Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Мамонова Валентина Василівна. Теоретико-методологічні засади управління територіальним розвитком : Дис... д-ра наук: 25.00.04 - 2006.Анотація до роботи:

Мамонова В.В. Теоретико-методологічні засади управління територіальним розвитком. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006.

У дисертації аналізуються теоретико-методологічні засади управління розвитком територіальних соціально-економічних систем, механізми функціонування місцевого самоврядування. На основі проведених досліджень запропоновано цілісну методологію управління територіальним розвитком. Визначено сукупність ознак, притаманних територіальній соціально-економічній системі. Розроблено концептуальні засади створення національної системи планування розвитку територій. Обґрунтовано підхід до побудови моделі децентралізації фінансового забезпечення управління територіальним розвитком. Визначено сукупність способів і заходів з виявлення і використання резервів активізації можливостей управлінської системи щодо її оновлення, які становлять механізм саморозвитку.

Проведено системний аналіз територіальної організації влади в Україні з виявленням особливостей здійснення місцевого самоврядування; науково обґрунтовані підходи до адміністративно-територіального реформування, визначення співвідношення державного управління та місцевого самоврядування за рівнями територіального управління, оцінювання діяльності місцевих органів влади та управління. Визначено основні напрями вдосконалення організаційних механізмів реалізації управлінських функцій.

Проведене дослідження проблем територіальної організації влади в Україні підтверджує вихідну гіпотезу про необхідність упровадження теоретично обґрунтованої методології, нової парадигми планування територіального розвитку, децентралізації фінансового забезпечення управління та максимального використання органами управління можливостей саморозвитку. Головні його результати свідчать про досягнення мети і реалізацію поставлених завдань, дають змогу сформулювати висновки та рекомендації, які мають теоретичне, науково-прикладне і практичне значення та в комплексі вирішують важливу наукову проблему щодо формування цілісної методології управління розвитком сучасної територіальної соціально-економічної системи.

1. Докладний аналіз наукових праць, присвячених проблемі управління територіальним розвитком, показав, що ця сфера ще не була предметом комплексного дослідження. В окремих роботах фахівців розглядаються різні аспекти теорії державного управління, функціонування системи місцевого самоврядування, проте стан наукової розробки проблеми формування методологічних засад управління територіальним розвитком є недостатнім, тому гостро відчувається потреба у всебічному дослідженні даної тематики.

2. Управління територіальним розвитком як єдина система має базуватись на синтезованих компонентах методології науки державного управління та методичного забезпечення місцевого самоврядування. За таких умов методологія визначається як сукупність науково обґрунтованих положень відносно сфери управління територією, що є визначальним у забезпеченні ефективності управлінського процесу. Вона має містити складові, що об’єднуються за такими ознаками: належністю до теоретичних засад – закони, закономірності, принципи, категорійний апарат; функціональною спрямованістю – функції та завдання; практичним призначенням – форми, методи, механізми та їх інструментарій; ресурсною природою – політичне, інституціональне, організаційне, фінансове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення; оціночним характером – критерії, індикатори, моніторинг та оцінка за його результатами.

У діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, пов’язаної з прийняттям рішень щодо територіального розвитку, слід враховувати особливості застосування методологічних орієнтирів, загальнонаукових і специфічних законів управління: загального взаємозв’язку та взаємодії, безперервного руху, зміни, оновлення, переходу кількісних змін у якісні, “боротьби” протилежностей; тотожності, суперечності, виключності третього, достатнього обґрунтування; єдності системи управління, пропорційності суб’єкта і об’єкта, поєднання централізації та децентралізації, співвідношення рівнів розвитку керуючої та керованої підсистем. Базові принципи управління територіальним розвитком доцільно доповнити положеннями щодо корпоративності та інновативності як домінантами сучасних глобалізаційних процесів.

3. Управління територіальним розвитком з огляду на зміст основних понять категорійного апарату, які сформульовані в дисертації, являє собою систему впливів на функціонування різних територіальних ланок однієї країни: регіону, району, міста, села. Це зумовлює необхідність урахування при формуванні управління територіальною соціально-економічною системою її специфічних особливостей (динамічність, відкритість, суперечливість, чутливість, багатовекторність інтересів та складність комунікативних зв’язків між учасниками місцевого розвитку), що дає змогу підвищити їх зацікавленість у визначенні та досягненні спільних цілей місцевого розвитку.

4. Оновлення відносин між численними елементами системи управління територіальним розвитком має відбуватись за моделлю “суб’єкт « суб’єкт, об’єкт « об’єкт, суб’єкт « об’єкт” з визначенням основних її властивостей (спільна мета, відчуття єдності інтересів, суспільна активність громади, відкритість влади, соціальна відповідальність представників бізнесу), що дає змогу отримати синергетичний ефект в управлінні територіальним розвитком. Воно базується на теоретичних положеннях щодо ідентифікації суспільних відносин, яка дає можливість з’ясувати їх природу, причини появи, виявити закономірності та універсальні зв’язки детермінації, що вони зумовлюють, аргументувати вибрані форми управлінської діяльності, скласти науковий прогноз майбутнього розвитку.

5. Організація влади має ґрунтуватись на системі адміністративно-територіального устрою; розподілі повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; організаційно-функціональній розмаїтості; наявності відповідної правової, матеріальної та фінансової бази діяльності та ін. З огляду на недосконалість існуючого адміністративно-територіального устрою, роздрібненість і низьку дієздатність територіальних громад, нечіткість розподілу повноважень між державою і територією, фактичну централізацію бюджетної системи постала потреба у реформуванні адміністративно-територіального устрою країни, укрупненні територіальних громад, у зв’язку з чим доцільно запроваджувати модернізований підхід щодо адміністративних перетворень на регіональному і місцевому рівнях, що базується на класифікації адміністративно-територіальних одиниць та територіальних громад за певними критеріями, систематизації органів управління територіальними громадами і спільнотами.

6. Розподіл повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за рівнями управління – національним, регіональним, місцевим – доцільно здійснювати за такими домінантами, як децентралізація влади, субсидіарність компетенції, адекватність завдань і ресурсів, корпоративність управління, що сприятиме забезпеченню дієздатного місцевого самоврядування та підвищенню результативності управління у всіх ланках адміністративно-територіального устрою. Це положення ґрунтується на канонах теорії регіоналізму, принципах Європейської хартії місцевого самоврядування, сучасних тенденціях до посилення ролі місцевого самоврядування, розширення його самостійності та підвищення відповідальності за вирішення питань з розвитку територій, узагальненні підходів до територіального управління в країнах-членах ЄС.

7. Вирішення проблем, пов’язаних з управлінням територіальним розвитком, передбачає трансформацію планування територій, яке має базуватись, крім загальноприйнятих, на таких додаткових, принципах: пріоритетності, компетентності, спадкоємності. Доцільно створити національну систему планування розвитку територій, яка охоплює всі рівні управління в державі: визначення державних пріоритетів на національному рівні, уточнення їх на регіональному з подальшою деталізацією на місцевому рівні, тобто на конкретних територіях, має мотиваційний механізм – вжиття вищим органом виконавчої влади і органом місцевого самоврядування регіону спільних заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку, що є передумовою поступового здійснення переходу від централізованого перерозподілу ресурсів з метою послаблення диференціації регіонів до стимулювання територіального розвитку з акцентуванням уваги на власному потенціалі територіальної соціально-економічної системи.

8. Слід враховувати, що саме динамічна зміна зовнішнього середовища стає об’єктивною причиною переходу до стратегічного планування, яке дає можливість учасникам цього процесу чітко уявити собі його майбутній стан і, відповідно, варіанти адаптації територіальної системи до нього. Тому, розробляючи стратегію, варто застосовувати стратифікацію політико-еколого-соціально-економічного простору території як певне її розшарування, що дасть змогу виявити специфіку конкретної території стосовно таких складових, як природний потенціал; науково-технічний потенціал; трудовий потенціал; фінансовий потенціал; інформаційний потенціал; економічний розвиток; розвиток інфраструктури; соціальний розвиток; політичний розвиток. При цьому розроблена стратегія має не лише характеризувати основний шлях розвитку територіальної соціально-економічної системи, а й давати змогу модифікувати його, враховуючи непередбачені зміни зовнішніх умов і стан внутрішніх ресурсів.

Залучення населення до участі в управлінні територіальним розвитком, зокрема у стратегічному плануванні, має бути впорядкованим, здійснюватись з використанням організаційного механізму, який передбачає варіативні заходи за власним вибором громадянина.

9. Регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування з управління територіальним розвитком рекомендується реалізовувати за механізмом, побудованим на основі чинного законодавства та узагальнення практики її здійснення в регіонах України. Це дасть можливість узгодити регуляторні впливи, відкинути неефективні, забезпечити прозорість і відкритість влади, обґрунтованість регуляторних актів, стабілізувати правове поле господарської діяльності в територіальних системах, залучити широке коло громадськості та представників підприємництва до управління місцевими справами.

10. Регулювання процесів надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністративних послуг дозвільного характеру має базуватись на гармонійному їх впорядкуванні за суб’єктами та сферами. Здійснена класифікація адміністративних послуг дозвільного характеру дає можливість аргументувати доцільність застосування тих чи інших дозволів, конкретизувати методи управлінського впливу на процедури їх видачі із спрощенням останніх за принципом організаційної єдності, встановити чіткі процесуальні нормативи і правила.

11. Варто запроваджувати системний підхід до управління комунальною власністю територіальної громади як матеріальної бази місцевого самоврядування, який реалізується шляхом створення цілісної системи управління комунальною власністю територіальної громади, що включає організаційні структури управління та сукупність об’єктів комунальної власності, інформаційну інфраструктуру, комплекс методів управління, а також певну підсистему регулювання як звід затверджених правил та встановлених норм. Ця підсистема регулювання має складатися із таких елементів, як: концепція місцевої політики у сфері комунальної власності; стратегія управління комунальною власністю; пакет нормативно-правових актів з регулювання відносин комунальної власності; плани конкретних дій, програми, проекти щодо їх реалізації. Це підвищує ефективність управління комунальною власністю, стимулює пошук його нових форм і методів, гарантує здійсненність замислів.

12. Модель децентралізації фінансового забезпечення управління територіальним розвитком має базуватись на принципах самостійності, самодостатності, самодіяльності та самобутності територій, що дає можливість збалансувати функції органів місцевого самоврядування та ресурси щодо їх реалізації, ліквідувати існуючі утриманські настрої, породжені чинним механізмом міжбюджетних трансфертів, підвищити значення місцевих податків і зборів у доходах відповідних бюджетів, забезпечити стабільність та передбачуваність бюджетних вимірів, створити мережу комунальних фінансово-кредитних установ, підвищити дієздатність територіальних громад і спільнот.

13. Довгострокова програма вдосконалення можливостей системи управління територіальним розвитком щодо перманентного оновлення має передбачити її саморозвиток, для реалізації якого призначений механізм, що складається з двох блоків заходів – теоретичного, який охоплює впровадження теоретичних і прикладних досягнень в управління територіальним розвитком, а саме використання методології управління територіальною соціально-економічною системою, забезпечення доктринальної єдності його нормативно-правової бази, створення дослідницько-аналітичних центрів, та практичного, дії якого спрямовані на застосування організаційно-технологічних новацій в управління територією, зокрема на стандартизацію управлінських послуг згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2000, використання організаційного плюралізму, залучення громадських ініціатив, інформатизацію управлінських процесів, інтерактивне навчання службовців, моніторинг діяльності. Це суттєво впливає на підвищення ефективності управління територіальним розвитком, що, в свою чергу, приводить до зростання ресурсного потенціалу території, забезпечення її сталого розвитку.

14. Необхідно оцінювати ступінь взаємодії суб’єктів і об’єктів територіальної системи управління та її вплив на результати управлінської діяльності за допомогою подвійної системи індикаторів, загальних і специфічних для певних векторів: влада « громада, влада « бізнес, влада « влада. Застосування такого підходу до оцінки як досить важливої складової методології управління територіальним розвитком дасть змогу схарактеризувати діяльність керуючої підсистеми, дістати уявлення про реакцію об’єктів на певні управлінські впливи, стимулювати місцеві органи влади та управління до наукового обґрунтування процесу прийняття рішень щодо управління територіальним розвитком.

15. Одержані результати проведеного дослідження дають можливість визначити основні заходи щодо їх втілення в практику місцевого самоврядування, які б сприяли підвищенню ефективності управлінських рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку територій та зростання добробуту населення, а саме опанування методологією управління територіальним розвитком, що має підвищити наукову обгрунтованість моделі управління, яка вибирається; гармонізація нормативно-правового забезпечення бюджетного процесу на місцевому рівні та управління комунальною власністю, систематизація та узгодження регуляторних актів; підвищення зацікавленості учасників місцевого розвитку у визначенні та досягненні спільних цілей; забезпечення системності у застосуванні стратегічного планування; налагодження функціонування дозвільної системи за принципом організаційної єдності; системи оцінки діяльності органів місцевого самоврядування шляхом застосування запропонованих підходів та індикаторів тощо.

Подальші дослідження у даному напрямі науки державного управління мають здійснюватися з урахуванням одержаних результатів та сформульованих висновків щодо вдосконалення управління територіальним розвитком.

Публікації автора:

Монографії

1. Мамонова В.В. Методологія управління територіальним розвитком: [Моногр.]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – 196 с.

2. Територіальне управління: проблеми, рішення, перспективи: [Моногр.] / В.В.Корженко, Г.С.Одинцова, Н.М.Мельтюхова та ін.; За заг. ред. проф. В.В.Корженка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 216 с. – Авторські – с. 147-156.

Статті в наукових фахових виданнях

3. Без’язичний В.Ф., Мамонова В.В. Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: ХФ УАДУ, 2000. – № 1 (6). – С. 108-117. – Авторські – с. 108-112, 116-117.

4. Мамонова В.В., Рогожин Б.А., Галацан О.В. Формування регіонального простору медичних послуг населенню (проблеми місцевої влади) // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: ХФ УАДУ, 2000. – № 2 (7). – С. 101-106. – Авторські – с. 101-102).

5. Мамонова В.В. Особливості місцевого самоврядування в Україні // Зб. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – Вип. 2. – В 4 ч.: Ч. ІІ. – С. 151-154.

6. Мамонова В.В. Необхідність реформування регіонального управління в Україні // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. – Х.: ХФ УАДУ, 2001. – № 1 (9). – С. 44-50.

7. Мамонова В.В. Сучасні аспекти регіонального управління в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. УАДУ: У 6 ч.: Ч. ІV. / За заг. ред. Г.І. Мостового. – Х.: ХФ УАДУ, 2001. – С. 4-5.

8. Мамонова В. Стратегічне планування в управлінні сучасним містом // Упр. сучас. містом. – 2001. – № 1-3 (1). – С. 129-135.

9. Мамонова В. Концептуальні засади створення нової національної системи планування розвитку регіонів // Упр. сучас. містом. – 2002. – № 1-3 (5). – С. 43-49.

10. Мамонова В.В., Ольшанський О.В. Комунальне господарство як основа ефективного місцевого самоврядування // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – № 1 (12). – С.134-143. – Авторські – с. 135-136, 141-142.

11. Мамонова В.В. Взаємодія органів місцевої влади та управління як умова соціально-економічного зростання // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – № 2 (13). – У 2 ч.: Ч. ІІ. – С. 151-154.

12. Мамонова В., Ольшанський О. Особливості формування комунальної власності міста Сєверодонецьк // Упр. сучас. містом. – 2002. – № 3, 7-9 (7). – С. 124-131. – Авторські – с. 124-126, 130-131.

13. Мамонова В. Система регулювання відносин комунальної власності у місті // Упр. сучас. містом. – 2002. – № 4, 10-12 (8). – С. 136-142.

14. Мамонова В., Галацан О. Створення організаційних засад розвитку підприємництва у сфері охорони здоров’я // Упр. сучас. містом. – 2003. – № 1/1-3 (9). – С. 97-103. – Авторські с. 97-99, 102.

15. Мамонова В.В. Необхідність трансформації суб’єктно-об’єктних відносин в управлінні територіальним розвитком // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. – № 1 (15). – С.164-170.

16. Мамонова В.В. Місцеве самоврядування в системі управління розвитком території // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2003. – № 2 (16). – У 2-х ч.: Ч.І. – С.138-145.

17. Мамонова В.В. Підвищення ролі планування в управлінні розвитком території // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – № 2 (20). – У 2-х ч.: Ч. 1. – С. 165-173.

18. Мамонова В. Управління територіальним розвитком: методологічні засади // Упр. сучас. містом. – 2004. – № 3/7-9 (15). – С. 70-73.

19. Мамонова В. Діагностика суб’єктно-об’єктних відносин у системі управління територіальним розвитком // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – Вип. 2. – С. 229- 235.

20. Мамонова В.В. Удосконалення механізму надання місцевою владою адміністративних послуг дозвільного характеру // Теорія та практика державного управління. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – Вип. 3 (12). – С.133-138.

21. Мамонова В.В. Управління територіальним розвитком та регіональне управління: зміст, співвідношення // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – № 2 (24). – У 2-х ч.: Ч.І. – С. 329-336.

22. Мамонова В.В. Філософський аспект управління територіальним розвитком // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. ОРІДУ НАДУ. – О.: ОРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 4 (24). – С. 30-35.

23. Поліщук В., Мамонова В. “Аудит ефективності” як інструмент підвищення ефективності державного фінансового контролю // Упр. сучас. містом. – 2005. – № 1-2/1-6 (17-18). – С. 102-106. – Авторські – с. 102-103.

Статті в інших виданнях, матеріали конференцій, тези доповідей

24. Мамонова В. Проблемы формирования материальной и финансовой базы местного самоуправления // Регион: проблемы и перспективы. – 1999. – № 3. – С. 9-12.

25. Мамонова В.В. Форми взаємодії державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування // Соціальне партнерство та його роль в становленні ринкової економіки в Україні: Зб. наук. пр. – Х.: ХІБМ, 2000. – С. 57-64.

26. Мамонова В.В. Місцеве самоврядування як чинник формування громадянського суспільства // Шляхи формування громадянського суспільства в Україні. Забезпечення права людини на свободу слова та інформацію (за матеріалами засід. “круглого столу”, проведеного 11 квіт. 2001 р. в м. Харкові): Наук. зб. – Х.: ХФ УАДУ, 2001. – С. 101-105.

27. Мамонова В.В. Трансформация технологий управления развитием мегаполиса // Актуальные проблемы управления крупным городом и территориальными сообществами: Сб. науч. ст. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2003. – С. 248-258.

28. Мамонова В.В. Система оценки управления городом // Коммунальное хозяйство городов: Научно-техн. сб. – К.: Техніка, 2004. – Вип. 57. – С. 177-180.

29. Мамонова В. Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні // Аспекти самоврядування. – 2004. - № 3 (24). – С. 19-22.

30. Мамонова В. Залучення громадськості до участі в управлінні місцевими справами // Аспекти самоврядування. – 2004. – № 5 (26). – С. 15-18.

31. Мамонова В.В. Функції місцевої влади щодо надання громадських послуг населенню // Управління сучасним містом: Наук.-інфор. бюл. за результатами міжнар. наук.-практ. семінару “Роль та завдання місцевої влади в підвищенні якості та ефективності надання громадських послуг”, м. Дніпропетровськ, 5-6 квіт. 2000 р. – Д.: Вид-во “Центр економ. освіти”, 2000. – С. 39-42.

32. Мамонова В.В. Перспективи регіонального управління в Україні // Формування механізму регіонального управління в Україні: Матеріали наук.-практ. конф., м. Харків 29 листоп. 2001 р. – Х.: Вид-во ХарРІ УАДУ “Магістр”, 2002. – С. 5-10.

33. Мамонова В.В. Организация бюджетных слушаний как способ обеспечения транспарентности бюджетного процесса // Материалы международного семинара руководителей органов государственного и регионального финансового контроля, региональных финансовых органов Украины и Российской Федерации, г. Судак, 14-17 нояб. 2002 г. – Симферополь: Салта, 2004. – С. 49-53

34. Мамонова В. Шляхи поліпшення координації суб’єктів місцевого розвитку // Ефективність державного управління в контексті глобалізації: Матеріали наук- практ. конф. м. Київ, 29 трав. 2003 р. / За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ, 2003. – Т.1. – С . 302-304.

35. Мамонова В.В. Регулирование предпринимательской деятельности на Украине // Государственное регулирование трансформационных экономик: Материалы I междунар. интернет-конф. экон. ф-та РГУ. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2003. – С. 34-37.

36. Мамонова В.В. Управління ресурсами місцевого розвитку // Теорія та практика державного управління. Вип. 6: Нові механізми регіонального розвитку: Матеріали наук- практ. конф., м. Харків, 12 груд. 2003 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – С.105-107.

37. Мамонова В.В. Организация местного самоуправления в России и Украине: сравнительный анализ // Местное самоуправление в условиях реализации нового ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”: Материалы II межрегион. научно-практ. конф. / Под общ. ред. В.А. Шамахова. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2004. – С. 66-70.

38. Мамонова В. Відкритість місцевої влади: проблеми забезпечення // Муніципальний менеджмент: становлення та розвиток в Україні: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, м. Дніпропетровськ, 10 груд. 2004 р. / За заг. ред. Ю.П.Шарова. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2004. – С. 168-171.

Навчальні посібники, опорні конспекти лекцій

39. Вакуленко В.М., Мамонова В.В., Шаров Ю.П. Стратегічне планування на місцевому та регіональному рівнях: Навч. посіб. – Ужгород: Патент, 2004. – 198 с. – Авторські с. 9-14, 23-32, 73-91, 119-131.

40. Мамонова В.В. Планування розвитку територій: Опорний конспект лекцій. – Х.: ХарРІ УАДУ, 2002. – 48 с.

41. Мамонова В.В., Кисельов Є.Л. Територіальна організація влади в Україні: Опорний конспект лекцій. – 3-тє вид. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2005. – 32 с. – Авторські с. 4-9, 12, 16-21, 24.

42. Мамонова В.В. Міська та регіональна економіка в поняттях, схемах, таблицях. – Х.: ХФ УАДУ, 2001. – 22 с.