Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Економічна, соціальна та політична географія


Палеха Юрій Миколайович. Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України (економіко-географічне дослідження) : Дис... д-ра наук: 11.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Палеха Ю.М. Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України (економіко-географічне дослідження) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Інститут географії НАН України, Київ, 2009.

У дисертації розроблені теоретико-методологічні основи й методика економіко-географічного дослідження вартості територій населених пунктів. Вартість території розглядається на основі теорії диференціальної ренти як економіко-географічна категорія. Виділяються інфраструктурна та географічна складові диференціальної міської ренти. У свою чергу, географічна складова включає три компоненти: регіональну (виникає й розвивається на макрорівні), внутрішньоміську (мезоуровень) і локальну (мікрорівень). Стосовно населених пунктів обґрунтовується розрізнювання понять "земля" і "територія". На основі дослідження теорії та практики оцінки міських територій за кордоном (США, Російська Федерація, Великобританія, Швеція та ін. країни), а також спираючись на формування нормативно-правової бази оцінки населених пунктів в Україні, запропоновано методику економіко-географічного дослідження вартості міських територій та їх просторової диференціації. Виявлено основні географічні фактори, що впливають на формування вартості, дано їх оцінку і проведено типізацію міст України за сполученням впливу трьох основних факторів (чисельність населення, географічне положення, господарські функції). Розглянуто умови формування й внутрішньоміську диференціацію вартості території 11 найбільших міст і вибірково - ряду малих міст і селищ України. Виконано комплексну типізацію 456 міст за особливостями внутрішньої планувальної диференціації території. Розглянуто практичні питання застосування вартості в окремих видах містобудівних і земельнооціночних робіт: у нормативній грошовій оцінці (для цілей оподатковування й оренди), в експертній грошовій оцінці (для визначення ринкової ціни), при визначенні інвестиційної привабливості міських територій, у містобудівному проектуванні (розроблення генеральних планів та інших видів містобудівної документації).

Здійснене дослідження одного з найважливіших напрямків економічної і соціальної географії щодо вартості територій поселень забезпечило можливість вирішити ряд наукових завдань:

1. Встановлено, що вартість територій населених пунктів формується під впливом різних факторів, серед яких одне з найважливіших місць належить географічним. Саме вони зумовлюють виникнення географічної складової диференціальної ренти у населених пунктах.

Географічна та інфраструктурна складові диференціальної ренти - нові теоретичні поняття, введені й обґрунтовані нами у процесі наукового дослідження. Під географічною складовою диференціальної ренти в населених пунктах розуміємо зручність місцезнаходження території по відношенню до місць прикладання праці, джерел сировини, зон відпочинку, транспортних вузлів тощо. Вона включає три компоненти дослідження: регіональний, внутрішньоміський та локальний. Частка кожного з них у загальному показнику географічної складової визначається економіко-географічними особливостями населеного пункту. До них насамперед відносяться: географічне положення, особливості структури господарського комплексу та характер розселення.

Під інфраструктурною складовою диференціальної ренти в населених пунктах розуміємо забезпечення їх території інженерно-транспортними мережами та можливість їх використання й подальшого розширення.

У комплексі географічна та інфраструктурна складові диференціальної ренти визначають загальний рівень облаштування території населеного пункту й призводять до формування рентного доходу.

2. Основою формування вартості населених пунктів є їх територія, в межах якої розташовані землі (земельні ділянки) різного цільового і функціонального призначення.

Вартість територій населених пунктів зумовлена їх цінністю, яка формується відмінностями, що визначаються демографічним та природно-ресурсним потенціалом, географічним положенням, рівнем урбанізації, станом довкілля та іншими факторами.

Оцінка окремої земельної ділянки полягає у кількісному виразі її ціни, яка визначається рентними спроможностями ділянки. Залежно від виду функціонального використання земельної ділянки, мети оцінки та виду вартості оцінка поділяється на грошову нормативну, грошову експертну, економічну, бонітетну та містобудівну.

Отже, цінність території є базою для формування вартості, яка, у свою чергу може бути виражена через ціну. Інструментом встановлення ціни є відповідна грошова оцінка.

3. Зарубіжний досвід оцінювання земель свідчить про те, що, по-перше, земельна ділянка розглядається разом зі спорудами та будівлями, розташованими на ній (цілісний майновий комплекс), по-друге, ринкова оцінка, метою якої є встановлення ціни для продажу, застави, іпотеки та інших ринкових функцій, відрізняється від нормативної (фіскальної, податкової) оцінки, метою якої є встановлення розмірів земельного податку.

В Україні, на відміну від більшості держав світу, оцінка земельних ділянок та об'єктів нерухомості розділена. У населених пунктах вона визначається через комплексну економічну (в інших випадках – містобудівну) оцінку території; з середини 90-х рр. – через грошову оцінку. На землях сільськогосподарського призначення в основу оцінки покладено рентний підхід, який вважається більш науково обґрунтованим, ніж вартісний.

4. У процесі дослідження встановлено, що при визначенні вартості території об'єктом дослідження економічної географії є комплекс економіко-географічних факторів, які впливають на виникнення географічної складової диференціальної земельної ренти у населених пунктах, а також просторова неоднорідність їх розподілу. Відмінності у просторовій неоднорідності можуть бути визначені шляхом проведення типізації (класифікації) населених пунктів. Основними економіко-географічними факторами, які впливають на вартість території населених пунктів, є: географічне положення, чисельність населення в них, адміністративний статус, місце в системі розселення та господарські функції. При цьому найвагомішу роль відіграють чисельність населення, географічне положення та господарські функції поселення. В роботі здійснено комплексну типізацію міст України за економіко-географічними факторами, що визначають вартість їх території. Методика типізації міст може бути застосована у подальшому й для селищ міського типу та сільських поселень. Усього виділено 58 кластерів, у яких розміщено 456 міст (без Чорнобиля та Прип'яті).

5. Встановлено, що найважливіше місце серед системи наукових методів дослідження вартості міських територій займають геоінформаційні системи та технології. Нині розвиток ГІС-технологій в Україні перебуває на третьому, виробничому, етапі розвитку, для якого характерне активне впровадження при оцінці вартості територій сучасних програмних продуктів, створення комплексних і тематичних оціночних електронних карт, застосування супутникових та GPS даних, використання можливостей Інтернету.

6. Розроблено методику дослідження умов формування вартості та особливості її географічної диференціації у населених пунктах, яка ґрунтується на вивченні трьох компонент прояву географічної складової диференціальної міської ренти: регіональної (проявляється на макрорівні), внутрішньоміської (мезорівень) та локальної (мікрорівень). Кількісна міра прояву географічної рентної складової виражається відповідними коефіцієнтами. Для визначення інтегрального регіонального коефіцієнта , який характеризує макрорівень утворення географічної рентної складової необхідно використовувати шість окремих коефіцієнтів, які відображають: загальну чисельність населення (Кн), транспортно-географічну зручність (Кт), господарський потенціал (Кг), рівень розвитку соціальної інфраструктури (Ксі), екологічний стан регіону (Ке) та курортно-рекреаційний потенціал (Кр).

На основі запровадженої методики визначені значення та його складових для обласних центрів України, міст Києва та Севастополя. Практична апробація методики розрахунку дає підстави стверджувати, що її можливо застосовувати для всіх інших населених пунктів держави.

Для визначення зонального коефіцієнта , який характеризує мезорівень утворення географічної рентної складової через здійснення економіко-планувального зонування міської території, було встановлено неоднорідність споживчих умов різних районів міста та міри впливу на неї окремих економіко-географічних та містобудівних факторів. Визначальну роль серед цих факторів відіграють транспортно-функціональна зручність, екологічний стан, інженерно-інфраструктурне забезпечення та соціально-містобудівна привабливість території.

За результатами дослідження для 11 найбільших міст України встановлено певні географічні закономірності розподілу коефіцієнта . За діапазоном диференціації вартості території виявлено три типи найбільших міст України: з великим (більше 12 разів; Кривий Ріг, Севастополь, Донецьк, Київ); з помірним (від 7 до 12 разів; Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Маріуполь, Запоріжжя) та з малим (менше 7 разів; Львів, Миколаїв).

За особливостями впливу планувальної структури на формування вартості території виділено три основні типи малих населених пунктів: компактні, лінійні та розчленовані. Для компактних населених пунктів характерний невеликий діапазон граничних значень коефіцієнта (до 2 разів), але при цьому показник середньої вартості території поселення досить великий. Діапазон граничних значень для лінійних населених пунктів значно вищий і досягає 5 разів. При цьому показники середньої вартості території тут нижчі, ніж у малих населених пунктах компактного типу. Розчленовані малі населені пункти характеризуються у цілому помірним діапазоном граничних значень зонального коефіцієнта і середньої вартості їх територій. Для цього типу характерні певні закономірності географічної диференціації території, які полягають в однорідності (геоморфності) територій окремих анклавів і значній відмінності їх між собою.

За особливостями внутрішньої планувальної диференціації території виділено 13 типологічних груп міст.

7. З'ясовано, що для визначення особливостей утворення географічної рентної складової на мікрорівні необхідно враховувати всі аспекти впливу кожного з локальних факторів із встановленням відносних коефіцієнтів впливу на загальну вартість земельної ділянки для кожного з них.

Встановлено, що з трьох можливих шляхів визначення змісту локальних коефіцієнтів (через вартісний вираз; отримання коефіцієнтів парної кореляції в результаті порівняння впливу фактора з певним еталонним показником; порівняння ступеня прояву фактора з інженерно-будівельними, санітарними, історико-архітектурними та іншими нормативами) найбільш науково обґрунтованим є порівняння ступеня прояву фактора з нормативами. Дослідження ступеню впливу кожного з локальних факторів, які входять до складу однієї з 6 узагальнених груп, на географічну складову диференціальної міської ренти дає змогу зробити висновок про те, що, локальна компонента має бути предметом дослідження конструктивної географії.

8. Основним напрямком практичного впровадження теорії вартості територій населених пунктів є нормативна та експертна грошова оцінка, оподаткування земельних ділянок, а також оцінка інвестиційної привабливості територій населених пунктів і містобудівне проектування.

В основі методики нормативної грошової оцінки територій населених пунктів лежить оціночна вартість, яка є різновидом неринкової бази оцінки, що створюється внаслідок дії наперед заданих факторів та показників. На показники нормативної оцінки населеного пункту найбільше впливають його середня (базова) вартість, а також система коефіцієнтів, що відображають регіональні (), зональні () та локальні () особливості міської території. В роботі обґрунтовано підходи до визначення базової вартості міської території та компонент регіонального коефіцієнта , розроблено вимоги до економіко-планувального зонування територій населених пунктів й встановлення значень зональних та локальних коефіцієнтів.

З'ясовано, що серед методичних підходів, які застосовують при проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок, найбільшого значення набуває підхід зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок. Цей підхід найповніше враховує географічні особливості розміщення окремих земельних ділянок. Його доцільно застосовувати при здійсненні експертної грошової оцінки земельних ділянок під автозаправками, торгівельними закладами, деякими іншими об'єктами ринкової інфраструктури. В роботі встановлено, що серед земельних ділянок різного функціонального типу спостерігаються значні відмінності у впливі на вартість земельної ділянки її місцерозташування: для житла, об'єктів торгівлі та громадського харчування, офісів та банків цей вплив є високим, для об'єктів автосервісу – середня, а для промисловості – низька.

Здійснено типізацію регіонів України за показниками ринкової вартості 1 м2 території населених пунктів на основі показників експертної грошової оцінки. До регіонів з дуже високими показниками ринкової вартості відноситься місто Київ, до регіонів з високими показниками – Автономна Республіка Крим, Київська, Одеська область та місто Севастополь, до регіонів із середніми показниками ринкової вартості - Донецька, Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська та Чернівецька області, решта 17 областей потрапляють до груп із низькою та дуже низькою ринковою вартістю території.

Досліджено вплив вартості територій на загальну інвестиційну привабливість населених пунктів. Встановлено, що методика визначення загального рейтингу інвестиційної привабливості того чи іншого міста України має ґрунтуватися на розрахунку середнього показника від двох рейтингів і систематизації міст України за його значеннями.

Вивчено вплив вартості територій на містобудівне проектування, зокрема на розроблення генеральних планів. На основі аналізу динаміки містобудівних процесів встановлено, що інвестиційна привабливість міських земель, яка є однією з форм відображення вартості міських територій, істотно впливає на містобудівні, господарські та інші рішення, що приймаються місцевими органами влади, і має враховуватися при розробці містобудівної документації.

Основним здобутком дисертаційного дослідження є вирішення важливої наукової проблеми: розроблення та практичне впровадження теоретико-методологічних засад економіко-географічного дослідження вартості територій населених пунктів України.

Публікації автора:

Особиста монографія

 1. Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів / Палеха Ю. М. – К.: ПРОФІ, 2006. – 340 с.

Колективна монографія

 1. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Наукове видання / [ Дехтяренко Ю. Ф., Лихогруд М. Г., Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. ] – К.: ПРОФІ, 2006. – 624 с. (Особистий внесок автора: розділи "Світовий досвід грошової оцінки земель" – С. 22-36; "Розвиток грошової оцінки земель в Україні" – С. 36-39; "Застосування інформаційних технологій при здійсненні грошової оцінки земель" – С. 117-131; "Оподаткування земель" - С. 166-168; "Грошова оцінка земель населених пунктів" – С. 213-248.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Палеха Ю. М. Прикордонні регіони України: особливості та тенденції сучасного розвитку / Підгрушний Г. П., Качаєв Ю. Д., Палеха Ю. М. // Географія і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, 1999. Вип. 1. С.154–165. (Особистий внесок автора: дана характеристика прикордонних регіонів України та визначений їх вплив на розвиток населених пунктів, 0,32 д.а.).

 2. Палеха Ю. М. Суспільно-географічні закономірності зонування території населених пунктів України для грошової оцінки їх земель / Палеха Ю. М. // Український географічний журнал. 2002. №3. С. 4549.

 3. Палеха Ю. Н. Географические особенности формирования региональной земельной ренты в городах Украины / Палеха Ю. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. География. 2002. Вып. 15(54). С. 5762.

 4. Палеха Ю.Н. Особенности использования ГИС-технологий в оценке территорий населенных пунктов Украины / Палеха Ю. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. География. 2003. Вып. 16(55). С. 125132.

 5. Палеха Ю. М. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх земель / Палеха Ю. М. // Український географічний журнал. 2004. №2. С. 1721.

 6. Палеха Ю.Н. Применение ГИС-технологий в денежной оценке и территориальном планировании городов Украины / Палеха Ю. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. География. 2004. Вып. 17(56). С. 310.

 7. Палеха Ю. М. Вплив вартості територій на прийняття рішень при розробці генеральних планів міст України / Палеха Ю. М. // Географія і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 2006. Вип.16. С. 2131.

 8. Палеха Ю. М. Вплив географічних чинників на формування вартості територій населених пунктів: концептуальні засади дослідження / Палеха Ю. М. // Український географічний журнал. 2006. №1. С. 4650.

 9. Палеха Ю. М. Застосування понять "земля" та "територія" при здійсненні грошової оцінки населених пунктів – економіко-географічний аспект / Палеха Ю. М. // Географія і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. 2006. Вип.14. С. 37.

 10. Палеха Ю. М. Картографічне забезпечення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів / Палеха Ю. М. // Вісник геодезії та картографії. 2006. №1. С.3740.

 11. Палеха Ю. М. Методологічні підходи до проведення грошової оцінки земель населених пунктів – географічний аспект / Палеха Ю. М. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія географічна. 2006. Вип.11. С. 96101.

 12. Палеха Ю. М. Наукові основи організації студентських досліджень з грошової оцінки населених пунктів / Палеха Ю. М. // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: збірник наукових праць. 2006. Вип. 6. С. 161164.

 13. Палеха Ю. М. Особливості встановлення грошової оцінки територій населених пунктів на сучасному етапі / Палеха Ю. М. // Український географічний журнал. 2006. №4 С. 5963.

 14. Палеха Ю. Н. Использование ГИС-технологий в оценке стоимости городских территорий и их инвестиционной привлекательности / Палеха Ю. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. География. 2006. Вып. 19(59), №2. С. 8897.

 15. Палеха Ю. Н. Методологические подходы к применению ГИС-технологий в денежной оценке городов Украины / Палеха Ю. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. География. 2006. Вып. 19(59). №1. С. 123130.

 16. Палеха Ю. М. Застосування картографічних методів у процесі зонування територій населених пунктів для грошової оцінки / Палеха Ю. М. // Вісник геодезії та картографії. 2007. №6. С. 3036.

 17. Палеха Ю. М. Особливості формування та диференціації вартості територій малих населених пунктів / Палеха Ю. М. // Географія і сучасність: Збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 2007. Вип. 18. С. 313.

 18. Палеха Ю. М. Типізація міст України за особливостями внутрішньої планувальної диференціації території / Палеха Ю. М. // Український географічний журнал. 2007. №3. С. 3135.

 19. Палеха Ю. Н. Методические особенности применения ГИС-технологий в различных видах денежной оценки земель (территорий) / Палеха Ю. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. География. 2007. Вып. 20(60). С.150156.

 20. Палеха Ю. М. Просторовий аналіз вартості територій поселень України та їх грошова оцінка / Палеха Ю. М. // Український географічний журнал. 2008. №1. С. 5761.

 21. Палеха Ю. Н. Геоинформационная составляющая регионального градостроительного проектирования – современное состояние и перспективы развития / Палеха Ю. Н. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. В. Вернадского. География. 2008. Вып. 21(61). 2008. С. 106113.

Публікації у інших виданнях

 1. Jurij Palecha. Rozwoj osi wspolpracy transgranicznej (zarys problemu) / Wladimir Kariew, Jurij Palecha, Grigorij Podgruszny, Jewgenij Ulianiuk // Czlowiek i Srodowisko: Warszawa. 1995. T.19/Nr 3. S. 553–561. (Обґрунтовано вплив осей транскордонного співробітництва на розвиток прикордонних територій, 0,10 д.а.).

 2. Палеха Ю. М. Перспективи формування транскордонного регіону Україна-Польща / Палеха Ю. М., Підгрушний Г. П // Єврорегіон Буг: проблеми і перспективи транскордонного співробітництва. Луцьк: Волинська обласна держадміністрація, 1996. С. 1621. (Особистий внесок автора: розроблена методика аналізу прикордонних населених пунктів різного типу, 0,32 д.а.).

 3. Палеха Ю. М. Використання ГІС при грошовій оцінці земель населених пунктів / Палеха Ю. М., Свінарьов А. В // Геоінформаційні системи і муніципальне управління: Зб. наук. праць. Миколаїв: Видавництво Мф НаУКМА, 2000. С. 4853. (Особистий внесок автора: дана класифікація ГІС та визначені стадії їх застосування у грошовій оцінці земель населених пунктів, 0,36 д.а.).

 4. Палеха Ю. Н. Градостроительство и ГИС в Украине на рубеже веков. Ретроспективный анализ / Палеха Ю. Н. // ГИС обозрение. 2001. №2. С. ХІІ ХVІІ.

 5. Палеха Ю. М. Використання ГІС-технологій при відображенні природоохоронних та історико-культурних об'єктів) / Палеха Ю. М. // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2002. №2. С. 188193.

 6. Палеха Ю. Н. Геоинформационные технологии в градостроительном проектировании и оценке земель – опыт "Діпромісто" / Палеха Ю. Н. // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. К.:Техніка, 2002. Вып.36. С. 302305.

 7. Палеха Ю. М. Визначення перспективної чисельності населення – актуальна проблема розробки та реалізації генеральних планів міст України / Палеха Ю. М. // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2003. №4. С. 234238.

 8. Палеха Ю. М. Вартість території населених пунктів як просторовий базис їх розвитку / Палеха Ю. М. / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Природно-ресурсний потенціал в системі просторового розвитку. Зб. наук. праць. Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. Вип. 2 (ХLУІ). – С. 87–90.

 9. Палеха Ю. М. Вплив вартості земель населених пунктів України на їх господарський і територіальний розвиток / Палеха Ю. М. // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. В 4-х т. К.: ВГЛ Обрії, 2004. Т. 3. С. 5860.

 10. Палеха Ю. М. Географічні відмінності в інвестиційній привабливості міст України / Палеха Ю. М. // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук.праць. Херсон, 2005. С. 308311.

 11. Палеха Ю. М. Методика рейтингової оцінки міст України з урахуванням їх інвестиційної привабливості / Палеха Ю. М. // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2005. №8. С. 6471.

 12. Палеха Ю. М. Містобудівне значення грошової оцінки земель населених пунктів / Палеха Ю. М. // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2005. №9. С. 104111.

 13. Yuriy Palekha. Influence of geographic factors on urban land valuation / Yuriy Palekha // Geographical Bulletin. 2006. LV. vfolyam.3–4. fzet. P. 401404.

 14. Палеха Ю. М. Досвід проектування Львова та Західного регіону / Білоконь Ю.М., Фомін І.О., Палеха Ю. М. // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2007 №11. С. 622. (Особистий внесок автора: здійснений пофакторний аналіз рівня розвитку та потенціалу окремих таксонів Львівської області, 0,36 д.а.).

 15. Палеха Ю. М. Зелена шумозахисна смуга / Муха В. Г., Палеха Ю. М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. Т.2. С. 78 (Особистий внесок автора: дано визначення зеленої шумозахисної смуги, 0,05 д.а.).

 16. Палеха Ю. М. Зелена зона / Муха В.Г., Палеха Ю.М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. Т.2. С. 7677. (Особистий внесок автора: дано структуризацію зеленої зони, 0,05 д.а.).

 17. Палеха Ю. М. Зона виробнича / Палеха Ю. М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. Т.2. С. 99.

 18. Палеха Ю. М. Зона ландшафтно-рекреаційна / Палеха Ю. М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. Т.2. С. 102103.

 19. Палеха Ю. М. Зона сельбищна / Палеха Ю. М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. Т.2. С.104.

 20. Палеха Ю. М. Ландшафтно-архітектурне зонування / Муха В. Г., Палеха Ю. М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. Т.2. С. 231. (Особистий внесок автора: дано визначення ландшафтно-архітектурного зонування, 0,05 д.а.).

 21. Палеха Ю. М. Особливості розробки генеральних планів на сучасному етапі / Палеха Ю. М. // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2007. №12. С. 1018.

 22. Палеха Ю. М. Функціональне зонування території міста / Палеха Ю. М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації". 2008. Т.3. С. 339.

 23. Палеха Ю. М. Устрій території / Палеха Ю. М. // Екологічна енциклопедія. К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації". 2008. Т.3. С. 324325.

Тези наукових доповідей

 1. Palekha Yurij. The guality of life as a criterium and condition for city transition to market economy / Palekha Yurij. // TUP International Congress: Abstract Book Warszawa, 1993. Р. 8586.

 2. Палеха Ю. М. Трансграничні райони в системі Карпатського Єврорегіону / Палеха Ю. М. // Карпати – Український міст в Європу: проблеми і перспективи: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 1993. С. 22-23.

 3. Палеха Ю. М. Використання геоінформаційних систем у комплексній економічній оцінці території та земельному кадастрі міст України / Палеха Ю. М. // Адміністративно-територіальний устрій України крізь призму інтересів регіонів та держав: Тези доповідей Харків, 1994. С. 5354.

 4. Палеха Ю. Застосування технології геоінформаційних систем у дослідженні міст України / Палеха Ю. // Проблеми географії України: Матеріали наукової конференції. Львів, 1994. С. 6667.

 5. Палеха Ю. М. Теоретико-методологічні основи трансграничного районування в Україні / Білоконь Ю. М., Палеха Ю. М. // Фундаментальні географічні дослідження (стан, проблеми, напрямки): Тези доповідей наукової конференції. К., 1994. С. 1921. (Особистий внесок автора: визначені підходи до типізації міст та регіонів з позицій транскордонного проектування та прогнозування розвитку).

 6. Палеха Ю. Н. Эколого-социологические аспекты качества жизни в городах Украины / Палеха Ю. Н. // Непрерывное экологическое образование и воспитание населения городов. Концептуальные и научно-методические аспекты проблемы: Тезисы докладов Международного научно-методического симпозиума. Запорожье, 1994. С. 3334.

 7. Палеха Ю. Проблеми використання ГІС-технологій у містобудуванні та управлінні розвитком міст / Кірсенко Ю., Палеха Ю. // VІІ з'їзд Українського географічного товариства: Тези доповідей наукової конференції. К., 1995. С. 371372. (Особистий внесок автора: визначені головні напрямки застосування ГІС у містобудівному проектуванні).

 8. Palekha Yurij. Application of multifunctional GIS in Ukrainian cities / Palekha Yurij // Land, Sea and Human Effort: Abstract Book of 28th International Geographical Congress The Hague, 1996. P. 343.

 9. Palekha. Trans-Boundary Cooperation in context of integration of Ukraine into Europe / Gregoriy P.Pidgrushnij, Palekha // Land, Sea and Human Effort: Abstract Book of 28th International Geographical Congress The Hague, 1996. P. 357. (Особистий внесок автора: досліджено вплив осей транскордонного співробітництва на розвиток прикордонних територій).

 10. Палеха Ю. М. Застосування ГІС-технологій в регіональній містобудівній документації / Палеха Ю .М. // Роль та значення планування територій в сучасних умовах: Матеріали семінару. Черкаси, 1997. С. 2428.

 11. Палеха Ю. М. ГІС-технології у сучасному містобудуванні (досвід Базового центру ГІС інституту "Діпромісто") / Палеха Ю. М. // Теорія, технологія, впровадження ГІС: Матеріали Четвертої Всеукраїнської конференції з геоінформаційних технологій: ГІС-ФОРУМ-98. К.,1998. С. 104106.

 12. Yurij Palekha. A cost assessment of land in Ukraine / Nikolaj Lihogrud, Yurij Palekha, Eugene Seredynin. // 13th ESRI Europian user Conference: Abstract Book - Firenze, 1998 Р. 13. (Особистий внесок автора: визначені проблемні аспекти застосування ГІС-технологій при виконанні оцінки земель).

 13. Палеха Ю. Н. ГИС и градостроительство в Украине на современном этапе. Ретроспективный анализ развития / Палеха Ю. Н // ГІС-ФОРУМ-99: Матеріали науково-практичної конференції. - К.,1999. - С. 29-38.

 14. Палеха Ю. Н. ГИС-технологии и градостроительный кадастр / Палеха Ю. Н. // Питання інформаційно-методичного забезпечення містобудівного кадастру населених пунктів: Матеріали науково-практичної конференції К., 2000. С.2022.

 15. Palekha Yurij. GIS and Town-Planning in Ukraine on Contemporary Stage. Living with diversity / Palekha Yurij. // Abstract Book of 29th International Geographical Congress Seoul, 2000. Р. 401.

 16. Палеха Ю. М. ГІС-технології та регіональне планування / Палеха Ю. М. // ГІС-ФОРУМ-2001: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з геоінформаційних технологій К., 2001. С. 2225.

 17. Палеха Ю. М. Суспільно-географічні закономірності формування вартості території населених пунктів України / Палеха Ю. М. // Географічна освіта і наука в Україні: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. К., 2003. С. 173175.

 18. Палеха Ю. М. Використання ландшафтних даних для оцінки земель України / Палеха Ю. М., Петренко О. М. // Ландшафтознавство: традиції та тенденції: Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 2004. С. 188189. (Особистий внесок автора: визначені напрямки удосконалення грошової оцінки земель з урахуванням впливу фізико-географічних факторів).

 1. Палеха Ю. М. Вплив вартості земель населених пунктів на їх господарський і територіальний розвиток / Палеха Ю. М. // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: Матеріали ІХ з’їзду Українського географічного товариства. Київ–Чернівці, 2004. Т. 3. С. 5860.

 2. Палеха Ю.М. Географічні відмінності в інвестиційній привабливості міст України / Палеха Ю.М. // Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. Херсон, 2005. С. 308-311.

 3. Палеха Ю. Опыт создания ГИС городского кадастра г.Чернигова / Палеха Ю. // Геоінформаційні системи і технології в регіональному розвитку: Матеріали 1-го міжрегіонального практичного семінару. Чернігів, 2005. С. 108109.

 4. Палеха Ю. М. Методологія розробки схем планування території на загальнодержавному та регіональному рівні / Палеха Ю. М. // Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та перспективи розвитку: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. К., 2006. С. 3641.

 5. Палеха Ю. Н. Экономико-географические аспекты формирования стоимости городских территорий (опыт Украины) / Палеха Ю. Н. // Географические исследования в начале ХХІ века: Материалы ХVI научной конференции молодых географов Сибири и Дальнего Востока. Иркутск, 2007. С. 3840.

 6. Палеха Ю. М. Дослідження вартості територій населених пунктів – новий напрямок в Українській соціально-економічній географії / Палеха Ю. М. // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наукових праць. К., 2008. Т. 2. С. 284286.