Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


315. Стаканков Андрій Вікторович. Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини XIX - початку XX століття: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Стаканков А.В. Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини ХІХ - початку ХХ століття. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. - Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Харків, 2004.

У дисертації систематизовано теоретичні надбання і практичний досвід становлення і розвитку правового виховання в історії вітчизняної педа-гогічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Обгрунтовано витоки правового виховання; розкрито зміст офіційної політики в галузі пра-вового виховання та еволюцію ставлення суспільства до проблеми правового виховання. Виявлено і проаналізовано найбільш суттєві особливості змісту, принципів, методів, форм правового виховання та його специфіку. Уза-гальнено досвід упровадження теоретичних ідей правового виховання в шкільну практику. Висвітлено роль педагогічної журналістики в популяризації поглядів авторитетних вітчизняних учених та методичних надбань учителів-практиків, а також світового досвіду в галузі правового виховання. У дослідженні накреслено напрями творчого використання досвіду здійснення правового виховання.

Актуальність проведеного дослідження зумовлена потребою в по-дальшому розвитку теоретико-методологічних проблем правового вихован-ня на сучасному етапі і необхідністю аналітичного вивчення позитивного до-свіду педагогічної думки минулого для використання в практиці станов-лення національної системи освіти і виховання.

1. Визначено витоки правового виховання, які містяться у філософ-ських ідеях видатних мислителів, спадщині цілої плеяди зарубіжних та українських учених та педагогів; національна система правового виховання має свої власні витоки, які виникли і сформувалися на українському грунті.

2. Установлено, що педагогічну громадськість другої половини ХІХ – початку ХХ століття хвилював низький рівень почуття законності учнів. Незадоволення суспільства низьким рівнем почуття законності привело до перегляду ставлення до нього як до педагогічної проблеми. На сторінках педагогічних видань публікувалися матеріали теоретичного і практичного характеру з проблем правового виховання, в яких дискусія, полеміка, обговорення досвіду, практичних помилок нерідко виходили за межі суто педагогічних інтересів і торкалися гострих соціальних проблем того часу.

3. Аналіз педагогічної спадщини свідчить про те, що вітчизняна теорія правового виховання протягом другої половини ХІХ – початку ХХ століття пройшла складний еволюційний шлях розвитку: від повного нерозуміння правового виховання для формування гармонійно розвинутої особистості в суспільстві до суспільного визнання, від висунення ідеї про взаємозв’язок морального, громадянського і правового виховання до постановки питання про створення національної системи правового виховання на принципах гуманізму, індивідуальності, врахування вікових особливостей дітей.

4. Дослідженням встановлено, що в основу вітчизняної теорії право-вого виховання особистості була покладена концепція формування почуття законності М.І.Пирогова та система правового виховання К.Д.Ушинського.

5. Виявлено конкретні досягнення і безпосередній внесок учених у роз-виток вітчизняної теорії правового виховання:

а) наукове обгрунтування завдань і змісту правового виховання особис-тості, визначення його принципів, методів і форм реалізації;

б) залежність правового виховання від розвитку моральних звичок, для формування яких необхідна психологічна гімнастика, що служила б виробленню так званих „затримуючих центрів” у головному мозку;

в) важливим компонентом правосвідомості особистості є вольова сфера, бо саме воля є свідомою саморегуляцією людиною своєї поведінки і діяльності;

г) тісний зв’язок правового виховання з моральним. Разом з тим було поставлено питання про необхідність розмежувати моральне і правове виховання, оскільки вони мають дуже суттєві відмінності. Тому і принципи виховання в них повинні бути різними. Було доведено, що тільки встановлення особливих принципів правового виховання може змінити стан справи.

6. Дослідження показало, що велика роль у правовому вихованні відво-дилася школі. Вважалось, що саме школа повинна стати твердою опорою в здійсненні правового виховання. Фундамент правового виховання повинен закласти навчальний предмет „законодавство”, який вважали предметом за-гальної освіти людини і який мав велике виховне значення.

7. Дослідженням підтверджено, що важливим фактором правового ви-ховання є шкільна дисципліна – саме вона сприяє пробудженню в учнів почуття законності.

8. Визначено шляхи і напрями здійснення правового виховання (застосування в шкільному житті „початків права”, викладання курсу законо-давства, започаткування самоврядування, виховання в сім’ї, тісний зв’язок сім’ї і школи, організація закладів позашкільної освіти ).

9. Установлено, що правове виховання здійснювалося через правову освіту, самоосвіту, створення різноманітних учнівських товариств, популяри-зацію, пропаганду права, бесіди, знайомство із судовими рішеннями і виро-ками.

11. Накреслено основні напрями актуалізації творчих знахідок учених другої половини ХІХ – початку ХХ століття в організації правового виховання.

Публікації автора:

1. Стаканков А.В. Питання правового виховання в педагогічній спад-щині М.І.Пирогова // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр.- Харків: ХДПУ, 2001.- Вип.. 17.- С.157-163.

2. Стаканков А.В. Питання правового виховання в історії філософської думки // Науковий вісник. Серія „Філософія”. - Харків: ХДПУ, 2001.- Вип. 8.- С. 131-136.

3. Стаканков А.В. Правове виховання та його роль у формуванні осо-бистості // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр.- Харків: ХДПУ, 2001.- Вип. 8.- С. 65-71.

4. Стаканков А.В. Моральність і формування почуття законності (на матеріалі педагогічної спадщини ІІ-ої половини 19 століття) // Теоретичні засади педагогічного правознавства: Зб. наук. пр. - Проблеми сучасного мистецтва і культури.-К.: Науковий світ, 2001.- С. 111-114.

5. Стаканков А.В., Стаканков В.М. Витоки правового виховання в істо-рії педагогічної думки // Удосконалення технологій та методик професійного навчання: Зб. наук. пр. - Проблеми сучасного мистецтва і культури.- К.: Науковий світ, 2001.- С.108-113.

6. Стаканков А.В. Методологічні основи правового виховання в педаго-гічній спадщині К.Д.Ушинського // Сучасні освітні технології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Харків: ХДПУ, 2001.- С. 13.

7. Стаканков А.В. Принципи, методи, засоби правового виховання (на матеріалі педагогічної спадщини 2-ої половини ХІХ- початку ХХ ст.) // Проб-леми підготовки студентської молоді до навчально-пізнавальної діяльності: Зб. наук. пр. - Проблеми сучасного мистецтва і культури.- К.: Науковий світ, 2002.- С. 152-158.

8. Стаканков А.В. Форми організації правового виховання (на матеріалі другої половини ХІХ-початку ХХ століття): Науково-практична конференція молодих вчених „Методологія сучасних наукових досліджень”. - Харків, 2003.- С.39-40

Анотації