Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


Сєроштан Світлана Іванівна. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз : Дис... канд. наук: 09.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Сєроштан С.І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.04. – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2007.

Дисертація присвячена цілісному філософському осмисленню маски як соціокультурного феномену, виявленню його культурного змісту, визначенню різноманіття його виявів у культурі. З’ясовано, що в сучасній культурі феномен маски постає формою театралізації та естетизації соціального життя. Для розмежування основних виявів феномену маски в культурі введені й розкриті за змістом терміни: «метамаска», «маска-предмет», «маска-образ», «маска-симулякр».

Запропоновано якісно новий підхід до осмислення маски – філософсько-антропологічний. Проаналізовано роль маски у формуванні й самоконструюванні людини. Окремо розглянуто маску як індивідуальний засіб буття людини в соціальному світі. У зв’язку з цим, у роботі переосмислено традиційно негативний погляд на маску й здійснено спробу подання маски в позитивному сенсі. Позитивний зміст маски обґрунтовано особистісною позицією самої людини, необхідністю її звернення до масок, оскільки маски – це не тільки те, що приховує, але й те, що сприяє розкриттю нових «граней» особистості. Аргументовано положення про поширений у сучасному суспільстві тип людини – протеїстичну особистість, здатну до ствердження себе у світі через безліч модусів Я – масок, що робить її успішною та життєздатною.

Публікації автора:

 1. Сероштан С.И. Множественность маски и/или множество масок // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія: філософія. – Харків: ХНУ. – 2004. – № 638. – С. 181-186.

 2. Сероштан С.И. Философия лица на примере романа Кобо Абэ «Чужое лицо» // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія: філософія. – Харків: ХНУ. – 2005. – № 654. – С. 156-160.

 3. Сероштан С.И. Трансформация топоса маски // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія: філософія. – Харків: ХНУ. – 2006. – № 734. – С. 194-200.

 4. Сероштан С.И. Лицо-маска как выражающая поверхность // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Філософія. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – № 29. – 130 с. – С. 96-103.

 5. Сєроштан С.І. Маска у просторі гри // Науковий вісник. Серія «Філософія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків.: ХНПУ, 2006. – Вип. 22. – 164 с. – С. 23-29.

 6. Сероштан С.И. Маска как форма эстетизации жизни // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія: філософія. – Харків: ХНУ. – 2006. – № 750. – С. 99-106.

 7. Сероштан С.И. Феномен маски в бытии современного человека // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Філософія. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – № 4. – 144 с. – С. 75-81.

 8. Сероштан С. Маски // Anima Rerum. – Харьков: ООО «Раритеты Украины». – 2006. – № 1. – С. 56-58.

 9. Сероштан С.И. Об имидже университетского преподавателя // Університетська філософія в ретроспективі та перспективі (до 200-річчя Харківської університетської філософії). Матеріали XII Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: «Екограф», 2005. – 128 с. – С. 96-99.

 10. Сероштан С.И. Имидж политика – проявление симуляции // Демократичні цінності, громадянське суспільство і держава. Матеріали XIII Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: ТОВ «ПРОМЕТЕЙ – ПРЕС», 2005. – 328 с. – С. 258-261.

 11. Сероштан С.И. Маска и ее место в триаде «лик-лицо-личина» // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Философия». – Т. 19 (58). – № 1. – 2006. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – С. 182-184.

 12. Сероштан С.И. Маски и индивидуальная стратегия жизни // Філософські стратегії XXI століття. Матеріали XIV Харківських міжнародних Сковородинівських читань. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 260 с. – С. 230-232.