Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Безуглий Олександр Володимирович. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку : Дис... канд. наук: 25.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Безуглий О.В. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 місцеве самоврядування. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.Харків, 2008.

В дисертації досліджуються пріоритетні напрями та чинники сталого розвитку територіальних громад в Україні. Доводиться необхідність та обґрунтовуються сучасні технології упровадження в діяльності органів місцевого самоврядування принципів сталого розвитку.

Автором визначено засади теорії сталого розвитку та підстави для її виникнення, проаналізовано значення міських територіальних громад ("точки зростання") в забезпеченні світового суспільного розвитку. Обґрунтовано самоврядну роль територіальної громади відповідно до теорії сталого розвитку та визначено правові засади її запровадження. Узагальнено методи управління розвитком громади з використанням світового досвіду, з’ясовано специфічні особливості управління сталим розвитком міст в Україні. Запропоновано дієві механізми залучення членів територіальної громади до участі в управлінні її розвитком та реальні важелі впливу органів місцевого самоврядування на забезпечення сталого розвитку територіальних громад. Обґрунтовано доцільність застосування системи моніторингу сталого розвитку та з’ясовано основні його показники.

Усе зазначене дозволило сформулювати концептуальні положення, рекомендації та пропозиції щодо удосконалення управління розвитком територіальних громад в Україні з метою підвищення якості життя мешканців населених пунктів.

У дисертаційному дослідженні послідовно розв'язується нове науково-прикладне завдання щодо обґрунтування основних напрямів упровадження теорії сталого розвитку суспільства на рівні територіальної громади, що спрямована на якісне покращення добробуту громадян, у тому числі, і України, та дозволяє долати виклики глобалізації, які пов’язані із збільшенням обсягів споживання населення, поглибленням диспропорцій у розвитку країн світу.

Отримані в ході наукового дослідження висновки та узагальнені положення можна звести до наступного:

1. Теорія сталого розвитку дозволяє визначити й реально упровадити нові засади ефективного функціонування територіальної громади, що забезпечить зростаючі потреби мешканців населених пунктів без перекладання можливих негативних економічних, екологічних та соціальних наслідків на майбутнє. Ця теорія плідно реалізується в соціальних практиках не лише на національному чи наднаціональному рівнях управління, а й на рівні окремих населених пунктів (територіальних громад), де безпосередньо проявляється поведінка людини й відбувається задоволення більшості її потреб.

2. Аналіз досвіду світових країн-лідерів свідчить про те, що основні ініціативи стосовно забезпечення сталості в розвитку належать органам місцевого самоврядування, як найбільш ефективним органам управління справами місцевого значення. Саме вони здатні раціонально налагодити інтерактивну співпрацю з громадянами у вирішенні питань споживання та розвитку. Адекватний зв'язок інституту місцевого самоврядування та державного управління в країнах Європейського Союзу знаходить своє відображення в методах прийняття та змістовній частині управлінських рішень.

3. Територіальна громада володіє відповідними ресурсами та потенціалом для того, щоб стати найбільш впливовим елементом розвитку сучасного суспільства. Проте вона має складний механізм самоідентифікації, що безпосередньо впливає на визначення напрямів її розвитку. Виокремлення внутрішнього соціокультурного середовища, де є можливим усвідомлення спільних проблем громади та зовнішнього середовища глобалізованого світу дозволяє з'ясувати вплив інтерналізації екстерналій, як дієвого чинника сталого розвитку, що стосується трансформації позитивних імпульсів зовнішнього середовища у внутрішні властивості територіальної громади. Разом з тим, це вимагає переосмислення усталеної типології міст за їх економічним потенціалом й обґрунтування їх класифікаційних ознак як територіальних громад: громада-мегаполіс, громада-субмегаполіс, громада-транзитний вузол, громада-курорт, диспропорційна громада, громада з аномальною демографічною структурою, громада з асиметричною структурою господарства, поселення маргінального та люмпен-типу тощо.

4. На місцевому, національному та наднаціональному рівнях країн з розвинутою економікою відбувається упровадження загальних стандартів, що регламентують діяльність органів управління, і, при цьому, сприяють сталому розвитку територіальних утворень. Проте, в Україні сталий розвиток не достатньо забезпечений нормативно-правовою базою, що стосується технології та процедури розробки стратегії сталого розвитку, її основних засад та принципів, місця і ролі в ній територіальних громад (запровадження принципів сталого розвитку у Статутах громад) тощо. Отже, без реалізації правових гарантій сталого розвитку неможлива інтеграція України до європейського політичного й економічного простору.

5. Принципи сталого розвитку, що становлять основу сучасної політики розвитку міст країн Європейського Союзу, Швейцарії, Японії, Канади та США, можуть бути адаптованими до розвитку територіальних громад України. Це стосується, зокрема, таких принципів: раціонального та конструктивного прагматизму, створення належних умов для участі громадян у місцевих справах, місцевої ініціативи, збалансованого споживання, пріоритету людського капіталу, безпечного та раціонального використання територій, застосування в управлінській діяльності інноваційних технологій, заощадження ресурсів, запобігання граничному розвитку територій та ін.

6. Сьогодні зростає роль міської громади і в подоланні суперечностей глобалізації, і в суспільному розвитку в цілому. Оскільки переважна більшість населення України проживає в містах, в дослідженні запропоновано типологізацію міст як "точок зростання" за ступенем їхнього впливу на глобальний та національний розвиток (міста глобального, регіонального та місцевого рівня розвитку). Міським громадам кожного з цих рівнів притаманні власні специфічні суперечності розвитку, розв’язання яких вимагає дотримання принципів сталого розвитку.

7. Залучення членів територіальної громади до участі в управлінні її розвитком відбувається за рахунок інформаційної складової діяльності органу місцевого самоврядування. Запровадження теорії сталого розвитку вимагає свідомого погодження поведінки кожного члена територіальної громади з дотриманням основних демократичних цінностей, що можливо лише за умов відповідального ставлення до інформаційного простору населеного пункту з боку органу місцевого самоврядування. Прийняття ним важливого управлінського рішення має враховувати не тільки його інформаційні наслідки, а й забезпечуватись достатніми інформаційно-комунікаційними заходами задля інтерактивної взаємодії з громадянами.

8. Конкретні напрями забезпечення сталого розвитку територіальної громади потребують упровадження відповідних механізмів управління населеним пунктом. Зокрема, економічний механізм вимагає задіяння інноваційної, фінансової та ринкової складових, а реальною оцінкою ефективності від його застосування можна вважати зростаючий добробут громадян та прибуток громади. Організаційний механізм пов’язаний із створенням відповідних виконавчих структур (муніципальних агенцій), що здатні аналізувати процеси, супроводжуючи життєдіяльність громади, досліджувати її потенціал, здійснювати моніторинг функціонування та розвитку підпорядкованої території, а також надавати послуги локального значення членам громади.

Цілісне застосування механізмів управлінської діяльності органу місцевого самоврядування дозволяє досягти якісних змін в життєзабезпеченні мешканців населеного пункту.

9. Упровадження принципів сталого розвитку у діяльності органу місцевого самоврядування не можливе без створення системи моніторингу щодо стану та динаміки розвитку території. Основним його елементом можна вважати діагностику сталого розвитку, розробка та запровадження якої дозволяє органу місцевого самоврядування оперативно розв’язувати постійно виникаючі суперечності. Показниками для діагностики застосовуються загальновизнані індикатори, що стосуються "захисту та поліпшення довкілля", "задоволення соціальних потреб", "посилення економічних успіхів", "інституційних чинників". Залучення сучасних технологій діагностики сталого розвитку дозволить населеним пунктам України інтегруватись до європейської системи моніторингу сталого розвитку.

Публікації автора:

1. Безуглий О. В. Роль домінуючої функції інформації та “сигналів асиметрії” у процесі надання управлінської послуги / О. В. Безуглий // Якісні управлінські послуги – головна умова підвищення довіри населення до органів влади : [монографія] / [Ю. О. Куц, С. В._Краснопьорова, О. К. Чаплигін та ін. ; за заг. ред. Ю. О. Куца, С. В._Краснопьорової]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – С. 128–142.

2. Безуглий О. В. Типологія територіального розвитку в контексті проблем регіональної політики / О. В. Безуглий // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 2 (11). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – С. 97–101.

3. Безуглий О. В. Подолання диспропорцій в інформаційному середовищі щодо надання соціально-управлінських послуг / О. В. Безуглий // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 3 (12). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – С. 29–31.

4. Безуглий О. В. Становлення теорії сталого розвитку територіальної громади / О. В. Безуглий // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 3 (30). – С. 142–150.

5. Безуглий О. В. Світовий досвід організації сталого розвитку територіальної громади / О. В. Безуглий // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Вип. 3 (15). – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – С. 153–158.

6. Безуглий О. В. Становлення елементів громадянського суспільства. Волонтерство та інтереси районних органів влади / О. В. Безуглий // Адміністративне реформування територіальних органів влади : матеріали наук.-практ. конф., 11 вересня 2002 р. – Х. : Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – С. 110–112.

7. Безуглий О. В. Правове регулювання місцевого самоврядування на прикладі України і Російської Федерації / О. В. Безуглий // Переяславська Рада та гармонізація україно-російських відносин на сучасному етапі : зб. наук. праць за матер. міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 грудня 2006 р. / за ред. О. Г. Романовського, В. М._Ганічева. – Х. : Вид-во НТУ “ХПІ”, 2007. – С. 371–379.