Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Антонова Олена Євгеніївна. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах. : Дис... д-ра наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Антонова О.Є. Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України. – Київ, 2008.

У дисертації досліджено актуальну педагогічну проблему – навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах. Визначено теоретико-методологічні засади вивчення природи обдарованості; на основі контент-аналізу обґрунтовано поняття "обдарованість"; проаналізовано концептуальні моделі обдарованості у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників.

У роботі представлено результати вивчення історичного аспекту проблеми навчання та виховання обдарованої особистості; виділено його основні етапи; здійснено порівняльний аналіз підходів до навчання обдарованих дітей та молоді у розвинених країнах світу; простежено основні тенденції розвитку досліджуваної проблеми у світі.

Проаналізовано особливості розбудови системи навчання обдарованої молоді в Україні та досвід навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах України; обґрунтовано робочу модель педагогічної обдарованості як основи формування творчої особистості майбутнього вчителя; розроблено концепцію роботи вищого навчального закладу з обдарованими студентами; визначено зміст кожного компоненту робочої моделі педагогічної обдарованості та критерії їх оцінювання.

Автором запропоновано методику навчання педагогічно обдарованих студентів; висвітлено діяльність науково-методичного центру роботи з обдарованою студентською молоддю ЖДУ; узагальнено досвід організації і проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки як ефективної форми розвитку обдарованості майбутнього вчителя; вивчено та проаналізовано стан готовності вчителя (викладача) до роботи з обдарованою молоддю; розроблено програму спецкурсу щодо підготовки викладачів педагогічного університету до роботи з обдарованими студентами.

У дисертації здійснено перевірку ефективності моделі навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах; проаналізовано результати констатувального та формувального етапів експерименту; визначено перспективні напрями розвитку проблеми навчання, виховання і само актуалізації обдарованої молоді в Україні.

Публікації автора:

Монографії

 1. Антонова О.Є. Теоретичні та методичні засади навчання педагогічно обдарованих студентів: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 460 с. – Бібліогр.: с. 442-471. – авт. арк. 27,0.

 2. Антонова О.Є. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного аналізу: Монографія. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2005. – 456 с. – Бібліогр.: с. 431-456. – авт. арк. 21,11.

 3. Антонова О.Є. Теоретичні підходи до створення моделі педагогічної обдарованості // Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія / Авт. кол. О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова, С.С. Вітвицька та ін. / За заг. ред. проф. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Житомирський держ. ун-т, 2006. – 300 с. (авт. 1,8 д.а.).

Навчальні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми

 1. Антонова О.Є. Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навч. посібник: У 2 ч. – Ч. 1: Технології загально педагогічної підготовки майбутніх учителів / За заг. ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2001. – 267 с. (Гриф МОН України). (авт. 4,4 д.а.).

 2. Антонова О.Є. Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Вид. 3-тє, доп. і перероб. / За заг. ред. О.А. Дубасенюк. – Київ, 2004. – 483 с. (Гриф МОН України). (авт. 6,1 д.а.).

 3. Антонова О.Є. Педагогічна практика: Навч.-метод. посібник. – Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2005. – 126 с. (авт. 1,0 д.а.).

 4. Антонова О.Є. Загальна педагогіка. Робочий зошит: Практикум. – Житомир, 2004. – 120 с.

 5. Антонова О.Є. Історія педагогіки. Робочий зошит: Навч. метод. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2005. – 114 с.

 6. Антонова О.Є. Історія педагогіки. Робочий зошит: Посібник-практикум. – Вид. 2-ге, доп. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – 120 с.

 7. Антонова О.Є. Робоча програма з семінарсько-лабораторного практикуму курсу “Педагогіка”. – Житомир: ЖДПУ, 2000. – 38 с. (авт. 0,5 д.а.).

 8. Антонова О.Є. Програма з курсу “Педагогіка” (лекційний курс). – Житомир: ЖДУ, 2005. – 38 с. (авт. 0,5 д.а.).

 1. Антонова О.Є. Програма з курсу "Методика викладання педагогіки". – Житомир: ЖДУ, 2006. – 38 с. (авт. 0,5 д.а.).

 2. Антонова О.Є. Методичні рекомендації до організації та проведення Всеукраїнської олімпіади з педагогіки: Вид. 2-е, доп. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2001. – 74 с. (авт. 0,5 д.а.).

 3. Антонова О.Є. Методика організації та проведення Всеукраїнської олімпіади з педагогіки: Вид. 3-є. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 100 с. (авт. 0,5 д.а.).

 4. Антонова О.Є. Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів: Методичні рекомендації. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім.. І.Франка, 2004. – 36 с. (авт. 0,3 д.а.).

 5. Методика викладання педагогіки: Навчально-методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2008. – 492 с. (Гриф МОН України). (авт. 8,0 д.а.).

Статті у виданнях, які включені до переліку ВАК України

 1. Антонова О.Є. Базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя (історичний аспект) // Вісник Житомир. пед. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 6. – 2000. – С. 129-131.

 2. Антонова О.Є. Зміст професійної підготовки педагогічно обдарованої молоді // Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць / За заг ред. акад. І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 19. – Ч. 2. – С. 16-19.

 3. Антонова О.Є. Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді у контексті ідей І.Огієнка // Вісник Житомир. пед. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 9. – 2002. – С. 120-122.

 4. Антонова О.Є. Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя як педагогічна проблема // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наук. праць. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – С. 181 – 185.

 5. Антонова О.Є. Професійна підготовка педагогічно обдарованого вчителя: проблеми, досвід, технології // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – У 2-х ч. – Ч. 2. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 163-168.

 6. Антонова О.Є. Підготовка майбутнього вчителя до роботи з обдарованими учнями як складова його професійної компетентності // Вісник Житомир. пед. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 12. – 2003. – С. 66-69.

 7. Антонова О.Є. Технологічний підхід до організації роботи з педагогічно обдарованою молоддю (на прикладі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки) // Вісник Житом. пед. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 14. – 2004. – С. 3-6 (авт. 0,5 д.а.).

 8. Антонова О.Є. Проблема розвитку здібностей та обдарованості у філософсько-педагогічних системах Давнього світу // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць. – Вип. 31. – Київ – Запоріжжя, 2004. – С. 216 – 221.

 9. Антонова О.Є. Проблема розвитку здібностей та обдарованості у педагогічній теорії Я.А. Коменського // Вісник Житом. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 18. – 2004. – С. 76-79.

 10. Антонова О.Є. Організація роботи з педагогічно обдарованими студентами // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Київ – Вінниця: ДОВ Вінниця, 2004. – С. 379-384.

 11. Антонова О.Є. Особливості роботи вчителя іноземної мови з обдарованою дитиною // Вісник Житом. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 19. – 2004. – С. 40-44.

 12. Антонова О.Є. Технологічний підхід до розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя // Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції. У 2-х ч. / За ред. І.Г. Єрмакова, С.В. Рудаківської. – Ч. ІІ. – К.: КиМУ, 2005. – С. 178-188.

 13. Антонова О.Є. Розвиток обдарованості майбутнього вчителя засобами загально університетського центру роботи з обдарованою студентською молоддю // Вісник Житом. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 25. – 2005. – С. 62-64.

 14. Антонова О.Є. Технологія розвитку творчої особистості майбутнього педагога у процесі викладання педагогічних дисциплін // Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики: Международный Межвузовский сборник научных работ. – Вып. 28. – Запорожье: Изд-во ГУ „ЗИГМУ”, 2005. – С. 13-22.

 15. Антонова О.Є. Теоретико-методологічні підходи до вивчення природи обдарованості // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. – К.: Вид-во „Міленіум”, 2006. – Вип. 1. – С. 7-17.

 16. Антонова О.Є. Обґрунтування моделі педагогічної обдарованості майбутнього вчителя // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр. – Вип. 9. – К., 2006. – Кн. ІІ. – С. 411-415.

 17. Антонова О.Є. Підходи провідних діячів Нового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей // Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: Ч. 2 / Гол. ред. Мартинюк М.Т. – К.: Міленіум, 2006. – С. 13-19.

 18. Антонова О.Є. Проблема співвідношення здібностей і обдарованості // Вісник Житом. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 31. – 2007. – С. 24-27.

 19. Антонова О.Є. Створення системи навчання обдарованої молоді у ВНЗ як засобу професійної та особистісної самореалізації // Нові технології навчання: Зб. наук. праць. Шляхи розвитку духовності та професіоналізму за умов глобалізації ринку освітніх послуг // Спец. випуск № 48. Частина 1. – Київ-Вінниця: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Вінницький соціально-економічний ін-т Університету "Україна", 2007. – С. 197-202.

 20. Антонова О.Є. Організація роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира) // Вісник Житом. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 36. – 2007. – С. 58-61.

 21. Антонова О.Є. Використання біографічного методу для побудови моделі педагогічної обдарованості // Вісник Житом. держ. ун-ту імені Івана Франка. – Вип. 37. – 2008. – С. 43-46.

Науково-популярне видання

 1. Обдарована молодь України: оцінка сучасного стану та поширення перспективного досвіду роботи з обдарованою молоддю в регіонах України / Терепищий С.О., Антонова О.Є., Науменко Р.А. та ін. – К.: ВМГО "Союз обдарованої молоді", 2008. – 156 с. (авт. 2,0 д.а.).

Статті у наукових і науково-методичних виданнях та збірниках наукових праць

 1. Антонова О.Є. Базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя як методологічна основа неперервної педагогічної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць / За ред. І.А. Зязюна та Н.Г. Ничкало. – У 2 ч. – Ч. 1. – К., 2001. – С. 199-202.

 2. Антонова О.Є. Формування особистості майбутнього вчителя під час вивчення курсу педагогіки // Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали наук.-практ. конференції / За ред. акад. АПН України Д.О. Тхоржевського. – Ірпінь, 2001. – С. 251-257.

 3. Антонова О.Є. Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя: проблеми, пошуки, досвід (на матеріалі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки) // Педагогічний пошук молодих дослідників України: Зб. студ. наук. праць / За ред. О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонової. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т., 2002. – 300 с. (авт. 0,7 д.а.).

 4. Антонова О.Є. Основні напрями науково-педагогічного пошуку молодих дослідників України: Збірник інформаційних матеріалів: Випуск 2 / За ред. О.Є. Антонової. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2002. – 100 с.

 5. Антонова О.Є. Професійна підготовка педагогічно обдарованої молоді (у контексті ідей А.С. Макаренка) // Національна освіта у контексті творчості А.С. Макаренка: Зб. наук. праць. – Житомир, ЖЦНТЕІ, 2003. – С. 104-107.

 6. Антонова О.Є. Інноваційні підходи до екологічного виховання учнів // Проблеми формування екологічної свідомості особистості / За ред. О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонової: Зб. наук. праць. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – С. 16-19.

 7. Антонова О.Є. До проблеми організації навчання обдарованих студентів // Педагогічний пошук молодих дослідників України: Зб. студент. наук. праць / За ред. О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонової: Вип. 2. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2003. – С. 12-18.

 8. Антонова О.Є. Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки та її роль у підвищенні рівня підготовки майбутнього вчителя // Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: Зб. матеріалів Першої міжнародної наук.-практ. конференції. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – С. 328-332.

 9. Антонова О.Є. Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя // Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін / За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. – Житомир: Житомирський держ. ун-т, 2004. – С. 60-67.

 10. Антонова О.Є. Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира) // Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад: Зб. наук.-метод. праць / За ред. О.А. Дубасенюк:– Житомир: Вид-во ЖДУ, 2004. – С. 54-63.

 11. Антонова О.Є. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей как основа безопасности их жизнедеятельности // Педагогика безопасности жизнедеятельности человека: Сб. науч. трудов № 3 / Под ред. Б.Ф. Кваши. – СПб: МАНЭБ, МИНПИ, 2002. – С. 224 – 235.

 12. Антонова О.Є. Проблема розвитку обдарованості майбутнього вчителя як фактор само актуалізації його особистості // Молодь в умовах нової соціальної перспективи // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир, 2004. – С.120-122.

 13. Антонова О.Є. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя як фактор його професійної самореалізації // Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми: Наук.-метод. зб. / За ред. І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. – Запоріжжя: Хортицький навчально-реабілітаційний багато профільний центр, 2006. – С. 553-561.

 14. Антонова О.Є. Синергетичний підхід до визначення обдарованості особистості // Синергетика як інтегративна галузь знань: Матеріали Другої Всеукр. наук. конференції 22-23 червня 2004 р. – Житомир, 2004. – С. 55-58.

 15. Антонова О.Є. Проблема обдарованості в умовах трансформації суспільства // Проблема суспільних трансформацій України в умовах транзитивного розвитку: Зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конфер. ЖІ МАУП та ЖДУ імені Івана Франка / За ред. доц. Маслака П.В., Саух І.В. – Житомир, 2004. – С. 182-188.

 1. Антонова О.Є. Особливості формування моральної свідомості учнів старшого шкільного віку // Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: Зб. наук.-метод. праць – Ж.: Вид-во ЖДЦНТЕІ, 2004. – С. 51-53.

 2. Антонова О.Є. Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя // Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Наук. зб.: вид. 2-ге, доп. / За ред. проф. Дубасенюк О.А. – Житомир: Житомир. держ. пед. ун-т, 2005. – С. 65-85.

 3. Антонова О.Є., Дубасенюк О.А. Технологія організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки // Зб. наук.-метод. праць переможців конкурсу у номінаціях міжнародних виставок навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні. – К., 2005. – С. 136-145 (авт. 0,5 д.а.).

 4. Антонова О.Є. Технологический подход к организации работы с педагогически одарённой молодёжью на примере Всеукраинской студентческой олимпиады по педагогике // Акмеология 2004 / Кузьмина Н.В., Зимичев А.М. составление и редакция. – СПб, Санкт-Петербургская Акмеологическая Академія, 2004. – С. 35-43.

 5. Антонова О.Є. Майбутній учитель як суб’єкт акмеологічної творчості // Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Ред. колегія: З.Ф. Сіверс, Е.В. Бєлкіна, Г.С. Данилова та ін. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2005. – С. 228-231.

 6. Антонова О.Є. Бути вчителем: дар чи покарання? // Вчитель – моє покликання: Зб. творчих робіт учнів / За ред. О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонової. – Житомир: Житомирський держ. ун-т, 2006. – С. 8-12.

 7. Антонова О.Є. Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи: Наук. збірник. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – 96 с. (авт. 3,0 д.а.).

 8. Антонова О.Є. Врахування у навчанні особливостей обдарованої дитини як чинник підвищення якості знань учнів // Проблеми підвищення якості освіти у контексті Євроінтеграційних процесів: досвід, інновації, перспективи / За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. –С. 41-47.

 9. Антонова О.Є. Теоретичні та методичні підходи до навчання обдарованих дітей у Російській Федерації // Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр. / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 186-189.

 10. Антонова О.Є., Борисов В. Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН // Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 197-200. (авт. 0,5 д.а.).

 11. Антонова О.Є. Педагогічна обдарованість та технологія її розвитку у майбутніх учителів // Актуальні проблеми розвитку обдарованості учнівської та студентської молоді Зб. наук. праць / За заг. ред. О.Є. Антонової. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2006. – С. 20-33.

Тези і статті у збірниках матеріалів конференцій

 1. Зміст професійної підготовки педагогічно обдарованої молоді // Сучасні освітні технології: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції / За заг ред. акад. І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І. Лозової. – Харків: ХДПУ, 2001. – С. 112-113.

 2. Підходи до організації роботи з обдарованою молоддю: інформаційний аспект // Особистість в інформаційному просторі // Тези доповідей наук.-метод. конференції ЖВІРЕ. – Житомир: ЖВІРЕ, 2004. – С. 8-10.

 3. Общепедагогическая подготовка будущего учителя как условие качества его профессионализма // VII Царскосельские чтения // Материалы Международной науч.-практ. конференции 22-23 апреля 2003 г. – Т. IV. – СПб., 2003. – С. 95-97.

 4. Вивчення стану готовності вчителів до педагогічної творчості // Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ-Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. – С. 109 – 111.

 5. До проблеми обдарованості особистості // Тези доповідей ХІІІ міжвузівської наук.-метод. конференції Житомирського військового інституту радіоелектроніки імені С.П. Корольова / Відп. за випуск В.А. Кукса. – Житомир: ЖВІРЕ, 2005. – Ч. ІІ. – С. 3-4.