Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Бойко Ганна Валентинівна. Трансформація уявлення про себе в умовах кризи, пов'язаної з втратою роботи : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 206арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 179-200.Анотація до роботи:

Бойко Г.В. Трансформація уявлення про себе в умовах кризи, пов’язаної з втратою роботи. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 — загальна психологія, історія психології.

Дисертація містить теоретичний аналіз уявлення про себе в контексті психології самосвідомості, втрати роботи як кризової події, яка позначає собою особливий період життя людини, переживання якого провокує внутрішньоособистісний конфлікт. Трансформація уявлення про себе розглядається як особливий вид активності особистості, яка спрямована на вирішення цього конфлікту та подолання кризи. Емпірично підтверджено, що у процесі трансформації уявлення про себе, які здійснюються під час переживання кризи, спровокованої втратою роботи, змінюється складність, порушується цілісність і рівновага уявлення про себе, змінюється рівень здійснення процесів самосвідомості, підлягає зрушенням локус контролю над життєвими ситуаціями. Результатом трансформацій є якісно нове уявлення про себе. Встановлено, що трансформації уявлення про себе, залежно від їхньої специфіки, можуть мати як деструктивний, так і конструктивний вплив на подальший розвиток особистості.

Розроблено орієнтовну програму групового тренінгу, який спрямовано на: здійснення психологічної підтримки людей, що втратили роботу, і яка ґрунтується на підвищенні ефективності вирішення проблеми втрати роботи через поглиблення і розширення уявлення про себе, профілактику нерівноваги в уявленні про себе; формування активної позиції відносно вирішення проблеми подальшого особистісного та професійного розвитку.

Ключові слова. Уявлення про себе, втрата роботи, криза особистісного розвитку, трансформація уявлення про себе, робота особистості, внутрішньоособистісний конфлікт, реінтерпретація аспектів уявлення про себе.

У дисертації на підставі теоретичного та емпіричного дослідження трансформації уявлення про себе в умовах кризи, пов’язаної з втратою роботи доведено, що:

1. Уявлення про себе — це вторинний образ себе, який будується на основі узагальнення первинних образів, як результатів сприйняття себе в конкретних ситуаціях, залежить від суб'єктивного переживання успіху-неуспіху в досягненні мети, передбачає здійснення інтерпретації, яка спрямована на особистісно-пристрасне узагальнення аспектів пережитої ситуації, себе в ній, у контексті їх актуального смислу. Уявлення про себе ніколи не залишається завершеним, воно є основою процесу самопізнання, постійних змін в самосвідомості. Особливо чуттєвим уявлення про себе стає в проблемних ситуаціях.

2. Втрата роботи може виступати кризовою подією життя людини. Криза провокує внутрішньоособистісний конфлікт, який визначається неможливістю підтвердження уявлень про себе, що склалися до її здійснення, в умовах, що змінилися. Вирішення внутрішньоособистісного конфлікту потребує особливої форми активності особистості, в рамках здійснення якої відбуваються трансформації уявлення про себе, через реінтерпретацію рис, якостей себе в контексті смислу актуальних подій.

3. В процесі переживання життєвого періоду, позначеного втратою роботи, відбуваються зміни уявлення про власну спроможність впливати на своє життя. Визначено, що є неузгодженість між змінами, яким підлягають свідомі та несвідомі компоненти таких уявлень, що такі зміни у частини учасників дослідження носять трансформаційний характер. Компаративний аналіз уявлень про себе та життя людей, що працюють, і тих, що втратили роботу, дозволив констатувати переживання кризи у людей, що втратили роботу. Уявленням про себе в людей, що втратили роботу, притаманна наявність протиріч у вербалізованих уявленнях різної міри узагальненості, актуальність теми зміни себе зі спрямованістю на подолання недоліків (а не розвиток переваг), притаманність орієнтації на володіння, ніж на буття.

4. Трансформації уявлення про себе здійснюються в рамках взаємодії двох тенденцій, які базуються на переважанні однієї з форм внутрішньоособистісної активності особистості: захисту або усвідомлення. Ознаками процесу трансформації уявлення про себе є порушення визначеності, цілісності, гармонії, усталеності, актуальність теми зміни себе в уявленні про себе, зміна об’єктів рефлексії, нерівновага уявлення про себе, перетворення уявлень про власну спроможність впливати на перебіг подій свого життя. Трансформації уявлення про себе, які відбуваються протягом всього періоду, мають природу якісних перетворень.

5. Переважання захисної тенденції трансформації, допомагає людині зберегти психологічний комфорт, але не сприяє вирішенню проблеми. Переважання другої, більш конструктивної тенденції пов’язано із усвідомленням переживання кризи, що провокує негативні психологічні стани, але водночас сприяє побудові більш адекватного, цілісного, складного та гармонійного уявлення про себе. Трансформації уявлення про себе, здійснені в процесі переживання життєвого періоду, позначеного втратою роботи, є стабільними і такими, що визначають готовність людини до подальшого особистісного розвитку, який може бути як конструктивним ( у випадку переважання трансформації, яка спрямована на усвідомлення), так і деструктивним.

6. Для здійснення психологічної підтримки людей, що втратили роботу, ефективним є використання груп взаємодопомоги, індивідуального консультування, групового тренінгу. Запропонована програма групового тренінгу є формою здійснення психологічної підтримки людей, що втратили роботу, в рамках діяльності державних центрів зайнятості населення. Програма тренінгу спрямована на підвищення ефективності вирішення проблеми втрати роботи учасників через поглиблення і розширення їх уявлення про себе, профілактику захисної трансформації уявлення про себе, формування активної позиції відносно вирішення проблеми подальшого особистісного та професійного розвитку.

Серед перспектив подальших досліджень з даної теми вважаємо за доцільне вивчення вікових та статевих аспектів трансформації уявлення про себе в умовах кризи, пов’язаної зі втратою роботи; дослідження трансформацій уявлення про себе в процесі переживання інших життєвих криз — розлучення, втрата близьких людей, якщо вони накладаються на переживання втрати роботи, а також аналіз змін та трансформацій уявлення про себе в період після знаходження роботи і здійснення подальшого особистісного розвитку.

Публікації автора:

1. Бойко Г.В. Трансформація уявлення про себе і втрата роботи. — Запоріжжя: РА Тандем У, 2005. — 220 с.

2. Бойко Г.В. Критична життєва ситуація, спровокована втратою роботи // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Випуск 15. — Київ, Запоріжжя, Одеса. — 2002. — С. 83 — 88.

3. Бойко Г.В. Трансформація ставлення до життя в умовах втрати (відсутності) роботи // Вісник Дніпропетровського університету. Педагогіка і психологія. Випуск 8. Дніпропетровськ. — 2002. — С. 7 — 10.

4. Бойко Г.В. Зміни уявлення про себе в умовах втрати та відсутності роботи // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія.: Збірка наукових праць Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименко С.Д., Карамушки Л.М. — К.: Міленіум, 2003. — Вип.. 11. — С. 10 — 13.

5. Бойко А.В. Тревога и защитная компенсация в зависимости от локуса контроля личности безработного // Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. V Міжнародна конференція. Збірник наукових праць . У двох частинах. Ч. ІІ. — Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. — С. 40 — 42.

6. Бойко Г.В. Специфіка Я-концепції особистості в умовах втрати роботи // Матеріали ІV міжнародної конференції молодих науковців „Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — С. 114 — 116.

7. Бойко Г.В. Професійна підготовка у вирішенні життєвої кризи, пов’язаної із відсутністю роботи // Теоретико-меттодологічні проблеми генетичної психології: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наукової і педагогічної діяльності академіка С.Д.Максименка. — Т IV. — К.: Міленіум, 2002. — С.31 — 36.

8. Бойко Г.В. Трансформація образу себе в умовах кризи, пов’язаної із відсутністю роботи // Міжрегіональний семінар „Конструктивна психологія і професіоналізація особистості”. Волинський державний університет ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2002. — С. 24 — 27.

9. Бойко Г.В. Актуальність зміни себе та вербалізовані уявлення про себе у працюючих і людей, що втратили роботу. Психологія у ХХІ столітті: перспективи розвитку // Матеріали VІ Костюківських читань 28 — 29 січня 2003 року. Т.ІІ. За ред. С.Д.Максименка. — К., 2003. — С. 214 — 217.

10. Бойко Г.В. Зміни себе в уявленнях про себе у працюючих людей і тих, що втратили роботу // Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації. Матеріали українсько-польської конференції. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2003. — С.8.

11. Бойко Г.В. Трансформативні перетворення уявлення про себе в умовах втрати (відсутності) роботи // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: Проблеми і пошуки / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Збірник наукових праць. — Київ. — Запоріжжя, 2003. — Вип. 29. — С. 379 — 383.