Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ковальчук Геннадій Петрович. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині ХХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Ковальчук Г.П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині XX століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2008.

У дисертаційному дослідженні здійснено спробу цілісного історико-педагогічного аналізу проблеми трудового виховання школярів у першій третині XX століття в Україні. В контексті реалізації завдань національної освіти і виховання визначено історичні витоки трудового виховання у національно-освітній сфері, реалізації ідеї поєднання навчання з продуктивною працею та пошуків шляхів розв’язання даної проблеми в період національно-визвольних змагань (1917–1920 рр.).

Розкрито педагогічні засади організації діяльності загальноосвітніх установ на основі „Положення про єдину трудову школу”, охарактеризовано нагромаджений досвід загальноосвітніх закладів 20–30-х років щодо організації трудового виховання і політехнічного навчання учнів на шляху переходу від трудової школи до школи політехнічної. Розглянуто методологічні аспекти структури трудового виховання, що випливали з принципу політехнічної освіти, та недоліки, які гальмували, а іноді вступали в суперечність із практичною реалізацією ідеї політехнізації школи. Здійснено аналіз поетапних змін основних освітньо-виховних парадигм: „трудової школи”, професійно спрямованої політехнічної на „школу навчання”. Основні результати дослідження можуть бути використані при викладанні історії педагогіки, у процесі підготовки підручників і методичних посібників.

Публікації автора:

1. Ковальчук Г.П. Трудове виховання в педагогічній спадщині С. Русової / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – Вип. 3. Т. 1. – С. 236–241.

2. Ковальчук Г.П. Виховання підростаючого покоління Поділля у професійно-трудових традиціях кінця XIX – початку XX ст. / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – Вип. 4. Т. 1. – С. 19–28.

3. Ковальчук Г.П. Деякі аспекти діяльності загальноосвітніх установ України на основі „Положення про трудову школу” у 20-х роках XX ст. / Г.П. Ковальчук // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – № 1. – С. 75–79.

4. Ковальчук Г.П. Трудове виховання як основа розвитку особистості Софії Русової / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – Вип. 5. Т. 1. – С. 147–155.

5. Ковальчук Г.П. Впровадження системи політехнізму в освітніх закладах України кінця 20-х – початку 30-х років XX століття (історико-педагогічний аспект) / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – К. : Міленіум, 2006. – Ч. 1. – С. 105–113.

6. Ковальчук Г.П. Організація трудового виховання у дитячих закладах соціального виховання в радянській Україні у 20-і роки XX ст. / Г.П. Ковальчук // Наук. зап. Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – № 6. – С. 18–22.

7. Ковальчук Г.П. Проблема трудового виховання підростаючого покоління в ідеалі вихованої людини Івана Франка / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2006. – Вип. 9. – С. 43–47.

8. Ковальчук Г.П. Досвід трудового виховання школярів у 1920–1930-і роки в контексті виховної роботи сучасної школи України / Г.П. Ковальчук // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – № 9. – С. 69–73.

9. Ковальчук Г.П. М. Коцюбинський про роль праці у вихованні особистості / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – Вип. 13. Кн. 2. – С. 16–20.

10. Ковальчук Г.П. Творче використання історичного досвіду трудового виховання школярів 20-х – початку 30-х років XX століття в умовах розбудови національної школи в Україні / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти. – Кам’янець-Подільський : КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Вип. 13. – С. 79–82.

11. Ковальчук Г.П. Т.Г. Шевченко про працю як засіб виховання / Г.П. Ковальчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. конф., присвяч. 190-й річниці з дня народження Т.Г. Шевченка (17–19 травня 2004 р.). – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – Вип. 9. – С. 371–380.

12. Ковальчук Г.П. Про діяльність дитячих закладів освіти України на основі „Положення про єдину трудову школу” (1917–1920 рр.) / Г.П. Ковальчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів і аспірантів: Вип. 2. У 2 т. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2003. – Т. 2.– С. 230–232.

13. Ковальчук Г.П. Кам’янець-Подільський у професійно-трудових традиціях кінця XIX – початку XX ст. / Г.П. Ковальчук // Зб. наук. праць за підсумками міжнар. наук.-практ. конф. „Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків” (16–17 травня 2003 р.). – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – С. 124–127.

14. Ковальчук Г.П. Розробка основ трудового виховання підростаючого покоління в період української національно-демократичної революції 1917–1919 рр. / Г.П. Ковальчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів і аспірантів: Вип. 3. У 3 т. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – Т. 2. – С. 94–96.

15. Ковальчук Г.П. Трудове виховання і політехнічне навчання в школах України (20–30 рр.) / Г.П. Ковальчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів і аспірантів: Вип. 4. У 3 т. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2005. – Т. 2. – С. 69–71.

16. Ковальчук Г.П. Народно-педагогічні традиції трудового виховання на Поділлі / Г.П. Ковальчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів і аспірантів: Вип. 5. У 2 т. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2006. – Т. 2. – С. 43–45.

17. Ковальчук Г.П. Леся Українка про роль праці у формуванні особистості / Г.П. Ковальчук // Наук. праці Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту: зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів і аспірантів: Вип. 6. У 3 т. – Кам’янець-Подільський: КПДУ, редакційно-видавничий відділ, 2007. – Т. 2. – С. 176–177.