Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Долгальова Олена Вячеславівна. Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні : дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2006. — 531арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 434-458.Анотація до роботи:

Долгальова О.В. Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню теоретичних, методологічних і практичних засад механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні. В дисертації розглянуто методологічні підходи до державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в Україні, проаналізовано відносини малого бізнесу і держави, запропоновано розробку відповідного етапу державної політики щодо малого підприємництва з урахуванням вирішальної ролі регіонів у сталому розвитку підприємств малого бізнесу.

У результаті аналізу основних складових системи державної підтримки малого підприємництва в Україні (правової, фінансової, податкової, інформаційної) виявлено проблеми й намічено шляхи їх вирішення. З урахуванням визначених шляхів обґрунтовано теоретико-методологічні і практичні засади механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу.

Дисертація містить теоретичне узагальнення й нове вирішення науково-прикладної проблеми обґрунтування теоретико-методологічних засад механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу. Отримані в процесі дослідження результати підтверджують гіпотезу щодо зміни державної політики підтримки малого підприємництва на політику сталого розвитку підприємств малого бізнесу й партнерства. Реалізація такої політики потребує формування відповідних механізмів державного управління. На цих засадах сформульовано низку пропозицій теоретичного, науково-методологічного й практичного характеру.

1. У результаті комплексного аналізу теоретичних і методологічних основ державного управління процесами становлення і розвитку малого бізнесу в Україні та регіонах визначено, що сьогодні в Україні не створено адекватних потребам розвитку економіки механізмів управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу. У зв’язку з цим, нагально потрібно активізувати взаємодію структурних частин існуючих механізмів, причому акцент має ставитися на підсиленні ролі держави. Вирішення цієї проблеми потребує також системного осмислення і, відповідно, системного обґрунтування відповідних теоретико-методологічних засад механізмів державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу.

2. Застосування системного, логічного, історичного підходів до аналізу розвитку та функціонування підприємництва дозволило здійснити класифікацію факторів розвитку підприємств малого бізнесу, яка дозволяє виділити такі з них, що сприяють чи перешкоджають сталому розвитку підприємств малого бізнесу в Україні, а також підтвердити тезу про об'єктивну необхідність державного управління цим розвитком у сучасній економічній системі.

3. Обґрунтовано, що серед функцій державного управління, спрямованих на розробку відповідного етапу державної політики щодо розвитку підприємств малого бізнесу, на першому місці знаходиться стратегічне планування, найважливіше значення якого полягає в тому, що в ході його виконання повинен бути сформований комплекс ідей як загальний сенс політики, що створює підвалини для формування механізмів управління цим процесом.

4. Аналіз підходів до оподаткування підприємств малого бізнесу в різних країнах показав, що податкова політика є дієвим важелем регулювання діяльності малого бізнесу в промислово розвинутих країнах. Її застосування допомагає досить ефективно вирішувати проблеми цілеспрямованого розвитку підприємництва. Адаптація деяких підходів дозволила запропонувати концептуальні засади податкової реформи в Україні. Ці засади дозволять створити дієвий механізм оподаткування підприємств малого бізнесу, який забезпечить їх сталий розвиток.

5. Ураховуючи ринкове спрямування системи підготовки бізнес-персоналу, в структурно-логічній моделі Регіональної стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Донецькій області до 2010 року запропоновано новий стратегічний напрямок, в якому визначено необхідність запровадження системи соціального партнерства між державою, підприємствами малого бізнесу, громадськістю, закладами бізнес-освіти; обґрунтовано теоретичні й практичні засади формування механізмів підготовки бізнес-персоналу при ефективному поєднанні елементів державного регулювання і ринкового впливу.

6. Удосконалено модель відносин між органами місцевого самоврядування і підприємствами малого бізнесу, яка ураховує і погоджує взаємні внески в їх розвиток. Ці відносини побудовані відповідно до законодавства України, передбачають взаємний облік потреб і можливостей підприємств і місцевих рад, виключають адміністративне командування й економічний диктат з боку учасників відносин.

Організація взаємостосунків підприємств малого бізнесу й органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, побудована на принципах рівності, партнерства, взаємної вигоди і взаємної відповідальності є ефективним напрямом сталого розвитку підприємств малого бізнесу на місцевому рівні.

7. Для визначення перспектив розвитку підприємств малого бізнесу застосовано факторно-результатний метод прогнозування, реалізований шляхом вибіркового експертного опитування керівників підприємств малого бізнесу міст Макіївки та Донецька. На базі цього розроблено відповідне програмне забезпечення, яке посилює регулюючий вплив органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування на сфери зовнішнього середовища з метою забезпечення сталого розвитку підприємств малого бізнесу.

8. Обґрунтовано таку форму реалізації функції прогнозування як аутсорсинг, що підвищує рівень науковості державного управління, скорочує бюджетні витрати на неї і сприяє підвищенню ефективності роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Через поглиблення й активізацію прогнозних розробок, аутсорсинг закладає передумови для відпрацювання більш гнучких методів державного впливу на вітчизняний бізнес, що є необхідним в умовах ринкової нестабільності. Він сприятиме більш ретельному розгляду проектів нормативних і ненормативних актів і завдяки цьому допоможе краще передбачити дієвість ряду норм права та наслідки їх запровадження; більш вдало скерувати державний вплив на сферу підприємницької діяльності в напрямку її детінізації.

9. Дістало подальшого розвитку інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності, яке ґрунтується на інформаціологічному підході і виступає визначальним фактором при формуванні та прийнятті управлінських рішень стосовно перспектив розвитку підприємств малого бізнесу в регіоні. У зв’язку з цим, удосконалено метод розрахунку інтегрального індексу стану сталого розвитку підприємств малого бізнесу в регіоні, на основі якого можна провести оцінку та порівняння сталого розвитку в будь-яких регіонах України.

10. За результатами дослідження доведено, що ефективність систем державної підтримки і регулювання малого бізнесу безпосередньо залежить від ефективності адекватно створених механізмів управління цим процесом. У цьому зв’язку механізм державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу визначено як сукупність засобів державного управління і способів активізації діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, і які мають розглядатися у сукупності та єдності суб’єктів, об’єктів, цілей, принципів, методів, засобів та способів управління.

11. У структурному відношенні механізм розглянуто як систему, структурні складові якої вирішують певне коло проблем розвитку підприємств малого бізнесу. Її поділено за такими напрямками: організаційно-правовий, ресурсний (до якого входять фінансовий, майновий і кадровий), податковий та інформаційний. У межах кожного напрямку вказано відповідні механізми. Як важелі кожного механізму визначено також способи для досягнення цілей.

Публікації автора:

Монографії

 1. Бурбело О.А., Долгальова О.В., Манаков А.О., Селівьорстов І.В. Економічна конкуренція та її правовий захист: Монографія. – Донецьк: “ВІК”, 2004. – 202 с.

Особистий внесок: обґрунтовано доцільність державного контролю за дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції. Узагальнено досвід правового захисту економічної конкуренції на регіональному рівні.

 1. Бурбело О.А., Долгальова О.В., Зуєва О.І., Манаков А.О. Правові основи припинення підприємницької діяльності: Монографія. – Донецьк, 2004. – 110 с.

Особистий внесок: обґрунтовано підстави та способи призупинення діяльності і припинення суб’єктів підприємницької діяльності.

 1. Долгальова О.В. Регулятивна роль держави у сфері малого бізнесу: Монографія /Під загальною редакцією д.е.н., проф. Поважного О.С. – Донецьк: ТОВ “РВК” ПРОМО”, 2005. – 376 с.

 2. Шутов М.М., Лобас В.М., Долгалева Е.В. Предпринимательство в здравоохранении: теория, методология, практика: Монография / Под ред. проф. С.Ф. Поважного. – Донецк: “ВИК”, 2006. – 207 с.

Особистий внесок: розроблено стратегію управління підприємницькими ризиками.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Долгалева Е.В. О принципах формирования научно-технических программ и методах повышения конкурентоспособности украинских технологий и продукции на мировом рынке // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.3-7.

 2. Долгалева Е.В., Скиба А.Г. Методологические аспекты организации финансового обеспечения инновационной деятельности в Украине в контексте зарубежного опыта // Зб. наук.праць ДонДАУ “Інноваційний менеджмент”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 12. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.104-109.

Особистий внесок: проаналізовано принципи фінансування інноваційної діяльності в зарубіжних країнах, визначено об’єкти цільового державного фінансування – державні інноваційні й науково-технічні програми.

 1. Долгальова О.В., Колосов В.П. Сутність та соціально-економічне значення розвитку підприємництва в регіоні // Зб. наук.праць ДонДАУ “Державне регулювання економіки і соціального розвитку територій та підприємств”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 14. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.247-251.

Особистий внесок: розглянуто передумови формування розвиненого ринку в регіоні в сучасних умовах. Показано роль держави у розвитку підприємництва.

 1. Долгалева Е.В., Ракитский О.В. Государственное регулирование инвестиционной деятельности // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.41-50.

Особистий внесок: запропоновано організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення інвестицій

 1. Долгалева Е.В., Блинова Н.С. Организация управления на основе маркетинга на перерабатывающих предприятиях АПК // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 18. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.182-190.

Особистий внесок: розглянуті основні задачі управління на основі маркетингу.

 1. Долгальова О.В., Лєтніков М.С. Підготовка менеджерів: “больові точки” методики і організації навчання // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.42-44.

Особистий внесок: розглянуто проблеми вітчизняної бізнес-освіти.

 1. Долгалева Е.В., Чубенко П.Ф. Экология – как средство повышения конкурентоспособности организаций на рынке // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 21. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.157-167.

Особистий внесок: розглянуто проблеми підвищення якості навколишнього середовища і на цій основі – розбудови конкурентоспроможної економіки.

 1. Долгалева Е.В. Анализ этапов становления нормативно-правовой базы развития предприятий малого бизнеса // Зб. наук.праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: Серія “Державне управління”, т.4, вип. 23. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.104-113.

 2. Долгалева Е.В., Иванов В.Л. Обеспечение экономической устойчивости предприятий на основе совершенствования их финансовой деятельности // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 24. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.169-179.

Особистий внесок: розглянуті поняття “економічна сталість підприємства”, зміст, цілі, завдання і засоби забезпечення економічної сталості на основі удосконалення фінансової діяльності.

 1. Долгальова О.В., Колено І.В. Основі елементи механізму підтримки малих підприємницьких структур на рівні держави // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 26. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.155-165.

Особистий внесок: розроблено пропозиції щодо включення їх до Закону України “Про малий бізнес”.

 1. Долгальова О.В. Управління розвитком муніципальних утворень // Зб. наук.праць ДонДАУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 27. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С.23-31.

 2. Долгальова О.В. Формування регіональних програм розвитку малого бізнесу // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 45. – Донецьк: ДонДУУ, 2003. – С.115-125.

 3. Долгальова О.В. Спеціальні економічні зони як фактор ефективного розвитку підприємництва в регіонах України // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 30. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С.24-35.

 4. Долгалева Е.В. Развитие нормативно-правового поля в деятельности предприятий малого бизнеса // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 31. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С.270-278.

 5. Долгальова О.В. Застосування факторно-результатного методу прогнозування розвитку економічної діяльності малих підприємств органами виконавчої влади // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 50. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С.121-131.

 6. Долгальова О.В. Вдосконалення системи прийняття рішень щодо кредитування малого підприємництва // Менеджер: Вестник ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2005. - №2(32). – C.122-127.

 7. Долгальова О.В. Організаційні механізми взаємодії малого бізнесу з місцевою владою // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 44. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.137-145.

 8. Долгальова О.В. Методологічні положення щодо удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку підприємництва в регіоні // Зб.наук.праць ДонДУУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”, серія “Державне управління”, т.6, вип. 49. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.203-213.

 9. Долгальова О.В. Система і методи прогнозування фінансового забезпечення економічної діяльності підприємств малого бізнесу з урахуванням схеми оподаткування // Зб. наук.праць ДонДУУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 56. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.41-47.

 10. Долгальова О.В. Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо оподаткування малого бізнесу // Зб. наук.праць ДонДУУ “Проблеми управління природокористуванням”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 57. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.90-101.

 11. Долгальова О.В. Посилення ролі регіону у розвитку підприємництва // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.7, вип. 61. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.171-177.

 12. Долгальова О.В. Регіональні засади формування та розвитку малого бізнесу // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.7, вип. 62. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.27-37.

 13. Долгальова О.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного управління сталим розвитком підприємств малого бізнесу в регіоні // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.7, вип. 72. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.115-127.

 14. Долгалева Е.В., Шутов М.М. Стратегия управления предпринимательскими рисками // Зб. наук.праць ДонДУУ Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т.7, вип. 73. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.26-37.

Особистий внесок: проаналізовано основні види ризиків у малому підприємництві.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях

 1. Долгальова О.В. Механізми пільгового кредитування суб’єктів малого підприємництва // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: 2005, №6, Ч.2., Т.2. (69). – С.15-24.

 2. Долгальова О.В., Черниш О.І. Формування ефективної стратегії регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті вступу України до СОТ // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005, №5, Ч.2, Т.3 (71). – С.203-205.

Особистий внесок: проаналізовано позитивні та негативні наслідки для різних галузей вітчизняної економіки щодо вступу України до СОТу.

 1. Долгальова О.В. Про деякі методи прогнозування розвитку економічної діяльності підприємств малого бізнесу // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України”. – Том І. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.120-121.

 2. Долгальова О.В. Основні напрямки розвитку малого підприємництва в регіоні в сучасних умовах // Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару “Держава і регіони: пошуки згоди” (2005 р., м. Святогірськ) // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С.348-359.

 3. Олейник М.А., Долгалева Е.В. Субконтрактинг – современная форма стимулирования малого бизнеса // Матеріали ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне” (м. Донецьк). – Том І, ДонДУУ. – Донецьк: “ВІК”, 2006 - С.110-112.

Особистий внесок: обґрунтовано стимулювання розвитку субконтрактингових послуг для малого бізнесу.

 1. Долгалева Е.В. Системы поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні” (17-19 травня 2006 р., м. Ялта). – К.: Київ. нац.торг.-екон.ун-т, 2006. – С.90-93.

 2. Долгальова О.В. Основні підходи до формування і реалізації стратегії розвитку підприємництва в регіоні // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів” (11-13 травня 2006 р., м. Святогірськ) – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С.45-48.

 3. Долгальова О.В. Основи державної політики сприяння малому бізнесу // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Наука и технологии: шаг в будущее - 2006” (20-31 березня 2006 р., м. Белгород). Том 21. Економічні науки. – Белгород: Руснаучкнига, 2006. – С.34-36.

 4. Долгальова О.В. Взаємодія малого бізнесу та різних гілок влади // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Дні науки-2006” (17-28 квітня 2006 р., м. Дніпропетровськ). Том 27. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.52-53.

 5. Долгалева Е.В., Гончарова Л.А. Особенности формирования регионального строительного комплекса // Материалы Международной научно-практической конференции “Строительство – 2006”. – Ростов н/Д: Рост.гос.строит.ун-т, 2006. – С.39-41.

Особистий внесок: визначено поняття “будівельного комплексу” як об’єкта державного управління.

 1. Долгальова О.В., Шутова Ю.М. Перспективні напрямки залучення молоді у процеси розвитку малого бізнесу в Україні // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Україна конкурентоспроможна: інноваційні ідеї та рішення”. – Донецьк: “ВІК”, 2006. – С.24-26.

Особистий внесок: запропоновано основні напрямки розвитку програм бізнес-освіти в залежності від напрямів розвитку економіки України.

 1. Долгальова О.В., Стьопочкін А. Передумови залучення молоді у процеси розвитку підприємництва в сфері малого бізнесу // Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Україна конкурентоспроможна: інноваційні ідеї та рішення”. – Донецьк: “ВІК”, 2006. – С.75-78.

Особистий внесок: виявлено передумови та перспективні напрямки залучення молоді у процеси розвитку підприємств малого бізнесу.

 1. Долгальова О.В., Черниш О.І. Система економічних відносин у сфері послуг в сучасних умовах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми планування промислового виробництва в умовах ринкових відносин” // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2006, №4, Т.3 (83). – С.219-222.

Особистий внесок: визначено характеристики у відносинах суб'єкта управління, які відбивають процес функціонування системи економічних відносин в організаціях малого бізнесу.

 1. Долгальова О.В., Балабенко О.В. Оцінка ефективності податкової політики малих підприємств // Друга Всеукраїнська міждисциплінарна конференція “Бар’єри та можливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні” // Тези доповідей конференції. – м. Київ: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні” - 2006. - С.74-77.

Особистий внесок: обґрунтовано необхідність удосконалення діючих законодавчих актів за спрощеною системою оподаткування.

Навчальні посібники

 1. Летников Н.С., Лыков В.В., Долгалева Е.В. Молодой специалист: личность, карьера, успех: Учебно-практическое пособие. – Макеевка: ДонГАСА, 2002. – 100 с.

Особистий внесок: запропоновано шляхи організації власної справи молодими спеціалістами на початковому етапі становлення їх ділової кар’єри.

 1. Гавриленко А.Г., Долгалева Е.В. Управление проектами: Учебное пособие. – Макеевка: ДонГАСА, 2003. – 258 с.

Особистий внесок: проведено аналіз ризиків і способів боротьби з ризиками при управлінні проектами.