Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Волох Олег Юрійович. Традиціоналізм як резистентна рефлексія в самосвідомості сучасної французької культури (на матеріалі праць Жана Дютура): дисертація канд. філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Волох О.Ю. Традиціоналізм як резистентна рефлексія в самосвідомості сучасної французької культури (на матеріалі праць Жана Дютура). Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2003.

Дисертація присвячена визначенню загальних рис традиціоналізму як рефлексії в самосвідомості сучасної французької культури. Дослідження здійснене з опорою на літературно-філософські твори одного з найпослідовніших консервативних критиків споживацької ліберально-прогресистської цивілізації та сформованої в її рамках соціокультурної парадигми показало, що консервативно-традиціоналістська ідеологія в її поміркованому, конструктивно-раціоналістичному варіанті, не втратила (на відміну від інших ідеологій (лівих, ліво-ліберальних та ін.), що тяжіють до взаємної конвергенції), резистентних потенцій серйозної ідейно-аксіологічної альтернативи панівній на Заході системі цінностей і світоглядних пріоритетів.

У дисертаційному дослідженні Жана Дютура вперше репрезентовано як оригінального мислителя-традиціоналіста і культурфілософа, проблемно-тематичний діапазон якого охоплює практично весь спектр соціокультурного буття сучасного французького суспільства і західної цивілізації в цілому: ідеологія еліти, стереотипи масової свідомості, ідеологія та культурні детермінанти маргінальної молодіжної субкультури, а також моди на молодіжно-маргінальний стиль життя у верствах так званого середнього класу, проблеми виховання підростаючих поколінь, значення християнських цінностей в епоху сцієнтизма. комплекс питань, пов'язаних з роллю традиційних національно-етатистських начал в ідеології й аксіології сучасної Європи тощо. Культурфілософські погляди Ж. Дютура розглядаються як такі, що послідовно і вичерпно репрезентують традиціоналізм як резистентну рефлексію в самосвідомості французької культури доби глобалізації та протистояння ідейно-аксіологічних парадигм, що посилюється.

Визначення загальних рис традиціоналізму як рефлексії в самосвідомості сучасної французької культури, здійснене з опорою на літературно-філософські твори Ж. Дютура як одного з найпослідовніших консервативних критиків споживацької ліберально-прогресистської цивілізації та сформованої в її рамках соціокультурної парадигми показало, що консервативно-традиціоналістська ідеологія в її поміркованому, конструктивно-раціоналістичному варіанті, не втратила (на відміну від інших ідеологій (лівих, ліво-ліберальних та ін.), що тяжіють до взаємної конвергенції), резистентних потенцій серйозної ідейно-аксіологічної альтернативи панівній на Заході системі цінностей і світоглядних пріоритетів.

Окреслення та аналіз основних причин посилення традиціоналістських тенденцій в сучасній французькій і, взагалі, європейській культурі дозволяє стверджувати, що традиціоналізм як ідеологія та стійка резистентна рефлексія, безсумнівно, має значення конструктивного культурно-корегуючого фактору сьогодення і майбутнього.

Публікації автора:

1. Волох О.Ю. Руйнація традиційних стилів буття та проблема культурної спадкоємності в осмисленні Жана Дютура // Філософські перипетії. Вісник Харківського державного університету. – Харків, 1999.- .№437.–С. 121–124.

2. Волох О.Ю. Релігія та проблема зла в сучасному світі в осмисленні Ж.Дютура // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. - Харків, 2000.- №465.- С. 38-44.

3. Волох О.Ю. Антропология современника у Жана Дютура. Социальные мифы как атрибут массового сознания // Образы времени – образы мира. Вестник Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. – Харьков: Лествица Марии, 2000.- №484. - С.139-146.

4. Волох О.Ю. Век Вольтера й Великая Французская революция (Мифологизация абстрактних понятий как литературно-риторический й культурно-олитический феномен) // Литературное и философское наследие Вольтера и современность. Доклады и тезизы докладов международной научной конференции, посвященной 300-летию со дня рождения (1694-1778) выдающегося французского просветителя, писателя и философа. 26-29 октября 1994 г. – Харьков.: ХГУ, 1994. - С. 105-110.

5. Волох О.Ю. Жан Дютур о роли национального характера в контексте взаимодействия культур // Актуальні проблеми вивчення мови та мовлення, міжособової та міжкультурної комунікації: Міжвузівський збірник наук. праць. – Харків: Константа, 1996.– С. 37–38.

6. Волох О.Ю. Традиціоналізм як спосіб взаємодії культурної спадщини минулого і цінностей сучасної цивілізації (Стильові аспекти буття в культурологічних концепціях Ж.Лефевра і Ж.Дютура) // Материалы международной междисциплинарной конференции «Быт. Ритуал. Традиция». Вестник Харьковского государственного университета. – Харьков.: Лествица Марии, 1998 – №407.– С.100–105.

7. Волох О.Ю. Жан Дютур: «Сьомий день. Оповіді біблійних часів» (до сучасної релігійної ситуації в Слобідській Україні) // Науково-теоретичні здобутки Слобідської України: філософія, релігія, культура (Досвід ретроспективного аналізу). Міжнародна наукова конференція, присвячена 85-річчю Харківського єпархіального церковно-архіологічного музею, яка відбулась 2-3 червня 1999 р. в м. Харкові. Збірник наукових статей за матеріалами конференції. – Харків: Курсор, 1999.- С.32-35.

8. Волох О.Ю. Духовні цінності знебоженої Європи // Зарубіжна література, 2001.- №209.- С. 6-7.