Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Романовський Олександр Олексійович. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах: дисертація д-ра пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун- т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2003.Анотація до роботи:

Романовський О.О. Теорія і практика підприємницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ, 2003.

Дисертацію присвячено дослідженню зарубіжних підходів до професійної підготовки підприємців та визначенню шляхів і засобів використання досвіду підприємницької освіти провідних розвинених країн світу в національних умовах. Спираючись на зарубіжний досвід, доведено, що підприємництво є базою національної економіки, а ефективна підприємницька освіта - фундаментом економічного розвитку демократичного суспільства. Проаналізовано особливості формування підходів до підприємницької освіти в економічно розвинутих країнах світу. Доведено соціально-орієнтовану сутність підприємницької освіти як складової економічного потенціалу суспільства. Розкрито феномен підприємництва та термінологічні ознаки, що відрізняють його від інших видів сучасної економічної діяльності. Визначено і обґрунтовано вимоги до особистісних якостей підприємця і запропоновано на цій основі типологію сучасних підприємців; визначено умови формування особистості з високим рівнем підприємницької культури.

В дослідженні виявлено особливості й умови здійснення підприємницької освіти у промислово розвинутих країнах світу та можливості використання зарубіжного досвіду в Україні; запропоновано модель підприємницької освіти та шляхи її реалізації в умовах вищої освіти України.

Отримані в ході дослідження дані можуть бути використані для розробки складових галузевого стандарту підприємницької освіти (освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм) і подальшого вдосконалення підприємницької освіти в існуючих вищих навчальних закладах України. Теоретичні положення та апробовані технології можуть бути використані при реформуванні всіх рівнів підприємницької освіти в Україні.

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення проблеми підприємницької освіти на базі досвіду економічно розвинутих зарубіжних країн, розроблено концепцію та організаційно-педагогічні основи її запровадження в систему освіти України.

1. Аналіз теоретичних підходів і концепцій підприємницької освіти в економічно розвинених країнах світу свідчить, що роль і місце підприємництва в конкретній країні залежить, головним чином, від її суспільно-політичного устрою. В демократичних країнах з ринковою економікою, до яких належать майже всі економічно розвинені країни, вільне підприємництво є основою їх економічного розвитку і прогресу, а підприємницькій освіті надається провідне значення. В розвинених країнах, що вже досягли значного економічного успіху завдяки підтримці підприємництва, освіта підприємців є важливою складовою частиною виховання у населення поваги до цінностей демократичного способу існування, зокрема до ринкових реформ у напрямку поліпшення добробуту кожної людини - і тих, хто працює, і тих, хто тимчасово є безробітним, і тих, хто існує за рахунок соціальних програм, обсяг яких залежить від успіху підприємництва в країні; покращання економічного стану країни і суспільства загалом.

2. Підприємницька освіта може бути ефективною лише тоді, коли є (або створюються) політичні умови для стабільного економічного розвитку. Це означає, що навчання підприємництву в країні, в якій не сформовано відповідної громадської думки щодо користі та необхідності підприємництва, не досягнуто позитивного ставлення населення до підприємництва, не створено необхідних законодавчих актів на підтримку підприємництва, є малоефективним і безперспективним.

Нажаль, як свідчать фахівці в галузі дослідження підприємництва, в багатьох країнах з перехідною економікою національні програми реформ залишаються незавершеними і недосконалими.

3. Освіта США є підприємницькою за визначенням: вона відображає підприємницький характер американського суспільства і належним чином відповідає його запитам і потребам. Найвагоміші здобутки американської нації - свобода і демократія - надійно та ефективно підтримують підприємництво в країні, підприємливість кожного громадянина, захищають права підприємців і забезпечують необхідні гарантії для творчої підприємницької діяльності. Сама ж американська освіта на сьогоднішній день за своєю суттю є основою, на якій створювалася національна культура, постійно удосконалювалася й пристосовувалася до змін, що відбувалися у житті країни. Одна з великих історичних цілей американського суспільства - всебічна, загальнодоступна освіта для кожного громадянина, починаючи з дитячого садка і до університету, - майже досягнута.

4. Освіта в провідних економічно розвинутих зарубіжних країнах має векторну підприємницьку орієнтацію, тобто: учні середніх шкіл і студенти вищих навчальних закладів незалежно від обраної спеціальності отримують початкову підприємницьку підготовку при вивченні майже всіх предметів. Концепція підприємницької освіти ґрунтується на тому, що для ефективної організації такої освіти необхідно, щоб уся освіта була зорієнтована на розвиток у громадян підприємницьких якостей, незалежно від обраної ними професії чи спеціальності, а підприємницький зміст - елемент підприємницької підготовки - був присутній в усіх закладах освіти, в усіх освітніх програмах та дисциплінах. Підприємницький світогляд, відповідні підприємницькі типи поведінки та навички необхідно прищеплювати і розвивати в усіх учнів, студентів і громадян, незалежно від наявності у них підприємницьких задатків.

Сама ж підприємницька діяльність має розглядатися суспільством як

продуктивна і творча, результатом якої є новий продукт, що має відповідну ва-

ртість.

5. Головними завданнями підприємницької освіти в зарубіжних країнах є: розкрити кожній особистості цінності й переваги демократії, вільного підприємництва та ринкової економіки; виховати в людях повагу до свобод, приватної власності та законів; прищепити кожному громадянину відчуття відповідальності за свій власний економічний стан і долю всього суспільства; виховати в кожній особистості амбіційність, високі матеріальні й моральні запити та потреби; розвивати в кожній людині власні економічні навички споживача, сприяти набуттю нею соціальної, громадянської та державної відповідальності, навчити її розуміти ділові операції, а також тому, як функціонувати в якості економічно грамотного громадянина суспільства; навчати особистість критично мислити, самостійно приймати життєво важливі рішення, прищеплювати усвідомлення необхідності бути незалежним у бізнесі й житті; навчати особистість вмінням та навичкам спілкування з людьми, працювати в групі, команді. Підприємницька освіта має виховувати здатність бути лідером, навчати й прищеплювати інші ділові якості, необхідні в бізнес-середовищі різних культур і народів; надавати особистості необхідних знань про фах та виховувати пов’язані з ним ділові навички, завдяки чому людина зможе зробити правильний вибір фаху і буде в змозі працювати в різних галузях бізнесу; навчати майбутнього підприємця як правильно обирати та раціонально застосовувати технологічні інструменти для прийняття особистого та ділового рішення; навчати професійно спілкуватися в якості слухача та доповідача на громадських і ділових зустрічах; навчати використовувати методики бухгалтерського обліку для прийняття рішень із планування та організації бізнес-діяльності, придбання, розміщення та реалізації ресурсів; навчати застосовувати принципи ділового права на особистих, громадських і ділових зустрічах; допомагати підготуватися до роботи в якості підприємця, навчити розуміти всі аспекти бізнесу; допомагати зрозуміти взаємозв’язки різноманітних функціональних ділянок бізнесу й впливу одного компоненту на інший; виробляти в особистості здатність брати участь у ділових операціях як на внутрішній, так і на міжнародній арені; виробляти здатність купувати та продавати різноманітні товари, послуги, майно, яким володіє кожна особа; вміти оперувати на ринку праці та на ринку споживачів товарів; виробляти та прищеплювати норми морально-етичної поведінки в процесі бізнес-діяльності та під час повсякденного життя. Не менш важливими завданнями підприємницької освіти є: виробляти в особистості необхідний екологічний світогляд і розуміння завдання зберігати ресурси та оточуюче середовище, виховувати та прищеплювати розуміння переваг здорового способу життя; прищеплювати особистості повагу до будь-якого виду праці та трудової діяльності взагалі; навчати людину творчо оперувати даними з усіх функціональних ділянок бізнесу та підприємництва, потрібних для прийняття зважених управлінських рішень.

6. Для успішної реалізації в Україні національно-освітньої програми з питань підприємництва і підготовки власних підприємців і бізнесменів необхідними, на наш погляд, є: розробка навчальних планів і програм з підприємницьких дисциплін, відкриття та ліцензування нових підприємницьких спеціальностей; залучення до педагогічної (навчально-методичної та виховної) діяльності відомих і успішних підприємців; психолого-педагогічна підготовка викладачів з мистецтва і практики підприємницької справи з числа видатних і успішних бізнесменів; підготовка вищою школою викладачів вищих навчальних закладів і вчителів шкіл для викладання теорії підприємництва, наук з бізнесу та виробництва; організація навчання підприємництву і надання бізнес-освіти в середній школі, допомога молодим потенційним підприємцям у започаткуванні малого бізнесу (власної справи); курсові форми післяшкільного навчання підприємництву; допомога громадянам - потенційним підприємцям у започаткуванні малого бізнесу (власної справи); запровадження курсових форм навчання підприємництву та підвищення кваліфікації в галузі бізнесу протягом життя; консультаційна допомога підприємцям-новачкам і діючим бізнесменам; навчання теоретичних основ підприємництва та бізнесу у вищих навчальних закладах; підготовка фахівців вищої кваліфікації в галузі теорії бізнесу, підприємництва та виробництва.

7. Підприємницька освіта може бути корисною та ефективною лише тоді, коли слухачі усвідомлюватимуть загальну ідею підприємництва та відчуватимуть її на власному досвіді, замість того, щоб формально вивчати дисципліни підприємницького спрямування. Тому при впровадженні підприємницької освіти в Україні для підвищення її ефективності головна увага повинна приділятися тим методам, що заохочують навчання: за допомогою практичного досвіду; за допомогою обміну корисним досвідом; за допомогою наслідування корисного досвіду і навчання через власний досвід; шляхом експериментування; через використання так званих ”кейсових методів”, створюючи та аналізуючи ділові ситуації, під час яких необхідно йти на ризик, роблячи позитивні помилки; за допомогою творчого вирішення проблем; за допомогою зворотного зв’язку (через соціальну взаємодію); за допомогою інсценізації та рольових ігор; за допомогою впливу позитивних зразків для наслідування, аналізу негативних зразків і навчання на негативному досвіді; через взаємодію з зовнішнім (реальним) світом.

8. Виходячи з досвіду США та інших економічно розвинутих країн з підготовки своїх громадян до самостійної продуктивної діяльності - бізнесу та підприємництва, доцільним в системі освіти України є організація підприємницької та бізнес-освіти в структурі дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти. Важливим також є впровадження підприємницької та бізнес-самоосвіти громадян протягом життя.

Використання позитивного досвіду підприємницької освіти економічно розвинутих зарубіжних країн необхідно гармонійно поєднувати з вагомими здобутками національної системи освіти України, особливостями історичного та культурного розвитку української держави, а також досягненнями в галузі науки, техніки та промисловості.

Дисертаційне дослідження проблем підприємницької освіти в економічно розвинутих зарубіжних країнах і можливості запозичення її досвіду та творчого впровадження в Україні не вичерпує всіх аспектів проблеми. Зокрема, потребує більш глибокого подальшого вивчення досвід організації підприємницької освіти на етапі дошкільного та молодшого шкільного дитинства, надання такої освіти дорослим громадянам інших професій, організація підприємницької освіти громадян протягом життя.

Публікації автора:

Монографії:

1. Романовський О.О. Вища освіта на зламі тисячоліть: Книга 1. Ефективна підприємницька освіта як фундамент економічного розвитку демократичного суспільства // К.: Деміур, 2000. – 256 с.

2. Романовський О.О. Теорія і практика зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України // К.: Деміур, 2003. – 396 с.

Навчальні посібники, книги та брошури:

3. Романовський О.О. Хроніка вищої освіти США (на прикладі діяльності державних і недержавних закладів) – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1997. – 78 с.

4. Романовська Ю.Ю., Романовський О.О. Недержавна вища освіта в економічно розвинутих країнах світу (з досвіду вищої школи США, Великобританії, Германії, Франції, Італії та Японії). – К.: УФІМБ, 1997.

5. Романовський О.О., Романовська Ю.Ю. Мистецтво і секрети підприємницької діяльності: практичні поради підприємцям-початківцям. Навчальний посібник // К.: Деміур, 2002. – 224 с.

6. Романовский А.А., Романовская Ю.Ю. Искусство и секреты предпринимательской деятельности: практические советы начинающим предпринимателям. Учебное пособие. – К.: ЭксОб, 2002. – 272 с.

Статті у фахових наукових виданнях:

7. Романовський О.О. Вища освіта в Японії: типи навчальних закладів та їх фінансування // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова . – К.: ІЗМН. – 1998. – Ч. IІ. – С. 126-132.

8. Романовський О.О. Вища освіта в країнах західної Європи: співіснування державної та недержавної форм // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1998. – Вип. 3 – С. 140-150.

9. Романовський О.О. Організаційно-педагогічні особливості вищої освіти в США // Наука і сучасність: Збірник наукових праць НПУ імені М.П. Драгоманова . – К.: Логос. – 1999. – Ч. ІIІ. – С. 161-173.

10. Романовський О.О. Управління вищою освітою в США та її реформування // Наукові записки ХXXV: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999. – Ч. 2. – С. 149-160.

11. Романовський О.О. Освіта США і проблеми її гуманізації // Професійна підготовка фахівців вищої школи в умовах оновленої парадигми освіти: Збірник наукових праць ”Проблеми сучасного мистецтва і культури”. – Харків: Каравела, 1999. – С. 61-70.

12. Романовський О.О. Підготовка громадян до підприємницької діяльності в економічно розвинутих країнах (на прикладі США та Німеччини) // Організація та зміст становлення професійної підготовки в умовах національної системи освіти: Збірник наукових праць ”Проблеми сучасного мистецтва і культури”. – Харків: Каравела, 1999. – С. 62-73.

13. Романовський О.О. Структура та особливості діяльності вищих закладів у системі освіти США // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999. – Вип. 2 – С. 171-188.

14. Романовський О.О., Романовська Ю.Ю. Навчальні плани в бакалавратурі США (підприємництво, комп’ютерні науки, англійська та іноземна мови) // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999. – Вип. 3 – С. 144-157.

15. Шкіль М.І., Романовський О.О. Тенденції і принципи дальшого розвитку вищої освіти // Освіта і управління. – Т.3, №3. – 1999. – С. 103-114.

16. Романовська Ю.Ю., Романовський О.О., Сухолиткий О.С. Досвід підготовки фахівців вищої кваліфікації в КНР // Педагогічна наука та мистецтвознавство на межі століть: Збірник наукових праць “Проблеми сучасного мистецтва і культури”. – Харків: Каравела, 1999. – С. 149-160.

17. Романовський О.О. Використання міжнародного досвіду організації освіти у Німеччині // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2000. – Вип. 2 – С. 161-172.

18. Романовський О.О. Завдання гуманітарної освіти з підготовки громадян України до самостійної підприємницької діяльності // Гуманітарна освіта: Збірник наукових праць АПН України і Гуманітарного ін-ту. — Вип. 1. Серія: Психологія і педагогіка. — Київ-Херсон: Айлант, 2000. — С.135-144.

19. Романовська Ю.Ю., Романовський О.О., Сухолиткий О.С. Досвід міжнародного співробітництва КНР у галузі освіти // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти: Збірник наукових праць. – Харків: Каравела, 2000. – Вип.5. – С. 219-237.

20. Романовський О.О. Завдання і зміст підприємницької освіти // Наукові записки ХXXVІ: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – Ч. 2. – С. 138-144.

21. Романовський О.О. Проблеми і принципи відбору і підготовки підприємців // Теорія і практика формування професійної компетентності суб’ектів педагогічного процесу: Збірник наукових праць ”Проблеми сучасного мистецтва і культури”. – Харків: Каравела, 2000. – С. 113-121.

22. Романовський О.О. Проблеми гуманітарної та лінгвістичної освіти підприємців і менеджерів (на прикладі США) // Філологія - Педагогіка - Психологія: Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. — 2001. — Вип. 4. — С.501-507.

23. Романовський О.О. Проблеми підготовки національних підприємців // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. — 2001. — № 2. — С.44-49.

24. Романовський О.О. Концепції національно-освітньої програми з питань підприємництва і шляхи її реалізації // Наукові записки ХLІІ: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2001. – Вип. 42. – С. 49-54.

25. Романовська Ю.Ю., Романовський О.О., Сухолиткий О.С. Особливості японської системи вищої освіти // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2001. – Вип. 30. – С. 42-57.

26. Романовський О.О. Особливості організації вищої освіти в США // Освіта і управління. – 1999. – Т.3, № 2 – С. 160-170.

27. Романовський О.О. Завдання освіти в аспекті розвитку підприємництва в Україні // Освіта і управління. – 1999 (2001). – Т.3, № 4. – С. 116-123.

28. Романовський О.О. Проблеми виховання у майбутніх підприємців морально-етичних норм поведінки для успішної професійної діяльності // Освіта і управління. – 2000 (2001). – Т.4, № 1-2. – С. 95-105.

29. Романовський О.О. Вища освіта: залежність від проблем суспільства // Рідна школа. – 1999. – № 6 – С. 8-11.

30. Романовський О.О. Вища освіта: відповідність вимогам часу // Рідна школа. – 1999. – № 7-8 – С. 30-33.

31. Романовський О.О. Недержавна вища освіта: “за” чи “проти”? // Рідна школа. – 1999. – № 9 – С. 3-5.

32. Романовський О.О. Особливості вищої освіти США // Рідна школа. – 2000. – № 1 – С. 31-50.

33. Романовський О.О. Українській освіті необхідно готувати власних підприємців // Рідна школа. – 2000. – № 4 – С. 52-57.

34. Романовський О.О. Принципи добору майбутніх підприємців // Рідна школа. – 2001. – № 2 – С. 56-58.

35. Романовський О.О. Морально-етичне виховання майбутніх підприємців // Рідна школа. – 2001. – № 7 – С. 63-66.

36. Романовський О.О. Типи підприємців, розвиток у них підприємницьких якостей // Рідна школа. – 2002. – № 4 – С. 33-39.

37. Романовський О.О. Як удосконалити національну підприємницьку освіту? // Рідна школа. – 2002. – № 5 – С. 40-44.

38. Романовський О.О. Проблеми організації ефективної бізнес-освіти // Освіта і управління. – 2002. – Т.5, № 2. – С. 54-76.

39. Романовський О.О. Роль бізнес-освіти у розвитку підприємництва і виробництва // Нові технології навчання: Науково-методичний збірник – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2002. – Вип. 33. – С. 251-264.

40. Романовський О.О. Особливості навчання різних типів підприємців // Наукові записки ХLVІІ: Збірник наукових статей НПУ імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2002. – Вип. 47. – С. 176-178.

Матеріали конференцій:

41. Романовський О.О. Ефективні технології підготовки фахівців з підприємництва в педагогічних закладах освіти // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – Вип. 1. –Ч. 1. – С.43-52.

42. Романовський О.О. Нагальні проблеми впровадження ефективної підприємницької освіти в Україні // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2000. – Вип. 3. – Ч. 3. – С.58-61.

Статті у наукових виданнях:

43. Романовський О.О. Проблеми підготовки громадян України до самостійної підприємницької діяльності // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: УАДУ. – 2000. – Вип. 2. – Ч. IV. – С. 460-465.

44. Романовський О.О., Романовська Ю.Ю., Надточій О.Д. Майбутнє за нами // Крізь терни. Нариси становлення приватної освіти в Україні. – Харків, 2001. – С. 281-292.

45. Романовський О.О. Проблеми підготовки підприємців і менеджерів для прискорення економічних реформ в Україні // Украина на рубеже тысячелетий: идеология и механизм реализации реформ: Сборник научных трудов. Приложение №7(12) к журналу “Персонал”. – К.: 2000. – № 4(58) – С. 45-49.

46. Романовський О.О., Романовська Ю.Ю. Гуманітарна і підприємницька освіта як необхідна умова подальшого розвитку держави // Пульсар. – 2000. – № 9 – С. 42-44.

47. Романовський О.О. Державна і недержавна освіта в країнах Західної Європи: досягнення, проблеми, фінанси // Економіка і управління. – 1999. – № 1(2) – С. 93-100.

48. Романовський О.О. Вища освіта державної та недержавної форми власності в США: фінансування, якість і вартість навчання // Економіка і управління. – 1999. – № 2(3) – С. 85-92.

49. Романовський О.О. Досвід розвитку вищої освіти в Японії // Економіка і управління. – 1999. – № 4(5) – С. 88-92.

50. Романовський О.О. Відбір підприємців та вдосконалення підприємницької освіти // Видано в КНР (м. Пекін) китайською мовою в науковому журналі ”Фінанси і Економіка”. – 2002. – № 1 – С. 70-71.

51. Романовський О.О., Романовська Ю.Ю. Феномен підприємництва і роль вищої школи в підготовці підприємців // Вища школа. – 2002. – № 1 – С. 49-59.