Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Бобровська Олена Юріївна. Теоретико-методологічні засади запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень : Дис... д-ра наук: 25.00.04 - 2009.Анотація до роботи:

Бобровська О.Ю. «Теоретико-методологічні засади запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень». – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування; Донецький державний університет управління; м. Донецьк, 2009.

У дисертації подано теоретико-методологічне обґрунтування концепції запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень. Науково обґрунтована концепція корпоративного управління, понятійний апарат муніципального корпоратизму, його місії, цілі, функції та методи з огляду на стратегічні орієнтири розвитку і принципи організаційної культури муніципальних корпоративних відносин.

Муніципальне утворення розглядається як специфічна багатопрофільна соціально-економічна корпорація, діяльність якої здійснюється в межах корпоративного сектору муніципальної економіки шляхом розвитку соціального капіталу громади.

Сферами запровадження корпоративних відносин обрані житлово-комунальна і соціальна сфери, а також фінансова інфраструктура, їх розвиток за рахунок впровадження корпоративного управління. Доведено, що розвиток корпоративного управління в муніципальних утвореннях є ресурсом і чинником підвищення їх конкурентоспроможності, обґрунтовані напрямки його впливу. Наведені концептуальні підходи до оцінювання результатів діяльності корпоративного сектору муніципальної економіки, якості й ефективності корпоративного управління.

У дисертації наведено розв’язання актуальної наукової проблеми обґрунтування теоретико-методологічних засад запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень. Отримані наукові результати дослідження підтверджують гіпотезу, яка базувалась на припущенні, що органічна імплементація корпоративних відносин у систему муніципального управління відкриває додаткові можливості розвитку муніципальних утворень та їх територіальних громад, підвищує ефективність використання їх ресурсного потенціалу і конкурентоспроможності, а реалізовані мета й завдання дозволяють зробити такі висновки й пропозиції:

 1. Недостатня ефективність місцевого самоврядування в Україні свідчить, зокрема, про необхідність подальшого пошуку джерел його дієвого саморозвитку, застосування оновлених підходів до зміцнення фінансово-економічної бази діяльності самоврядних громад на демократичній основі. Одним із пріоритетних завдань у цьому напрямі є мобілізація потенціалу консолідації зусиль людей на вирішення питань власного життєзабезпечення, залучення членів територіальних громад до активної участі в соціально-економічному розвитку муніципальних утворень. Сьогодні серед перспективних підходів, що поєднують соціальну природу спільної діяльності з вимогами економічно-ефективного господарювання, розглядається корпоратизм, який вже протягом тривалого часу використовується в суспільних відносинах як спосіб спільного володіння власністю і збалансування колективних та особистих інтересів, активізації соціально-економічної поведінки людей.

2. Аналіз характерних ознак корпоративних відносин і відносин місцевого самоврядування доводить їх сутнісну схожість, висновком з чого є можливість перенесення ідей корпоратизму до сфери місцевого самоврядування для реалізації спільних корпоративних інтересів територіальних громад. Первісною умовою для цього є розгляд муніципального утворення як природної багатопрофільної соціально-економічної корпорації, коректність чого розкрито в дисертації. Одним з ключових положень, обґрунтованих у роботі, є те, що соціальна складова корпоративних відносин в муніципальних утвореннях має пріоритетну роль і при цьому активним суб’єктом зазначених відносин стають члени територіальної громади.

3. За результатами аналізу особливостей функціонування комунальної власності визначено основи формування корпоративного сектору економіки муніципального утворення, діяльність в якому здійснюється шляхом створення об’єктів спільних соціально-економічних інтересів громадян і влади і реалізується за різними організаційно-правовими формами, можливі варіанти яких обґрунтовано в роботі (акціоновані комунальні підприємства житлово-комунального та транспортного господарства, муніципальні консалтингові корпорації, соціальні неприбуткові об’єднання юридичних осіб, а не їх капіталів, у діяльності яких переважає немайновий компонент, громадські самоврядні об’єднання, які спроможні здійснювати певні делеговані функції органів місцевого самоврядування). Тим самим створюється економічний базис реалізації муніципальних корпоративних відносин.

4. У запровадженні корпоративних відносин, які реалізуються за безпосередньою участю людей і заради них, людський фактор, цілеспрямована й вмотивована соціально-економічна та управлінська поведінка членів територіальної громади мають першочергове значення. Значну увагу приділено створенню соціального базису запровадження ідеології корпоратизму в муніципальному утворенні, з метою чого досліджено соціальний капітал територіальної громади, розкрито цикл його формування й відтворення в умовах корпоративних відносин.

Особлива роль належить формуванню специфічного соціокультурного середовища, що забезпечує належні умови прояву цілеспрямованої і мотивованої управлінської та соціально-економічної поведінки членів територіальної громади, яка має стати активним суб’єктом стратегічної діяльності з розвитку муніципального утворення на корпоративних засадах. З цією метою автором розкрито сутність нової організаційної культури, яку необхідно запроваджувати в муніципальному утворенні задля успішної реалізації потенціалу корпоративного управління, і запропоновано комплекс відповідних принципів. Основний зміст зазначених принципів базується на визнанні того, що, по-перше, ефективне використання потенціалу корпоративних відносин може бути здійснене лише через спільні дії влади, громади й бізнесу, підкріплені спільною мотивацією сторін, і по-друге, що корпоративна ментальність членів територіальної громади віддає перевагу соціальним інтересам над економічними, а певна ситуаційна втрата економічних вигід компенсується суспільними вигодами в межах муніципального утворення в цілому.

5. Наукову концепцію розвитку теорії корпоратизму в муніципальних утвореннях як корпораціях дозволяють розкрити адаптовані для умов місцевого самоврядування поняття «корпоратизм», «корпоративне управління», «корпоративні відносини» і надані авторські тлумачення понять «корпоративний сектор економіки муніципального утворення», «соціальний капітал територіальної громади», «конкурентоспроможність муніципального утворення». Їх взаємозв’язок і спільне використання подані в концепції корпоративного управління в муніципальному утворенні і розкриті в його місії.

6. Концептуальна модель запровадження корпоративних відносин в управління розвитком муніципальних утворень, запропонована в роботі, представляє корпоративне управління з його локальною місією як органічну складову стратегії розвитку муніципального утворення, подає ключовою вихідною передумовою розгляд муніципального утворення як специфічної корпорації. Як системне ядро воно відображає формування об’єктів спільних соціально-економічних інтересів суб’єктів стратегічної діяльності, побудованих на економічному та соціальному базисах корпоративних відносин і використанні різноманітних організаційно-правових форм їх реалізації, акцентує на необхідності інституціоналізації корпоративних відносин в різних аспектах. Тим самим модель визначає та інтегрує через відповідні взаємозв’язки критично значущі елементи системи муніципальних корпоративних відносин.

7. Визначено комплекс методологічного інструментарію запровадження корпоративного управління в муніципальні утворення, в якому систематизовано функції, методи, механізми і організаційні моделі реалізації корпоративних відносин. Показано, що децентралізація управління, позитивні ефекти якої розкриті автором, зумовлює посилення дії факторів самоорганізації і стимулює запровадження корпоративних відносин. Із синергетичних позицій розкрито об’єктивний механізм здійснення змін у соціально-економічних системах, зокрема в контексті розвитку корпоративних відносин, описано мультиплікативний ефект їх реалізації на основі позитивного зворотного зв'язку. Запропоновано механізм інституціоналізації діяльності із запровадження муніципальних корпоративних відносин у системі стратегічного планування розвитку МУТ згідно з вимогами щодо здійснення керованого розвитку, який полягає у виокремленні в генеральній стратегії розвитку МУТ спеціальної генеральної цільової настанови із сформульованими автором локальною місією та стратегічним баченням та в декомпозиції останнього в систему стратегічних та оперативних цілей, набір яких сформовано в роботі. При цьому стратегічний підхід у комплексі з новою організаційною культурою стає системним інструментом запровадження муніципальних корпоративних відносин.

8. Досліджено шляхи запровадження корпоративних відносин в окремих сферах муніципального управління. Як можливі варіанти організаційних форм корпоративної діяльності в ЖКГ розглянуто муніципальні акціонерні товариства, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, кластери тощо. Реформування галузі ЖКГ передбачає повернення їй цілісності й збалансованості, що в корпоративному контексті може бути реалізовано, зокрема, шляхом створення житлово-комунальних корпорацій, управління якими здійснюватиметься керуючими компаніями у формі холдингу. Запропоновано структурну модель такої компанії, визначено її функції.

9. Як цілісний об’єкт муніципального господарювання, в якому інтегровані на основі комунальної власності соціальні та економічні складові муніципальних корпоративних відносин, досліджено соціальну підсистему муніципального управління, нові організаційні форми діяльності в ній та технології співпраці, що мають забезпечити реалізацію ідеології соціального партнерства, створення соціального капіталу і його раціонального використання. Як прогресивну організаційно-правову форму реалізації корпоративних відносин у соціальній підсистемі муніципального утворення запропоновано використовувати соціальні кластери, що не ставлять за мету отримання прибутку, розкрито основні принципи соціального партнерства учасників кластерів і доведено, що їх запровадження забезпечує стимулювання підвищеної соціальної активності й соціальної відповідальності організацій-учасників кластеру, діяльності органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

10. Показано, що організація діяльності місцевих фінансових інститутів на корпоративних засадах сприяє диверсифікації джерел фінансування й підвищенню стабільності надходжень до місцевого бюджету, залученню коштів населення та підприємців до вирішення спільних для громади завдань на взаємовигідній основі. Розкрито корпоративну основу діяльності таких складових фінансової інфраструктури МУТ, як муніципальна фондова біржа, муніципальний банк, страхові муніципальні компанії, досліджено можливості поширеного використання муніципальних позик. Запропоновано шляхи впорядкування надходжень від діяльності корпоративного сектору муніципальної економіки та їх раціонального розподілу, індикатори оцінювання ефективності управління відповідними фінансовими потоками.

11. Простежено позитивний зв'язок результатів упровадження корпоративних відносин з підвищенням конкурентоспроможності муніципальних утворень, проілюстровано ключову роль розвитку конкурентних цінностей для створення конкурентних переваг та визначено їх основні складові, формовані процесами корпоративних відносин у соціальній, операційно-виробничій та управлінській сферах муніципального утворення.

Авторська адаптація до умов муніципального утворення існуючих релевантних підходів дозволила сформувати методологічні засади оцінювання результативності муніципальних корпоративних відносин, у процесі чого виділено три етапи й визначено комплекс відповідних соціально-економічних показників, обрано інструменти оцінювання (техніко-економічний аналіз і методи рангової статистики), розроблені алгоритм оцінювання та інформаційна технологія його реалізації.

12. Розроблені в дисертації нові наукові й науково-прикладні положення створюють підґрунтя для продовження досліджень у предметній частині дисертації. Провідним напрямом подальших досліджень у сфері запровадження корпоративних відносин в муніципальне управління має стати гармонізація нормативно-правових засад діяльності в місцевому самоврядуванні з можливостями реалізації корпоративних підходів у цій сфері. Окремий комплекс досліджень стосується методологічної ув’язки запровадження корпоративних відносин з такими напрямами втілення муніципального менеджменту, як фінансовий менеджмент в муніципальному управлінні, внутрішній менеджмент в органі муніципального управління, створення систем управління якістю муніципальних послуг, оцінювання успішності діяльності персоналу, інформатизація муніципального управління, розробка систем муніципального маркетингу тощо.

Публікації автора:

Монографія

 1. Бобровська О.Ю. Корпоративне управління в місцевому самоврядуванні : монографія / О.Ю. Бобровська. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 284 с.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Бобровська О. Корпоративне управління муніципальними утвореннями / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 1(19). – С. 246-253.

 2. Бобровська О. Концептуальні засади формування конкурентоспроможності муніципальних утворень / Олена Бобровська // Вісн. НАДУ при Президентові України / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2. – С. 233-241.

 3. Бобровська О. Теоретичні засади формування й розвитку конкурентних переваг муніципальних утворень / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 2(20). – С. 257-266.

 4. Бобровська О. Розвиток структури і змісту програм соціально-економічного розвитку муніципальних утворень / Олена Бобровська // Зб. наук. пр. НАДУ при Президентові України / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 1. – С. 388-395.

 5. Бобровська О. Оцінка якості розробки програм розвитку муніципальних утворень як передумова їх сталого розвитку / Олена Бобровська // Вісн. НАДУ при Президентові України / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 3. – С. 302-311.

 6. Бобровська О. Методичне забезпечення оцінки результатів діяльності органів муніципального управління / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 3(21). – С. 223-232.

 7. Бобровська О. Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення муніципального управління / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 4(22). – С. 252-260.

 8. Бобровська О. Формування корпоративних засад управління територіальними громадами / Олена Бобровська // Вісн. НАДУ при Президентові України / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 4. – С.297-304.

 9. Бобровська О. Зміст і технологія реалізації функцій корпоративного управління в муніципальному менеджменті / Олена Бобровська // Вісн. НАДУ при Президентові України / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Вип. 1. – С.170-177.

 10. Бобровська О.Ю. Методичні підходи до створення умов корпоративного розвитку України на муніципальному рівні / О. Ю. Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 2006. – № 1(27). – С. 367-376.

 11. Бобровська О. Корпоративний метод управління в муніципальному менеджменті / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 1(23). – С. 260-270.

 12. Бобровська О.Ю. Розвиток корпоративних прав держави і принципів їх реалізації / О. Ю. Бобровська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 2006. – Вип. 1(13). – С. 48-57.

 13. Бобровська О. Організаційні засади сталого розвитку соціальної сфери міст / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.] – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 2(24). – С. 253-264.

 14. Бобровська О.Ю. Шляхи вдосконалення організаційних структур муніципального менеджменту / О. Ю. Бобровська // Державне будівництво : електронне наукове фахове видання ХарРІ НАДУ / редкол. : О.Ю. Амосов (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : Магістр, 2006. – № 1. – Режим доступу до журн. :

 15. Бобровська О.Ю. Облік і аналіз комунальної власності, як підґрунтя підвищення ефективності її використання / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – Запоріжжя : Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2006. – № 3. – С. 12-18. – (Сер.: Державне управління).

 16. Бобровська О. Альтернативні варіанти організаційних форм управління житловим комплексом міста / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 3(25). – С. 253-178.

 17. Бобровська О.Ю. Системна реструктуризація організаційно-управлінської структури житлово-комунального господарства середніх і малих міст / О. Ю. Бобровська // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 2006. – Вип. 3(15). – С. 89-96.

 18. Бобровська О. Управління фінансовими потоками в муніципальному менеджменті / О. Бобровська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України / за заг. ред. І. Р. Залуцького. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 11. – С. 335-342.

 19. Бобровська О. Удосконалення механізму фінансового забезпечення муніципального менеджменту / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 4(26). – С. 238-246.

 20. Бобровська О. Концептуальна модель побудови організаційної структури органів місцевої влади / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – Вип. 2(28). – С.254-263.

 21. Бобровська О.Ю. Розвиток організаційних форм управління соціальною підсистемою муніципальних утворень / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – Запоріжжя : Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2007. – № 2. – С. 9-15. – (Сер.: Державне управління).

 22. Бобровська О.Ю. Розвиток форм соціального партнерства в муніципальних утвореннях / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – Запоріжжя : Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2007. – № 3. – С. 17-22. – (Сер.: Державне управління).

 23. Бобровська О.Ю. Організаційні та економічні засади підвищення ефективності функціонування соціальної сфери міст / О. Ю. Бобровська // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Магістр, 2007. – Вип. 3(33). – С. 43-50.

 24. Бобровська О.Ю. Нові можливості впровадження ідей корпоратизму в систему місцевого самоврядування / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – Запоріжжя : Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2008. – № 1. – С. 25-29. – (Сер.: Державне управління).

 25. Бобровська О.Ю. Розвиток форм корпоративного самоврядування в муніципальних утвореннях / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – Запоріжжя : Гуманіт. ун-т «ЗІДМУ», 2008. – №2. – С.14-20. – (Сер.: Державне управління).

 26. Бобровська О. Формування людського капіталу як вектор діяльності місцевого самоврядування / Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2(32). – С. 247-253.

 27. Бобровська О.Ю. Формування культури корпоративних відносин в муніципальному управлінні / О. Ю. Бобровська // Держава та регіони : наук.-виробн. журн. – Запоріжжя : Гуманіт. ун-т “ЗІДМУ”, 2008. – №3. – С.17-23. – (Сер.: Державне управління).

 28. Шаров Ю. Організаційна культура муніципальних корпоративних відносин: стратегічна роль, сутність, принципи / Юрій Шаров, Олена Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. / редкол. : С.М. Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 4(34). – С.253-261.

Особистий внесок: розкрито сутність принципів організаційної культури муніципальних корпоративних відносин.

 1. Шаров Ю.П. Стратегічний контекст управління розвитком корпоративних відносин у муніципальному утворенні / Ю.П.Шаров, О.Ю.Бобровська // Державне управління та місцеве самоврядування: наук. вісн. Академії муніцип. упр. : зб. наук. пр. / за заг.ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка. – К. : Академія муніцип. упр., 2009. – Вип. 1(7). – С.250-259. – (Сер.: Управління).

Особистий внесок: визначено зміст стратегічних і оперативних цілей розвитку корпоративних відносин.

Статті в інших виданнях

 1. Бобровская Е.Ю. Реструктуризация предприятий коммунальной собственности как фактор их экономического развития / Е.Ю. Бобровская, А.В. Запорожец // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. В 2 т. Т.1. – Д. : ДНУ, 2003. – № 174. – С. 13-19.

Особистий внесок: запропоновані напрямки реструктуризації підприємств житлово-комунального господарства і методичне забезпечення підвищення якості організаційно-економічних і управлінських процесів.

 1. Бобровська О.Ю. Удосконалення системи оцінки розвитку міст і районів як фактор підвищення ефективності управління / О. Ю. Бобровська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / наук. ред. І.К. Бондар. – К. : 2005. – Вип. 3(46) – С. 64-69.

 2. Ревенко Н. Концепція впровадження корпоративних засад у муніципальному менеджменті / Надія Ревенко, Олена Бобровська // Вісн. Тернопіл. держ. екон. ун-ту : наук. журн. / редкол. : А.Ф. Мельник (голов. ред.) [та ін.]. – Т. : Екон. думка, 2006. – № 4. – С. 40-46.

Особистий внесок: визначено і обґрунтовано зміст елементів концепції, обґрунтовано їх взаємозв’язки.

 1. Бобровська О. Теоретичні засади і методологія дослідження розвитку корпоративного управління в місцевому самоврядуванні / Олена Бобровська // Вісн. Тернопіл. держ. екон. ун-ту : наук. журн. / редкол. : А.Ф. Мельник (голов. ред.) [та ін.]. – Т. : Екон. думка, 2008. – Вип. 1. – С. 45-55.

 2. Бобровська О.Ю. Корпорації на сучасному етапі існування та нові можливості їх розвитку / О.Ю. Бобровська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 235. – Т. ІV. – С. 883-892.

 3. Бобровська О.Ю. Методика оцінки якості корпоративного самоврядування в житлово-комунальному господарстві міст / О.Ю. Бобровська // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техника, 2008. – Вып. 82 – С. 29-36. – (Сер.: Экономические науки).

 4. Бобровська О. Ефективність корпоративної складової в муніципальному управлінні / Олена Бобровська // Вісн. Тернопіл. держ. екон. ун-ту : наук. журн. / редкол. : А.Ф. Мельник (голов. ред.) [та ін.]. – Т. : Екон. думка, 2008. – Вип. 4. – C. 49-56.

Тези доповідей та матеріали конференцій, конгресів та форумів

 1. Бобровська О. Корпоративні функції органів місцевої влади / Олена Бобровська // Муніципальний менеджмент: становлення та розвиток в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 10 груд. 2004 р. / за заг. ред. Ю.П. Шарова. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2004. – С. 55-62.

 1. Бобровська О. Технологія розробки і реалізації наукових засад муніципального управління / О. Бобровська // Актуал. пробл. держ. упр. на новому етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 10-річчю Академії, Київ, 31 трав. 2005 р. У 2 т. Т. 2. / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005.– С. 23-25.

 2. Бобровська О.Ю. Система функцій корпоративного управління і передумова якості їх реалізації / О.Ю. Бобровська // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: зб. матеріалів Шостої міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, Донецьк, 13-16 груд. 2005 р. / ред. кол. О.Б. Ступін (голова) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – Ч. 4. – С. 229-231.

 3. Бобровська О.Ю. Корпоративний сектор економіки муніципальних утворень / О.Ю. Бобровська // Корпоративне управління в Україні: менеджмент, фінанси, аудит : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Рівне, 4-5 трав. 2006 р. – У 2 ч. / редкол. : відп. ред. В.І. Павлов ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2006. – С. 175-177.

 4. Бобровська О.Ю. Соціальні дослідження і аналіз як передумова планування соціального розвитку міст / О.Ю. Бобровська // Наукові дослідження: теорія та експеримент ’2006 : матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 15-17 трав. 2006 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 3. – С. 11-13.

 5. Бобровська О. Корпоративні складові в системі муніципального менеджменту / О. Бобровська // Проблеми трансформації системи державного управління в умовах політичної реформи в Україні : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2006 р. У 2 т. / за заг. ред. О.Ю. Оболенського, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – Т.2. – С. 23-24.

 6. Бобровська О.Ю. Методичні підходи до реструктуризації організаційних структур муніципального менеджменту / О.Ю. Бобровська // Актуал. пробл. сучасних наук: теорія и практика – 2006 : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 16-30 черв. 2006 р. – Д. : Наука і освіта, 2006. – Т. 17. – С. 34-38. (Сер.: Економічні науки).

 7. Бобровська О.Ю. Умови забезпечення ефективності створення об’єднань співвласників будинків / О.Ю. Бобровська // Динаміка наукових досліджень – ‘2006 : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 17-28 лип. 2006 р. – Д. : Наука і освіта, 2006. – Т. 3. – С. 16-19. (Сер.: Економічні науки).

 8. Бобровська О.Ю. Формування корпоративних відносин в управлінні містом як шлях підвищення його ефективності / О.Ю. Бобровська // Науковий потенціал світу – ‘2006 : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 18-29 верес. 2006 р. – Д. : Наука і освіта, 2006.– Т.6.– С.55-58. (Сер.: Економічні науки).

 9. Бобровська О.Ю. Методичні засади удосконалення організації соціальних відносин в муніципальному менеджменті / О.Ю. Бобровська // Становление современной науки – ‘2006 : материалы І Междунар. научно-практич. конф., Днепропетровск, 16-30 октября 2006 г. – Д. : Наука и образование, 2006. – Т. 4. – С. 10-12. (Сер.: Економічні науки).

 10. Бобровська О.Ю. Управління економікою міст з використанням корпоративних підходів / О.Ю. Бобровська // Розвиток наук. досліджень ’2006 : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 27-29 листоп. 2006 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – Т. 9. – С. 27-32.

 11. Бобровська О.Ю. Методологічний підхід до системної оцінки результатів та ефективності корпоративної діяльності органів місцевої влади / О.Ю. Бобровська // Держ. упр. та місц. самоврядування : тези VІІ Міжнар. наук. конгресу, Харків, 29-30 берез. 2007 р. – Х. : Магістр, 2007. – С. 19-20.

 12. Бобровська О.Ю. Важелі розвитку трансформаційних інноваційних процесів в соціальній і управлінській сферах діяльності / О.Ю. Бобровська // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : матеріали Міжнар. Форуму молодих вчених, Харків, 19-20 квіт. 2007 р.– Х. : ХНТУСГ.– 2007.– С. 15-17.

 13. Бобровська О.Ю. Розвиток корпоративних відносин в місцевому самоврядуванні як системоутворюючий чинник його демократизації / О.Ю. Бобровська // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р.: У 4 т. Т.3. / за заг. ред. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна. – К. : НАДУ, 2007.– С. 44-47.

 14. Бобровська О.Ю. Функції корпоративної управлінської діяльності в житті територіальної громади / О.Ю. Бобровська // Держ. упр. та місцеве самоврядування : тези VІІІ Міжнар. наук. конгресу, Харків, 27-28 берез. 2008 р. – Х. : Магістр, 2008. – C. 68-69.

 15. Бобровська О.Ю. Упровадження корпоративних засад у місцеве самоврядування як чинник його демократизації / О.Ю. Бобровська // Демократичні стандарти врядування й публіч. адміністрування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Львів, 4 квіт. 2008 р. У 2 ч. Ч. 1. / за наук. ред. проф. В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2008.– С. 35-39.

 16. Бобровська О.Ю. Упровадження принципів корпоративного управління в місцеве самоврядування / О.Ю. Бобровська // Наука і вища освіта. Економічні пробл. сучас. сусп-ва та шляхи їх подолання : тези доп. учасників XVI Міжнар. наук. конф. молодих науковців, Запоріжжя, 17-18 квіт. 2008 р. У 4 т. Т. 2. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : КПУ, 2008.– С. 203-204.

 17. Бобровська О.Ю. Розвиток корпоративних організаційно-правових форм суб’єктів господарювання в житлово-комунальному господарстві міст / О.Ю. Бобровська // Актуал. питання реформування житлово-комунал. госп-ва в Україні : зб. тез І Міжнар. наук-практ конф., Макіївка – Слов’янськ, 14-16 трав. 2008 р. – Д.: 2008. – Ч.1. – С.29-31.

 18. Бобровська О.Ю. Система знань з корпоративного управління у професійному навчанні державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування / О.Ю. Бобровська // Новітні тенденції розвитку демокр. врядування: світовий та український досвід : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 30 трав. 2008 р. У 3 т. Т. 2. / за заг. ред. О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна. – К. : НАДУ, 2008. – С.81-83.

 19. Бобровська О.Ю. Муніципальні кластери як складові кластерної моделі регіонального розвитку / О.Ю. Бобровська // Регіон. аспекти розвитку в умовах Європ. вибору : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, 19-21 верес. 2008 р. – Сімф. : Видавн. центр Крим. ін-ту бізнесу, 2008. – С. 137-142.

 20. Бобровська О.Ю. Конкурентоспроможність муніципальних утворень як фактор вдосконалення механізмів державного регулювання економіки / О.Ю. Бобровська // Управл. аспекти підвищення нац. конкурентоспроможності : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Сімферополь, 17-19 жовт. 2008 р. – Сімф. : Крим. ін-т бізнесу, 2008. – С. 286-288.

 21. Бобровська О.Ю. Механізм корпоративного управління в місцевому самоврядуванні / О.Ю. Бобровська // Сучас. пробл. й тенденції формування ефектив. системи держ. упр. та місц. самоврядування в Україні. Дні науки – 2008 : зб. доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 23-24 жовт. 2008 р. В 3 т., Т.2. / ред. кол. В.М. Огаренко [та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2008. – С. 13-14.

 22. Бобровська О.Ю. Корпоративні форми територіальної самоорганізації населення як один з напрямів розвитку демократичного врядування / О.Ю. Бобровська // Стратегія регіон. розвитку: формування та механізми реалізації : матеріали підсумкової наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Одеса, 31 жовт. 2008 р. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2008. – С. 52-54.