Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Єрьоменко Ольга Анатоліївна. Теорія та практика демократизації відносин "учитель-учень" (на матеріалах середніх закладів освіти України другої половини ХХ століття) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Єрьоменко О.А. „Теорія та практика демократизації відносин „учитель-учень” (на матеріалах середніх закладів освіти України другої половини XX століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

У дисертації систематизовано теоретичні здобутки видатних представників вітчизняної педагогічної думки другої половини XX століття з проблеми демократизації взаємостосунків „учитель-учень” та їх реалізацію в тогочасній шкільній практиці. Визначено витоки становлення ідеї демократизації відносин „учитель-учень” у зарубіжній педагогічній думці й тенденції її розвитку. Простежено розвиток проблеми демократизації взаємостосунків між учителями та учнями в історії педагогічної думки України. Конкретизовано особливості проблеми взаємин „учитель-учень” у зазначений період, визначено досягнення та безпосередній внесок найбільш видатних його представників. У дисертації накреслено напрями творчого осмислення та використання у практиці сучасної школи педагогічних здобутків з досліджуваної проблеми видатних вітчизняних педагогів другої половини XX століття.

У дисертації відповідно до мети й завдань представлено розвиток проблеми демократизації відносин „учитель-учень” (на матеріалах середніх закладів освіти України другої половини ХХ століття) у вигляді ретроспективного аналізу теоретичних питань та досвіду.

1. Витоками ідеї демократизації відносин учителя з учнем у світовій педагогічній думці є праці та власна педагогічна діяльність філософів Стародавньої Греції, педагогів епох Відродження та Нових часів.

Сутнісними характеристиками розвитку ідеї демократизації взаємин учителя з учнем у вітчизняній педагогічній теорії та практиці були: конкретизація вимог до морально-етичних якостей учителя; гармонізація взаємних стосунків учителя з учнем всупереч існуючим авторитарним; розробка умов гуманізації навчально-виховного процесу та демократизації взаємин між його головними суб’єктами; введення в шкільні статути конкретних законодавчих правил як чинника коригування взаємостосунків учителів та учнів; визначення підходів до розробки поняття „педагогічні відносини” як наукової категорії у філософському, психологічному, педагогічному, соціологічному й лінгвістичному аспектах.

2. Доведено, значний внесок у розвиток демократизації відносин „учитель-учень” здійснено видатними психологами і педагогами досліджуваного періоду (В.Давидов, Д.Ельконін, В.Сухомлинський та ін.) Він полягав у визначенні сутності дефініції „демократичні відносини”, в обґрунтуванні умов їх ефективної реалізації, а також вимог до вчителя, як „майстра встановлення” демократичних відносин, серед яких найбільш цінними для сьогоденя є такі:

- мудра любов до дітей, „одухотворена глибоким знанням їхньої природи, вміння вчителя на певний час „стати маленьким”, „стати дитиною”, стимулюючи в собі спогади про своє дитинство та власні дитячі почуття (В. Сухомлинський); здатність сприйняти кожного учня таким, яким він є (Ш. Амонашвілі); здібність сприймати й адекватно ставитись до поведінки дитини в кожний момент спілкування з нею, наявність оцінних критеріїв для розуміння характеру змін у поведінці школяра, вміння дати об’єктивну оцінку його емоційного стану (І. Бех);

- здатність до оптимістичного прогнозування майбутнього розвитку школяра та віра в потенціал його можливостей (В. Сухомлинський); „підбадьорююче співчуття” як чинник майбутньої перспективи школяра, педагогічне терпіння як „оптимістичний підхід до сил і можливостей учня” та умова стимулювання зростання його самосвідомості (Ш. Амонашвілі);

- урахування особливостей віку школяра та розуміння його психологічного стану й тих конкретних соціально-педагогічних змін, які детермінують особливості духовного світу особистості школяра на кожному щаблі її розумового, емоційного, естетичного, морального розвитку з метою врахування різних форм підліткового критицизму для попередження конфліктних ситуацій;

- гуманне ставлення до учнів та визнання їх повноправними суб'єктами навчально-виховного процесу як підґрунтя співробітництва з ними; сприймання уроку як „лабораторії культури мислення”, спільного пошуку істини учителем та учнем, педагогічна підтримка школяра, спрямована на пробудження в ньому потреби в самопізнанні;

- категоричне засудження імперативної педагогіки з будь-якими авторитарними засобами (примушення, окрик, різкий тон, грубощі) як негативного чинника виникнення конфліктної ситуації між учителем та учнем; обережне використання таких засобів моральних покарань як висловлення недовіри, догана, осуд лише в тих формах, які не викликають психологічного бар’єру між учителем та учнем;

- обережне ставлення до оцінки як серйозного й непростого „педагогічного інструментарію”, здатного негативно впливати на взаємостосунки між учителем та учнем; правильна організація взаємовідносин з „важкими” підлітками, побудована на педагогічному оптимізмі;

знання психологічних закономірностей і механізмів побудови навчальної діяльності в напрямку розвитку особистості, відмова від ролі „ретранслятора” знань, переважання діалогічної позиції педагога, спрямованої на активність учня в його особистісному розвитку та на кореляцію стимулів до навчання;

культивування вчителем психологічних особливостей для доброзичливої комунікації із школярами (бадьорості, життєрадісності, відкритості, щирості, позитивно спрямованої емоційності) та розвитку в них здатності до толерантного спілкування з іншими людьми в майбутньому.

3. Виявлено, що розвиток демократичних взаємостосунків „учитель-учень” у шкільній практиці досліджуваного періоду був тісно пов’язаний із загальним рівнем демократизації в країні, який суттєво впливав на реалії шкільного життя. Так,

50-60 рр. ХХ ст. – супроводжувалися демократичними перетвореннями у взаєминах „учитель-учень”, які часто носили декларативний характер пропаганди кон’юнктурних гасел щодо переваг „соціалістичної демократії” над „буржуазною”, спрямованих на ідеологізацію навчально-виховного процесу. У розв’язанні різноаспектних питань взаємостосунків між учителем та учнем головна увага зверталась на дисциплінарні заходи у вихованні „свідомої дисципліни”.

70-80 рр. ХХ ст. – було притаманне поширення серед прогресивного педагогічного загалу пріоритетів гуманізації й гармонізації взаємин між учителями та учнями як визначальних чинників демократичних перетворень у школі; зміна стилю внутрішкільного управління, перебудова міжособистісних стосунків головних суб’єктів навчально-виховного процесу, розвиток шкільного самоврядування на демократичній основі з одного боку; наявність авторитарного стилю у спілкуванні вчителя з учнем, адміністрації з учителем – з іншого.

90-і рр. ХХ ст. – характеризувалися як активним спрямуванням педагогічної громадськості на демократизацію взаємостосунків „учитель-учень”, так і інерціонністю, стереотипністю педагогічного мислення, консерватизмом поглядів на взаємини вчителів та учнів; недостатньою розробленістю механізму демократизації шкільного життя, що надає „мітингового” характеру устремлінням до демократизації шкільного життя; відсутністю системного підходу до аналізу реального стану взаємостосунків, виробленню чіткої програми дій.

4. Заслуговують на вивчення й творче використання такі педагогічно цінні надбання з питань демократизації взаємин „учитель-учень”, як: розробка програми демократичних перетворень конкретною школою, яка включала б не лише обов’язки, але й права школярів усіх вікових груп та забезпечувала б їх реалізацію; включення до ради школи представників шкільного самоврядування та батьків; оптимальний розвиток шкільного самоврядування з метою надання школярам реальних прав у вирішенні головних питань діяльності колективу; орієнтація вчителів на співробітництво з учнями.

Це дослідження не вичерпує всіх проблем. Подальший науковий пошук доцільно спрямувати на розкриття становлення й розвиток авторських шкіл, побудованих на засадах демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу; спільної діяльності школи й сім’ї як умови демократизації взаємин „учитель-учень” та інші.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Єрмола О.А. Взаємовідношення вчитель-учень у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського / О.А. Єрмола // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць / Харк. нац. пед. у-т імені Г.С.Сковороди . – Х. : ОВС, 2002. – Вип. 9. – С. 102–105.

 2. Єрмола О.А. Проблема взаємовідносин учителя та учнів у педагогічному процесі / О.А. Єрмола // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 2 (21). – С. 60–61.

 3. Єрмола О.А. Розкриття поняття демократизації взаємовідносин “учитель-учень” у педагогічній літературі / О.А. Єрмола // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць / І-т пед-ки і психол. проф. освіти Акад. пед. наук України, Запоріз. обл. і-т післядипломної пед. освіти. – Київ-Запоріжжя: ТОВ „Фінвей”, 2002. – Вип. 24. – С. 105–109.

 4. Єрмола О.А. Педагоги-новатори 80-х років ХХ століття про гуманізм як основу демократичних відносин „учитель-учень” / О.А. Єрмола // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. праць / І-т пед-ки і психол. проф. освіти акад. пед. наук України, Запоріз. обл. і-т післядипломної пед. освіти. – Київ-Запоріжжя: ТОВ „Фінвей”, 2003. – Вип. 26. – С. 105–109.

 5. Єрьоменко О.А. Обговорення питання про демократичні відносини „вчитель-учень” на колегіальних зборах учителів (друга половина ХХ ст.) / О.А. Єрьоменко // Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах : зб. наук. праць / Мін-во культури і мистецтва України, Луганськ. держ. і-т культ. і мист., Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Х. : Стиль-Іздат, 2004. – С.50–58.

 6. Єрьоменко О.А. Ідея демократизації відносин „учитель – учень” в офіційно-нормативних документах другої половини ХХ століття / О.А. Єрьоменко // Збірник наукових праць (Педагогічні науки) / Бердянськ. держ. пед. у-т. – Бердянськ, 2004. – № 1. – С. 123–129.

 7. Єрьоменко О.А. Питання гуманізації взаємин „учитель-учень” у педагогічній практиці кінця ХХ-го століття / О.А. Єрьоменко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць / Харк. нац. пед. у-т імені Г.С.Сковороди. – Х., 2007. – Вип.18. – С. 87–92.

ІІ. Публікації в інших виданнях:

 1. Єрьменко О.А. Витоки демократичних відносин „учитель-учень” в історії зарубіжної педагогічної думки / О.А. Єрьоменко // Майстерня гуманності : Інформаційний вісник / Мін-во освіти і науки України, Управління освіти Кіївськ. район. ради. – Х. : Управл. освіти Київськ. район. ради, 2005. – Вип. 11. – С. 29–36.

 2. Єрьоменко О.А. Організація демократичних відносин „учитель-учень” у шкільній практиці другої половини ХХ століття / О.А. Єрьоменко // Майстерня гуманності : Інформаційний вісник / Мін-во освіти і науки України, Управління освіти Кіївськ. район. ради. – Х. : Управл. освіти Київськ. район. ради, 2007. – Вип. 13. – С. 30–35.

 3. Єрьоменко О.А. Реалізація відносин „учитель-учень” у навчальному процесі / О.А. Єрьоменко // Майстерня гуманності : Інформаційний вісник / Мін-во освіти і науки України, Управління освіти Кіївськ. район. ради. – Х. : Управл. освіти Київськ. район. ради, 2008. – Вип. 14. – С. 76–81.

ІІІ. Матеріали конференцій:

 1. Єрмола О.А. Розкриття гуманно-демократичних відносин „учитель-учень” у педагогічній спадщині К.Д.Ушинського: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [„Всеукр. наук.-практ. читання студентів і молодих науковців, присвячені спадщині великого вітчизняного педагога Костянтина Дмитровича Ушинського”] (20-21 трав. 2003 р.) / Мін-во освіти і науки, Південноукр. держ. пед. у-т імені К.Д.Ушинського. – Одеса : Півдукр. держ. пед. у-т імені К.Д.Ушинського, 2003. – С. 206–208.

 2. Єрмола О. Оптимальні шляхи демократизації школи: матеріали міжнар. конф. [„Освіта для майбутнього розвитку”] (31 трав.-1 черв. 2002 р.) / Нац. у-т „Києво-Могилянська акад.”, І-т громадянськ. освіти НаУКМА, І-т соціальн. та політ. психол. АПН України, Колежд освіти і розв. людини у-ту Міннесота (США)”. – К., 2002. – С. 46–47.

 3. Єрмола О.А. Сутність демократизації відносин “учитель-учень” у педагогічній теорії другої половини ХХ століття : матеріали наук.-метод. конф. молодих учених [„Методологія сучасних наукових досліджень”] / Мін-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. у-т імені Г.С.Сковороди. – Х. : Харк. держ. пед. у-т імені Г.С.Сковороди, 2003. – С. 41–43.

 4. Єрмола О.А. Демократизація відносин „учитель-учень” – вимога часу : наук.-практ. конф. молод. учених [„Методологія сучасних наукових досліджень”] / Мін-во освіти і науки України, Харк. держ. пед. у-т імені Г.С.Сковороди. – Х. : Харк. держ. пед. у-т імені Г.С.Сковороди, 2003. – Вип. 4. – С. 23.

Анотації