Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Теплофізика та молекулярна фізика


Панкратов Кирило Миколайович. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів : Дис... канд. наук: 01.04.14 - 2007.Анотація до роботи:

Панкратов К.М. Тепловий рух молекул води згідно експериментальних даних з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика. –Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Київ, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню властивостей води згідно даним з квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів. На їх основі були обчислені характерні параметри теплового руху молекул – повний коефіцієнт самодифузії, його колективну складову, часи осілого життя та переходу з одного тимчасового положення рівноваги в інше. Визначена область застосування квазікристалічних уявлень в воді. На основі даних комп’ютерного моделювання середньоквадратичного зміщення молекул води отримані оцінки величини та температурної залежності фактору Дебая-Валлера. Був запропонований новий механізм самодифузії у воді, згідно якому переміщення молекули води з одного положення в інше відбувається навіть при наявності двох водневих зв’язків. Досліджена роль іонів електролітів на характер теплового руху молекул води.

  1. Показано, що колективний перенос у воді відіграє важливу роль: колективна складова коефіцієнту самодифузії змінюється від % у глибоко переохолодженій області до в околі критичної точки.

  2. Показано, що при температурі квазікристалічний характер теплового руху у воді змінюється на аргоноподібний.

  3. Показано, що дифузійне наближення в теорії квазіпружного некогерентного розсіювання повільних нейтронів є дієздатним тільки для хвильових векторів, що не перевищують 1.

Публікації автора:

  1. Булавін Л.А., Маломуж М.П., Панкратов К.М. Зв’язок структури води та водних розчинів електролітів з характером розширення квазіупружного некогерентного піку розсіяння теплових нейтронів //Доповіді Національної Академії наук України. – 2004. - № 10. – С. 186-191.

  2. Булавін Л.А., Маломуж М.П., Панкратов К.М. Природа уширення піку некогерентного квазіупружного розсіювання повільних нейтронів при відносно малих змінах імпульсу //Доповіді Національної Академії наук України. – 2004. - № 11. – С. 75-80.

  3. Булавін Л.А., Маломуж М.П., Панкратов К.М. Колективні внески до коефіцієнту самодифузії молекул води згідно з експериментальними даними щодо некогерентного розсіювання повільних нейтронів //Доповіді Національної Академії наук України. – 2005. - № 3. – С. 72-77.

  4. Булавин Л.А., Маломуж М.П., Панкратов К.Н. Характер теплового движения молекул воды согласно экспериментальным данным по некогерентному рассеянию медленных нейтронов //Журнал структурной химии. – 2006. – Т. 47, № 1. – С.52-59

  5. Булавин Л.А., Маломуж М.П., Панкратов К.Н. Особенности самодиффузии в воде //Журнал структурной химии. – 2006. – Приложение. – С. 72-80.

  6. Панкратов К.Н. Квазиупругое некогерентное рассеяние медленных нейтронов в электролитах // Физика аэродисперсных систем. – 2003. - № 40. – С. 193-202.

7. Bulavin L.A., Malomuzh N.P, Pankratov K.N. Applicability region of the crystal-like representations for the description of molecular thermal motion in normal and supercooled water //Тези міжнародної конференції «Physics of liquid matter: modern problems». – Київ, 2005. - С. 160.

8. Pankratov K.N. Influence of the structure of water and water-electrolyte solutions on the character of the peak widening for the quasielastic incoherent neutron scattering // Тези міжнародної конференції «Physics of Liquid Matter: Modern Problems». – Київ, 2005. - С. 140.

9. Bulavin L.A., Malomuzh N.P, Pankratov K.N. Thermal motion in normal and supercooled water according to data of quasi-elastic incoherent neutron scattering //Тези міжнародної конференції «Statistical Physics 2005: Modern Problems and New Applications» Львів, 2005. - С. 89.

10. Панкратов К.Н. Квазиупругое некогерентное рассеяние медленных нейтронов в жидкостях //Тезисы XXI научной конференции стран СНГ «Дисперсные системы». – Одесса , 2004. - С.226.