Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Смирнов Андрій Іванович. Церковно-громадська і політична діяльність Степана Скрипника у 1930-1944 роках. : Дис... канд. наук: 09.00.11 - 2008.Анотація до роботи:

Смирнов А.І. Церковно-громадська і політична діяльність Степана Скрипника у 1930–1944 роках.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Національний університет «Острозька академія». – Острог, 2008.

У дисертації представлено результати комплексного історико-релігієзнавчого дослідження церковної та громадсько-політичної діяльності Мстислава (Степана Скрипника) впродовж 1930–1944рр. На значному джерельному матеріалі, частина якого вперше введена до наукового обігу, аналізуються формування суспільних поглядів, парламентська, партійна, культурно-освітня робота С.Скрипника у міжвоєнний період. Простежується його роль у функціонуванні видавництва і газети «Волинь». Детально досліджується участь у національно-церковному русі за українізацію Православної церкви в Польщі, церковна і громадська діяльність на Волині (19411942 рр.), роль єпископа Переяславського Мстислава в процесі інституалізації УАПЦ в окупованій Україні, його позиція на архієрейському соборі 1944 р. у Варшаві.

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Смирнов А. Участь С.Скрипника у національно-церковному русі на Волині у міжвоєнний період // Український історичний збірник. – К., 2005. – Вип.8. – С.259-268.

 2. Смирнов А. Парламентська діяльність Степана Скрипника (1930–1939рр.) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2006. – Вип.6. – С.217-230.

 3. Смирнов А. Степан Скрипник і видавництво «Волинь» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2007. – Вип.8. – С.284-291.

 4. Смирнов А. Неопублікований декрет митрополита Діонісія (Валединського) від 24 грудня 1941 року // Український археографічний щорічник. – К., 2008. – Вип.12. – С.717-722.

 5. Смирнов А. Формування світоглядних позицій Степана Скрипника // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2008. – Вип.10. – С.160-169.

Публікації, які додатково відображають результати

дисертаційного дослідження:

 1. Смирнов А. Громадсько-політична і церковна діяльність Степана Скрипника у 1930–1939рр. // Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921–1939): Мат-ли. міжнар. наук. конф., Дрогобич, 8–9 жовтня 2004р. – Дрогобич, 2005. – С.180-192.

 2. Смирнов А. Церковні аспекти громадсько-політичної діяльності Степана Скрипника у міжвоєнний період // Історія релігій в Україні: Наук. щоріч.: 2005 рік. – Львів, 2005. – Кн.1. – С.542-548.

 3. Смирнов А. Місійна подорож єпископа Переяславського Мстислава (Скрипника) по Лівобережній Україні 1942 року // Історія релігій в Україні: Наук. щоріч.: 2006 рік. – Львів: Логос, 2006. – Кн.1. – С.561-567.

 4. Смирнов А. Партійна і культурно-освітня діяльність Степана Скрипника у Другій Речі Посполитій // Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze. – Warszawa, 2006. – T.21-22. – S.258-268.

 5. Смирнов А. До питання про перший еміграційний Собор Української автокефальної православної церкви 1944р. у Варшаві // Історія релігій в Україні: Наук. щоріч.: 2007 рік. – Львів, 2007. – Кн.1. – С.806-815.

 6. Смирнов А. «Акт поєднання» українського православ’я 1942 року // Держава і церква в Україні за радянської доби: Зб. наук. статей за матеріалами ІІ Всеукр. наук. конференції (18–19 жовтня 2007р.). – Полтава, 2008. – С.127-132.

 7. Смирнов А. Штрихи до портрета Степана Скрипника (до 110-річчя від дня народження) // Визвольний Шлях. – 2008. – Кн.2. – С.56-69.