Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Фізична реабілітація


Баришок Тетяна Віталіївна. Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї. : Дис... канд. наук: 24.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Баришок Т. В. Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.03 - фізична реабілітація. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2009.

Дисертація присвячена проблемі фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї.

У роботі визначено та науково обґрунтовано основні принципи застосування індивідуальних програм та етапи (складання, виконання, корекція) фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї. Основою індивідуальних програм є фізичні вправи для зниження м’язового тонусу, покращення сили м’язів, амплітуди рухів, моторного розвитку дитини, що виконуються разом з батьками. Досліджено вплив та доведено ефективність застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації для покращання функціонального стану опорно-рухового апарату дітей 13-15 років з церебральним паралічем в умовах сім’ї під контролем фахівця

Результати роботи впроваджено у діяльність реабілітаційних центрів та вищих навчальних закладів м. Запоріжжя.

  1. Аналіз українських та зарубіжних літературних джерел дозволив встановити, що кількість дітей з церебральним паралічем не зменшується і становить приблизно три дитини на тисячу новонароджених. Існує багато методів відновлення дитини з ЦП, основним з яких є метод фізичної реабілітації. Відновлення дитини, її соціалізація та адаптація до довкілля щонайперше відбувається у сім’ї. Але в доступній нам літературі не спостерігається систематизованого висвітлення питань фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї.

  2. На процес фізичної реабілітації в умовах сім’ї впливають як соціальний статус сім’ї, її повнота, умови проживання, так і сімейні стосунки, мотивація батьків та їхнє ставлення до процесу реабілітації, активність позиції щодо прийняття участі у реабілітаційних заходах, а також фізичний та психоемоційний стан дитини, збереженість інтелекту, рівень тривоги.

  3. Процес застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї має складатися з трьох етапів: 1) складання індивідуальної реабілітаційної програми, що передбачає налагодження контакту з сім’єю, збір необхідної первинної інформації, обстеження стану опорно-рухового апарату дитини, аналіз отриманих результатів та написання програми для дитини; 2) виконання програми з дотриманням усіх рекомендацій; 3) корекція програми за результатами контролю.

  4. Основними принципами застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації в умовах сім’ї є: принцип індивідуального підходу, а саме урахування віку дитини, її моторного розвитку, функціонального стану рухової системи, соціально-побутових умов проживання; принцип простоти і доступності програми з фізичної реабілітації; принцип наочності та практичності; принцип свідомої й активної участі як батьків, так і дітей у процесі фізичної реабілітації; принцип систематичності. Саме урахування всіх цих принципів дозволяє зробити процес фізичної реабілітації дитини з ЦП в умовах сім’ї ефективним.

  5. Результати дослідження засвідчили статистично вірогідну зміну досліджуваних показників в основній групі протягом експерименту та невірогідну різницю між показниками стану опорно-рухового апарату у дітей групи порівняння. Так, в основній групі:

  – наприкінці дослідження в результатах оцінки тонусу м’язів не було зафіксовано показника, вищого ніж 2,7 бала, найбільше зменшення тонусу було констатовано у м’язах задньої поверхні стегна, привідних м’язах стегна та згиначах ліктьового суглоба, середній сумарний показник тонусу семи протестованих м’язів знизився до 12,82±1,11 бала з правої сторони (з 21,01±1,2 бала) та 15,08±0,85 з лівої сторони (з 22,45±0,9 бала) при максимально можливих 35 балах при нормі 0 балів;

  – максимальні показники приросту силових здібностей спостерігалися у згиначів кульшового та розгиначів ліктьового суглобів, середній сумарний показник зріс до 24,07±0,42 бала (з 19,11±0,45 бала) по правій стороні тіла та до 23,29±0,38 бала (з 18,52±0,61 бала) по лівій стороні тіла (при нормі в 40 балів);

  – амплітуда як пасивних, так і активних рухів у суглобах збільшилася на статистично вірогідному рівні, що є результатом зменшення тонусу м’язів, максимальний приріст пасивної амплітуди спостерігався у тесті на згинання кульшового суглоба, активної – на відведення плеча;

  – було зафіксовано вірогідну різницю між результатами ступеня парезу на початку та наприкінці експерименту за всіма показниками, результат для сторони тіла у середньому збільшився на 10,46 бала (права сторона) та на 12 балів (ліва сторона), що становить 19 і 26,1% відповідно від вихідного рівня у 100 балів;

  – оцінка моторних функцій довела вірогідність різниці приросту показника загальної моторики з 10,56±2,16 бала до 18,45±2,53 бала та окремо показника у сидінні (з 6,0±0,33 бала до 8,56±0,66 бала), а також зафіксувала позитивну тенденцію до збільшення результатів у стоянні і ходьбі.

  6. Отримані результати свідчать про позитивний вплив запропонованих засобів фізичної реабілітації на стан опорно-рухового апарату дітей з церебральним паралічем та ефективність розробленого теоретико-методичного підходу до застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації для дітей з церебральним паралічем, які батьки можуть використовувати в умовах сім’ї.

  7. У державних центрах реабілітації необхідно створити систему, яка буде активно залучати батьків до процесу відновлення дитини, у межах якої варто застосовувати індивідуальні програми фізичної реабілітації для дітей з ЦП в умовах сім’ї.

Публікації автора:

а) у фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Прокуда Т. В. Застосування засобів фізичної реабілітації для зниження тонусу м’язів у дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї / Тетяна Прокуда // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2006. – Вип. 10, т. 4, кн. 2 – С. 98–102.

 2. Прокуда Т. В. Співвідношення засобів реабілітації протягом життя дитини з ЦП / Прокуда Т. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. Єрмакова. – Х., 2006. – № 5. – С. 89–91.

 3. Прокуда Т. В. Використання засобів фізичної реабілітації при церебральному паралічі у дітей 7-8 років [Електронний ресурс] / Прокуда Т. В., Онищенко Ю. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. Ермакова. – Х., 2006. – № 6. – С. 86–88. – Режим доступу до журн.:

 1. Баришок Т. В. Принципи складання та використання індивідуальних програм з фізичної реабілітації для дітей з ЦП в умовах сім’ї / Баришок Т. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. Єрмакова. – Х., 2008. – № 1. – С. 20–22.

 2. Баришок Т. В. Вплив засобів реабілітації на рухові функції дітей з ЦП в умовах сім’ї [Електронний ресурс] / Баришок Т. В. // Спортивна наука України. –2008. – № 1 (16). – С. 64–70. – Режим доступу до журн.: http://www.unfiz.lviv.ua/templates/el_publishing/1_2008/Articles/08btvcoh.pdf

 3. Баришок Т. В. Роль сім’ї у реабілітації дитини з церебральним паралічем / Т. В. Баришок // Вісник чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2008. – Вип. 55, т. 2. – С. 238–240.

б) інші видання

 1. Сандецька А. А. Бобат терапія як основа відновлення головних моторних функцій у дітей з ДЦП / А. А. Сандецька, Т. В. Прокуда // Інноваційні технології оздоровчої спрямованості в процесі фізичного виховання студентської молоді : зб. наук. пр. всеукр. наук.-практ. конф., Бердянськ, 12 черв. 2007 р. – Бердянськ, 2007. – С. 100–108.

 2. Прокуда Т. В. Здоров’я дитини з церебральним паралічем – це постійний рух / Прокуда Т. В. // Дні науки : зб. тез доп., 28-29 жовт. 2004 р. – Запоріжжя, 2004. – Т. 3. – С. 222–223.

 3. Прокуда Т. В. Використання засобів фізичної реабілітації для нормалізації тонусу м’язів у дітей з церебральним паралічем в умовах сім’ї / Прокуда Т. В. // Дні науки : зб. тез доп., 5-6 жовт. 2006 р. – Запоріжжя, 2006. – Т. 3. – С. 194–195.

 4. Прокуда Т. В. Влияние использования средств физической реабилитации на степень пареза при церебральном параличе в условиях семьи / Т. В. Прокуда // Физкультурное образование детей и учащейся молодежи : междунар. науч.-практ. конф., сентябрь 2007 : [тез. докл.] – Шуя, 2007. – С. 168–170.

 5. Бражник К. В. Рекреаційний спорт, як засіб соціалізації людей з особливими потребами / Бражник К. В., Прокуда Т. В. // Фізичне виховання у вищій школі та його роль у підготовці спеціалістів : тези доп. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2003. – С. 10–12.

 6. Бражник К. В. Методи обстеження в сучасній фізичній реабілітації (гоніометрія і мануальне м’язове тестування) / К. В. Бражник, Т. В. Прокуда // Архив клинической и экспериментальной медицины. – Донецк, 2003. – Т. 12, № 2, приложение. – С. 68.