Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика навчання та виховання (по областях і рівню освіти)


Співаковський Олександр Володимирович. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій : Дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Херсонський держ. ун-т. — К., 2003. — 534арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 362-402.Анотація до роботи:

Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — теорія та методика навчання математики. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2003.

Дисертаційне дослідження присвячено актуальній проблемі інформатизації процесу підготовки майбутніх учителів математики. У роботі висвітлено проблеми інформатизації суспільства і освіти, практику підготовки педагогічних кадрів та стан навчання математичних дисциплін у вищій школі.

Розкрито науково-педагогічні передумови підготовки учителів математики з використанням інформаційних технологій.

Обґрунтовано й експериментально перевірено теоретико-методологічні засади та методичну систему навчання вищої математики майбутніх вчителів на основі компонентно-орієнтованого принципу з використанням сучасних інформаційних технологій, що передбачає приведення змісту математичної підготовки майбутніх вчителів і магістрів математики до сучасних вимог; доцільне поєднання традиційних й інноваційних інформаційних технологій; урахування принципів індивідуалізації й диференціації процесу навчання; створення відповідного комп’ютерного середовища, заснованого на принципах безпеки, персоніфікації й адміністрування, що підтримує традиційну й дистанційну технології навчання; раціональне використання різноманітних методів, організаційних форм та засобів.

Визначено організаційно-педагогічні передумови ефективного використання компонентно-орієнтованого принципу до навчання вищої математики в межах застосування інтегрованих і динамічно наповнювальних комп'ютерних середовищ. Запропоновано структуру індивідуальної траєкторії навчання студентів математичних спеціальностей у процесі використання середовищ типу «Світ лінійної алгебри», «Відеоінтепретатор алгоритмів пошуку і сортування»; доведена стійкість залишкових знань майбутніх учителів математики за умов застосування спеціальних педагогічних програмних засобів.

Обґрунтовано вихідні положення системи навчання математики на прикладі лінійної алгебри: компонентно-орієнтований принцип; відбір компонентів типового розв’язання; визначення структури рівнів деталізації етапів розв’язання задач, можливості використання раніше засвоєних алгоритмів як компонентів у процесі розв’язання наступних; усвідомлення й використання рівнів відповідних абстракцій.

Публікації автора:

Монографії, посібники

 1. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей. – Херсон: Айлант, 2003.– 229 с.

 2. Спиваковский А.В., Ковтушенко А.П. Методические рекомендации по решению логических задач на микрокалькуляторе. – Херсон, ХГПИ, 1987.- 16 с. (особистий внесок – 0,48 д.а. та загальне редагування).

 3. Спиваковский А.В., Ковтушенко А.П. Методические рекомендации по подготовке студентов к обеспечению компьютерной грамотности учащихся. – Херсон, ХГПИ, 1988. – 60 с. (особистий внесок – 2,1 д.а. та загальне редагування).

 4. Співаковський О.В., Крекнін В.А. Лінійна алгебра. Навчальний посібник. – Херсон, Айлант, 1998.– 144 c. (особистий внесок – 4,75 д.а. та загальне редагування).

 5. Співаковський О.В., Львов М.С., Бєлоусова С.В. Основи програмування мовою Паскаль. – Херсон: Міжрегіональний інститут бізнесу 1997.- 151с. (особистий внесок – 6,64 д.а. та загальне редагування).

 6. Співаковський О.В., Львов М.С. Основи алгоритмізації та програмування. Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 1997. – 140 с. (особистий внесок – 3,8 д.а.).

 7. Співаковський О.В., Гудирєва О.М., Львов М.С., Мєльник Р.І. Погляд у майбутнє: нові інформаційні технології. Навчально-методичний посібник. – Київ, 1997. – 67 с. (особистий внесок – 0,13 д.а. та загальне редагування).

 8. Співаковський О.В., Крекнін В.А., Черниш К.В. Збірник задач і вправ з лінійної алгебри. Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2000. – 206 с. (особистий внесок – 6,43 д.а. та загальне редагування).

 9. Співаковський О.В., Зайцева Т.В., Сінько Ю.І. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Об’єктно-орієнтоване програмування”. – Херсон: Айлант, 2000. – 36 с. (особистий внесок – 0,9 д.а. та загальне редагування).

 10. Співаковський О.В., Крекнін О.В., Черниш К.В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Нові інформаційні технології в математиці”. – Херсон: Айлант, 2000. – 60 с. (особистий внесок – 1,5 д.а. та загальне редагування).

 11. Співаковський О.В., Черниш К.В., Шишко Л.С., Колеснікова Н.В. Методичні рекомендації до лабораторних робіт «Основи алгоритмізації та програмування». – Херсон: Айлант, 2000. – 168 с. (особистий внесок – 3,36 д.а. та загальне редагування).

 1. Спиваковский А.В., Львов М.С. Введение в объектно-ориентированные технологии. Навчальний посібник. – Херсон: Айлант,2000. – 210 с. (особистий внесок – 6,63 д.а.).

 2. Співаковський О.В., Львов М.С. Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування. – Херсон: Айлант, 2001. – 210 с. (особистий внесок – 5,25 д.а.).

 3. Співаковський О.В., Гуржій А.М., Зайцева Т.В. Комп’ютерні технології загального призначення. Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2001. – 216 с. (особистий внесок – 4,5 д.а. та загальне редагування).

 4. Співаковський О.В. Лінійна алгебра з використанням інформаційних технологій. Навчальний посібник. – Херсон: Айлант, 2003. – 190 с.

Статті

 1. Співаковський О.В. Принципи відповідності технологічного інструментарію вчителя і учня в умовах постіндустріального суспільства //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 31-32

 2. Співаковський О.В. Інформаційні технології в реалізації компонентно-орієнтованого навчання //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 6. – С. 21-23.

 3. Співаковський О.В. Концепція викладання дисциплін інформатики в школі й педагогічному вузі//Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 3. – С. 21-25.

 4. Співаковський О.В. Типологічні ознаки рівнів навченості студентів в межах компонентно-орієнтованого підходу. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання// Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 7.–Київ, 2003. – С.28-35.

 5. Спиваковский А.В., Веселовская Г.В. Методические указания к лабораторным работам по курсам "Методика информатики" и "Использование ВТ в учебном процессе". – Ч. 1.- Херсон: ХГПИ, 1989.- 110 с. (особистий внесок – 3,26 д.а. та загальне редагування).

 6. Спиваковский А.В. Педагогические программные средства: объектно-ориентированный поход //Информатика и образование. – 1990. – № 2. – С. 71-73.

 7. Співаковський О.В. Інформаційний простір і сучасні технології навчання (огляд)// Зб. наук. пр. Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки – Вип. ІІІ. – Херсон, 1998. – С.167 – 174.

 8. Співаковський О.В. Освітній ресурс – фундамент безпеки держави// Зб. наук. пр. Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки – Вип. ІІІ. – Херсон, 1998.- С.7 – 9.

 9. Співаковський О.В. Історико-логічний підхід до вивчення нових інформаційних технологій в освіті // Зб. наук. пр. Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки – Вип. ІІІ. – Херсон, 1998. – С.17 –20.

 10. Співаковський О.В. Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1999. – №2. – С.9-12.

 11. Спиваковский А.В. Сведение матрицы линейного оператора к жордановой форме. Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения // Сб. науч. тр. НАН Украины. Институт математики.- Киев, 1999.- С.224-228.

 12. Спиваковский А.В., Полищук Е. Интернет как ключевой фактор интеграции системы образования Украины в мировую образовательную среду// Зб. наук. пр. Херсонського державного університету. Серія: Педагогічні науки. – Вип. XІV. – Херсон, 2000. – С. 69 – 79 (особистий внесок – 0,25 д.а. та загальне редагування).

 13. Співаковський О.В., Львов М.С. Шляхи удосконалення курсу “Основи алгоритмізації та програмування” у педагогічному вузі //Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. – №4. – С.22-24 (особистий внесок – 0,18 д.а. та загальне редагування).

 14. Співаковський О.В. Про вплив інформаційних технологій на технології освіти //Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 4. – Київ, 2001. – С.3–11

 15. Співаковський О.В., Львов М.С., Гуржій Т.А. Основні задачі проектування комп’ютерних систем підтримки практичної навчальної математичної діяльності//Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Вип. 33. – Київ, 2002. – С. 24-28 (особистий внесок – 0,46 д.а. та загальне редагування).

 16. Співаковський О.В., Львов М.С., Гуржій Т.А. Функціональна класифікація об’єктів програмних систем// Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – Вип. 28. – Київ, 2002. – С. 162-189 (особистий внесок – 0,47 д.а. та загальне редагування).

 17. Співаковський О.В., Львов М.С., Гуржій Т.А. Методи представлення даних при проектуванні математичних систем// Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – Вип. 29. – Київ, 2002. – С. 136-162 (особистий внесок – 0,09 д.а. та загальне редагування).

 18. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід //Комп’ютер у школі та сім’ї. – №2 (20).- 2002. – С. 17-21 (особистий внесок – 0,09 д.а. та загальне редагування).

 19. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А. Зайцева Т.В. Кушнір Н.А., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід //Комп’ютер у школі та сім’ї. – №3 (21). – 2002. – С. 23-26 (особистий внесок – 0,15 д.а. та загальне редагування).

 20. Співаковський О.В., Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід //Комп’ютер у школі та сім’ї. – №4 (22). – 2002. – С. 24-28 (особистий внесок – 0,12 д.а. та загальне редагування).

 21. Співаковський О.В., Кушнір Н.О. Розробка ППЗ „Системи лінійних рівнянь”. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання//Зб. наук. пр. НПУ ім. М.П. Драгоманова.-Вип. 6.-Київ, 2003. – С.230-239 (особистий внесок – 0,25 д.а. та загальне редагування).

 22. Співаковський О.В. Програмно педагогічний засіб «Світ лінійної алгебри»//Вестник Херсонского Государственного Технического Университета. – Вып. 3 (19). – Херсон: ХГТУ, 2003. – С. 402-405.

 23. Співаковський О.В., Ліщинський О.Л. Навчальна програма „Світ лінійної алгебри”. – Херсон: Вид-во Херсон. держ. пед. ун-ту, 2001. – 42 с.

Матеріали і тези доповідей

 1. Співаковський О.В., Ковтушенко А.П. Про принципи створення алгоритмічного та програмного забезпечення навчальних курсів//Тези обласної наук.-практ. конф. – Херсон, 1987.- С.80 (особистий внесок – 0,07 д.а. та загальне редагування).

 2. Співаковський О.В. Програмно-методичний комплекс для курсу лінійної алгебри в педінституті//Тези республік. наук.-практ. конф.-Київ, 1991.- С.13.

 3. Співаковський О.В., Крекнін В.А. Застосування інформаційних технологій при викладанні курсу лінійної алгебри. Математичні моделі і сучасні інформаційні технології//Зб. наук. пр. НАН України. – Київ, 1998. – С.201-203 (особистий внесок – 0,11 д.а. та загальне редагування).

 4. Співаковський О.В., Черниш К.В. Методична система організації і проведення практичних занять з курсу “Лінійна алгебра” в рамках НІТ. Математичні моделі і сучасні інформаційні технології//Зб. наук. пр. НАН України. – Київ, 1998.- С.203-205 (особистий внесок – 0,13 д.а. та загальне редагування).

 5. Співаковський О.В., Львов М.С. Методи проектування систем комп’ютерної підтримки математичної освіти. Математичні моделі і сучасні інформаційні технології//Зб. наук. пр. НАН України. – Київ, 1998. – С.101-111 (особистий внесок – 0,55 д.а. та загальне редагування).

 6. Співаковський О.В., Працьовитий М.В., Лещинський О.Л. Теоретичні основи розробки педагогічних технологій вивчення фундаментальних курсів вищої математики//Матер. VIII-ої Міжнар. наук. конф. ім. академіка М.Кравчука. – Київ, 2000. – С.541 (особистий внесок – 0,018 д.а. та загальне редагування).

 7. Співаковський О.В., Тихонова В.В., Лещинський О.Л. Про використання математичних комп’ютерних пакетів при вивченні вищої математики //Матер. VIII-ої міжнар. конф. ім. акад. М. Кравчука. – Київ, 2000. – С. 541 (особистий внесок – 0,018 д.а. та загальне редагування).

 8. Спиваковский А.В. О необходимых предпосылках создания и развития дистанционного образования в высших учебных заведениях //Матер. міжнар. наук.-пр. конф. “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи”. – Херсон, 2001. – С.131-133.

 9. Спиваковский А.В., Гудирева Е.М., Кравцов Г.М. Технологии дистанционного образования как элементы, компенсирующие сокращение аудиторной нагрузки студента// Матер. міжнар. наук.-пр. конф. “Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи” – Херсон, 2001. – С.122-124 (особистий внесок – 0,05 д.а. та загальне редагування).

 10. Співаковський О.В., Ліщинський О.Л. Про місце алгебраїчної освіти студентів, які навчаються за економічним напрямом на фізико-математичних факультетах педагогічних знань// Матер. всеукр. конф. “Алгебраїчні методи дискретної математики (теорія та методологія) в Луганському державному педагогічному університеті ім. Тараса Шевченка” – Луганськ, 2002. –С. 107-108 (особистий внесок – 0,025 д.а. та загальне редагування).