Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Біда Олена Анатоліївна. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі : Дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2003. — 492, 9 арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 395-432.Анотація до роботи:

Біда О.А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти. - Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київ, 2003.

Дисертація містить дослідження історико-теоретичних і методичних аспектів професійної підготовки вчителя до викладання природничих дисциплін у початкових класах. Проведено ретроспективний аналіз професійної освіти вчителя початкових класів і тенденції його теоретико-методичної підготовки. Розроблено концептуальну модель підготовки студентів до здійснення природознавчої освіти в початковій школі з метою удосконалення практики підготовки вчителів. В основу її розробки покладена система методичної підготовки вчителя початкових класів, основні напрями конструювання змісту теоретико-методичної підготовки, що забезпечують формування вчителя, який перебуває у постійному пошуку ефективних і раціональних методів навчання й виховання. Для кращої підготовки студентів щодо організації навчально-виховного процесу в початковій ланці, застосування ними на уроках диференціації, народознавчого підходу, інтеграції тем різних предметів, здійснення міжпредметних зв’язків, екологічного та естетичного, особистісно зорієнтованого навчання і виховання, активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів початкової ланки, нами створено навчально-методичний комплект, до якого ввійшли: програма, навчальний посібник з методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці для педагогічних факультетів вищих навчальних закладів та принципово нові посібники для студентів, вчителів початкової ланки та учнів 1– 4 класів.

Основні результати дослідження впроваджено в практику організації системи теоретико-методичної підготовки вчителя початкових класів на регіональному рівні.

Науковий пошук спрямовувався на обґрунтування теоретико-методичних засад підготовки майбутніх педагогів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі.

1. Ретроспективний аналіз становлення і розвитку природознавчої освіти у початкових класах свідчить, що першоджерелом введення природознавства як предмета у початкову школу та зародження методики викладання природознавства став досвід вивчення предметів природи, який формувався упродовж віків. Вперше у навчальних планах шкіл природознавство з’явилося у 1786 році. У 1818 році відкрилася учительська семінарія (перший середній навчальний заклад), яка готувала вчителів народних початкових шкіл. З 1956 року підготовка вчителів початкових класів почалася у вищих педагогічних навчальних закладах. Вченими, методистами-природодослідниками видавалися програми, підручники та методичні посібники для початкової і вищої школи, а також для середніх навчальних закладів, які готували вчителів початкових класів. У період царської Росії природознавство періодично виводилося із складу шкільних предметів. Тривалий час даний предмет вивчався в 4-му класі початкової ланки, лише у 1968 році природознавство було введено як навчальний предмет у 2-3 класи, а з 1986 року ця дисципліна викладається в усіх класах початкової ланки з чотирирічним терміном навчання.

Упродовж XIX ст. і до кінця 80-х років XX ст. вчителя готували як передавача знань. Зміни у суспільно-політичному і соціально-економічному житті України на сучасному етапі вплинули на розвиток освіти (удосконалюється зміст навчання, розробляються нові підходи до підготовки фахівців тощо).Однак вивчення практики роботи вчителів засвідчує, що вони відчувають труднощі у своїй професійній діяльності через недостатність їх професійної підготовки. Як свідчить дослідження, оновлення змісту природознавчих дисциплін у початковій школі випереджає процес оновлення змісту методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці у вищій школі. Постають суперечності між вимогами, які ставляться в сучасних умовах до підготовки студентів у контексті викладання природознавчих дисциплін, і реальним станом підготовки майбутніх класоводів у вищих навчальних закладах; між розробкою й удосконаленням змісту підготовки студентів до викладання природознавства й сільськогосподарської праці в початкових класах та науковим обґрунтуванням структури оновлюваних і новостворюваних посібників і невизначеністю критеріїв відбору навчального матеріалу, як того вимагає реформування освіти; між вимогами до теоретичних знань і практичних умінь майбутніх вчителів і забезпеченням їхньої підготовки до здійснення природознавчої освіти у початковій школі. Розв’язання цих суперечностей і стало проблемою нашого дослідження.

2. Розроблена й обґрунтована концепція теоретико-методичної підготовки майбутніх учителів до викладання природознавчих дисциплін у початковій школі. На основі розробленої концепції створено методичну систему підготовки майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти в початкових класах відповідно до завдань вищої школи, суть якої складають конкретизовані на рівні навчального матеріалу цілі і зміст навчання; наступність з ефективними методичними системами навчання в початковій школі; вміле застосування у навчальному процесі вищої школи оновленого змісту, новітніх технологій з метою оволодіння студентами різних параметрів методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці.

3. На підставі розробленої концепції створена загальнодидактична модель підготовки студентів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі, яка включає цільовий, змістовий, операційний і результативно-коригуючий компоненти. У змістовому компоненті провідна роль надається методиці викладання природознавства і сільськогосподарської праці. Одночасно вагомий внесок у підготовку майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початкових класах вносять інші предмети – фундаментальні, дисципліни психолого-педагогічного циклу, а також гуманітарні і соціально-економічні. Зокрема, зміст фундаментальних дисциплін усвідомлюється як процес поєднання і зближення окремих частин в єдине ціле. Тобто їх зміст становить систему, основними принципами якої є цілісність, що забезпечує зв’язок між явищами і процесами, які відбуваються у природі, спрямованість на формування у майбутніх учителів знань про цілісність природничо-наукової картини світу. Психолого-педагогічні дисципліни розглядаються, з одного боку, як засіб загального розвитку студентів, а з іншого – як основа їх подальшої діяльності, спрямованої на розвиток учня. В моделі визначено теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів. Загальнодидактична модель відбиває сутність, зміст і структуру підготовки вчителя до здійснення природознавчої освіти в початкових класах.

4. Концептуально обґрунтовано оновлений зміст методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці на педагогічних факультетах вищих навчальних закладів України та розроблено новий зміст посібників, що входять до навчально-методичного комплекту.

Визначено теоретичні і науково-методичні підходи, критерії, принципи щодо відбору і структурування змісту методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці в початковій ланці відповідно до вимог реформування освіти в країні, дано його науково-методичне обґрунтування, здійснено аналіз розвитку основних змістових ліній даного курсу.

Створений навчально-методичний комплект для підвищення рівня підготовки майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти в початковій школі включає: оновлену програму з методики викладання природознавства, посібник для студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, а також принципово нові посібники для студентів, вчителів початкових класів і молодших школярів.

Виявлено нові можливості підвищення рівня підготовки майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі. Розкрита роль учителя в складному процесі самоактуалізації особистості. Показано, якщо кожна дитина – обдарована особистість, то завдання вчителя – знайти ці скарби в учня, розвивати їх і допомагати удосконалювати.

5. Єдність змістового й процесуального є вихідним пунктом побудови методичної системи підготовки майбутнього вчителя до викладання природознавчих дисциплін у початкових класах. При створенні навчально-методичного комплекту ми орієнтувалися на сучасні вимоги до підготовки майбутнього вчителя, які аргументують необхідність переорієнтації змісту й процесу викладання методики природознавства не лише на набування знань, умінь і навичок, а й на способи діяльності, досвід творчої діяльності. Програма з методики викладання природознавства та посібник для вищої школи орієнтують на здійснення системи методичної підготовки майбутнього вчителя, оскільки їхніми практичними завданнями передбачено створення умов для конкретизації теоретичних знань з метою їх закріплення (шляхом застосування сучасних новітніх технологій навчання, посібників навчально-методичного комплекту на лабораторних, практичних заняттях та педпрактиках) і самостійного вивчення й застосування досвіду творчої діяльності в галузі методики викладання природознавства через підготовку певного спрямування курсових робіт упродовж усіх років навчання та підготовки й захисту дипломної роботи та магістерської. Раціоналізація таких умов підготовки вчителів до викладання природознавства і сільськогосподарської праці в початкових класах сприяла підвищенню ефективності проведення занять з методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці у вищих навчальних закладах.

6. Побудована на основі представленої моделі методична система підготовки майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти у початкових класах пройшла дослідно-експериментальну апробацію. Апробацію пройшли:

– програма з методики викладання природознавства та сільськогосподарської праці і посібник "Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання" та принципово нові посібники, що входять до навчально-методичного комплекту в Уманському, Вінницькому, Переяслав-Хмельницькому державних педагогічних університетах та Хмельницькому гуманітарно-педагогічному інституті;

– навчально-методичний комплект посібників для вчителів початкової школи і студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів на створеному науково-методичному експериментальному майданчику в школах Черкаської області.

Під час апробації даної системи викладачами вищих навчальних закладів та вчителями шкіл використовувалися підготовлені і опубліковані навчальні матеріали (програма, посібники навчально-методичного комплекту для студентів, вчителів, учнів). Запропонований зміст дав змогу коригувати підготовку спеціалістів початкової ланки до викладання природознавства.

Ефективність підготовки майбутнього вчителя ми оцінювали за такими критеріями: результативність вивчення студентами розділу "Шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу"; поелементний аналіз підсумків виконання студентами контрольних робіт; експертиза посібників навчально-методичного комплекту; визначення рівня підготовленості студентів до здійснення природознавчої освіти в початкових класах.

У процесі експертизи та апробації програми, посібників навчально-методичного комплекту, відбувалася корекція їх змісту, структури і методичного апарата відповідно до проміжних результатів експерименту. В результаті апробації одержана оцінка ефективності функціонування представленої програми, посібників у вищих педагогічних навчальних закладах регіону і посібників у школах області.

7. Запропонована методична система дала стійкі позитивні результати щодо підготовки студентів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі. Під час визначення педагогічної ефективності створеного навчально-методичного комплекту ми використовували метод експертних оцінок. Для проведення експертизи посібників були створені експертні групи, до складу яких входили компетентні вчені, керівники освітянських установ, викладачі вищих навчальних закладів, вчителі шкіл.

При оцінюванні результативності навчання методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці досліджували доступність нововведень до посібника з методики викладання природознавства та сільськогосподарської праці і міцність засвоєних знань, а також орієнтувалися на три рівні засвоєння навчального матеріалу: репродуктивний, конструктивний, творчий.

Результати формуючого експерименту довели, що система методичної підготовки вчителів початкових класів сприяє формуванню готовності до здійснення природознавчої освіти у початковій школі. Так, результати експертного оцінювання свідчать про те, що якість посібників, які входять до складу навчально-методичного комплекту й зазнавали експертизи, дістали добрі оцінки своєї придатності. Здійснювані підходи забезпечують отримання досить високих перевірочно-оцінних результатів: коефіцієнт доступності дорівнює 74%, коефіцієнт міцності – 66%. Одержані показники визначених рівнів підготовленості студентів до здійснення природознавчої освіти у початкових класах також досить високі. Вони становлять не менше 70%. При переході до п’ятибального оцінювання знань їх можна оцінити як добрі, міцні.

8. Дослідження підтвердило, що ефективність реалізації змісту, репрезентованого у програмі та посібниках навчально-методичного комплекту, визначається осягненням майбутніми вчителями комплексного характеру представленого змісту, який вони використовують при підготовці до практичних і лабораторних занять з методики природознавства і сільськогосподарської праці та до уроків під час проходження педагогічної практики.

Узагальнені результати експерименту підтвердили ефективність розробленої системи підготовки майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти у початкових класах.

9. Концепція дослідження, модель підготовки студентів та очікуваний педагогічний ефект під час апробації змісту методики природознавства і сільськогосподарської праці підтвердилися в ході ряду педагогічних експериментів, які дали цілком позитивні результати. Студенти засвоюють програмний матеріал і вчаться проводити уроки з використанням нових технологій.

Запропонована методична система підготовки студентів до викладання природознавства у початкових класах дозволяє підвищувати якість навчально-виховного процесу завдяки удосконаленню змісту методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці, розв’язанню проблеми особистісно зорієнтованого навчання і виховання молодших школярів, визначенню ролі міжпредметних зв’язків, інтеграції та диференціації у підвищенні якості проведення уроків, впровадженню у навчальний процес народознавчого матеріалу, активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, широкому застосуванню технічних засобів навчання, зокрема створення відеотеки тощо. Такий підхід до організації навчально-виховного процесу щодо підготовки майбутніх учителів до викладання природознавчих дисциплін у початкових класах є якісно новим у системі вищої педагогічної освіти.

10. Аналіз проблеми на теоретичному, методичному та практичному рівнях підтвердив гіпотезу про те, що високий рівень якісної теоретико-методичної підготовки майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі досягатиметься за умов наукового обґрунтування і впровадження у процес підготовки студентів трансформованих до сучасних вимог змісту, форм, методів викладання дисциплін природознавчого циклу в 1–4 класах.

Проведене дослідження дало змогу сформулювати ряд пропозицій щодо конструювання змісту теоретико-методичної підготовки вчителя у вищих навчальних закладах до викладання природознавчих дисциплін у початкових класах, а також оволодіння майбутніми вчителями вміннями і навичками застосування новітніх технологій у навчальному процесі. Зокрема, підручники, навчальні посібники та теоретико-методична підготовка вчителя початкових класів мають бути спрямовані на застосування нових технологій, підходів при викладанні природознавчих дисциплін у початкових класах.

11. Результати дисертаційного дослідження, опубліковані у монографіях та наукових статтях, можуть бути використані в практичній діяльності викладачами методики природознавства на педагогічних факультетах вищих навчальних закладів з метою удосконалення підготовки студентів до здійснення природознавчої освіти в початкових класах.

12. Відповідно до оновлених програми з методики викладання природознавства та нового змісту посібників, що входять до навчально-методичного комплекту, потрібна не лише перебудова методичної системи підготовки, а й перепідготовки вчителів до здійснення природознавчої освіти відповідно до нових вимог оновлюваної початкової школи.

Експериментальні методики професійного навчання на основі дослідницького пошуку порівняно з традиційними формами та методами забезпечують значно вищий рівень підготовки майбутніх учителів, що сприяє досягненню більш високого рівня використання ними знань і вмінь у розв’язанні проблеми особистісно зорієнтованого навчання і виховання молодших школярів.

Виконане дослідження дозволило сформулювати рекомендації для широкого кола науковців, науково-педагогічного складу педагогічних факультетів вищих навчальних закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо подальшого обґрунтування теоретичних і методичних основ підготовки майбутніх учителів, ефективного використання моделі підготовки студентів, а також перепідготовки вчителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі.

Проведене дослідження не охоплює всіх аспектів проблеми. Ця робота може бути продовжена в таких напрямах, як подальше вдосконалення програми та посібників, що входять до навчально-методичного комплекту, з урахуванням результатів експериментального викладання за представленими програмою та навчальним посібником "Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання" з використанням комплекту нових посібників на педагогічних факультетах вищих навчальних закладів регіону України. Перспективною є розробка теоретичних і методичних засад становлення вітчизняної методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці з орієнтацією на сучасні акценти освіти в демократичних країнах світу з метою досягнення рівня світових стандартів підготовки вчителів до здійснення природознавчої освіти в початкових класах.

Основні матеріали дисертації викладено у роботах:

Монографії:

 1. Біда О.А. Підготовка майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі: Теоретико-методичні засади: Монографія. – К.: Науковий світ, 2002. – 322с. – 20,12 авт. арк.

 2. Біда О.А., Волошина Г.П., Картель М.В., Кловак Г.Т., Коберник Г.І., Коберник О.М., Комар О.А., Кузь В.Г., Пащенко М.І., Побірченко Н.С., Побірченко О.М., Шевчук І.В. Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання в сільській початковій школі: Монографія. – К.: Науковий світ, 2002. – 229с. – 14,31 авт. арк. – (авторські – С. 170-191. – 1,6 авт. арк.).

 3. Біда О.А., Волошина Г.П., Коберник О.М., Коберник Г.І., Комар О.А., Кузь В.Г., Печенко І.П., Побірченко Н.С., Потапова Н.І., Шевчук І.В. Сільська початкова школа у контексті реформування системи освіти в Україні: Монографія. – К.: Науковий світ, 2002. – 220с. – 13,75 авт. арк. – (авторські – С. 120-149. – 1,0 авт. арк.).

Навчальні посібники, програми і методичні рекомендації:

 1. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання: Навч. посібник для студентів пед.факультетів вищих навч. закладів та класоводів. – К.: – Ірпінь: ВТФ "Перун", 2000. – 400с. – 21,0 авт. арк.

 2. Біда О.А. Хрестоматія довкілля. – К.: Перун, 1999. – 368с. – 19,32 авт. арк.

 3. Біда О.А. Природничо-екологічний тлумачний словник: Для вчителів почат. кл. і студентів пед.фак. – К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1998. – 102с. – 6,4 авт. арк.

 4. Біда О.А. Супутник природознавства: Навч. посіб. для 3 кл. чотириріч. і 2 кл. триріч. почат. шк. – К.: Знання, 1998. – 249с. – 15,56 авт. арк.

 5. Біда О.А. Супутник природознавства: Навч. посіб. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл. триріч. почат. шк. – К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1998. – 134с. – 8,44 авт. арк.

 6. Біда О.А. Сільська малокомплектна школа: Навч. посіб. для вчителів почат. кл. і студентів пед. факультетів. – К.: Науковий світ, 2000. – 34с. – 2,12 авт. арк.

 7. Біда О.А. Підготовка вчителів до екологічного виховання молодших школярів на уроках природознавства: Навч. посіб. для вчителів почат. кл. і студентів пед. факультетів. – К.: Науковий світ, 2000. – 44с. – 2,75 авт. арк.

 8. Біда О.А. Основні етапи розвитку методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці в школі: Навч. посіб. для вчителів почат. кл. і студентів пед. факультетів. – К.: Науковий світ, 2000. – 53с. – 3,31 авт. арк.

 9. Біда О.А., Волошина Г.П., Гонзуль В.П., Картель М.В., Коберник Г.І., Новаківська Л.В., Побірченко Н.С., Прокопенко Л.І., Сивачук Н.П., Роєнко Л.М. Екологічне виховання молодших школярів: Навч. посіб. для студентів пед. факультетів і вчителів поч. кл. - К.: Наук. світ, 2002. - 336с. – 21,0 авт. арк. – (авторські – С.58-60, 63-64, 80-162, 177-199, 230-261. – 6,0 авт. арк.).

 10. Біда О.А. Програма з методики викладання природознавства та сільськогосподарської праці: Для спеціальності 7.01.01.02. "Початкове навчання" – К.: Науковий світ, 2001. – 22с. – 1,0 авт. арк.

 11. Біда О.А., Гущина С.І., Картель М.В., Коберник О.М. Урок – одна з організаційних форм навчально-виховної роботи в школі: Метод. рекомендації. – Черкаси: ЧДУ,1997. – 74с. – 3,1 авт. арк. – (авторські – С. 20-45. – 1,0 авт. арк.).

Наукові статті:

 1. Біда О.А. З історії зародження і розвитку трудового навчання в загальноосвітній школі // Навчально-виховний процес в середній та вищій школі: проблеми, пошуки, перспективи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного інституту ім. Павла Тичини. – Умань. – 1997. – Випуск 1. – С.250-254. – 0,25 авт. арк.

 2. Біда О.А. Наступність змісту трудового навчання та природознавчих навчальних дисциплін 1-4 класів // Педагогічний вісник. – 1997. – №3. – С.21-22. – 0,1 авт. арк.

 3. Біда О.А., Картель М.В. Можливості уроків сільськогосподарської праці в екологічному вихованні молодших школярів // Навчально-виховний процес в середній та вищій школі : проблеми, пошуки, перспективи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного інституту ім. Павла Тичини. – Умань. – 1997. – Випуск 3. – С.251-254. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 4. Біда О., Тименко В. Технологічний процес обробки ґрунту і вирощування сільськогосподарських культур // Початкова школа. – 1998. – №5. – С.26-29. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 5. Біда О.А. Картель М.В., Голуб В.М. Матеріал до вивчення природних зон України // Початкова школа. – 1998. – №6. – С.32-40. – 0,5 авт. арк. – (авторських – 0,3 авт. арк.).

 6. Біда О.А. Картель М.В., Дем’яненко В.І. Основи екології: Програма для початкової школи // Початкова школа. – 1998. – №11. – С.39-41. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 7. Біда О.А. Матеріальна база для здійснення екологічного та природоохоронного виховання молодших школярів // Гуманітарні науки: проблеми, пошуки, перспективи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного інституту ім. Павла Тичини. – Київ-Кіровоград: "Трелакс ЛТД". – 1998. – Частина 5. – С.17-21. – 0,25 авт. арк.

 8. Біда О.А. Наша Батьківщина – Україна // Початкова школа. – 1999. – №5. – С.28-30. – 0,2 авт. арк.

 9. Біда О.А. Пори року // Початкова школа. – 1999. – №6. – С.31-32. – 0,1 авт. арк.

 10. Біда О.А. З історії навчально-дослідної земельної ділянки початкової школи // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету. – К.: Знання. – 1999. – С.7-13. – 0,3 авт. арк.

 11. Біда О.А. Роль уроків на природі в естетичному розвитку молодших школярів // Мистецтво та освіта. – 2000. – №1. – С.51-53. – 0,2 авт. арк.

 12. Біда О.А. Досліди на уроках природознавства та сільськогосподарської праці // Рідна школа. – 2000. – №2. – С.53-54. – 0,15 авт. арк.

 13. Біда О.А. Освіта та її реформування в країні // Педагогічні науки: Зб. наук. праць Херсонського державного педагогічного університету. – Херсон: Айлант. – 2000. – Випуск 15. - Ч.1. – С.3-8. – 0,3 авт. арк.

 14. Біда О.А. Розвиток навичок самоосвіти студентів – майбутніх класоводів у процесі вивчення методики природознавства // Педагогічні науки: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету – К.: Науковий світ. – 2000. – С.28-34. – 0,4 авт. арк.

 15. Біда О.А. Формування природничих понять // Початкова школа. – 2000. – № 7. – С.23-25. – 0,2 авт. арк.

 16. Біда О.А. Підготовка вчителя до формування творчої особистості молодших школярів // Морально-духовний розвиток особистості в сучасних умовах (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді): Зб. наук. праць Інституту проблем виховання АПН України - К.: Пед. думка. – 2000. - Кн. 2. - С.219-223. – 0,4 авт. арк.

 17. Біда О.А. О.Я.Герд - засновник методики викладання природознавства (до 160-річчя від дня народження видатного методиста-природника О.Я.Герда) // Початкова школа. - 2001. - № 3. - С.59-60. – 0,2 авт. арк.

 18. Біда О.А. Вчення В.І.Вернадського про біосферу і ноосферу та сучасність // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету. – Умань. – 2001. – С.14-22. – 0,5 авт. арк.

 19. Біда О.А. Міжпредметні зв’язки природничих предметів початкової та основної школи // Біологія і хімія в школі. – 2001. – №3. – С.34-35. – 0,2 авт. арк.

 20. Біда О.А. Формування природничих уявлень і понять у шестилітніх першокласників // Початкова школа. – 2001. – №11. – С.51-52, 65. – 0,25 авт. арк.

 21. Біда О.А. Підвищення рівня викладання природознавства шляхом створення навчально-методичного комплекту // Проблеми сучасної педагогічної освіти. - Серія: Педагогіка і психологія: Зб. статей Кримського державного гуманітарного інституту. - К: Пед. преса. – 2001. – Випуск третій. - Частина 1. - С.98-105. – 0,3 авт. арк.

 22. Біда О.А. Підготовка студентів до організації самостійної роботи учнів малокомплектних шкіл на уроках природознавства // Вісник Черкаського університету. - Серія: Педагогічні науки. – Черкаси. – 2001. – Випуск 26. – С. 10-14. – 0,3 авт. арк.

 23. Біда О.А., Картель М.В., Прокопенко Л.І. Умови організації навчально-виховного процесу сільської малокомплектної школи // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Наук. світ. – 2002. – Випуск 1. – С. 87-91. – 0,3 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 24. Біда О.А. Підготовка студентів до активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Серія: Педагогіка і психологія. - Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика". – 2002. - Випуск 6. - Частина 1. - С.67-70. – 0,4 авт. арк.

 25. Біда О.А. Особистісно орієнтоване навчання і виховання - основа підготовки майбутнього класовода (До викладання природознавства і сільськогосподарської праці) // Початкова школа. - 2002. - №6. - С.8-10. – 0,4 авт. арк.

 26. Біда О.А. Підготовка студентів до підвищення ефективності уроків природознавства через інтегрування змісту // Наука і сучасність: Зб. наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. - К.: Логос. – 2002. – Том XX. - С.19-27. – 0,3 авт. арк.

 1. Біда О.А. Підготовка студентів до здійснення диференціації на уроках природознавства в початкових класах // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль. 2002. – № 2. – С.120-126. 0,3 авт. арк.

 2. Біда О.А. Відеотека як ефективний засіб підготовки вчителів // Рідна школа. - 2002. - №5. - С.64-66. – 0,4 авт. арк.

 3. Біда О.А. Концептуальні положення створення навчально-методичного комплекту // Рідна школа. - 2002. - №8-9. - С.46-48. 0,3 авт. арк.

 4. Біда О.А. Стан методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці у радянський період (1917-1941 р.р.) // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Наук. світ. – 2002. – Випуск 2. – С.187-192. – 0,3 авт. арк.

 5. Біда О.А. Єдність змістового та процесуального як вихідний пункт розбудови методичної системи роботи викладача // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль. 2002. – № 4. – С.162-167. 0,3 авт. арк.

 6. Біда О.А. Структура навчальної програми з методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці та основні змістово-процесуальні лінії її побудови // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Наук. світ. – 2002. – С. 9-15. – 0,5 авт. арк.

 7. Біда О.А. Проблеми розвивального навчання у підготовці студентів до здійснення природознавчої освіти в початковій школі // Початкова школа. - 2002. - №10. - С. 45-47. – 0,4 авт. арк.

 8. Біда О.А. Роль Я.А. Коменського у зародженні методики викладання природознавства // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальний випуск "До витоків становлення української педагогічної науки" – К.: Наук. світ. – 2002. – С. 168-172. – 0,3 авт. арк.

 9. Біда О.А. Модель підготовки студентів до викладання природознавчих дисциплін у початковій школі // Рідна школа. - 2002. - №11. - С. 47-49. – 0,4 авт. арк.

 10. Біда О.А. Особливості методики викладання природознавства і сільськогосподарської праці у радянський повоєнний період // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К.: Наук. світ. –2002. – Випуск 3. – С.195-199.– 0,3 авт. арк.

 11. Біда О.А. Роль малюнків на уроках природознавства // Мистецтво та освіта. – 2002. – №4. – С.45-47. – 0,3 авт. арк.

Тези доповідей:

 1. Біда О.А. Проблема підготовки студентів до проведення уроків сільськогосподарської праці в 1-4 класах сільської школи в педагогічній теорії і практиці // Теорія і практика вивчення природних дисциплін у вищій та середній школі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Умань. – 1997. – С.11-12. – 0,1 авт. арк.

 2. Біда О.А., Картель М.В., Данілова Н.І. Використання студентами-практикантами різних прийомів перевірки засвоєння природознавчих понять в початкових класах // Теорія і практика вивчення природних дисциплін у вищій та середній школі: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Умань. – 1997. – С.12-14. –0,15 авт. арк.

 3. Біда О.А., Картель М.В. Проблеми удосконалення змісту екологічної освіти в сучасних умовах // Науково-методичні проблеми природоохоронного виховання молоді у закладах вищої та середньої освіти: Матеріали наук.-практ. конф. – К.: ТОВ "Міжнародна фінансова агенція" – 1998. – С.13-15. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 4. Біда О.А. Проблеми удосконалення змісту екологічної освіти в сучасних умовах // Екологія і освіта: питання теорії та практики: Матеріали Четвертої міжнар. конф. – Черкаси: КП "Екологічна освіта". – 1998. – С.32-34. – 0,1 авт. арк.

 5. Біда О.А. Здійснення міжпредметних зв’язків для посилення екологічної освіти та виховання молодших школярів // Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ. – К.: Науковий світ. – 1999. – Випуск 2. – С.85-90. – 0,3 авт. арк.

 6. Біда О.А. Ретроспективний аналіз змісту сільськогосподарської праці в навчальних програмах 1-4 (1-3) класів // Сільська початкова школа: стан, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Знання. – 1999. – С.47-49. – 0,1 авт. арк.

 7. Біда О.А. Баліцька Н.Г., Волошина Г.П., Комар О.А., Шевчук І.В. З досвіду організації і проведення практики студентів педагогічного факультету // Безперервна педагогічна практика студентів як первинна форма їх професійної практичної підготовки: Збірник доповідей Всеукр. науково-методичної конф. – Вінниця: "Універсум". – 1999. – С.52-55. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 8. Біда О.А. Створення проблемно-пошукових ситуацій на уроках природознавства та сільськогосподарської праці // Формування творчої особистості вчителя національної школи ХХІ століття: Матеріали доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Науковий світ. – 2000. – С.44-45. – 0,1 авт. арк.

 9. Біда О.А. Роль природи у навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.Сухомлинського // Вісник наукової лабораторії "В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття". – Умань: Графіка. – 2000. – Випуск 2. – С.34-38. – 0,2 авт. арк.

 10. Біда О.А., Картель М.В. Міждисциплінарний підхід до екологічної освіти молодших школярів // Екологічна наука і освіта у педагогічних вузах України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Науковий світ. – 2000. – С.15-16. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 11. Бида О.А. Глобализация просвещения – веление времени // Наука и образование на пороге III тысячелетия = The Science and Education on the Threshold of the 3rd Millenium: Тезисы докладов Международного конгресса (г. Минск, 3-6 октября 2000г.): В 2-х книгах. – Мн. – 2000. – Кн.1. – С.104-105. – 0,1 авт. арк.

 12. Біда О.А. До удосконалення змісту екологічної освіти в сучасній школі // Екологічні проблеми, шляхи та перспективи їх вирішення в регіонах України (переробка промислових і побутових відходів та формування екологічної культури населення: Тези доповідей та виступів учасників міжнар. конф. та Всеукр. екологічного ярмарку. – Черкаси – 2000. – С.8-9. – 0,1 авт. арк.

 13. Біда О.А. Підготовка вчителя до удосконалення його відносин з учнями // Удосконалення навчально-виховного процесу як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів: Матеріали доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – Умань. – 2000. – С.18-19. – 0,1 авт. арк.

 14. Біда О.А., Картель М.В. Особливості проведення хвилинки календаря на уроках в малокомплектній школі // Сільська початкова школа: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: Науковий світ. – 2000. – С.35-36. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 15. Біда О.А., Прокопенко Л.І. Проблеми сільської малокомплетної школи // Сільська початкова школа: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: Науковий світ. – 2000. – С.64-66. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 16. Біда О.А., Демяненко В.И. Методологические подходы к реализации содержания непрерывного экологического образования // Стратегия экологического образования и воспитания в ХХІ веке: Тезисы докладов VІ Международной конференции по экологическому образованию. – Москва. – 2000. – С.44-46. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 17. Біда О.А. Підготовка студентів до застосування нових технологій до організації та проведення роботи з молодшими школярами на шкільній навчально-дослідній ділянці // Сільська школа: стан, проблеми та перспективи розвитку: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – К.: ВБФ "Школа майбутнього". – 2000. - С.136-137. – 0,1 авт. арк.

 18. Біда О.А. Використання творчих завдань під час екскурсій // Сільська школа: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Черкаси: ОІПОПП. – 2000. - С.128-129. – 0,1 авт. арк.

 19. Біда О.А. Підготовка вчителя початкових класів до викладання природознавства і сільськогосподарської праці // Проблеми переходу початкової школи на нову структуру і зміст навчання: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Донецьк. – 2000. – С.12-14. – 0,1 авт. арк.

 20. Біда О.А. Міждисциплінарний підхід до екологічної освіти молодших школярів // Екологічні проблеми, шляхи та перспективи їх вирішення в регіонах України (переробка промислових і побутових відходів, формування екологічної культури населення та розвиток змісту безперервної екологічної освіти): Матеріали виступів учасників міжнар. конф. та Всеукр. екологічного ярмарку. – Черкаси. – 2001. – С.57-59. – 0,1 авт. арк.

 21. Біда О.А., Картель М.В., Перфільєва Л.П. Вивчення хвойних рослин Дендрологічного Парку "Софіївка" НАН України та їх використання в навчальному процесі // Сади магнацьких резиденцій ХVІІІ – ХІХ ст. в Центральній і Східній Європі та проблеми їхньої охорони / Сади Чарториських: Міжнародна наукова конференція. – Умань – Варшава. – 2001. – С.224-227. – 0,2 авт. арк. – (авторських – 0,1 авт. арк.).

 22. Біда О.А. Підготовка вчителя до розвитку творчості молодших школярів // Актуальні проблеми формування творчої особистості вчителя початкових класів: Матеріали другої Всеукр. наук.-практ. конф. – Вінниця. – 2001. – С.260-264. – 0,2 авт. арк.

 23. Біда О.А. Проблеми підготовки вчителя початкових класів до викладання природознавства та сільськогосподарської праці // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. - Полтава: ПДПУ. – 2001. - С.111-112. – 0,1 авт. арк.