Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Майданік Ірина Петрівна. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні. : Дис... канд. наук: 22.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Майданік І.П. Трудові міграції у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2007.

Дисертаційну роботу присвячено вивченню трудових міграцій у період трансформації соціально-економічних відносин в Україні. Досліджуються особливості зовнішніх та внутрішніх трудових міграцій населення України. Уточнено концептуальні уявлення про трудову міграцію як суспільне явище. Здійснено типологію соціальних ризиків трудової міграції з України, зокрема, виокремлено такі основні їх типи: ризики, пов’язані із працевлаштуванням, соціально-психологічні ризики та ризики порушення прав людини. Розглянуто основні механізми оптимізації трудових міграційних ризиків. Виявлено сучасні тенденції розвитку трудових міграцій в Україні, розглядається реальна та потенційна складові трудових міграцій населення України. Визначено місце зовнішніх трудових мігрантів у соціальній структурі українського суспільства, а це, в свою чергу, при застосуванні домінантного підходу, дає змогу визначити місце сім’ї мігранта в цілому у соціальній ієрархії. Досліджено основні характеристики внутрішніх трудових міграцій на прикладі немісцевих працівників м. Києва, виявлено їх соціально-демографічну структуру, умови праці та проживання, настанови на участь у зовнішніх трудових переміщеннях. Запропоновано систему цілей міграційної політики України.

У висновках відповідно до поставленої мети та завдань роботи підбито підсумки, сформульовано основні результати дисертаційного дослідження.

Встановлено, що теоретико-методологічні основи аналізу трудових міграційних процесів потребують удосконалення. На базі узагальнення теоретичних розробок та фактичних даних у дисертаційній роботі було уточнено соціологічний зміст поняття “трудова міграція”. Запропоновано розглядати трудову міграцію як територіальне переміщення особи або групи осіб між населеними пунктами різних країн або всередині держави, пріоритетним чи визначальним чинником яких виступає зміна (пошук) місця прикладання праці, і які впливають на динаміку соціальної структури та статусних характеристик різних прошарків населення, а також на характер і ступінь розвитку соціально-економічних відносин у районах прибуття і вибуття мігрантів.

Важливим засобом комплексного вивчення міграційних процесів виступає їх упорядкування та систематизація. З огляду на складність структури, багатогранність трудової міграції розглянуто різні підходи до її класифікації і зроблено спробу об'єднання даних класифікаційних підходів до єдиної системи.

Наукове опрацювання теоретичних підходів з міграційної проблематики дозволило розкрити у роботі ті з концепцій, які доцільно використовувати при вивченні трудових міграцій населення України, а саме концепцію соціального капіталу, міграційних мереж, просторової самоорганізації населення, інституційну теорію, теорію ризиків тощо. Дані теоретичні підходи дали можливість визначити тенденції розвитку трудових міграцій сучасності, їх вплив на розвиток українського суспільства.

На основі вивчення трудових міграцій у руслі соціологічної теорії ризиків здійснено типологізацію основних соціальних ризиків міждержавної трудової міграції з України. До яких слід віднести ризики, пов’язані із працевлаштуванням; соціально-психологічні ризики та ризики порушення прав людини. Виявлено, що основними механізмами оптимізації соціальних ризиків української трудової міграції будуть виступати норми (у вигляді правових норм, що регулюють питання перебування мігрантів на території країни (регіону) прикладання праці, а також різні аспекти стосунків протягом виробничого процесу) та контракт (що у рамках зазначеного дослідження розглядається у вигляді трудового контракту між роботодавцем та працівником-мігрантом).

Використовуючи за основу здійснений автором комплексний аналіз зовнішніх трудових міграцій населення України, проведений на основі кількісних, просторово-часових оцінок з використанням офіційних статистичних даних та результатів соціологічних досліджень, надано характеристику тенденціям розвитку трудових міграцій населення України. Протягом років незалежності відбулися зміни основних соціально-демографічних характеристик учасників зовнішніх трудових міграцій: намітилася тенденція до помолодшання контингентів, що беруть участь у зовнішніх трудових переміщеннях; виявлено тенденцію щодо зменшення серед трудових мігрантів осіб з вищою освітою та збільшення частки заробітчан із загальною та спеціальною середньою освітою, а також випускників професійно-технічних закладів. Зазнали змін і такі параметри трудових міграційних поїздок як тривалість (що змінилася у сторону збільшення), структура мотиваційних чинників та форма організації трудових міграційних поїздок за кордон.

З точки зору структурної парадигми важливою віхою у дослідженні процесів трудової міграції виступає визначення місця трудових мігрантів у соціальній структурі як українського так і приймаючого суспільства. Запропоновано вирішення даного завдання з позицій об’єктивного підходу до виокремлення елементів соціальної структури, основними показниками якого виступають рівень доходів та матеріального забезпечення. На основі визначених показників запропоновано віднести дану категорію осіб до середньої та нижньої частини середньої верстви українського суспільства.

З метою вивчення особливостей поведінки населення в галузі внутрішніх трудових міграцій під час написання дисертаційної роботи за участі автора було проведене вибіркове соціологічне обстеження. На основі даних опитування немісцевих працівників м. Києва нами виявлено їх структуру, а саме: статево-вікові, освітні, сімейні, професійно-кваліфікаційні параметри та характеристики, виявлено умови праці та проживання, а також рівень задоволеності оплатою праці, визначено регіони походження немісцевих працівників столиці. Досліджено бажання іногородніх працівників столиці взяти участь у міждержавних трудових міграціях, визначено репродуктивні настанови внутрішніх трудових мігрантів, а також їх бажання продовжувати здійснювати трудову діяльність у м. Києві.

В контексті аналізу результатів проведеного дослідження для більш якісного вимірювання міграційного потенціалу респондентів авторкою розроблено показник для вимірювання готовності респондентів до здійснення зовнішньої трудової міграції за допомогою індексів співвідношення частки потенційних зовнішніх трудових мігрантів, які планують здійснити трудову поїздку за кордон найближчим часом, до респондентів, які мають наміри щодо закордонного заробітчанства на перспективу.

Міграційна політика розглядається в роботі як засіб регулювання і мінімізації проблемних тенденцій, що виникли при функціонуванні міграційних процесів. На підставі узагальнення результатів дослідження визначено стратегічну довгострокову мету політики у галузі трудових міграцій, що розглядається як стабілізація загальної соціально-економічної ситуації в Україні: підвищення рівня зайнятості, поліпшення умов та оплати праці тощо, що повинно призвести до скорочення масштабів зовнішньої трудової міграції, та повернення на батьківщину тих заробітчан, які виїхали раніше.

Сформовано систему короткострокових цілей політики держави щодо регулювання трудових міграцій населення, складовими елементами якої виступають: зменшення обсягів нелегальної трудової міграції за кордон; забезпечення соціального захисту українських трудових мігрантів за кордоном; забезпечення зворотності зовнішніх трудових міграцій; залучення грошей, зароблених за кордоном, в економіку України.

Основними напрямами державної політики у галузі трудових переміщень слід вважати протидію нелегальній трудовій міграції; збільшення легальних можливостей працевлаштування українських громадян за кордоном; стимулювання внутрішньої трудової міграції як альтернативу зовнішнім нелегальним поїздкам; покращання стану соціального захисту трудових мігрантів з України під час перебування за кордоном.

Відповідно до основних напрямів державної політики у сфері трудових міграцій розроблено комплекс заходів для досягнення основних цілей міграційної політики, а саме – розширення мережі міждержавних угод про працевлаштування та соціальний захист українських громадян за кордоном та ретельніша увага до змісту даних угод, спрощення процедури оформлення робочих віз, впровадження у дипломатичних і консульських установах за кордоном спеціальних посад, що передбачали б діяльність з надання трудовим мігрантам соціального та юридичного захисту, залучення мігрантів до профспілкового руху тощо.

Публікації автора:

Монографії

 1. Населення України – 2002: (Монографія) / Н. Власенко, Л. Задоенко, І. Курило та ін. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2003. – 376 с. (15,9 д.а./0,2 д.а.). Особистий внесок здобувача: на основі аналізу статистичних даних та результатів вибіркових досліджень описано соціально-демографічні характеристики українських трудових мігрантів та основні параметри їх праці та побуту за кордоном (С. 127–130).

 2. Людський розвиток в Україні: 2004 рік: (Монографія) / Н. Власенко, Г. Герасименко, Л. Григор’єва та ін. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. – 266 с. (15,52 д.а./0,2 д.а.). Особистий внесок здобувача: здійснено розрахунок загального розміру заробітків українських трудових міграцій за кордоном (С. 176–179).

 3. Населення України – 2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку: (Монографія) / Т. Драгунова, Н. Левчук, І. Майданік та ін. – К.: Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. – 342 с. (21,5 д.а./0,2 д.а.). Особистий внесок здобувача: здійснено кількісний аналіз впливу трудових міграцій на соціально-економічний розвиток укрупнених регіонів України, що виділені на основі міграційної поведінки населення (С. 162–167).

 4. Особливості зовнішньої трудової міграції молоді в сучасних умовах: (Монографія) / Н. Анішина, О. Балакірєва, О. Василькова та ін. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004. – 124 с. (7,2 д.а./0,2 д.а.). Особистий внесок здобувача: на основі даних соціологічних досліджень описано стосунки трудових мігрантів із соціальним оточенням за кордоном (С. 81–88).

 5. Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: (Монографія) / Т. Безулік, А. Білий, Є. Бородін та ін. – К.: Гопак 2005. – 264 с. (21,45 д.а./0,2 д.а.). Особистий внесок здобувача: виділено основні характеристики трудових міграцій сільської молоді, здійснено порівняння цих характеристик із основними параметрами заробітчанських поїздок жителів міст (С. 63–67).

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Майданік І.П. Особливості управління трудовими міграціями в сучасній Україні // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 2005. – С. 387–390.

 2. Майданік І.П. Сільська молодь як особлива категорія учасників трудових міграцій // Український соціум. – К.: Національний університет внутрішніх справ, 2005. – № 5-6(10-12). – С. 150–155.

 3. Майданік І.П. Внутрішні трудові міграції як компонент міграційних переміщень (на прикладі м. Києва) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2006. – №723. – С. 212–215.

 4. Майданік І.П. Гендерні аспекти міграційного впливу на ринок праці м. Києва // Український соціум. – К.: Національний університет внутрішніх справ, 2006. – №1(12). – С. 53–59.

 5. Майданік І.П. Трудові міграції як стратегія поведінки української молоді // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 209–218.

Статті в інших виданнях

 1. Майданік І.П. Соціально-економічні проблеми трудової міграції в Україні // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України, Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №9. – С 317–319.

 2. Драгунова Т.А., Майданік І.П., Чвертко Л.А. Формування трудових ресурсів курортно-рекреаційної і туристичної сфери // Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень; Ред. кол.: Мамутов В.К. (відп. ред) та ін. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – С. 84–90.

Особистий внесок здобувача: на основі аналізу статистичних даних та результатів соціологічного дослідження описано вплив міграційних процесів на формування трудових ресурсів курортно-рекреаційної сфери України (С. 84–87).

 1. Майданік І.П. Проблеми регулювання та координації трудових міграційних процесів // Демографія та соціальна економіка. – К.: ІДСД НАНУ. – 2005. – №2. – С. 86–93.

 2. Майданік І.П. Регіональні особливості трудових міграцій населення Західної України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період: Збірник наук. праць інституту регіональних досліджень. – Львів, 2005. – №5. – С. 611–618.

 3. Майданік І.П. Трудова міграція з України: кількісний аспект // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 2. Хмельницький. – 2005. – №2(66). – С. 200–203.

 4. Майданік І.П. Трудова міграція як один з чинників девіантної поведінки // Збірник наукових праць ДонДУУ: ”Соціологія управління”. Серія “Спеціальні та галузеві соціології”. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – Т. VI, Вип. 1(46). – С. 158–163.

 5. Майданік І.П. Вплив зовнішніх трудових міграцій на економічний розвиток регіонів // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць: Спец. Вип.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики”. – Т.2: Демографічні аспекти регулювання та відтворення трудового потенціалу – К.: КНЕУ, 2006. – С. 77–86.

 6. Майданік І.П. Законодавча діяльність Міжнародної організації праці в контексті управління трудовими міграціями // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – 2006. – №2(17). – С. 20–23.

 7. Майданік І.П. Конвенції і Рекомендації Міжнародної організації праці в процесі управління трудовими міграціями // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 109–114.

Тези доповідей

 1. Майданік І.П. Соціальні проблеми українських трудових мігрантів // Соціальна робота і сучасність: теорія і практика: Тези доповідей учасників Ш Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ІВЦ “Видавництво «Політехніка»”, 2004. – С. 119–120.

 2. Майданік І.П. Визначення обсягів заробітків трудових мігрантів з України // Проблеми трудової міграції / Збірник матеріалів Міжнародної конференції “Проблеми трудової міграції”, 22–24 травня 2005 року, Чернівці, Україна. – Чернівці: Золоті литаври, 2005. – С. 108–113.

 3. Майданік І.П.Управління трудовими міграціями в сучасній Україні // Сучасні проблеми управління: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (29-30 листопада 2005 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Новіков, І.І. Федорова. – К.: ВПІ ВПК “Політехніка”, 2005. – С. 138.

 4. Майданік І.П. Інститут омбудсмана в Україні та його роль у захисті прав трудових мігрантів // Соціальна робота і сучасність: теорія та практика. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2006. – С. 151–152.

 5. Майданік І.П. Молоді науковці як категорія потенційних мігрантів // Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках та практиках сучасності: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2007 р., м. Київ) / Уклад.: В.Б.Новіков, І.І.Федорова – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2007. – С. 94–95.