Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Шумська Ольга Олександрівна. Теорія і практика естетичної підготовки майбутніх учителів у Харківському університеті (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Шумська О.О. Естетична підготовка майбутніх учителів у Харківському університеті (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, Харків, 2007.

У дисертаії проведено ретроспективний аналіз становлення і розвитку теорії і практики естетичної підготовки студентів-майбутніх учителів у Харківському університеті в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття.

Розкрито внесок харківських педагогів досліджуваного періоду в розробку теоретичних та методологічних питань естетичної підготовки вчителя. Виявлено особливості і схарактеризовано провідні напрями, проаналізовано й систематизовано аудиторні та позааудиторні форми і методи естетичної підготовки студентів-майбутніх учителів.

На основі аналізу історико-педагогічної літератури, нормативних документів та широкого кола архівних і публіцистичних матеріалів досліджуваного періоду визначено й обґрунтовано етапи розвитку зазначеної підготовки: 50-ті – перша половина 60-х років ХІХ століття - етап творчого розвитку основних засад естетичної підготовки, започаткованих в університеті в першій половині ХІХ століття; друга половина 60-х – початок 70-х років ХІХ століття – період зменшення кількості науково-теоретичних розробок і обмеження практичної діяльності з естетичної підготовки студентської молоді; друга половина 70-х рр.– початок ХХ століття – етап інтенсивної розробки естетико-педагогічної теорії і практики.

Визначено можливості творчого використання теоретичних ідей та естетико-педагогічного досвіду Харківського університету другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Обґрунтовано й угруповано прогностичні тенденції подальшого розвитку й удосконалення теорії та практики естетичної підготовки студентів сучасних українських педагогічних закладів освіти.

Публікації автора:

І. Статті в наукових фахових виданнях:

 1. Шумська О.О. Форми та методи мистецтвознавчої освіти студентів у Харківському університеті (ХІХ- поч. ХХ ст.). //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова: Зб. наук. пр., Вип. 4 (14). – Київ: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2005. – С.96 – 100.

 2. Шумська О.О. Харківський університет і українське національне відродження. //Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр., Вип. 33. – Київ – Запоріжжя, 2004. – С.189 – 192.

 3. Шумська О.О. Викладання дисциплін естетичного циклу в Харківському університеті в ХІХ ст. //Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр., Вип. 6. – Х.: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2000. – С.113 – 116.

 4. Шумська О.О. Розробка питань риторичної підготовки вчителя у працях викладачів Харківського університету (історичний аспект) // Гуманізація навчально-виховного процесу: науково-методичний збірник. - Вип. ХХІ. – Слов’янськ: Видавничий центр Слов’янського державного педагогічного університету, 2004. – С.176 – 180.

 5. Шумська О.О. Питання естетичної підготовки в педагогічній спадщині О.Склабовського //Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр., Вип. 25. – Х.: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2004. – С.181 – 186.

 6. Шумська О.О. Особливості естетичної підготовки студентів у педагогічній спадщині Івана Рижського // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. пр., Вип. 12. – Х.: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2004. – С.26 - 30.

ІІ. Публікації в інших виданнях:

 1. Шумська О.О. Розвиток вітчизняної естетичної думки у першій половині ХІХ сторіччя //Науковий вісник ХДПУ. Серія “Філософія”.– Х.: Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2001. – Вип.9. - С.186 – 192.

 2. Шумська О.О. Організація мистецтвознавчої освіти майбутніх учителів у Харківському університеті (ХІХ – поч. ХХ ст.) // Науковий вісник Серія “Філософія”. - Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2004. – Вип.17.- С.68 – 69.

ІІІ. Матеріали конференцій:

 1. Шумська О.О. Музичне виховання студентів Харківського університету в ХІХ ст. //Міжнародна науково-практична конференція “Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку”. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2000. – С. 267 - 269.

 2. Шумська О.О. Роль музею красних мистецтв Імператорського Харківського університету в процесі естетичної підготовки студентів. // Матеріали науково-методичної конференції “Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть”. – Х.: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2001. – С. 355 – 359.

 3. Шумська О.О. Наступність у діяльності Харківського колегіуму та Харківського університету //Матеріали науково-практичної конференції “Г.С.Сковорода і духовне оновлення українського суспільстіва”. – Х.: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди , 2005. – С. 25-30.

 4. Шумська О.О. З досвіду естетичного виховання студентів у Харківському університеті (історичний аспект) //Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2005”. Том 35.– Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.73 – 74.

 5. Шумська О.О. Науково-дослідна робота як один із напрямків естетичної підготовки студентів у Харківському університеті (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) //Матеріали науково-практичної конференції молодих учених “Методологія сучасних наукових досліджень” - Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2006.- С. 101-102.

Анотації