ї як найвищої цінності в Німеччині // Крок у майбутнє: Зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. К.: ІВЦ Політехніка, 2003. С. 106.

2. Желуденко М.О. Гуманістина спрямованість як основний напрямок розвитку освіти в педагогічних системах Німеччини і України // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VII Всеукр. наук.-прак. конф. К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. Т. 2. С. 56-58.

3. Желуденко М.О. Гуманістичні підходи в освіті Німеччини та України // Гуманізм та освіта: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. В 2-х т. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. Т. 1. С. 113-117.

4. Желуденко М.А. Ориентация на гуманистические ценности образования и воспитания в контексте интеграционных процессов // Образование и наука без границ: Сб. материалов Междунар. научно-практ. конф. Белгород: Руснаучкнига; Днепропетровск: Наука и образование, 2004. Т. 2. С. 11-14.

5. Желуденко М.О. Гуманістичні засади реформування освіти в Україні // Наука і освіта 2005: Зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. Т. 37. С. 31-33.

6. Желуденко М.О. Основні підходи до формування загальних компетенцій студентів у контексті євроінтеграції // Міжнар. форум “Мовна освіта: шлях до євроінтеграції”: Тези доповідей / За ред. С.Ю. Ніколаєвої, К.І.Онищенко. К.: Ленвіт, 2005. С. 27-28.