Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


68. Карпенко Інна Павлівна. Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві: дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 17 с.Анотація до роботи:

Карпенко І.П. Трансформація загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

Дисертація є соціально-філософським дослідженням трансформації загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві. В ході дослідження виокремлений еволюційний та компаративний підхід, який дав змогу проаналізувати проблеми трансформації загальнолюдських цінностей в залежності від специфіки сучасного етапу розвитку людства. Проаналізовано множину існуючих аксіологічних підходів до розгляду загальнолюдських цінностей, у яких останні є загальною, змістовною, базою певних соціальної філософських концепцій. Показано, що за умов глобального інформаційного простору відбувається поширення та трансляція загальнолюдських цінностей на все суспільство загалом. Аргументовано, що в умовах сучасних процесів глобалізації основним спрямуванням, в якому реалізується ціннісна природа людини виступає її моральність.

Проведений в дисертації аналіз трансформації загальнолюдських цінностей в інформаційному суспільстві дозволяє конкретизувати результати дослідження в наступних положеннях:

 1. Необхідність зосередження інтелектуальних зусиль людства на теоретичному осмисленні функціонування загальнолюдських цінностей, зумовлена об’єктивним характером соціальної модернізації в сучасних цивілізаційних процесах.

 2. Розгляд основних тенденцій та аналіз інформаційного суспільства дає підставу стверджувати, що інформація, в сучасних умовах, виокремлюється, як відносно самостійна духовно-матеріальна цінність, що скеровує суспільний розвиток у напрямку побудови нових соціальних відносин.

 3. Інформація, доведена до індивіда, є дійсно головною цінністю, адже вона активно і переконливо включається в процес формування поглядів чи ідей як особистості так і соціуму в цілому. Возведення інформації в ранг загальнолюдської цінності, дозволяє врахувати процеси, які не пов’язані з розвитком конкретних історичних періодів та національних традицій. Це надає можливість виходу за межі традиційних ціннісних систем та віднайдення гармонії як між суспільствами, так і між людиною та природою, а також людини з самою собою.

 4. Основними концептами сутності інформаційного суспільства потрібно вважати технологічну та соціотехнічну. Адже, технологічна концепція, пов’язує формування та становлення інформаційного суспільства з розвитком та впровадженням технічних інновацій у виробничу діяльність людини, яка уможливлює пом’якшення жорсткості традиційної технології масового виробництва; соціологічна концепція, виходить з того, що інформаційне суспільство прямо залежить від перебудови всіх соціальних відносин та зв’язків. Така передумова є найважливішим результатом розвитку соціальної структури суспільства, а цей результат конкретизується поняттям „людський капітал”, що є ресурсом майбутнього суспільства, яке характеризується діяльністю компетентного персоналу досвідчених експертів та кваліфікованих працівників.

 5. За допомогою компаративного аналізу, який дозволяє прослідкувати та усвідомити механізми формування ціннісної орієнтації особистості в межах певних історичних періодів та філософських напрямків, стверджується право на визнання практичного значення різноманітних підходів визначення сутності ціннісних орієнтацій, характерних рис загальнолюдських цінностей. Підкреслюється винятковість теорій, що вбачають дійсну природу цінностей в їх іманентності.

 6. В інформаційному суспільстві, за умов сучасної глобалізації, відбувається поширення загальнолюдських цінностей на все суспільство загалом. На нинішньому етапі розвитку цивілізації цей процес проходить занадто швидкими темпами. Відмінність в розвитку цивілізацій, рівня культури зумовлює як позитивні, так і негативні наслідки включення країн і народів до єдиного цивілізаційного процесу становлення інформаційного суспільства. Поширення наукоємної технології, розвиток науки, освіти, прилучення до загальносвітових культурних традицій, зменшення заангажованості суспільств безперечно є позитивним моментом розвитку цивілізації. Але становлення глобального інформаційного суспільства несе в собі загрозу для цивілізацій, які не перешли до етапу становлення інформаційного суспільства. Це, перш за все, інформаційна нерівність, культурний імперіалізм, вестарнізація культури, що призводить до протистояння цивілізацій. Саме, заохочування культурної автономії, толерантне відношення до надбань інших культур та адаптація культурних запозичень може сприяти становленню глобальної культури в інформаційному суспільстві.

 7. Безсумнівно, що моделювання картини світу, в умовах сучасного розвитку інформаційного суспільства, вимагає визначення пріоритетних способів реалізації загальнолюдських цінностей. Що в свою чергу призводить до глобалізації, екологізації цінностей, зростання їх ролі в якості інформаційної культури, як основного чинника соціального прогресу.

Публікації автора:

 1. Касьян В.І., Карпенко І.П. Інформація як цінність у контексті сучасної цивілізації // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип.. 2. - Переяслав-Хмельницьки: ПХДПІ, 2001. - С. 257-266.

 2. Карпенко І. П. Інформація як соціотехнічна та соціокультурна цінність // Політологічний вісник. Зб-к наукових праць: №12. – К.: Знання України, 2002. – С. 121-128.

 3. Карпенко І.П. Сутність сучасного етапу формування інформаційного суспільства // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 49-51. К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2003. – С14-17.

 4. Карпенко І.П. Трансформація цінностей в інформаційному суспільстві // Вісник Київського університету. Серія: Філософія. Політологія. Вип. 54-55. К.: ВПЦ “Київський Університет”, 2003. – С46-47.