Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Пташний Олег Дмитрович. Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України у другій половині ХІХ століття: дисертація канд. пед. наук: 13.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2003.Анотація до роботи:

Пташний О.Д. Теорія і практика контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України у другій половині ХІХ століття. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Харків, 2003.

У дисертації вперше здійснено цілісний аналіз проблеми організації контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України у конкретно-історичний період (друга половина ХІХ століття). У ході дослідження систематизовано погляди вітчизняних педагогів, учених на проблему контролю, визначено провідні тенденції і динаміку організації контролю знань студентів ВНЗ України в досліджуваний період; узагальнено досвід організації контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ; схарактеризовано умови й вимоги попереднього та форми й методи поточного і періодичного контролю, показано специфіку здійснення підсумкового контролю; виявлено й узагальнено заходи стимулювання студентів у процесі навчання. Більш широко розкриті особливості становлення й розвитку вищої освіти в Україні у другій половині ХІХ - початку ХХ століть.

У науковий обіг автором введено нові архівні матеріали (21), документи офіційного характеру (62), які дозволили більш повно і достовірно представити досвід організації контролю й оцінки знань студентів ВНЗ України у досліджуваний період.

1. У дослідженні вперше узагальнено теорію і практику організації контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів України другої половини ХІХ століття.

Установлено, що питання про контроль результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів належало до актуальних дидактичних проблем вищої школи досліджуваного періоду.

Виконане дослідження дозволило оцінити творчий внесок вітчизняних педагогів, учених у розвиток системи контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності: у визначення його ролі в здійсненні зворотного зв’язку, розкриття видів і методів контролю, у виявлення позитивного і негативного при застосуванні “екзаменаційного напряму”, “бальної системи” оцінювання знань, вмінь та навичок.

2. У ході дослідження виявлено, що друга половина ХІХ століття характеризувалася активними реформами у сфері вищої освіти, здійсненням пошуків нових освітньо-виховних технологій, що зумовило певні тенденції розвитку системи контролю:

активність офіційних кіл і педагогічної громадськості у здійсненні контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів;

розширення комплексу засобів контролю;

посилення контролюючої і виховної функцій методів навчання.

3. Становлення і розвиток системи контролю - це закономірна, послідовна зміна його ролі та місця в навчальному процесі, мети, форм і методів відповідно до певних історичних етапів, що, зокрема, відображалось у прийнятих університетських статутах (1835 р., 1863 р., 1884 р.), які стали регламентуючими і стимулюючими чинниками здійснення контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. Проведене дослідження дало змогу показати організацію контролю у динаміці.

4. Аналіз історико-педагогічної літератури, архівних документів дозволяє стверджувати, що в досліджуваний період існувала певна технологія здійснення контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів у ВНЗ, яка передбачала чітку регламентацію дій Міністерства народної освіти, рад факультетів і викладачів щодо обліку й оцінки знань, визначення мети, видів контролю, форм і методів його реалізації на різних етапах навчання.

Доведено, що інтенсивність заходів офіційної влади, прогресивної педагогічної громадськості щодо організації контролю результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів зумовлена, з одного боку, усвідомленням ролі та значення вищої освіти для розвитку держави й особистості, з іншого, – чіткою позицією стосовно необхідності відволікання молоді від революційних настроїв.

5. У роботі виявлено і схарактеризовано прогресивні ідеї педагогів, громадських діячів в галузі організації контролю, а також накреслено шляхи їх актуалізації в сучасних умовах.

Подальшого поглибленого дослідження потребують проблеми, пов’язані з визначенням внеску видатних учених, педагогів ХХ ст. у розвиток форм і методів контролю, психологічного обгрунтування доцільності організації контролю за сучасною системою оцінювання знань.

Публікації автора:

Статті, опубліковані у провідних науково-фахових виданнях

1. Пташний О.Д. М.І.Пирогов про екзаменаційний контроль знань учнів та студентів // Наукові записки психолого-педагогічного факультету: Зб. наук. пр. – Полтава: Полтавський держ. пед. інститут ім. В.Г. Короленка. – 1998. – С.83-87.

2. Пташний О.Д. Питання контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Вип. № 7. – Харків: ХДПУ. – 1998. – С.154-158.

3. Пташний О.Д. Деякі питання контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів у педагогічній творчості П.Ф. Каптерєва // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Вип. № 8. – Харків: ХДПУ. – 1998. – С.115-119.

4. Пташний О.Д. Питання підготовки вчителів у педагогічній творчості П.Ф. Каптерєва // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. – Вип. № 14. – Київ-Запоріжжя. – 1999. – С.43-45.

5. Пташний О.Д. Питання контролю навчально-пізнавальної діяльності в школі Х.Д. Алчевської // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Вип. №16. – Харків: ХДПУ. – 2000. – С.117-121.

6. Пташний О.Д. Питання контролю навчально-пізнавальної діяльності при підготовці педагогічних кадрів у дослідженнях С. І. Миропольського // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Вип. № 17. – Харків, ХДПУ. – 2001. – С.152-157.

7. Пташный О.Д. Вопросы организации экзаменационного контроля знаний учащихся в наследии В.Я. Стоюнина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – № 5. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2002. – С.85-89.

8. Пташный О.Д. Д.И. Менделеев – ученый и педагог о проблеме контроля знаний учащихся и студентов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. – № 6. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2002. – С.68-72.

9. Пташный О.Д. Опыт организации текущего и периодического контроля учебно-познавательной деятельности студентов в университетах Украины во второй половине ХІХ века // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. – № 16. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2002. – С.87-97

10. Пташный О.Д. Организация переводных экзаменов в университетах Украины во второй половине ХІХ века // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць. – №17. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ). – 2002. – С.69-77.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

11. Пташний О.Д. Актуальні питання “дидактики” Г.С. Сковороди // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Вип. № 6: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 275-й річниці зі дня народження Г.С.Сковороди. – Харків: ХДПУ. – 1998. – С.141-144.

12. Пташний О.Д., Петров О.М. Розумові стратегії та діалоговий метод навчання // Інновації в сучасному педагогічному процесі: Теорія та практика: Зб. статей всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ: ЛДПУ. – 1999. – С.125-129.

13. Пташный О.Д., Михайлов В.В., Созонов Ю.И. Математическая подготовка магистров // Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: УІПА. – 2001. – С.248-249.

14. Пташный О.Д. Студенческая математическая олимпиада как элемент фундаментальной подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей // Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: УІПА. – 2001. – С.204-206.