Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мазуренко Світлана Гнригорівна. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920-1937рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2004.Анотація до роботи:

Мазуренко С.Г. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920-1937 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2004.

Дисертаційне дослідження присвячено цілісному історико-педагогічному аналізу трудової спрямованості навчання в контексті розвитку загальноосвітньої школи України за період з 1920 по 1937 рр. У дослідженні проаналізовано стан сучасної педагогічної науки та історіографія з даної проблеми; розкрито історичні, соціально-педагогічні умови, що вплинули на становлення і розвиток системи трудової підготовки в школах України; охарактеризовано погляди на трудове навчання до 1920-х р. в зарубіжній педагогіці; розкрито вплив реформаторської педагогіки на формування української системи освіти першого радянського періоду; виявлено структурні та змістові особливості розвитку процесу трудової спрямованості навчання в загальноосвітніх закладах УСРР; розкрито напрями, зміст, форми та методи трудового навчання та політехнічної освіти в контексті діяльності трудової школи; з’ясовано значення здобутків трудового навчання 1920-1930 рр. для сучасних реформаційних процесів.

У науковий обіг введено нові історико-педагогічні документи, що дають більш повну та системну оцінку основним етапам розвитку середньої школи, основним організаційним формам трудової підготовки учнів у загальноосвітніх закладах України в 1920-1930 рр.

Публікації автора:

  1. Мазуренко С.Г. Трудове виховання та політехнічна освіта в школах України (1917-1937) // Шлях освіти. – 2001. – № 3. – С. 45-49.

  2. Мазуренко С.Г. Трудове навчання в сільськогосподарських закладах освіти України (20-ті роки ХХ ст.) // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. – № 4. – С. 38-42.

  3. Мазуренко С.Г. Дискусія наркомів освіти України та Росії з питань трудового навчання на початку 20-х років // Зб. наук. пр.: Спеціальний випуск „До витоків становлення української педагогічної науки”. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 102-108.

  4. Мазуренко С.Г. Особливості розвитку трудової підготовки учнів на початку ХХ століття (період з 1920 по 1937 рр.) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 6. Серія: Педагогічні науки, 2001. – С. 61-62.

  5. Мазуренко С.Г. Ідеї та практика трудового навчання в працях українських педагогів на початку ХХ століття // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 12. Серія: Педагогічні науки, 2002. – С. 41-42.

  6. Мазуренко С.Г. До витоків становлення трудового навчання в загальноосвітніх закладах України (1920-1937 рр.) // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 18. Серія: Педагогічні науки, 2003. – С. 91-92.

  7. Мазуренко С.Г. Підхід до трудового навчання в змісті освіти України 1920-х рр. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 176. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 81-89.