Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


15. Ранця Ігор Іванович. Територіальна організація агробізнесу регіону (на матеріалах Львівської області): дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2005.Анотація до роботи:

Ранця І. І. Територіальна організація агробізнесу реґіону (на матеріалах Львівської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна географія. – Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2005.

Дисертація присвячена суспільно-географічному вивченню агробізнесу, що формується у Львівській області. В межах єдиної поняттєво-термінологічної системи запропоновано визначення агробізнесу, розкрито сутність його складу та структури, розглянуто категорії територіальної організації агробізнесу та аграрний ринок. На прикладі Львівської області охарактеризовано чинники агробізнесової діяльності, подано територіальний аналіз четвертинного (інформаційна діяльність), третинного (агросервіс), вторинного (переробка) та первинного (сільське господарство) секторів агробізнесу. Здійснено агробізнесове районування Львівської області: виділено чотири агробізнесових субрайони, у складі яких простежуються перспективні осередки активізації агробізнесової діяльності: агробізнесові центри, вузли, ядра, що функціонують в системі перспективних агробізнесових кластерів. Запропоновано картографічну модель перспективної територіальної організації агробізнесу Львівської області.

У дисертаційній роботі здійснено суспільно-географічні узагальнення стосовно нової системи економічної діяльності в аграрному секторі економіки – агробізнесу (АБ), який почав формуватися в Україні внаслідок ринкових реформ. Проаналізовано процес трансформації АПК конкретного реґіону України (Львівської області) в АБ, зокрема, процеси приватизації землі, зміни у структурі виробництва і спеціалізації під впливом ринкових чинників, виникнення нових видів аграрної діяльності та форм їх територіального зосередження. Унаслідок проведених суспільно-географічних досліджень територіальної організації АБ, що зароджується у Львівській області, одержано такі висновки та результати:

 1. Якісні та кількісні перетворення в аграрному секторі національного господарства України потребують нових підходів до їх суспільно-географічного вивчення. Це є важливою науковою проблемою, розв’язання якої запропоновано за допомогою категорії агробізнесу (АБ). Є достатньо арґументів для застосування у вітчизняній суспільно-географічній науці поняття АБ, оскільки досі дослідження агропромислової сфери суспільства велися майже виключно в рамках концепції АПК.

 2. Для розв’язання цієї проблеми, що має важливе значення для науки і практики, обґрунтовано суспільно-географічну поняттєво-термінологічну систему “Агробізнес”, що становить теоретичний фундамент дисертаційної роботи і відображає склад і структуру АБ, його територіальну організацію, середовище функціонування АБ і суттєву складову цього середовища – аграрний ринок.

 3. На прикладі Львівської області охарактеризовано традиційні та нетрадиційні чинники, що визначають процес розвитку АБ та впливають на формування його територіальної організації в обласному реґіоні: природо-географічний (зокрема, земельних ресурсів), працересурсний (зокрема, підприємницька активність населення), аграрного капіталу, аграрного фондового потенціалу, екістичний, агро-географічного положення, споживчий, місцевого самоврядування, інфраструктурний, інвестиційної привабливості тощо. Доведено, що вплив на АБ шляхом управління чинниками є дієвим засобом реґіональної аграрної політики.

 4. Здійснено економіко-географічний аналіз усіх видів АБ, що зароджуються у Львівській області; в с-г бізнесі цей аналіз виконано як загалом, так і за трьома категоріями товаровиробників: підприємствами, фермерами і домогосподарствами. Простежено динаміку структурних зрушень за період реформ. Результати цих досліджень свідчать, що в кожній із перелічених груп товаровиробників у Львівській області формуються свої територіальні структури. Звернено увагу на те, що розвиток фермерства та інших форм підприємництва в АБ реґіону є недостатнім, а зростання с-г діяльності населення не є індикатором успіхів економічних реформ.

 5. За допомогою методів багатовимірного аналізу здійснено групування адміністративних районів Львівської області за природними та соціально-економічними передумовами а-б діяльності та за спеціалізацією с-г сектора як загалом, так і за окремими категоріями товаровиробників (підприємства, фермери, населення). Дослідження виявили принципово відмінні пріоритети у різних груп товаровиробників стосовно формування спеціалізації та участі в аграрному ринку.

 6. Обґрунтовано форми територіальної організації АБ. Це а-б реґіони (а-б райони, зони) та територіальні осередки а-б діяльності (а-б пункти, центри, ядра, вузли). Зроблено спробу виявити такі структури на стадії їх становлення у Львівській області. Зокрема, виділено у Львівській області 4 перспективних а-б субрайони та 12 кущових а-б осередків, що формують опорний кістяк цих субрайонів. Охарактеризовано спеціалізацію та структуру виділених територіальних поєднань.

 7. Доведено доцільність розширення мережі суб’єктів аграрного сервісу та бізнесової інфраструктури, дальшого розукрупнення переробних підприємств та географічного їх наближення до виробників с-г сировини для подолання існуючих територіальних диспропорцій, розвитку кооперації та інтеґрації на ринкових засадах. Усе це може бути використано в реґіональній аграрній політиці. Запропоновано використання в наукових дослідженнях та економічній практиці концепції кластерів на прикладі субреґіональних складових АБ Львівської області.

Достовірність результатів дисертаційного дослідження обґрунтована продуманим застосуванням математичних, картографічних та інших методів на основі теоретико-методологічних здобутків львівської та київської наукових шкіл суспільної географії.

Публікації автора:

 1. Ранця І. Суспільно-географічні проблеми розвитку агробізнесу у Львівській області // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. М. Гнатюка. Сер.: Географія. – 2002. – № 2. – С. 138–142.

 2. Ранця І. І. Зміни в сільськогосподарській спеціалізації реґіонів України в процесі становлення агробізнесу // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – 2002. – Вип. 8. – С. 118–125.

 3. Ранця І. І. Територіальні зрушення у виробництві продукції харчової промисловості в процесі становлення агробізнесу в Україні // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. – 2003. – Вип. 9. – C. 161–168.

 4. Ранця І. І. Теоретико-методологічні основи дослідження географії агробізнесу // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. Драгоманова. Сер. 4. Географія і сучасність. – 2003. – Вип. 10. – С. 71–77.

 1. Ранця І. Сільськогосподарське використання земельних ресурсів Львівської області: екологічні та суспільно-географічні аспекти // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2003. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 99–102.

 2. Ранця І. Суспільно-географічні аспекти екологізації агробізнесової діяльності (на прикладі Львівської області) // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Географія. – 2004. – № 2. – Ч. 1. – С. 222–227.

 3. Ранця І. І. Нові напрямки реґіональних аграрно-географічних досліджень // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. Харк. нац. ун-ту ім. В. Каразіна. – 2004. – Вип. 4. – С. 243–246.

 1. Ранця І. І. Присадибний сектор сільського господарства як складова агробізнесу Львівської області // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2001. – С. 75–76.

 2. Ранця І. І. Аналіз економічної ситуації в агробізнесі Львівської області // Реґіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: сучасний стан і перспективи вирішення: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2002. – С. 48–49.

 3. Ранця И. И. Общественно-географические исследования территориальной организации агробизнеса в Украине // Региональные проблемы социально-экономической географии: Тез. докл. Респ. науч. конф. – Минск, 2002. – С. 99–101.

 4. Ранця І. І. Агрогеографічні ідеї у працях академіка Рудницького // Реґіональне географічне краєзнавство: теорія і практика: Матеріали ІІ Всеукр. семінару. – Тернопіль, 2002. – Ч. 1. – С. 42–47.

 5. Ранця І. І. Перспективи агробізнесу в Карпатському реґіоні України в контексті сталого розвитку його території // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Матеріали міжнар. конф.: У 2 т. – Рахів, 2002. – Т.2. – С. 167–171.

 6. Szablij O., Peniuk S., Rancia I. Problemy reformowania rolnictwa w obwodzie Lwowskim // Zrnicowanie przestrzenne obszarw wiejskich w aspekcie spoeczno-demograficznym. – Supsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2002. – S. 63–65. [Дисертанту належить 33% обсягу.]

 7. Ранця І. І. Агробізнес реґіону і міські поселення як основа його територіальної організації (краєзнавче дослідження на матеріалах Волинської області) // Велика Волинь: Наук. зб. Житом. наук.-краєзнавч. товариства дослідників Волині. – 2002. – Т. 25. – Ч. 1. – С. 73–77.

 8. Ранця І. Агробізнес як нова суспільно-географічна категорія // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнар. конф. – Львів, 2003. – С. 85–87.

 9. Ранця І. І. Реґіональні проблеми розвитку агробізнесу (на прикладі Львівської області) // Реґіон–2003: Стратегія оптимального розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2003. – С. 78–79.

 10. Ранця І. І. Територіальна організація агробізнесу як перспективний напрямок суспільно-географічних досліджень // Географічна наука і освіта в Україні: Зб. тез ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2003. – С. 184–185.

 11. Ранця І. Географія агробізнесу як новий напрямок наукових досліджень // Молоді науковці – географічній науці: Зб. тез міжнар. конф. – К., 2004. – С. 32–34.