Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Політичні науки / Політична культура та ідеологія


Коломієць Олег Валерійович. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення : дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 203арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 183-195.Анотація до роботи:

Коломієць О.В. Трансформація політичної ідеології держави в контексті боротьби з міжнародним тероризмом: проблеми і шляхи вирішення.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.03 – політична культура та ідеологія – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко. – Київ, 2006.

У дисертації досліджена трансформація політичної ідеології держави під тиском міжнародного тероризму на глобальному, регіональному та національному рівнях. Зважаючи на різноплановість та багатогранність таких соціально-політичних змін, аналіз проводився за наступними напрямками: а) історичне підґрунтя сучасних змін в політичній ідеології; б) синтез сценаріїв політичної ідеології держави в умовах кризового стану внаслідок проявів тероризму; в) політичний процес трансформації (зміщення вправо) демократичних засад суспільства; г) розробка механізмів (моделей) формування політичної ідеології держави при кризових ситуаціях; д) нові соціально-політичні уроки для людства після терористичних актів ісламістів у Великої Британії (липень 2005 року), Іспанії (березень 2004 року), Росії (жовтень 2002 року, вересень 2004 року, жовтень 2005 року), США (вересень 2001 року).

Зокрема, було показано, що політична ідеологія таких країн як Велика Британія, Іспанія, Росія, США і Франція та міжнародних структур (ЄС, ООН і НАТО) після терористичних актів 2001-2005 років певною мірою трансформується від демократичних засад до авторитаризму.

У дисертаційному дослідженні розглянуто питання запровадження ноополітичних технологій при вирішенні кризових ситуацій у боротьбі з міжнародним тероризмом. На основі аналізу ноополітичних технологій та їх впливу на політичну ідеологію держави розглянуто концепції їх застосування при вирішенні соціально-політичних екстремальних ситуацій, в тому числі під час вчинення терористичних актів.

З огляду на потенційну загрозу зростання акцій міжнародного тероризму в Україні, запропоновані рекомендації попередження та боротьби з ним в Україні: вдосконалення відповідної вітчизняної законодавчої бази щодо протидії тероризмові з урахуванням світового досвіду країн, що активно борються з тероризмом.

У дисертації дано теоретичне узагальнення та практичне вирішення наукової проблеми впливу міжнародного ісламського тероризму на деякі демократичні засади групи країн світу та міжнародних структур.

Основні наукові та практичні результати дослідження полягають у наступному:

1. Внаслідок активізації міжнародного тероризму як одного з негативних чинників впливу на розвиток сучасних міжнародних відносин спостерігається тенденція трансформації політичної ідеології держави до авторитарної.

2. З огляду на існуючі різнобічності варіантів класифікації тероризму, розроблено авторську класифікацію, основану на ідеологічних аспектах тероризму, які руйнують демократичні засади суспільства. Відтак, по-перше, запропоновано схему загальної класифікації тероризму, що включає п’ять видів тероризму (глобальний рівень): державний, націоналістичний, соціальний, релігійний та інформаційний. По-друге, схему класифікації тероризму, яка підпорядкована попередній класифікації і включає вісім категорій тероризму (регіональний та національний рівень): внутрішній і зовнішній, етнічний та національний, правий та лівий, ісламський фундаменталізм та інші конфесії, медіа- та кібертероризм.

3. Аналіз еволюції міжнародного тероризму за останні роки ХХ та на початку ХХІ століть підтверджує тезу про те, що тероризм набуває глобального характеру, тобто має цивілізаційні виміри. На разі терористичні угруповання ісламського спрямування становлять основне ядро сучасного тероризму, що підтверджує запропонована автором таблиця класифікації типів терористичних угруповань по континентах (Додаток А).

4. Доведено, що після вересневої 2001 року трагедії у США світове співтовариство отримало нову парадигму суспільно-політичного розвитку земної цивілізації, про що свідчать деякі зміни, які відбуваються у політичній ідеології таких країн світу, як Велика Британія, Іспанія, Росія, США і Франція, а також міжнародних структурах (ЄС, ООН і НАТО) під впливом активізації міжнародного ісламського тероризму.

5. Встановлено, що політична ідеологія та демократичні засади держави під час дії екстремального тероризму перебували у кризовому стані в межах політичної структури: демократизм – авторитаризм. Для цієї кризової трансформації розроблено структурно-функціональну модель впливу міжнародного ісламського тероризму на політичну ідеологію держави. Зазначена модель складається з трьох соціально-політичних систем: міжнародний ісламський тероризм, політична система держави та система шкали політичної ідеології держави. На основі моделі здійснено порівняльний аналіз трансформації її варіативної частини таких країн, як Велика Британія, Іспанія, Росія, США і Франція, а також міжнародних структур: ЄС, ООН і НАТО.

6. Враховуючи потенційну загрозу зростання акцій міжнародного тероризму на теренах України, запропоновані конкретні рекомендації для попередження та боротьба з ним:

- вдосконалення відповідної вітчизняної законодавчої бази щодо протидії тероризмові з урахуванням світового досвіду розвинутих країн, які ведуть активну боротьбу з тероризмом (Велика Британія, Іспанія, Росія, США і Франція);

- розробка та впровадження цільових державних програм, які б заохочували громадян України та іноземних громадян брати активну участь в боротьбі з тероризмом у всіх його проявах.

7. В епоху формування нових концепцій співіснування земної цивілізації та процесів глобалізації змінилися парадигми міжнародної політики: відбувається перехід від „твердої” до „м’якої” політики, яка становить основу ноополітичних технологій. Йдеться про інтелектуальні надбання суспільства, які базуються на інформаційному потенціалі, що його накопичило людство впродовж свого розвитку, тобто інтелектуальний ресурс цивілізації.

8. Для дослідження процесів трансформації політичних структур та політичної ідеології держави розроблена структурно-функціональна модель, що базується на аналізі фундаментальних елементів ноополітичної технології: громадянське суспільство, суспільні ЗМІ та концепції „м’якої” політики. Зазначені елементи ноополітичної технології складають основне ядро протидії ескалації міжнародного тероризму та його впливу на трансформацію політичної ідеології держави.

9. Одним із факторів протистояння ескалації міжнародного ісламського тероризму є застосування технології ноополітичних переговорів, згідно з якою конфлікт зможе закінчитися мирним шляхом – досягненням компромісу. Розроблено та запропоновано модель ведення переговорів конфліктуючих сторін з урахуванням компонент ноополітичних технологій, що дає можливість вести конструктивний діалог сторін суспільно-політичних відносин (в тому числі під час терористичних актів).

Публікації автора:

Статті у наукових фахових виданнях, збірниках наукових праць:

1. Коломієць О. Особливості міжнародно-правового регулювання боротьби з інформаційним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.: ІМВ, 2003. - Вип. 42. - Ч. 1. – С. 172-179.

2. Коломієць О. Аналіз моделі розробки законодавчої бази країни по боротьбі з міжнародним інформаційним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.: ІМВ, 2004. - Вип. 49. - Ч. 1. – С. 105-109.

3. Коломієць О. Аналіз тенденцій впливу політтехнологій на ЗМК // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.: ІМВ, 2005. - Вип. 55. - Ч. 2. – С. 81-85.

4. Коломієць О. Вплив ноополітичних технологій на діяльність ЗМІ // Нова філологія: Зб. наук. праць. – З.: ЗНУ, 2005. - № 3 (23). – С. 175-182.

5. Коломієць О. Роль ноополітичних технологій у боротьбі з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – К.: ІМВ, 2005. – Вип. 56. – Ч.2. – С. 68-75.

6. Шкляр В., Коломієць О. Аналіз інформаційної моделі впливу ескалації міжнародного тероризму на трансформацію засобів масової інформації // Моніторинг та інформаційне моделювання ЗМІ: Монографія. – К.: ІЖ КНУ, 2006.

7. Ковтун С., Коломієць О. Проблеми формування політичної ідеології держави під час ескалації міжнародного тероризму // Військова освіта та наука: Зб. наук. праць. – К.: ВІ КНУ, 2006.