Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізичне виховання та спорт / Олімпійський і професійний спорт


Ахметов Рустам Фагимович. Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту (на матеріалі дослідження стрибків у висоту) : Дис... д-ра наук: 24.00.01 - 2006.Анотація до роботи:

Ахметов Р.Ф. Теоретико-методичні основи управління системою багаторічної підготовки спортсменів швидкісно-силових видів спорту (на матеріалі дослідження стрибків у висоту). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський та професійний спорт. – Національний університет фізичного виховання і спорту України. Київ, 2006.

Захищаються концепція і теоретико-методичні основи управління поетапною багаторічною підготовкою спортсменів швидкісно-силових видів спорту. Створена методологія, яка дозволяє здійснити прогностичний аналіз часових етапів з метою їх оптимізації, розроблена концепція наукового передбачення успішності спортивної підготовки спортсменів на кожному етапі, розроблені модельні характеристики спеціальної фізичної та технічної підготовленості на конкретному етапі багаторічної підготовки.

На основі дослідження вікової динаміки приросту соматичних характеристик, спеціальних фізичних якостей, зміни технічних параметрів розроблені алгоритми статистичного прогнозу результативності й алгоритми експертного оцінювання перспективності спортсменів.

Вперше запропонований новий метод визначення ступеня реалізації швидкісно-силових якостей у спортсменів на різних етапах багаторічного тренувального процесу, виявлений раціональний склад тренувальних засобів на різних етапах багаторічної підготовки.

Розроблена методика використання прийому "полегшуюче лідирування" у поєднанні з електростимуляцією у навчально-тренувальному процесі спортсменів.

Експериментально доведено ефективність комплексного механізму управління багаторічною підготовкою спортсменів швидкісно-силових видів спорту.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження, необхідно зробити висновок, що в роботі знайшло відображення вирішення проблеми розвитку теорії і методики управління багаторічним тренувальним процесом із використанням нових ефективних засобів і методів:

1. Аналіз і узагальнення матеріалів вітчизняної та зарубіжної літератури, вивчення діючої методики тренування спортсменів швидкісно-силових видів спорту, починаючи з дитячого та юнацького віку, підтвердили:

– практично в усіх швидкісно-силових видах спорту спостерігається тенденція до зниження рівня фізичної і технічної підготовленості спортсменів;

– зниження спортивних результатів негативно впливає на поповнення національних збірних команд молодими перспективними спортсменами;

– відсутність методології, яка дозволила б покращити управління багаторічною підготовкою спортсменів швидкісно-силових видів спорту;

– відсутність концепції наукового прогнозування результативності спортсменів на кожному етапі багаторічної підготовки;

– недостатньо вивчена структура спеціальної фізичної та технічної підготовленості спортсменів швидкісно-силових видів спорту;

– відсутність ефективних засобів контролю тренувального процесу, основу яких складають сучасні спортивні технології;

– не використовуються у практиці нові технічні засоби, біомеханічні стимулятори й автоматизовані системи управління тренувальним процесом, при використанні яких здійснюється позитивний вплив на різні аспекти підготовки спортсменів, що й зумовило необхідність вирішення даної проблеми.

2. Встановлено, що удосконалена концептуальна модель управління багаторічним тренувальним процесом спортсменів швидкісно-силових видів спорту повинна мати наступну структуру та зміст: тестування спортсменів для визначення домінуючого рівня силових чи швидкісних якостей; розподіл спортсменів на підгрупи з типологічними особливостями фізичної підготовленості; здійснення прогнозу результативності на майбутні роки; виявлення розбіжностей між індивідуальними даними та показниками модельних характеристик у кожній конкретній підгрупі; використання у тренувальному процесі додаткових біомеханічних ергогенних засобів; вибір засобів і методів підготовки та визначення обсягів навантаження з домінуючою спрямованістю на удосконалення фізичних якостей і елементів техніки.

3. Спектральний аналіз кореляційних матриць параметрів підтверджує теоретичний висновок про максимальне число інформативних показників при вирішенні завдань прогнозу результативності. Тому, досить обмежитися шістьма найбільш інформативними параметрами: х12 (висота вильоту ЗЦТ тіла), х9 (швидкість вильоту ЗЦТ тіла), х21 (стрибок угору з трьох кроків розбігу), х5 (швидкість розбігу перед відштовхуванням), х15 (біг на 30 м з високого старту), х14 (ступінь використання силових можливостей при відштовхуванні).

4. При оцінці рівня швидкісно-силових якостей спортсменів ефективно застосовувати новий електрофізіологічний метод, відповідно якого, як показник ступеня реалізації силових можливостей, використовується цифрове значення відношення величини електроміограми, яка реєструється під час відштовхування до максимальної М-відповіді, що викликана непрямою стимуляцією м’яза.

5. Експериментально підтверджено реальну можливість і ефективність вирішення завдання прогнозу результативності спортсменів швидкісно-силових видів спорту на базі статистичного факторного аналізу та експертного ранжування. Для цього у розроблену нами формулу регресії вводиться величина середніх значень найінформативніших параметрів спортсменів. Формула регресії має такий загальний вигляд:

де – результативність спортсмена у різні вікові періоди; – параметри регресії; – найінформативніші параметри спортсменів; – середнє квадратичне відхилення результатів прогнозу.

6. Доведено, що відсоткове співвідношення між результатами стрибка угору з місця, стоячи на поштовховій нозі, за допомогою маху вільної ноги та стрибка угору з трьох кроків розбігу надає можливість визначити типологічні розбіжності рівня фізичної підготовленості стрибунів у висоту різної кваліфікації. Так, на рівні нормативу ІІІ розряду співвідношення між стрибками від 65% до 71% має високий коефіцієнт кореляції з показником швидкісного характеру (біг на 30 м – r=0,738) і від 79,6% до 85%, із показником силового характеру (відносна сила м'язів згинання підошви ступні поштовхової ноги – r=0,921). На рівні майстрів спорту високий коефіцієнт кореляції виявлено із швидкісним параметром (біг на 30 м - r=0,824) у діапазоні від 72% до 76%, із силовим параметром – від 81% до 87% (відносна сила м'язів згинання підошви ступні поштовхової ноги - r=0,836). Високий кореляційний зв'язок спостерігається також і на рівні майстрів спорту міжнародного класу.

7. Експериментально встановлено, що розвиток спеціальних фізичних якостей, які сприяють досягненню високих спортивних результатів, відбувається швидше за умови, коли у підгрупах з перевагою силових чи швидкісних компонентів основну увагу приділено підтримці на високому рівні домінуючих і розвитку слабких фізичних якостей спортсменів. Так, позитивні зміни показників спеціальної фізичної і технічної підготовленості більше проявились у спортсменів експериментальної групи. Статистично достовірні відмінності між експериментальною та контрольною групами виявлено для таких параметрів: біг на 30 м з високого старту (p<0,001), біг на 10 м з ходу (p<0,001), стрибок угору з двох ніг з місця (p<0,001), стрибок угору, стоячи на поштовховій нозі, за допомогою маху вільною ногою (p<0,001), стрибок угору з трьох кроків розбігу (p<0,001).

8. Експериментально доведено, що використання таких додаткових засобів і методів тренувального впливу в системі управління, як прийом "полегшуюче лідирування" у поєднанні з методом електростимуляції, сприяє підвищенню технічної майстерності та значному поліпшенню спортивного результату. Статистично достовірні відмінності між експериментальною та контрольною групами спостерігалися в таких параметрах: швидкість розбігу перед відштовхуванням (p<0,001), швидкість вильоту ЗЦТ тіла (p<0,001), кут вильоту ЗЦТ тіла (p<0,001), тривалість відштовхування (p<0,001), висота вильоту ЗЦТ тіла (p<0,001).

9. Достовірність розбіжностей у показниках рівня спеціальної фізичної підготовленості, технічних параметрів, а також у результатах самого стрибка у висоту з розбігу спортсменів експериментальної та контрольної груп підтвердили ефективність розробленої методики тренування і комплексного механізму управління багаторічною підготовкою стрибунів у висоту з розбігу. Так, після завершення основного педагогічного експерименту показник у стрибках у висоту з розбігу у спортсменів експериментальної групи склав 210±1,2 см, а у контрольній групі – 198±0,7 см.

Перспективним напрямком подальших досліджень є пошук раціональних методик для всіх швидкісно-силових видів спорту, удосконалення управління системою багаторічної підготовки спортсменок, а також наукове обґрунтування і впровадження в практику нових спортивних технологій.

Публікації автора:

Монографії

 1. Ахметов Р.Ф. Пожелайте подрасти. – Житомир: Тетерев, 1992. – 87 с.

 2. Ахметов Р.Ф. Теоретико-методичні основи управління багаторічною підготовкою стрибунів у висоту високого класу. – Житомир, 2005. – 284 с.

 3. Ахметов Р.Ф. Антропометрические характеристики физического развития человека и спорт. – Житомир, 2002. – 119 с.

Навчально-методичні посібники

 1. Ахметов Р.Ф. Теоретичні питання з фізичного виховання у процесі підготовки студентів педагогічного університету. – Житомир, 2002. – 159 с.

 2. Ахметов Р.Ф. Технічні пристрої і тренажери для груп спортивного вдосконалення з легкої атлетики педагогічного університету. – Житомир, 2002. – 129 с.

 3. Ахметов Р.Ф. Сучасна система підготовки стрибунів у висоту високого класу. – Житомир: Полісся, 2002. – 167 с.

 4. Ахметов Р.Ф. Біомеханіка фізичних вправ. – Житомир, 2004. – 123 с.

Статті

 1. Ахметов Р.Ф. До проблеми вдосконалення методів контролю за рівнем швидкісно-силових якостей спортсменів // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 1. – С. 90-92.

 2. Ахметов Р.Ф. Исследование возможностей использования электростимуляции мышц в системе подготовки высококвалифицированных прыгунов в высоту // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 1. – С. 126-129.

 3. Ахметов Р.Ф. Оцінка застосування комплексу технічних засобів стимулюючого типу в процесі підготовки стрибунів у висоту високого класу // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 2. – С. 126-131.

 4. Ахметов Р.Ф. Електрофізіологічний спосіб оцінки ступеню утилізації силових можливостей у спортсменів швидкісно-силових видів спорту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – № 24. – Харків, 2003. – С. 19-24.

 5. Ахметов Р.Ф. До можливості вдосконалення ритмо-темпової структури стрибка у висоту з розбігу за допомогою технічних засобів // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 8: У 2-х т. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2004. – Т. 1. – С. 23-26.

 6. Ахметов Р.Ф. Тренажерні комплекси в системі підготовки стрибунів у висоту високого класу // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – № 1. – Харків, 2004. – С. 151-157.

 7. Ахметов Р.Ф. Групповые статистические характеристики и факторный анализ многомерной совокупности параметров спортсменов в задачах прогноза результативности // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – № 6. – Харків, 2004. – С. 91-104.

 8. Ахметов Р.Ф. Ступінь використання швидкісно-силових можливостей у стрибунів у висоту високого класу // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – № 1. – Харків, 2004. – С. 46-50.

 9. Ахметов Р.Ф. До проблеми вдосконалення підготовки висококваліфікованих стрибунів у висоту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – № 4. – Харків, 2004. – С. 9-14.

 10. Ахметов Р.Ф. Прогноз результативности спортсменов на базе статистического факторного анализа и экспертного ранжирования полной совокупности антропометрических, технических и специализированных параметров // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – № 7. – Харків, 2004. – С. 82-95.

 11. Ахметов Р.Ф. Вдосконалення біомеханічних характеристик відштовхування при стрибках у висоту за допомогою технічних засобів // Теорія і методика фізичного виховання. – № 2. – Харків, 2004. – С. 33-36.

 12. Ахметов Р.Ф. Використання електростимуляції м’язів для вдосконалення технічної майстерності стрибунів у висоту // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – № 2. – 2004. – С. 229-233.

 13. Ахметов Р.Ф. Тест на визначення переваги силових, швидкісних або швидкісно-силових компонентів у рівні фізичної підготовки стрибунів у висоту // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця, 2004. – С. 165-168.

 1. Ахметов Р.Ф. До питання прогнозування результативності стрибунів у висоту // Спортивний вісник Придніпров’я. – № 7. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 10-13.

 2. Ахметов Р.Ф. Анализ информативности степени использования силовых возможностей при отталкивании в задачах прогноза результативности прыгунов в высоту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – № 9. – Харків, 2004. – С. 48-61.

 3. Ахметов Р.Ф. Ранний прогноз результативности прыгунов в высоту // Теорія і практика фізичного виховання. – № 2. – 2004.– С. 62-70.

 4. Ахметов Р.Ф. Исследование электрической активности мышц у высококвалифицированных прыгунов в высоту // Теорія і практика фізичного виховання. – № 3. – 2004.– С. 70-75.

 5. Ахметов Р.Ф. Особливості використання методики електростимуляційного впливу на нервово-м’язовий апарат спортсменів // Спортивний вісник Придніпров’я. – № 5. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 73-76.

 6. Ахметов Р.Ф. Повышение точности раннего прогноза результативности спортсменов на базе расширения и динамической интерполяции их информативных физических параметров // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. праць під ред. С.С. Єрмакова. – № 17. – Харків, 2004. – С. 48-64.

 7. Ахметов Р.Ф. Прогнозування результативності стрибунів у висоту // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – № 4. – 2004. – С. 249-254.

 8. Ахметов Р.Ф. Оценка эффективности тренировочных процессов на базе последовательного решения задач прогноза результативности спортсменов // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – № 4. – Харьков, 2004. – С. 3-15.

 9. Ахметов Р.Ф. Анализ информативности степени использования силовых возможностей при отталкивании в сочетании с возрастом, весом и ростом прыгунов в высоту в задачах прогноза их результативности // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – № 6. – Харьков, 2004. – С. 3-17.

 10. Ахметов Р.Ф. Визначення найбільш інформативних параметрів стрибунів у висоту при прогнозуванні їх результативності // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. праць / Гол. ред. В.О. Дрюков. – К.: ДНДІФКС, 2004. – № 4. – С. 68-74.

 11. Ахметов Р.Ф. Особенности электрической активности основных мышечных групп при прыжках в высоту с разбега // Наука в олимпийском спорте. – 2004. – № 2. – С. 72-75.

 12. Ахметов Р.Ф. Математичні методи оцінки ефективності тренувального процесу висококваліфікованих стрибунів у висоту // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 9: У 4-х т. – Львів: НВФ „Українські технології”, 2005. – Т. 1. – С. 75-78.

 13. Ахметов Р.Ф. Факторний аналіз найбільш інформативних параметрів стрибунів у висоту // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. – Луцьк, 2005. – С. 139-143.

 14. Ахметов Р.Ф. Прогнозування результативності стрибунів у висоту // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2005. – № 2-3. – С. 86-91.

Методичні рекомендації

 1. Ахметов Р.Ф. К использованию технических средств в учебно-тренировочном процессе групп спортивного совершенствования по легкой атлетике. – Житомир, 1987. – 20 с.

 2. Ахметов Р.Ф. Використання тренажерів для розвитку рухових якостей та умінь, зміцнення здоров’я студентської молоді. – Житомир, 1998. – 57 с.

 3. Ахметов Р.Ф. К вопросу управления тренировочным процессом. – Житомир, 1999. – 19 с.

 4. Ахметов Р.Ф. Вдосконалення системи управління спортивної підготовки спортсменів високого класу. – Житомир, 2005. – 36 с.

Програми

 1. Ахметов Р.Ф. Навчальна програма з курсу „Біомеханіка” для спеціальності 7.010201 „Фізичне виховання”. – 2004. – 31 с.

 2. Ахметов Р.Ф. Навчальна програма з курсу „Основи наукових досліджень”. – 2004. – 22 с.

Тези доповідей

 1. Ахметов Р.Ф. Комп’ютеризація спорту // Вісник Житомирського педуніверситету. – № 11. – 2003. – С. 14-17.

 2. Ахметов Р.Ф. Управління фізичним станом дітей та молоді у системі фізичного виховання // Вісник Житомирського педуніверситету. – № 11. – 2003. – С. 12-13.

 3. Ахметов Р.Ф. Совершенствование техники прыжка в высоту способом „фосбери-флоп” при помощи специализированного тренажера „облегчающего лидирования” // Материалы VII Международного конгресса „Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. – М., 2003. – С. 233-234.

 4. Ахметов Р.Ф. Повышение результативности в легкоатлетических прыжках на основе комплексного применения технических средств // Материалы VII Международного конгресса „Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. – М., 2003. – С. 232-233.

 5. Ахметов Р.Ф. Вдосконалення методів педагогічного контролю за рівнем швидкісно-силових якостей студентів-спортсменів // Оптимізація процесу фізичного виховання в системі вищої і середньої освіти. – Тернопіль, 2003. – С. 53-54.

 6. Ахметов Р.Ф. Розробка нових методів педагогічного контролю за рівнем фізичної підготовки спортсменів // Спортивні єдиноборства: теорія, практика та перспективи розвитку. –Харків, 2004. – С. 10-12.

 7. Ахметов Р.Ф. К вопросу усовершенствования педагогического контроля за тренировочным процессом спортсменов // Материалы VIII Международного конгресса „Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. – Алматы, 2004. – С. 296-298.

 8. Ахметов Р.Ф. Совершенствование биомеханической структуры разбега у высококвалифицированных прыгунов в высоту // Олімпійський спорт, фізична культура, здоров’я нації в сучасних умовах. – Луганськ, 2004. – С. 18-22.

 9. Ахметов Р.Ф. Современная технология совершенствования техники прыжка в высоту // Материалы IХ Международного конгресса „Современный олимпийский спорт и спорт для всех”. – К., 2005. – С. 215.