Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення


Бондар Анастасія Сергіївна. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів Слобожанщини у другій половині ХІХ - початку ХХ ст. : Дис... канд. наук: 24.00.02 - 2007.Анотація до роботи:

Бондар А.С. Теорія і практика фізичного виховання гімназистів Слобожанщини у другій половині ХІХ початку ХХ ст. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.02 фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2006.

Дисертацію присвячено розгляду історико-педагогічних засад формування системи фізичного виховання гімназистів Слобожанщини у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Здійснено спробу цілісного аналізу стану фізичного виховання в слобожанських гімназіях досліджуваного періоду: визначено динаміку фізичного виховання в шкільну та позашкільну практику; розкрито особливості організаційних форм і змісту фізичного виховання; вивчено умови реалізації завдань фізичного виховання (кадрове, науково-методичне, матеріально-технічне, фінансове, медичне забезпечення); проаналізовано офіційну політику в галузі фізичного виховання учнів в Україні. У дослідженні обгрунтовано шляхи творчого використання позитивного досвіду з фізичного виховання гімназій Слобожанщини другої половини ХІХ початку ХХ ст. у сучасних умовах.

1. Дослідженням виявлено, що фізичне виховання учнівської молоді у гімназіях Слобожанщини в означених хронологічних межах являло собою цілісну педагогічну систему, структура, зміст і шляхи реалізації якої було спрямовано на зміцнення здоровя та оволодіння руховими уміннями й навичками, розвиток фізичних якостей. Передумовами формування і розвитку системи фізичного виховання в середніх навчальних закладах був розвиток громадсько-педагогічного руху на підтримку ідеї здорового способу життя учнів, активна діяльність педагогів, лікарів та громадських діячів у галузі фізичного виховання та освітні реформи другої половини ХІХ початку ХХ ст.

2. Виявлено, що методологічною основою теорії фізичного виховання, яка створювалася на території України, починаючи з середини ХІХ ст., стали: концепції загальнолюдського (К.Ушинський, М.Пирогов, П.Каптерєв, П.Лесгафт та ін.), вільного (Л.Толстой, К.Вентцель, С.Шацкий та ін.), релігійно-морального (С.Рачинський, С.Миропольський, М.Бердяєв та ін.) виховання особистості; наукові розробки в галузі медицини, гігієни, психології, а також закордонні методики фізичного виховання (німецька, шведська, сокільська гімнастика та ін.). Узагальнено погляди окремих педагогів, лікарів, громадських діячів (О.Анохін, О.Бутовський, І.Боберський, Г.Ващенко, Є.Дементьєв, М.Демков, П.Каптерєв, В.Краєвський, П.Лесгафт, С.Миропольський, Є.Покровський, П.Рєдкін, К.Ушинський, П.Юркевич та ін.), які вплинули на створення вітчизняної системи фізичного виховання учнів, а саме систематизацію її основних принципів, форм, засобів і методів.

3. Доведено, що офіційна політика в галузі фізичного виховання учнів середніх навчальних закладів здійснювалася за такими напрямками: 1) уведення фізичного виховання в режим навчального дня; 2) упровадження рекреаційних неурочних форм занять; 3) організація активного відпочинку і дозвілля учнів у позашкільний час; 4) проведення фізкультурно-оздоровчих заходів під час канікул; 5) створення необхідних умов для реалізації завдань фізичного виховання учнів.

4. Узагальнено досвід і встановлено характерні риси фізичного виховання учнів слобожанських гімназій:

взаємозвязок освітніх (уроки гігієни, танців, гімнастики, екскурсії і т.д.) і оздоровчих (рухливі перерви, прогулянки, гарячі сніданки, різні форми фізичного виховання в позаурочний час і в період канікул і т.д.) організаційних форм фізичного виховання;

приорітетність освітньої спрямованості процесу фізичного виховання, що сприяло одержанню гімназистами не лише практичних рухових умінь і навичок, а й необхідних теоретичних знаннь з гігієни, здорового способу життя, краєзнавства, професійної підготовки тощо;

широке застосування у змісті фізичного виховання німецької, шведської, а пізніше сокільської гімнастик поряд з рухливими іграми, військовою гімнастикою й елементами різних видів спорту;

нерівномірність введення різних форм фізичного виховання в навчально-виховний процес слобожанських гімназій через відсутність у багатьох з них необхідних умов: кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, фінансового забезпечення.

5. У ході дослідження виявлено, що формування системи фізичного виховання гімназистів на Слобожанщині у другій половині ХІХ на початку ХХ ст. пройшло довгий шлях від введення у 50-х рр. ХІХ ст. окремих засобів фізичного виховання (фізичних вправ, танців, гігієнічних чинників) у шкільну практику до активного розвитку фізкультурно-спортивного руху серед гімназистів на початку ХХ ст.

6. Актуалізовано для сьогодення позитивний досвід фізичного виховання гімназій Слобожанщини другої половини ХІХ початку ХХ ст., а саме: надання більшої автономії і свободи школам у розробці навчальних програм; розширення змісту освіти з фізичного виховання за рахунок сучасних гімнастичних систем, танців, спортивних та народних ігор, забав; використання широкого кола рекреаційних заходів та форм фізичного виховання освітньої спрямованості (фізкультурні вечори, вікторини, конкурси, фізкультурні свята); зміцнення міжпредметних зв'язків фізичної культури з іншими навчальними дисциплінами (валеологією, основами безпеки життєдіяльності, біологією, трудовим навчанням, музикою тощо); створення піклувальних рад навчальних закладів.

Проведене дослідження не висвітлює всю багатогранність проблеми. Подальшого поглибленого вивчення потребують регіональні аспекти розвитку фізичної культури і спорту в Україні, особливості фізичного виховання учнів в навчальних закладах різного типу, розвиток теоретичних ідей і практичних починань видатних діячів фізичної культури України.

Публікації автора:

 1. Бондарь А.С. Научно-медицинский журнал «Спутник здоровья» (1898-1905 гг.) о проблеме физического воспитания личности // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С.Єрмакова. – Х., 2001. №7. – С. 46 – 48.

 2. Бондарь А.С. Педагогические взгляды П.Ф.Каптерева (1849 – 1922) на проблему физического воспитания личности // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. / За ред. С.С.Єрмакова. – Х., 2001. №28. – С. 71 – 74.

 3. Бондарь А.С. Становление физической культуры как учебного предмета в содержании отечественного гимназического образования в ХІХ в. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х., 2002. – Вип. 5. – С. 199 – 201.

 4. Бондарь А.С. Особенности содержания и форм физического воспитания учащихся гимназий г. Харькова в начале ХХ в. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х., 2003. – Вип. 6. – С. 14 – 18.

 5. Бондарь А.С. Особенности кадрового обеспечения в гимназиях Слобожанщины в начале ХХ в. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х., 2003. – Вип. 7. – С. 28 – 30.

 6. Бондарь А.С. Рекреационные формы физического воспитания гимназистов Слобожанщины во второй половине ХІХ начале ХХ вв. // Слобожанський науково-спортвний вісник. Х., 2005. Вип. 8. С. 320 322.

 7. Бондар А.С., Приходько Г.І. Особливості фізичного виховання учнів в гімназіях різних регіонів України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: Зб. наук. ст. – Рівне, 2003. – Ч. І. – С. 39 – 43.

 8. Бондарь А.С. Педагогические взгляды П.Ф.Каптерева (1849 – 1922) на проблему физического воспитания личности // Фізична культура, спорт та здоровя: Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів. – Х., 2001. – С. 20 – 21.

 9. Бондарь А.С. К вопросу о содержании физического воспитания в гимназическом образовании России во второй половине ХІХ века // Фізична культура, спорт та здоровя: Матеріали ІV Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів – Х., 2002. – С. 14.

 10. Бондарь А.С., Приходько А.И. Организационные формы и средства физического воспитания учащихся в гимназиях г. Харькова в начале ХХ в. // Фізична культура, спорт та здоровя: Матеріали V Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів. – Харків: ХДАФК, 2003. – С. 20.

 11. Бондар А. Проблеми фізичного виховання особистості у педагогічній спадщині Г.Г.Ващенка (1878-1967 рр.) // Проблеми виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині Г.Ващенка: Матеріали всеукр. студ. конф. з нагоди 125-річчя від дня народження Г.Ващенка. – Т., 2003. – С. 68 – 74.

 12. Бондарь А.С., Приходько А.И. Физическое воспитание в гимназиях Слобожанщины в конце ХІХ начале ХХ вв. // Олімпійський спорт і спорт для всіх: Міжнар. наук. конгр. К., 2005. С. 41.

 13. Бондарь А., Приходько А. К вопросу о состоянии историко-педагогических исследований по проблеме физической культуры и спорта в Украине // Physical education and sport: Sixth International Scientific Congress «Modern Olympic Sport and Sport for All». – Warsaw: Scientific publishers PWN, 2002. – Quarterly. Vol. 46. Suppl. №1. Part 2.P. 70 – 71.