Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Шатохін Анатолій Миколайович. Трансфомація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи. : Дис... д-ра наук: 22.00.03 - 2006.Анотація до роботи:

Шатохін А.М. Трансформація соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. - Інститут соціології НАН України. – Київ, 2006.

У дисертації проаналізовані основні концепції модернізації та трансформації суспільства, особливості трансформаційних процесів на пострадянському просторі, стратегія і тактика аграрної реформи в Україні. Вперше запропонована Концепція трансформації соціальної сфери українського села в умовах сучасної аграрної реформи. Досліджено стан та перспективи модернізації сільського життєвого середовища, вивчені нові солідарності та нові нерівності в соціальній структурі села, що виникли внаслідок аграрної реформи.

Публікації автора:

 1. Шатохін А.М. Соціологія села. – К.: Наук. світ, 2000. – 271 с.

 2. Шатохін А.М. Аграрна реформа в Україні: проблема власності // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у двох томах. Т.1 / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – 831 с. – С.72-73.

 3. Здоровцов А.И., Замаховская М.Е., Зуев В.Н., Шатохин А.Н. На основе социологических исследований // Вестник высшей школы. – 1986. - №8. – С. 49-53.

 4. Шатохин А.Н. Студенты о качестве занятий по общественным дисциплинам (на материалах социологических исследований) // Вопросы общественных наук: Республ.межведомств. науч. сб. Вып. 80. – К.: ИО Вища школа, 1989. – С. 27-33.

 5. Шатохин А.Н., Бернат Я. Отношение советских и польских студентов к перестройке и реформе // Философская и социологическая мысль. – 1990. - №2. – С. 62-63.

 6. Шатохін А. Огляд соціологічної літератури з проблем аграрного реформування та соціального розвитку села // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №3. – С. 145-152.

 7. Шатохін А.М. Ставлення до праці та мотиви трудової діяльності селян: світло і тінь колгоспного ладу // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ: Наук.-практ. зб. - 2000. - №5. – С. 164-170.

 8. Шатохін А.М. Соціальна характеристика та особливості сільськогосподарської праці // Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ: Наук.-практ. зб. – 2000. - №6. – С. 133-138.

 9. Шатохін А. Українське село: п’ятнадцять років після Чорнобиля // Чорнобиль і соціум (Вип. шостий). – Ін-т соціології НАНУ, 2000. – С. 185-195.

 10. Шатохін А.М. Соціальна мобільність в суспільстві, що реформується // Грані. – 2001. - №1. – С. 57-65.

 11. Шатохін А.М. Динамика статево-вікової структури українського села в 90-ті роки // Грані. – 2001. - №2. – С. 95-101.

 12. Шатохін А. Аграрне реформування: соціальний захист сільського населення // Віче. – 2001. – №2. – С. 109-120.

 13. Шатохін А. Соціальна сфера сучасного українського села // Вісник Української Академії державного управління при Президентові УкраЇни. – 2001. - №4. – С. 391-395.

 14. Шатохін А.М. Соціально-демографічна криза українського села та шляхи її подолання: регіональний аспект // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: метолологія, теорія, методи». – 2001. - №511. – С. 113-120.

 15. Шатохін А.М. Соціальна інфраструктура сучасного українського села // Мультиверсум. Філософ. альманах. – Вип. 20. – К.: Укр. центр духов. культури, 2001. – С. 238-244.

 16. Шатохін А.М. Динамика міграційних процесів в Україні // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Вип. 10-11. – Одеса: Юридична літ-ра, 2001. – С. 596-600.

 17. Шатохін А.М. Аграрна реформа в Україні: соціально-політичні виміри // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Т.14 (53). – Симферополь, 2001. – С. 99-104.

 18. Шатохін А. Українське село: поселенська мережа в регіональному аспекті // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. - №1. – С. 180-189.

 19. Шатохін А.М. Проблема власності на землю: історико-філософський аспект // Мультиверсум. Філософ. альманах. – Вип. 34. – К.: Укр. центр дух. культури, 2003. – С. 219-228.

 20. Шатохін А.М. Розвиток фермерства в Україні: підприємництво в умовах агроризику // Вісник Київського національного університету ім. Т.Шевченка: Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2003. - № 17-18. – С. 83-87.

 21. Шатохін А.М. Соціальні конфлікти в українському селі в умовах нового етапу аграрної реформи // Нова парадигма. – Вип. 35. – Запоріжжя, 2004. – С. 200-205.

 22. Шатохін А.М. Аграрна реформа в Україні очима сільської молоді // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. Випуск 21. – Запоріжжя: ЗДІА, 2005. – С. 217-224.

 23. Шатохін А.М. Зміни у соціальній структурі українського села у перехідний період // Економіка АПК. – 2001. - №6. – С. 106-112.

 24. Шатохин А.Н. Использование методов социологических исследований в изучении эфективности идейно - воспитательной работы среди сельськой молодёжи // Социальные проблемы совремeнного села.-К., 1988.-С. 49 - 51.

 1. Шатохин А.Н. Мотивы и степень удовлетворенности сельськой молодёжи участием в трудовой деятельности (на материалах социологических исследований Черкасской области) // Философские и методологические проблемы научного обеспечения АПК.- М.: 1989. - С. 107-109.

 2. Шатохин А.Н. Оценка членами колхоза морально-психологического климата в трудовом коллективе // Социологические исследования и социальные технологии.- Кировоград, 1989.- С.52-54.

 3. Шатохин А.Н., Здоровцов А.И. Нравственная обстановка и проблема авторитета в трудовом коллективе // Социальные резервы трудового коллектива: проблемы реализации в условиях перестройки.Ч.ІІ - Феодосия, 1990.-С. 115-118.

 4. Шатохин А.Н. Колхоз в условиях перехода к рыночным отношениям // Социальные проблемы села в условиях перехода к рыночной экономике.- Уфа, 1992. - С. 19-21.

 5. Шатохін А.М. Соціологія села: проблеми визначення об’єкта та предмета науки // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Матеріали першої Всеукр. соціолог. конференції. – К., 2001. – С. 371-374.

 6. Шатохін А.М., Шатохіна М.А. Сільський і міський побут: деякі підсумки 90-х років // Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С.226-230.

 7. Шатохін А.М., Здоровцов О.І. Соціально-психологичні особливості колективної та індивідуальної сільськогосподарської праці // Український селянин: Праці наук.-дослід. Ін-ту селянства. – 2001. – Вип. 3. – С. 360-363.

 8. Шатохін А.М. Трансформація соціальної структури сучасного українського села за умов аграрного реформування // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наук. доповіді і повідомлення ІІ Всеукр. соціолог. конференції. – К., 2002. – С. 302-306.

 9. Шатохін А.М. Сільська інтелігенція і бюрократія: пріоритети в умовах аграрної реформи // Інтелігенція і влада: Зб. наук. праць. Вип. 1(2) 2002. Част. 1. – Одеса: Астропринт., 2002. – С. 288-294.

 10. Шатохін А.М. Вплив аграрної реформи на трансформацію влади в пострадянському селі // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: Наук. доповіді і повідомлення ІІІ Всеукр. соціолог. конференції. – К., 2003. – С. 148-151.

 11. Шатохін А.М. Проведення аграрної реформи П. Столипіна в Україні: досвід формування господарів на землі // Україна – Росія: історія і сучасність: Матеріали міжнарод. наук.-практ.конференції. – Умань, 2003. – С. 48-49.

 12. Шатохін А.М. Діяльність Уманської державної аграрної академії по залученню студентів до реалізації аграрної реформи // Сільська молодь: проблеми і перспективи: Матеріали доповідей і виступів учасників Всеукр. конференції. – К.: Знання України, 2003. – С. 60-67.

 13. Шатохін А.М. Трансформація соціальної сфери села в контексті транзитного стану українського суспільства // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Соціальні процеси в Україні: Четверта Всеукр. соціолог. конференція. – К., 2004. – С.158-161.

 14. Здоровцов О.І., Шатохін А.М. Сільськогосподарське виробництво як соціоекосистема: сучасний стан і перспективи // Український селянин: Зб. наук. праць. Вип. 8. Спец.: Матеріали У Всеукр. симпозіуму з питань агарної історії. – Черкаси, 2004. – С. 319-322.

 15. Szatochin A.N. Spoleczna aktywnosc mlodziezy w aspekcie socjologicznym. //Wybrane problemy z badan wykladocow nauk spolecznych. -Bydgoszcz, 1989.-S.184-189.