Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Рунців Оксана Іванівна. Територіальна організація ринку туристичних послуг у регіоні (на матеріалах Тернопільської області) : Дис... канд. наук: 11.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Рунців О. І. Територіальна організація ринку туристичних послуг у регіоні (на матеріалах Тернопільської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2008.

У дисертації висвітлюються теоретико-методичні і практичні питання дослідження функціонування ринку туристичних послуг у обласному регіоні. Уточнено сутність понять «територіальна туристична система», «ринок туристичних послуг», «туристична послуга».

Вдосконалено методичні основи дослідження регіональних ринків туристичних послуг, використано традиційні і нові методи дослідження (соціологічний, картографічний, системного, кластерного, багатовимірного аналізу) територіальних ринків туристичних послуг. Здійснено класифікацію туристичних послуг у зв’язку із роллю кожної послуги у формуванні туристичного продукту регіону. Визначено роль загальних і регіональних чинників у формуванні ринку туристичних послуг. Здійснено аналіз компонентних та територіальних сегментів ринку туристичних послуг Тернопільської області. Проведено туристичне районування Тернопільської області та здійснено аналіз сучасної та перспективної спеціалізації туристичних районів за особливостями туристичних попиту і пропозиції, рівнем сучасного та можливого споживання туристичних послуг, наявністю туристичних ресурсів.

Узагальнення результатів теоретичних та практичних досліджень територіальної організації ринку туристичних послуг в регіоні дозволило автору зробити такі висновки:

1. Функціонування ринку туристичних послуг відбувається в умовах різноманітних територіальних спільностей, що накладає відбиток на структуру цього ринку, його внутрішні та зовнішні зв’язки. Територіальна сегментація виробництва і споживання туристичних послуг є основою формування регіональних ринків цих послуг. Такі ринки являють собою географічні та економічні системи, перехрещення ареалів виробничої активності туристичних підприємств та нетуристичних підприємств, соціальної активності туристів та довкілля, на основі врівноваження туристичного попиту і пропозиції.

Основним товаром на ринку туристичних послуг є турпродукт. За рівнем залучення послуг у формування турпродукту їх поділяють на основні, допоміжні і супутні. Основні туристичні послуги є попередньо замовленими та оплаченими, а супутні – додатково сприяють задоволенню мети подорожі.

2. Установлено, що формування регіональних ринків турпослуг ї їх функціонування відбувається під впливом загальних і регіональних чинників. Загальні чинники визначають особливості державної політики у галузі туристичної діяльності, а регіональні – специфіку формування попиту і пропозиції турпослуг у регіоні. Доведено, що найвигіднішими для організації видами туризму у регіоні є сільський зелений, екологічний, паломницький, водний, спелеологічний, лікувально-оздоровчий та екскурсійний. Такі види здатні задовольняти потреби населення в оздоровленні та відпочинку, формуванні ринку конкурентоспроможних на міжнародному рівні туристичних послуг на основі ефективного використання наявних природних та культурно-історичних ресурсів із збереженням чистоти довкілля та забезпечення комплексного розвитку території.

3. Вивчення регіонального ринку турпослуг, як системи, запропоновано за методикою, що включає в себе: вивчення туристичної пропозиції; вивчення туристичного попиту; оцінку реальних прибутків від реалізації туристичних послуг, за рахунок врахування усіх секторів ринку турпослуг; встановлення максимально можливих обсягів доходів від туризму в конкретному регіоні внаслідок збільшення кількості туристів та визначення тих турпослуг, які відіграють у цьому процесі найбільшу роль; виявлення туристичних районів і центрів в регіоні за їх спеціалізацією; створення перспективної схеми територіальної організації ринку туристичних послуг регіону.

4. Виявлено, що регіональний ринок турпослуг складається з сукупності територіальних туристичних систем, які об’єднують виробників та споживачів спільною інфраструктурою і турпотоками. У Тернопільській області спостерігається значна територіальна диференціація ринку туристичних послуг, що зумовило виділення чотирьох туристичних районів (Північного, Центрального, Західного та Південного). Встановлено, що Північний туристичний район має частково виражену паломницьку та екскурсійну спеціалізацію, перспективними є сільський зелений туризм, лікувально-оздоровчий, сентиментальний, релігійний та екологічний. Західний туристичний район має слабо виражену спеціалізацію на екскурсійному туризмі внаслідок недостатнього забезпечення об’єктами туристичної інфраструктури. Перспективними є релігійний, сільський зелений, етнографічний та сентиментальний туризм. Південний туристичний район має чітко виражену спеціалізацію на спелеологічному та водному туризмі та частково виражену – на сільському зеленому, лікувально-оздоровчому та рекреаційному, перспективні напрямки розвитку туризму в районі: пізнавальний, подієвий, екологічний, автомобільний, історичний та науковий. Центральний туристичний район має доволі виражену спеціалізацію на паломницькому, сільському зеленому, лікувально-оздоровчому та рекреаційному, екскурсійному туризмі, перспективними для району є водний, релігійний, сентиментальний, екологічний, автомобільний види туризму.

5. Встановлено, що ринок туристичних послуг Тернопільської області обслуговує потреби внутрішніх та іноземних туристів. Проаналізовано, що туристичними послугами користується невелика частка населення, а структура туристичних потоків доволі одноманітна - складена переважно працюючою молоддю і людьми середнього віку, чи особами, що навчаються. Географія та мета в’їзних та виїзних потоків різноманітні, але переважають добре розрекламовані туристичні країни (Туреччина, Єгипет, Польща) та центри (Почаїв, Зарваниця, Збараж, Микулинці), які відвідуються з метою відпочинку чи у потребах бізнесу.

6. Доведено, що у зв’язку з багатою ресурсною базою, у всіх районах області можуть розвиватись різноманітні види туризму. Розвиток ринку туристичних послуг Тернопільської області має бути спрямований на збільшення обсягів продаж туристичних послуг за межами м. Тернополя. Необхідне додаткове рекламування та популяризація туристичних об’єктів, формування позитивного іміджу регіону на туристичному ринку держави і Європи. Значним поштовхом для розвитку туризму стане впровадження в роботу туристичних підприємств партіпісивного проектування, будівництво готелів та інших закладів короткотермінового проживання (особливо вздовж автомобільних шляхів), поширення мережі розважальних установ, покращання шляхів, реконструкція історико-культурних об’єктів, музеєфікація замкових споруд та розширення набору туристичних послуг для формування турпродукту.

Публікації автора:

 1. Рунців О. Демографічні чинники формування ринку туристичних послуг Тернопільської області / Оксана Рунців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – сер. геогр. – Тернопіль. - № 2. – 2007. – С. 157-161.

 2. Рунців О. Музейна мережа Тернопільської області: роль у формуванні туристичного продукту та можливості розвитку / Оксана Рунців // Історія української географії і картографії: зб. матер. ІІІ міжнар. наук. конф., 6-7 гр. 2007 р., Тернопіль [присвяченої 130-літньому ювілею академіка Степана Рудницького]. – Частина І. – Тернопіль, 2007. – С. 164-167.

 3. Рунців О. І. Соціально-економічні чинники розвитку ринку туристичних послуг Тернопільської області / Оксана Рунців // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / ред. кол. : Мельник В.М. (відп. ред.), Долішній М.І., Жупанський Я.І. та ін. - сер. геогр., - Луцьк, 2008. - С. 94-99.

 4. Рунців О. Історико-культурні туристські ресурси Тернопільської області як джерела формування попиту і пропозиції на ринку туристичних послуг / О.І. Рунців // Історія української географії. – Вип. 17. - Тернопіль: Підручн. і посібн., 2008. – С. 97-103.

 5. Рунців О.І. Стан ринку туристичних послуг Тернопільської області та методи його дослідження / О.І. Рунців // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – сер. геогр. – Тернопіль. - № 2, 2008. – С. 118-124.

 6. Рунців О. Історичний та меморіальний туризм в Тернопільській області /О.І. Рунців // Історія української географії.– Вип. 18.-Тернопіль: Підручн. і посібн.–С.47-51.

 7. Рунців О. І. Географічні аспекти формування туристських послуг / Оксана Рунців // Матеріали міжнародної наукової конференції "Географія і туризм: європейський досвід". - Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. - С. 120-121.

 8. Рунців О. І. Особливості ринку туристичних послуг / Оксана Рунців // Вісник наукових досліджень: Науковий журнал, № 10: Частина 2. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2007. – С. 243-245.

 9. Рунців О. І. Інфраструктура туристичного обслуговування Тернопільської області як передумова розвитку туризму в регіоні / Оксана Рунців // Регіон-2008 : суспільно-географічні аспекти : матер. міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, 17-18 кв. 2008 р. / [ред. кол. К.А. Нємєць (голова) та ін.]. - РВВ Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Харків, 2008. - С. 136-139.

 10. Рунців О. І. Санаторно-курортна мережа регіону та її дослідження (на прикладі Тернопільської області) / Оксана Рунців // Природно-територіальні та суспільно-географічні комплекси регіонів : історія формування, стан, проблеми, перспективи : матер. всеукр. наук.-практ. конф., 27-29 тр. 2008 р. [присвяченої 70-річчю від часу утворення Луганської області] / [відп. ред. Ю.О. Кисельов]. – Луганськ : Альма-матер, 2008. - С. 147-149.

 11. Рунців О. І. Врахування людських потреб при формуванні туристичного продукту / О. І. Рунців // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. моногр. / за ред. проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007. - № 6. – С. 251-253.

 12. Рунців О. І. Проблеми класифікації туристичних послуг в Україні / О. І. Рунців // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: тези доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих науковців, 17-18 трав. 2007 р., Луцьк / за ред. В.Й. Лажніка і С.В. Федонюка. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – С. 472-475.

 13. Рунців О. І. Використання релігійно-паломницьких туристичних ресурсів для пом’якшення проблеми сезонності в туризмі / О. І. Рунців // Рекреація й туризм: cучасні тенденції та регіональні особливості : міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 вер. 2006 р. [«Інноваційні моделі розвитку туристичної інфраструктури України. Буковинське та світове старообрядництво: історія, культура, туризм»] : матер. – Ч. 1. – Чернівці, 2006. – С. 207-214.

 14. Рунців О. І. Проблеми розвитку екологічного туризму в Україні / О. І. Рунців // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – сер. туризм. – Випуск 2. – С. 180-183.

 15. Рунців О. І. Типи поведінки споживачів туристичних та музейних послуг / Рунців О. // Вісник наукових досліджень : наук. журнал. – Ч. 1. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2008. - № 11. – С. 200-202.

 16. Рунців О. І. Особливості використання водних ресурсів Тернопільської області для потреб туризму / Оксана Рунців // Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції "Географія і туризм: європейський досвід". - Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. - С. 132-134.