Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


253. Олійник Віктор Васильович. Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2004.Анотація до роботи:

Олійник В.В. Теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2004.

У дисертації в контексті неперервної освіти обґрунтовано теоретико-методологічні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних кадрів профтехосвіти. Проаналізовано еволюцію теорії і практики становлення і розвитку системи ПТО та управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти в Україні, обґрунтовано її концептуальні, організаційно–методичні положення. Досліджено особливості управління цією системою на загальнодержавному, регіональному і внутрішньому (на рівні навчального закладу) рівнях, розкрито можливості і перспективи її подальшого удосконалення на основі моделей відкритої освіти і дистанційного навчання. Експериментально доведено ефективність реалізації даної системи, а також визначено подальші перспективи розвитку в контексті державотворчих процесів, що відбуваються.

У дисертації наведене нове вирішення проблеми створення теоретико-методологічних засад управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти на основі розгляду об’єкта дослідження на методологічному, загальнонауковому, конкретно науковому та процесуальному рівнях, підтверджене результатами педагогічного експерименту. Теоретичний аналіз проблеми дав можливість визначити концептуальні засади, подальші напрями розвитку та основні вимоги до системи управління і функціонування галузі та зробити висновки.

1. Специфічним для становлення та розвитку системи ПК ПП ПТО є:

ПТО як соціальне явище відноситься до освітньої системи (видова ознака) та має професійно-технічну спрямованість (родова ознака), яка обумовлює специфічні цілі, характер діяльності і контингент осіб, що навчаються, підпорядковуючи їх дії системоутворюючим чинникам більш узагальнених систем освіти, виробництва, суспільства в цілому.

ПК ПП ПТО розглядається у контексті такого соціального явища, як “неперервна освіта” – складний і тривалий у часі процес адаптування індивіда до реалій професійного та громадського буття; визначено основні функції цього процесу.

2. Проведений історичний аналіз довів, що система ПК ПП ПТО складалась протягом тривалого часу. Її розвиток був зумовлений переважно тими загальними тенденціями, які спостерігалися в системі ПТО в цілому і в свою чергу були відображенням тих суспільних потреб, що породжувались розвитком виробництва, зокрема:

- до кінця 30-х рр. ХХ століття спостерігалася недостатня увага з боку уряду, відповідних міністерств та відомств до проблеми управління ПТО. Вирішення питань підготовки і ПК керівних та педагогічних кадрів для цієї системи відбувалось, в основному, на рівні обласних управлінь профтехосвіти та окремих виробничих підприємств;

- 1940 р. – початок процесу закладання основ цілеспрямованого управління системою ПТО на державному рівні. Цьому сприяло створення Республіканського управління трудових резервів, у результаті діяльності якого було сформовано ремісничі, залізничні училища і школи фабрично-заводського учнівства, здійснено добір для них викладачів та майстрів виробничого навчання з числа кращих спеціалістів підприємств та започатковану справу підвищення їхньої педагогічної кваліфікації;

- 1941-1946 рр. – прагнення вирішити проблеми кадрового забезпечення ПТО шляхом створення індустріальних технікумів для підготовки майстрів виробничого навчання; поновлення діяльності Республіканського управління трудових резервів у 1943 р.;

- 1947-1957 рр. – створення умов для подальшого поліпшення роботи та реорганізації системи ПК педагогічних і управлінських кадрів профтехосвіти (шляхом відкриття в Україні мережі курсів ПК, організації семінарів, шкіл передового досвіду);

- 1958-1964 рр. – створення системи ПТО на основі реорганізації всіх типів навчальних закладів підготовки трудових резервів у денні та вечірні професійно-технічні училища;

- 1965-1969 рр. – посилення тенденцій централізації в управлінні ПТО – перетворення Головного управління профтехосвіти УРСР на Державний комітет Ради Міністрів УРСР з професійно-технічної освіти, створення Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників профтехосвіти (ВІПК) та відкриття його філії у м. Донецьку;

- 1969-1984 рр. – подальше поліпшення роботи та реорганізація системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти - введення періодичної переатестації інженерно-педагогічних працівників, створення Республіканського інституту підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти (РІПК) з розгалуженою системою підпорядкованих йому філіалів;

- 1985-1990 рр. – виникнення та накопичення тенденцій децентралізації, переорієнтація системи освіти на цінності гуманізму і демократії, формування національної самосвідомості;

- 1991-2001рр. – перегляд концептуальних основ освіти в контексті ідей неперервності, самоорганізації, людиновідповідності, доступності, варіативності збігся зі змінами в суспільно-політичному житті України; подальше посилення тенденцій децентралізації, в тому числі і негативних (зменшення обсягів фінансування, погіршення матеріально-технічної бази ПТНЗ, ліквідація або перепрофілювання навчальних закладів ПТО тощо);

- з 2002 р. – досягнення певного балансу тенденцій централізації і децентралізації в управлінні ПТО, посилення вимог до якості підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб ринкової економіки.

Логічно доведено, що діяльність системи ПТО, спрямованої виключно на виконання державного замовлення з підготовки кваліфікованих робітничих кадрів, висуває насамперед вимогу відповідності фахового рівня педагогічних працівників щодо рівня розвитку виробництва.

Питання фахового зростання педагогічних працівників ПТНЗ сьогодні стають центральною проблемою подальшого розвитку ПТО, оскільки підготовка робітничих кадрів, які здатні працювати в умовах докорінної модернізації виробництва (як матеріального, так і духовного), безпосередньо залежить від рівня професіоналізму педагогічного персоналу, його здатності забезпечувати необхідний рівень підготовки молодих робітників. Водночас, накопичений в Україні досвід організації ПТО і система управління ПК ПП цієї галузі, вже не відповідають реаліям сьогодення та їх прогнозованим змінам. Це зумовлює необхідність переглянути концептуальні засади, організаційні моделі, технологічну базу ПТО в цілому та її кадрове забезпечення.

У більшості розвинутих країн в останні десятиріччя минулого століття почали активно формуватися національні системи ПК педагогічних кадрів, збільшились інвестиції в освіту, що значною мірою сприяло забезпеченню ефективності адаптації спеціалістів до змін, що відбуваються. Розвиток системи ПК педперсоналу спрямовано переважно на: а) створення для педагогічних працівників сприятливих умов, за яких їхні особисті інтереси збігаються з інтересами держави і суспільства; б) забезпечення гнучкості і варіативності видів і форм фахового зростання для підвищення конкурентноздатності, можливостей соціального адаптування і творчої самореалізації педагогів; в) підвищення відповідальності спеціалізованих навчальних закладів і викладачів за виконання соціальних завдань; г) переорієнтацію освітянських глобальної та національних систем ПК педперсоналу зі стратегії безпосереднього реагування на потреби та запити виробництва, на стратегії планомірного управління їх розвитком і функціонування на перспективу.

3. Розглянуто методологічні проблеми, які виникли внаслідок переходу України до ринкових умов у контексті управління фаховим зростанням педагогічних працівників ПТО, і зроблено концептуальні узагальнення щодо: а) доцільності використання процедури теоретичного моделювання на засадах системного підходу, а саме – створення і системного аналізу моделі управління ПК ПП ПТО як складною соціальною системою, до структури якої входять: блок цілепокладання, блок засобів цілepeалізaції і блок рівнів управління; б) аналізу управлінських проблем забезпечення якості ПК керівних і педагогічних кадрів ПТО шляхом послідовного розгляду загальносистемних і власне системних вимог і особливостей на декількох рівнях: освітньої галузі в цілому і специфіки її управління; галузі ПТО, що охоплює як системні якості загальної системи, так і власні системні ознаки; системи підготовки і ПК педагогічних кадрів ПТО; в) визначення шляхів узгодження зовнішніх і внутрішніх вимог та інтересів як найважливішої функції управління, що реалізується як через державні механізми, так і через особливості діяльності конкретних навчальних закладів; г) наявності у сучасному суспільстві двох різноспрямованих тенденцій (прагнення покращити ситуацію і відсутність реальних ресурсів для цього).

4. Результати здійсненого теоретико-методологічного аналізу показали, що:

методологічні засади управління освітою взагалі та професійно-технічною зокрема є відтворенням глибинних, визначальних чинників, без опори на які управлінська діяльність у цій сфері не матиме необхідних гарантій досягнення очікуваного ефекту;

управління освітою, в тому числі такою її сферою, як ПК ПП ПТО, може забезпечувати ефективну практичну діяльність лише в тому разі, якщо вона грунтується на осмисленні провідних методологічних принципів, на основі яких реалізуються власні можливості функціонування і розвитку відповідної галузі;

управління освітою взагалі, ПК ПП ПТО зокрема – це не лише зв’язок загального, особливого й одиничного, який стихійно виникає, а стратегія забезпечення адекватності виробництва і відповідної педагогічної системи, яка забезпечує кадровий потенціал його ефективного функціонування;

управління системою ПК ПП ПТО, в тому числі визначення її наукового потенціалу, зрештою, є відтворенням рівня матеріального виробництва у країні, його економічного, соціального і технологічного стану.

5. Запропоновано методологію структурного аналізу та моделювання управління розвитком досліджуваної системи, яка дозволяє: конкретизувати і схарактеризувати окремі рівні управління (загальнодержавний, регіональний, місцевий, училищний); визначити суб’єкти та об’єкти управління розвитком на кожному з рівнів; виявити основні функції управління розвитком, залежність їх змісту від зовнішніх факторів та умов; обґрунтувати пріоритетну спрямованість управління на кожному рівні та розробити перелік відповідних управлінських продуктів.

6. Сформульовано ряд нових принципових положень, згідно з якими доцільно реалізовувати цільове управління якістю підвищення фахового рівня ПП ПТО: персонал навчального закладу слід розглядати як основний ресурс досягнення стратегічних цілей; оцінювання результатів його діяльності має виконувати роль основного важеля перерозподілу функцій між працівниками навчального закладу; вимірювання рівнів досягнення стратегічної мети навчального закладу післядипломної освіти доцільно здійснювати на кваліметричній основі. Запропоновано алгоритм відповідного управління, який охоплює: певні етапи управлінського забезпечення процесу досягнення стратегічних цілей у навчальних закладах ПО, основні положення щодо реалізації цільового управління у навчальному закладі, систему показників, які характеризують рівень досягнення стратегічних цілей персоналом закладу ПО, методику комплексного періодичного оцінювання професорсько-викладацького персоналу з метою атестації.

7. Доведено доцільність реформування системи ПТО на основі нових підходів до її змісту та організації, формування рис і ознак освітньої системи відкритого типу. Експериментально апробовано механізм створення на базі ПТО освітньої системи відкритого типу та визначено перспективні напрями підвищення якості фахового зростання ПП ПТО як гаранта розвитку виробничого потенціалу України, її інтеграції в міжнародне співтовариство.

8. Практично підтверджено, що одним із найефективніших напрямів має бути впровадження в освітній процес повномасштабного ДН, здатного забезпечити новий, більш високий рівень фахового зростання кадрів, а саме: реальну, а не декларовану неперервність навчання, можливість задовольняти інтереси та запити педагогічних працівників у навчальній інформації у міжкурсовий період, посилити мотивацію навчання кожного слухача на індивідуальних засадах, інтегрувати елементи ДН з традиційним, посилити творчу складову традиційного навчання завдяки використанню телекомунікаційних мереж (у тому числі й Інтернет), посилити телекомунікативні зв’язки між регіональними інститутами та колишніми слухачами курсів ПК, забезпечити оперативний зворотній зв’язок, а також реальний контроль за їх практичною діяльністю та надання кваліфікованої допомоги, впроваджувати модульні технології у навчання з постійним збереженням зв’язків щодо результативності засвоєння слухачами навчального матеріалу, посилити зацікавленість науково-педагогічних працівників навчальних закладів ПО у впровадженні в навчальний процес ДН та телекомунікаційних мереж.

9. Визначено перспективні шляхи розвитку управління ПК ПП ПТО:

виділено і конкретизовано подальші напрями науково-дослідної і практичної діяльності щодо оптимізації системи ПК ПП ПТО (розробка законодавчої бази ПО, впровадження дієвих механізмів мотивації фахового зростання, упорядкування мережі навчальних закладів ПО, що здійснюють фахове зростання ПП ПТО, посилення їх матерільно-технічної бази, розробка дидактичних основ відповідного навчання, визначення перспективних технологій, розробка та апробація ефективних управлінських моделей діяльності закладів ПО, вирішення питання цілеспрямованої підготовки наукових і педагогічних кадрів для роботи у відповідних навчальних закладах тощо);

розроблено концепцію реформування системи ПК ПП ПТО з метою надання їй відкритості, особистісної орієнтованості, соціальної престижності, варіативності у наданні високоякісних освітніх послуг, рентабельності та ефективності функціонування;

доведено доцільність: а) переходу системи ПК ПП ПТО на ступеневу систему ПК, б) надання навчальним закладам ППО особливого статусу, який би враховував специфічний характер навчальних послуг, що надаються, та складність контингенту слухачів, що навчаються, в) розвитку мережі філіалів та опорно-консультативних пунктів з метою забезпечення спеціалістам їхнього фахового зростання, г) формування територіально-галузевої системи замовників із включенням до неї місцевих органів влади, органів управління освітою, міністерств, відомств, територій, а також комерційних структур та ін., а також гарантування їх організаційного та нормативно-правового забезпечення, д) запровадження дистанційного підвищення кваліфікації ПП з метою забезпечення відкритості та особистісної орієнтованості системи, прискорення процесу комп’ютеризації, впровадження у навчання інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Своєчасне вирішення цих питань сприятиме подальшому розвитку Української держави, зміцненню її кадрового потенціалу, впровадженню нових технологій у виробництво, а, отже, й вирішенню найбільш актуальних соціальних проблем.

10. Виходячи з визначених науково-методологічних засад і на основі запропонованої методики експертної оцінки проведено аналіз діяльності двох закладів післядипломної освіти, задіяних у педагогічному експерименті. За результатами експертизи визначено як специфічні, так і загальні проблеми, які вимагають відповідних управлінських дій. Це дало змогу розробити систему поточних управлінських заходів і стратегію розвитку навчальних закладів, реалізовано відповідні управлінські рішення.

Експериментально доведено ефективність реалізації теоретико-методологічних засад у підвищенні кваліфікації 4-х категорій слухачів та діяльності 7-ми кафедр. Вона полягає у суттєвому підвищенні якості навчального процесу.

Запропонована методика і процедура визначення на її основі управлінських дій може бути впроваджена в діяльність ВНЗ різних рівнів і профілів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми підвищення ефективності управління ПК ПП ПТО. Подальші наукові пошуки можуть здійснюватися в таких напрямах: вивчення перспектив впровадження основних ідей Болонського процесу в систему ПК ПП ПТО; визначення психологічних механізмів фахового зростання ПП ПТО; визначення соціально-демографічних чинників ПК ПП ПТО; удосконалення нормативно-законодавчої бази управління ПК ПП ПТО; удосконалення науково-методичного забезпечення в системі ПК ПП ПТО; диференціація та індивідуалізація навчання в системі ПК ПП ПТО.

Публікації автора:

Монографії

 1. Безперервна післядипломна освіта інженерно-педагогічних працівників України: Монографія / Нікуліна А.С., Олійник В.В., Матвєєв Г.П. та ін. / За ред. А.С.Нікуліної, В.В.Олійника. - Донецьк: ДІПОІПП, 2000. - 212 с.

 2. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти: Монографія. - К.: Міленіум, 2003.- 594 с.

Навчальні та науково-методичні посібники

 1. Післядипломна освіта: проблеми управління, методичне забезпечення: Навчально-методичний посібник / За ред. Г.С.Данилової, Г.А.Дмитренка. – К.: ІЗМН, 2000. – 188 с. Авторським є параграф “Управління персоналом: оцінка діяльності викладачів в системі післядипломної освіти”, розділ 1, с.67- 75 (має гриф “Рекомендовано Міністерством освіти України як навчально-методичний посібник”).

 2. Олійник В.В. Дистанційне навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічний аспект: Навч. посібник. – К.: ЦІППО, 2001. – 148 с. (має гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник”).

 3. Олійник В.В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічної освіти: Наук.-метод. посібник.-К.: ЦІППО, 2002. – 185 с.

Статті у провідних наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України

 1. Олійник В.В.Методологічні засади цільового управління освітою // Педагогіка і психологія. – 1998. – №4(21). – С.111 – 118.

 2. Олійник В. Безперервна освіта // Світло, 2000, №3 (17). – С. 11 – 14.

 3. Олійник В. Проблеми підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти: стан дослідженості у професійній педагогіці //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2000. – №2. – С. 28 – 37.

 4. Олійник В., Синенко С. Тенденції розвитку післядипломної освіти педагогів у європейських країнах //Шлях освіти. – 2001. – № 3 (21). – С. 17 – 20.

 5. Олійник В. Щодо принципів управління неперервною освітою // Світло, 2001, №1(19), С.10 – 15.

 6. Олійник В. Організаційні аспекти управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – №2. – С.189 – 192.

 7. Олійник В. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 4. – С.61 – 69.

 8. Олійник В. Стан та перспективи модернізації системи фахового зростання педагогічних працівників України //Освіта на Луганщині. – 2002. – № 1 (16). – С. 11 – 14.

 1. Олійник В. Проблема підготовки управлінських кадрів профтехосвіти в сучасних умовах // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 2. – С. 50 – 52.

 2. Олійник В.В. Дистанційне навчання педагогічних кадрів // Світло. – 1999, №3 (13). – С. 32 – 34.

 3. Олійник В.В. Дистанційне навчання – від ідеї до впровадження // Світло. – 1999. – №4 (14). С. 22 – 25.

 4. Олійник В.В. Відкрита освіта: модель та реальність // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Л.І.Даниленко (гол. ред) та ін. – К.: Логос, 2001. – С.75 – 82.

 5. Олійник В.В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні // Імідж сучасного педагога. – 2001. – №1(12). С. 22 – 29.

 6. Олійник В.В. Проблеми впровадження дистанційного навчання в систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр./Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2002. – Вип. 27. – С. 110 – 115.

 7. Олійник В.В. Проблеми кадрового забезпечення дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації працівників профтехосвіти // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2002. – Вип. 26. – С. 55 – 59.

 8. Олійник В.В. Основи впровадження дистанційного навчання в післядипломну педагогічну освіту // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Ред. кол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ – Запоріжжя. – 2002. – Вип. 24. – С. 43 – 50.

 9. Олійник В.В. Наукові підходи до підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць / Редкол.: Т.І.Сущенко (відп. ред.) та ін. – Київ –Запоріжжя. – 2002. – Вип. 25. – С. 35 – 43.

 10. Олійник В. Незалежній Україні – високоосвічені керівні кадри закладів і установ освіти // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 1. – С. 6.

 11. Олійник В.В. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти в Україні: погляд у майбутнє // Проблеми інженерно–педагогічної освіти: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.Ф.Артюх (гол. ред.) та ін. – 2003, №5. – УІПА, Харків. – С. 16 – 23.

 12. Олійник В. Загальнотеоретичні підходи до управління і їх вплив на розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Шлях освіти, 2003. – №2. – С. 6 – 11.

 13. Олійник В.В. Післядипломна педагогічна освіта України на етапі модернізації галузі // Наша школа. – 2003.– № 5. – С. 3 – 9.

 14. Олійник В.В. Процес управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти як соціально-системне явище // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.28. Вип. 15. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2003. – С. 19 – 26.

 15. Олійник В. Оцінювання ефективності діяльності навчального закладу післядипломної освіти на основі кваліметричних моделей // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 6 (45). – С. 31 – 37.

 16. Олійник В.В. Створення умов для переходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти за дистанційною формою навчання // Наша школа. – 2004. – С. 30 – 34.

 17. Олійник В.В. Методика управлінського забезпечення удосконалення структури та змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників у навчальних закладах післядипломної освіти (на прикладі директорів ПТНЗ) // Освіта на Луганщині. – 2004. – № 2 (21). – С. 20 – 27.

Статті у журналах та збірниках наукових праць

 1. Олійник В.В. Проблеми підвищення фахового рівня працівників: організаційно-управлінські аспекти зарубіжного досвіду //Професійна освіта: теорія і практика: Наук.-метод. журн. – 1999. – № 1 (9). – С. 138 – 143.

 2. Олійник В. Реформування управління системою післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників //Педагог професійної школи: Зб. наук. праць / Редкол.: Н.Г.Ничкало (голова), І.А.Зязюн, О.І.Щербак та ін.; Упорядники: Н.Г.Ничкало, О.І.Щербак. – К.: Наук. світ, 2001. – С. 58 – 64.

 3. Олійник В.В. Методологія управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти // Менеджер. – 2000. – №1(8). – С. 95 – 99.

 4. Олійник В.В. Проблеми підготовки педагогічних кадрів до роботи в сучасних умовах // Освітня система сільського регіону: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць / Уклад. Н.І.Клокар, М.С. Солодуха. – К.: КП ВД “Педагогіка”. – 2000. – С. 242 – 248.

 5. Олійник В.В. Методологічні та організаційні засади реформування післядипломної освіти // Управління якістю професійної освіти. Зб. наук. праць. – Донецьк, ТОВ “Лебідь”. – 2001. – С. 23 – 26.

 6. Олійник В.В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні у контексті світового розвитку // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 25 – 29.

 7. Олійник В.В. Сучасній системі професійно-технічної освіти України – нові управлінські кадри // Менеджмент в образовании: Информационно-методический вестник РИПК СО Минобразования и науки республики Казахстан. – 2002. – № 3 (26). – С. 23 – 39.

 8. Олійник В.В. Проблеми підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти // Вісник Академії дистанційної освіти. – 2003. - №1. – С. 27 – 29.

Статті у збірниках матеріалів конференцій

 1. Олійник В.В. Методологічні умови успішного забезпечення управління підвищенням кваліфікації працівників профтехосвіти // Управління національною освітою в умовах становлення і розвитку української державності: Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції (28–30 жовтня 1998 року). – К.: МО України, АПН України, ДАККО, ІЗМН, 1998. – С. 206–209.

 2. Олійник В. Інтеграція систем народної і професійно–технічної освіти та її вплив на розвиток управління підвищенням кваліфікації працівників професійно–технічної освіти // Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства: Матеріали звітн. наук. конф. 1 – 2 квітня 1999 р. / Рекол.: М.Дробноход, С.Крисюк, Л.Даниленко та ін. – К.:ДАККО, 1999. – С. 161 – 166.

 3. Олійник В.В.Концепція післядипломної освіти як методологічна основа підвищення ефективності фахового зростання спеціалістів // Управління якістю професійної освіти. Збірник матеріалів II міжнародної науково–практичної конференції. Розділ 1, 2. Ч.1. – Донецьк, ДІПО ІПП АПН України. – 2002. – С. 95 –97.

 4. Олійник В.В. Післядипломна педагогічна освіта в Україні: концепція, стратегія розвитку // Професіоналізм викладача вищої школи: освітні технології: (до 90–річчя заснування МДУ); Матеріали міжнародної науково–практичної конференції. – Миколаїв: Вид-во “Іліон”, 2004. – С. 23 – 35.

Науково - методичні рекомендації

 1. Олійник В.В. Організація дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті: організаційно-педагогічне дослідження. – К.: ЦІППО, 2001. – 52с.

 2. Олійник В.В. Організаційно-педагогічні основи дистанційної освіти і навчання: організаційно-педагогічне дослідження. – К.: ЦІППО, 2001. – 36 с.

 3. Олійник В.В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий аналітичний огляд. – К.: ЦІППО, 2001. – 48 с.

 4. Система педагогічної освіти та педагогічні інновації. Аналітичне дослідження: [Проект ПР ООН, МФ “Відродження”] / В.Олійник (керівник проекту), Я.Болюбаш, Л.Даниленко, В.Довбищенко, І.Єрмаков, С.Клепко / За ред. П.Згаги. – Полтава – Київ: ПОІППО, 2003. – 102 с.

Концепції та програми

 1. Олійник В.В. Концепція дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації працівників освіти. – К.: ЦІППО, 1999. – 15 с.

 2. Навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації директорів ПТНЗ за дистанційною формою навчання / За заг. ред. В.В.Олійника. – К.: ЦІППО, 2003. – 110 с.