Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Долапчі Анастасія Юріївна. Теорія і практика навчання іноземних мов як складової змісту гімназичної освіти другої половини ХІХ - початку ХХ століття : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Долапчі А.Ю. Теорія і практика навчання іноземних мов як складової змісту гімназичної освіти другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2008.

На основі вивчення широкої джерельної бази виявлено витоки включення іноземних мов у зміст гімназичної освіти, систематизовано погляди вітчизняних науковців щодо доцільності навчання іноземних мов, обґрунтовано періоди у розвитку теорії і практики навчання іноземних мов у гімназіях другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: 1) 50 – 60-ті рр. ХІХ ст. – етап реалізації дедуктивного навчання мов; 2) 70-ті – початок 90-х рр. ХІХ ст. – етап теоретичних розвідок і розробки індуктивного навчання іноземних мов; 3) кінець 90-х рр. ХІХ ст. – початок ХХ ст. – етап формування нових методів навчання іноземних мов.

Узагальнено досвід організації навчання іноземних мов: проаналізовано навчальні плани та програми з дисципліни «Іноземна мова» у вітчизняних гімназіях другої половини ХІХ – початку ХХ ст., виділено і схарактеризовано провідні методи і форми навчання іноземних мов, розкрито стан підготовки вчителів іноземних мов у досліджуваний період. Визначено можливості подальшого творчого вдосконалення навчання іноземних мов у середніх загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням вітчизняного історико-педагогічного досвіду.

До наукового обігу введено значну кількість невідомих та маловідомих документів та архівних джерел, окремих положень, пов’язаних з питаннями навчання іноземних мов у змісті освіти у вітчизняній гімназії.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

1. Долапчі А. Ю. Педагогічна діяльність М. О. Лавровського в Харківському університеті / А. Ю. Долапчі // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2003. – Вип. 24. – С. 66–70.

2. Долапчі А. Ю. Становлення змісту гімназичної освіти у першій половині ХІХ століття / А. Ю. Долапчі // Теорія та методика навчання та виховання: зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – Вип.15. – С. 102–105.

3. Долапчі А. Ю. Формування змісту гімназичної освіти в ХІХ ст. / А. Ю. Долапчі // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 31–37.

4. Долапчі А. Ю. Теоретичні розробки питань гімназичної освіти вітчизняними вченими др. пол. ХІХ ст. / А. Ю. Долапчі // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2006. – Вип. ХХХІІ. – С. 143–148.

5. Долапчі А. Ю. Етапи розвитку методів навчання іноземних мов у вітчизняній гімназії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / А. Ю. Долапчі // Професійна педагогічна підготовка – вимога сьогодення : зб. наук. праць. – Харків: Стиль–Іздат, 2007. – С. 66–72.

6. Долапчі А.Ю. Розробка теорії навчання іноземних мов вченими другої половини ХІХ ст. / А. Ю. Долапчі // Пошуки важелів підвищення якості вищої освіти: зб. наук. праць. – Харків: Стиль-Іздат, 2008. – С. 108–114.

Матеріали конференцій:

7. Долапчі А.Ю. До питання про історію навчання іноземної мови як складової змісту освіти : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [“Дні науки – 2006”], (Дніпропетровськ, 17-28 квітня 2006 р.) – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 16. – C.27–29.

8. Долапчі А.Ю. Освітня цінність вивчення іноземних мов у середніх навчальних закладах у вітчизняній гімназії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. [“Перспективные разработки науки и техники – 2006»] (Днепропетровск, 16-30 ноября 2006 г.) – Днепропетровск: Наука и образование, 2006. – С.61–62.

9. Долапчі А.Ю. Методи викладання і форми навчання іноземних мов у вітчизняних гімназіях другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : матеріали ІV наук.-практ. конф. молодих учених (Харків, 26 жовтня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків: Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди 2007. – С.20.

Анотації