Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Калініченко Надія Андріївна. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина ХХ століття). : Дис... д-ра наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Калініченко Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2008.

У дисертації досліджено історико-педагогічні аспекти трудової підготовки учнів вітчизняної сільської школи. Здійснено проблемно-генетичний аналіз процесів трудової підготовки в сільських школах на державному (нормативному) та регіональному (практичному) рівнях в Україні. На основі вивчення наукової літератури, архівних джерел, аналізу педагогічної практики визначено і схарактеризовано основні процеси становлення і розвитку трудової підготовки учнів сільської школи в Україні у другій половині ХХ століття, розкрито дивергентні підходи до організаційно-змістового наповнення продуктивної праці школярів. Відрефлексовано системні підходи до розроблення змісту й структури трудової підготовки учнів в авторських сільських школах України – школах В. О. Сухомлинського, І. Г. Ткаченка, О. А. Захаренка.

Відстежено тенденції підготовки вчителів трудового навчання на різних етапах розвитку суспільства з урахуванням специфіки роботи сільської школи.

Публікації автора:

Монографії

 1. Калініченко Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи в Україні: друга половина ХІХ–ХХ століття : монографія / Н. А. Калініченко. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2007. – 744 с.

Навчальні посібники

 1. Калініченко Н. А. Формування інтересу до праці в сільському господарстві / Н. А. Калініченко. – К. : Рад. шк., 1980. – 108 с.

 2. Калініченко Н. А. Школа юних гіталовців : з досвіду роботи Комишуватської середньої школи Кіровоградської області по трудовому вихованню учнів / Н. А. Калініченко. – К. : Знання, 1984. – 48 с.

 3. Калініченко Н. А. Сучасники В. О. Сухомлинського : [ статті про І. Г. Ткаченка, М. І. Кодака, Б. М. Кофмана, М. М. Ставчанського, Ф. Ф. Оксанича, А. І. Постельняк, О. О. Хмуру, В. П. Сухенка, Є. М. Чабаненко та ін.] / Н. А. Калініченко, Г. М. Перебийніс. – Кіровоград : “Народне слово”, 1998. – 260 с.

 4. Калініченко Н. А. Сучасники В. О. Сухомлинського : [ статті про І. Г. Ткаченка, М. І. Кодака, Б. М. Кофмана, М. М. Ставчанського, Ф. Ф. Оксанича, А. І. Постельняк, О. О. Хмуру, В. П. Сухенка, Є. М. Чабаненко, В. І. Каюкова, С. П. Логачевську, Н. А. Грищенко, А. В. Шеховцову та ін.] /Н. А. Калініченко, Г. М. Перебийніс. – Кіровоград : Поліграф-Терція, 2003. – 308 с.

 5. Калініченко Н. А. Світлий геній Павлиша : зб. ст. / Н. А. Калі-ніченко. – 2-ге вид., доповн. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2008. – 154 с., іл.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Калиниченко Н. А. Наставники – надежные помощники учителей / Н. А. Калиниченко // Биология в шк. – 1980. – № 6. – С. 64–65.

 2. Калиниченко Н. А. Наставничество в ученической производственной бригаде / Н. А. Калиниченко // Шк. и производство. –1980. – № 11. – С. 56–57.

 3. Калиниченко Н. А. Единство трудового обучения и экономического воспитания / Н. А. Калиниченко // Сов. педагогика. – 1987. – № 2. – С. 17–19.

 4. Калініченко Н. А. Розвиток принципів трудового виховання В. Сухомлинського в сучасній школі / Н. А. Калініченко, Г. Є. Левченко // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 2. – С. 102–107. – (Аналіз розвитку принципів трудового виховання В. Сухомлинського в сучасній школі).

 5. Калініченко Н. А. Розвиток педагогічних ідей Василя Сухом-линського з трудового та економічного виховання сільської молоді в сучасних умовах / Н. А. Калініченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – № 4. – С. 2–6.

 6. Калініченко Н. А. Виховання в учнів працьовитості в педагогіці В. О. Сухомлинського / Н. А. Калініченко // Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. / за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, В. І. Лозової. – Х. : ХДПУ, 1999. – Вип. 10., ч. 2. – С. 29–33.

 7. Калініченко Н. А. Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя / Н. А. Калініченко // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі : наук. праці Міжнар. наук.-практ. конф. (27–29 верес. 1999 р.). – Слов’янськ : Слов’янський держ. пед. ін-т, 1999. – С. 162–164.

 8. Калініченко Н. А. Трудове виховання і всебічний розвиток особистості в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній школі / Н. А. Калі-ніченко // Пед. науки. – 2000. – № 7. – С. 52–55.

 9. Калініченко Н. А. Традиції освіти Кіровоградщини / Н. А. Калініченко // Наука і освіта. – 2001. – № 5. – С. 33–34.

 10. Калініченко Н. А. Моральні цінності сім’ї у батьківській педагогіці В. О. Сухомлинського / Н. А. Калініченко // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 5. – С. 180–184.

 11. Калініченко Н. А. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті: аспекти модернізації освіти / Н. А. Калініченко // Наук. зап. Сер. Педагогічні науки. – Кіровоград, 2002. – Вип. 41. – С. 69–73.

 12. Калініченко Н. А. Світлий геній школи Павлиша / Н.А. Калініченко // Наук. зап. Сер. Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2003. – Вип. 52, ч. ІІ. – С. 76–79.

 13. Калініченко Н. А. Новаторська модель трудової підготовки учнівської молоді / Н. А. Калініченко // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 2/3 (41/42). – С. 27–30.

 14. Калініченко Н. А. Профільне навчання: зміст та інноваційні підходи: історичний аспект (друга половина ХІХ ст.) : на матеріалах Єлисаветградщини / Н. А. Калініченко // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. – 2004. – № 11. – С. 115–116.

 15. Калініченко Н. А. Виховуюче середовище в системі педагогічних поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі / Н. А. Калініченко // Науковий вісник Миколаїв.держ. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Миколаїв, 2004. – Вип. 8. – С. 71–77.

 16. Калініченко Н. А. Виховуюче середовище в системі педагогічних поглядів В. Сухомлинського і сучасній школі / Н. А. Калініченко // Рідна шк. – 2005. – № 9/10. – С. 8–12.

 17. Калініченко Н. А. Василь Сухомлинський про відповідальність керівника школи за розвиток творчого потенціалу вчителя / Н. А. Калініченко // Зб. наук. праць. Полтав. пед. ун-ту. ім. В. Г. Короленка. Сер. Педагогічні науки. – Полтава, 2005. – Вип. 5 (44). – С. 26–31.

 18. Калініченко Н. А. Сучасники Василя Сухомлинського / Н. А. Калі-ніченко // Зб. наук. праць Херсон. держ. пед. ун-ту. Сер. Пед. науки. – Херсон, 2005. – Вип. 40. – С. 207–211.

 19. Калініченко Н. А. Естетична творчість як джерело предметно-перетворювального ставлення особистості до навколишньої дійсності / Н. А. Калініченко // Зб. наук. праць Переяслав-Хмельницького пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2006. – Вип. 20. – С. 106–114.

 20. Калініченко Н. А. Трудова підготовка школярів як засіб виховання громадянських цінностей / Н. А. Калініченко // Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (14–15 верес. 2006 р.). – Херсон : РІПО, 2006. – С. 67–68.

 21. Калініченко Н. А. Уроки історії: трудове становлення особистості в народній педагогіці / Н. А. Калініченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2006. – № 4. – С. 51–54.

 22. Калініченко Н. А. Діяльнісний підхід до проблеми виховання патріота-громадянина в педагогіці Василя Сухомлинського та сучасній школі / Н. А. Калініченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : Видав. центр СДПУ, 2007. – С. 32–37.

 23. Калініченко Н. А. Трудова підготовка як засіб соціалізації учнів у Сахнівській школі-родині О. А. Захаренка / Н. А. Калініченко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2008. – № 1. – С. 38–42.

Статті в наукових виданнях

 1. Калініченко Н. А. Дослідження і пропаганда колективного, групового та індивідуального педагогічного досвіду / Н. А. Калініченко // Нові педагогічні технології з проблем гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 27–28 січня 1998 року). – Черкаси : ЧОІПОПП, 1998. – С. 104–105.

 2. Калініченко Н. А. Про трудове виховання у сільській школі / Н. А. Калініченко // Початкова шк. – 1998. – № 9. – С. 24–25.

 3. Калініченко Н. А. Творчий розвиток педагогічних ідей А. С. Мака-ренка з трудової підготовки школярів в умовах сучасної школи / Н. А. Калініченко // А. С. Макаренко – видатний педагог ХХ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 берез. 1998 р. – Полтава : Пед. ін-т, 1999. – С. 81–84.

 4. Калініченко Н. А. Розвиток педагогічних ідей В. О. Сухомлинського з трудового та економічного виховання шкільної молоді в умовах сучасної школи / Н. А. Калініченко // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. та 5-х Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський і сучасність», 1999.– К.– Кіровоград : КОІУВ, 1999.– С. 80–87.

 5. Калініченко Н. А. Державна програма “Вчитель”: формування творчої особистості / Н. А. Калініченко // Проблеми післядипломної освіти педагогів : матеріали V Всеукр. наук.-метод. конф. 19–20 грудня 2002 р., – Ужгород : Закарпат. ін-т післядип. пед. освіти, 2003. – С. 97–99.

 6. Калініченко Н. А. Соціалізація учнівської молоді в загальноосвітній школі / Н. А. Калініченко // Витоки : альманах Укр. асоціації Антона Макаренка.– Полтава, 2003. – Вип. 1. – С. 20–22.

 7. Калініченко Н. А. Школа О. А. Захаренка – творча лабораторія для педагогів і керівників освітніх закладів / Н. А. Калініченко // Матеріали Всеукр. пед. читань, 5–6 трав. 2004 р. – Черкаси : ОІПОПП, 2004. – С. 20–23.

 8. Калініченко Н. А. І. Г. Ткаченко: новаторська модель трудової підготовки учнівської молоді / Н. А. Калініченко // Педагогічна спадщина І. Г. Ткаченка в контексті модернізації шкільної системи освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. 21–22 трав. 2005 р. – Кіровоград, 2005. – С. 44–52.

 9. Калініченко Н. А. Розвиток ідей В. О. Сухомлинського в науково-методичний роботі педагогів Кіровоградщини / Н. А. Калініченко // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – № 1. – С. 84–88.

 10. Калініченко Н. А. Гуманістичні парадигми педагогіки В. О. Сухомлинського і О. А. Захаренка / Н. А. Калініченко // Пед. вісник. – 2007. – № 2. – С. 35–37.

Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Калініченко Н. А. Творча спадщина В. О. Сухомлинського і шляхи удосконалення управління загальноосвітньою школою / Н. А. Калініченко // Тези Міжнар. наук.-практ. конф. “Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського і розбудова національної освіти”. – Кіровоград, 1999. – Ч. 3. – С. 59–61.

 2. Калініченко Н. А. Виховання громадянських цінностей засобами трудового навчання / Н. А. Калініченко // Громадянська освіта в Україні: досвід, пошуки, перспективи : матеріали конф. / ред. П. П. Моціяка, О. В. Желюба ; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2002. – С. 48–51.