Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Черниш Олена Іванівна. Теоретико-методологічні засади формування нових механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг : дис... д-ра наук з держ. управління: 25.00.02 / Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк, 2005. — 487арк. — Бібліогр.: арк. 414-433.Анотація до роботи:

Черниш О.І. Теоретико-методологічні засади формування нових механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. - Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2006.

Дисертація присвячена розв’язанню теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з переведенням систем освіти, науки і охорони здоров’я на суспільний шлях розвитку на основі інформатизації суспільства. Для розв’язання цих проблем проведено наукове обґрунтування засад формування нових механізмів державного регулювання.

У зв’язку з цим проведено аналіз теоретичних і методологічних основ дослідження сфери послуг, проаналізовано теоретичні засади функціонування механізмів державного регулювання в сфері соціально –значимих послуг (освітніх, медичних, інформаційних послуг), запропоновано теоретико-методологічні засади формування нових механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг (концепція нової політики в Україні, концепція управління освітою і наукою, концепція управління соціальної інформацією, стратегія розвитку системи охорони здоров’я в регіоні, концепція удосконалення інформаційного державного управління соціально значимими послугами).

Отримані в ході дослідження результати в сукупності розв’язують важливу науково-практичну проблему обґрунтування теоретико-методологічних засад щодо формування механізмів державного регулювання в сфері соціально значимих послуг на основі інформатизації суспільства.

1. Уточнено методологічні підходи щодо обґрунтування продуктивного характеру праці у сфері послуг, обґрунтовано чинники випереджаючого розвитку сфери послуг порівняно з розвитком матеріального виробництва, визначальну роль сфери послуг на постіндустріальному етапі розвитку суспільства.

2. Дістало подальшого розвитку зміст поняття “соціальна послуга”, яка по-перше, впливає на формування людського капіталу, який є вирішальним чинником виробництва і економіки; по-друге, в послугах соціальної сфери зацікавлені не тільки окремі громадяни, але і суспільство в цілому і таким чином, вони трансформується в “соціально значимі”.

3. Виокремлено державницький аспект якісних і кількісних ознак товару-послуги, дано уточнення його специфічних властивостей, що дозволило сформувати теоретико-методологічну базу для виділення із сфери послуг таких що відносяться до соціально значимих.

4. Оскільки процес надання соціально значимих послуг є не ізольованим, а інтегрованим у складну систему соціально-економічних відносин суспільства, необхідно враховувати інтереси різних верств населення, суспільно-політичних організацій і партій, уряду і місцевих органів управління, окремих осіб – усіх, хто тією чи іншою мірою причетний до цього процесу і входить до складу цієї системи. Виходячи з цього здійснено структуризацію процесу надання соціально значимих послуг.

5. Встановлено, що важливою особливістю фінансування сфери соціально значимих послуг є сполучення галузевого і територіального принципів управління. В нових умовах потрібно визнати пріоритет територіального принципу формування і розподілу фінансових ресурсів у цій сфері.

Розвиток сфери соціально значимих послуг стає сьогодні визначальним чинником інвестиційного забезпечення всієї економіки, і в тому числі, й самої сфери послуг.

6. У стратегії інвестиційної діяльності сфери соціально значимих послуг важливу роль відіграє науково-обґрунтоване визначення пріоритетних напрямків інвестування, їх відповідності державним інтересам, програмним цілям національного відродження України, досягнення стабілізації і зростання даної галузі. Головним напрямком розвитку ринку соціально значимих послуг в Україні повинна стати ефективна інвестиційна політика, яка забезпечила би не лише просте відтворення основних фондів, а й розширення їх активної частини на новому технічному рівні з метою забезпечення високої ефективності та якості надання послуг.

7. Визначивши складові якості освіти та їх роль у формуванні механізмів державного регулювання освітніх послуг, а також виявивши проблеми реалізації законодавства у сфері освітніх послуг, запропоновано теоретичні засади нової моделі освітньої політики в Україні, яка базується на законодавстві в галузі освіти і покликана визначити основну роль освіти в інноваційному суспільно-економічному розвитку України та її окремих регіонів, перетворити Україну на державу, в якій буде реалізовано конституційне право громадян на доступність якісної освіти.

8. Виходячи з теоретичних засад нової моделі освітньої політики в Україні запропоновано нову концепцію управління наукою і освітою. Основна ідея концепції полягає у поступовому (планомірному) залученні на рівень промислового використання всіх знань, які накопичені людством у минулому і продовжують накопичуватися зараз. А для цього, тобто для переведення накопичених людством знань у площину їх промислового використання, необхідне залучення цих знань у навчальний процес, освітянські стандарти для вищих навчальних закладів.

9. Обґрунтовано методологію управління соціальною інформацією у змісті й організації вищої освіти в Україні, яка здійснює сучасне наукове знання, освітню політику держави, управлінські рішення в галузі освіти. Таке інформаційно-пізнавальне наповнення вищої освіти формує індивіда, виховує громадянські якості, що підносять особистість, вчать людину сучасним формам взаємодії, в тому числі й інформаційної, з природою, із соціумом, із знанням, із технікою; готує молоду людину жити у швидкоплинному світі, в якому зміни життя, свідомості, розуму, емоцій, інтелекту, ціннісної сфери мають вирішальне значення, розвиває здібності працювати із новою соціальною інформацією та приймати щодо неї оптимальні для життя рішення. Саме через новітню культуротвірну інформацію про життя людини, її цінності відбувається процес проникнення гуманітарних цінностей у норми, стандарти змісту вищої освіти, в структуру природничо-наукової технічної діяльності, що змінює, в свої чергу, наповнення змісту й організації вищої освіти на шляхах смислотвірної діяльності, розуміння сутності людини, її призначення.

10. Обґрунтовано теоретичні та методологічні заходи щодо створення належних умов для формування сучасного інформаційного ринку в Україні.

11. Оцінюючи можливості медичної послуги як товару охорони здоров’я на ринку медичних послуг, а також стан державного регулювання процесу надання таких послуг, запропоновано стратегію розвитку системи охорони здоров’я, яка покликана, в першу чергу, стимулювати розвиток тих територіальних систем охорони здоров'я, які через об'єктивні причини не можуть функціонувати в режимі саморозвитку; створювати умови для виникнення і функціонування значущих для всієї системи охорони здоров'я потенційних «точок зростання»; забезпечити виконання регіональними системами охорони здоров'я загальнодержавних і загальногалузевих функцій (підтримка на території лікувальних, наукових, освітніх об'єктів національного значення, утримання курортів і т.п.); оперативно реагувати на зміни в економічних і санітарно-епідемічних умовах.

12. Визначивши вплив держави на розвиток інфраструктури інформаційного ринку, запропоновано методологічне вдосконалення інформаційного державного управління соціально значимими послугами, і на цій основі розроблено концептуальну схему механізму інформаційного забезпечення управління ними.

Публікації автора:

Монографії

 1. Черниш О.І. Ринок послуг: механізми державного регулювання в трансформаційній економіці: Монографія /Під загальною редакцією д.е.н., проф. Дорофієнка В.В. – Донецьк: ТОВ «РВК»ПРОМО», 2005. – 418 с.

 2. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності України у процесі приєднання до світової організації торгівлі / Гончаров В.М., Сбітнєв А.В., Кірнос І.О., Черниш О.І.: Монографія – Донецьк: “ВІК”, 2004. – 225 с.

Особистий внесок здобувача: розкрито механізм регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

 1. Черниш О.І., Беззубко Л.В., Соколова Л.С. Розвиток системи освіти у сучасних умовах / Монографія. – Донецьк: “ВІК”, 2005. – 132 с.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано стан української вищої школи та науки в ній, а також визначено складові якості освітніх послуг і найважливіші завдання науки вищої школи.

Статті у фахових виданнях:

1. Черниш О.І., Лобас В.М. Механізми реалізації регіональної фінансової політики // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.1, вип. 2. – Донецьк: ДонДАУ, 2000. – С. 39-42.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано механізм державного регулювання розвитку регіонів.

 1. Черныш Е.И. Тенденции развития теории и практики управления // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.2, вип. 4. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – С. 38-48.

 2. Черниш О.І., Кірнос І.О. Державне регулювання прямих іноземних інвестицій // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.2, вип. 5. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – С. 163-167.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано функції держави при управління та регулювання інвестиційних процесів.

 1. Черниш О.І. Задоволення потреб – необхідний мотив розвитку сфери послуг // Зб. наук.праць ДонДАУ “Державне регулювання економіки і соціального розвитку територій та підприємств”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 14. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 134-138.

 2. Черниш О.І., Костровец Л.Б. Ринок праці в системі ринкового господарювання // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 141-145.

Особистий внесок здобувача: розглянуто питання формування та регулювання ринку праці, а також виявлення його внутрішньої структури, функцій та закономірностей розвитку

 1. Черныш Е.И., Лоскутова В.В. Инструменты и методы управления операциями в непроизводственной сфере (зарубежный опыт) // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип. 18. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 161-167.

Особистий внесок здобувача: на основі закордонного досвіду розглянуто один із найважливіших інструментів та методів управління сервісними операціями – прогнозування попиту.

 1. Черниш О.І., Лоскутова В.В. Концептуальні аспекти регулювання малого бізнесу в регоіні // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. -№5(21). – C.201-203.

Особистий внесок здобувача: дно аналіз практики формування, функціонування і розвитку малих підприємств Донецької області, сформульовані основні концептуальні підходи до регулювання малого бізнесу в регіоні

 1. Черныш Е.И Основные закономерности инвестиционной деятельсноти в Украине // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 21. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 96-100.

 2. Черниш О.І. Економічна природа сфери послуг та її роль в формування механізмів регулювання сучасною економікою України // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 24. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 24-31.

 3. Черниш О.І., Марченко В.В. Структуризація ринку послуг у перехідній економіці // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 26. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 82-91.

Особистий внесок здобувача: обґрунтовано здійснення класифікації послуг згідно трьох найважливіших критеріїв.

 1. Черниш О.І., Рябчиков М.А. Фінансове та інвестиційне забезпечення розвитку ринку праці // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2003. -№4(26). – C.132-136.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано важливі напрямки адаптивної фінансово-інвестиційної політики держави в умовах здійснення економічних, політичних і соціальних реформ.

 1. Черниш О.І. Формування іміджу організації у сфері послуг // Зб.наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджменті управління інформаційними процесами”: Серія “Державне управління”, т. 4, вип.. 23. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 3-13.

 2. Черниш О.І. Аналіз рівнів управління організаціями у сфері медичних послуг // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 45. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 10-20.

 3. Черныш Е.И., Шутов М.М., Государственное регулирование экономических отношений в частном (приватном) секторе здравоохранения // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 45. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 178-191.

Особистий внесок здобувача: визначено що скорочення асигнувань на медицину з державного бюджету та скорочення гарантованої медичної допомоги населення передбачає розвиток усіх видів медичної допомоги, які фінансуються з інших джерел. Зроблено висновок про те, що з урахуванням цього розвиток приватної медицини є пріоритетним напрямком і повинно підтримуватися державною політикою в галузі охорони здоров’я.

 1. Черниш О.І., Адамов Б.І. Шляхи вдосконалення інвестиційної політики держави в освіті // Зб. наук.праць ДонДАУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 30. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 16-23.

Особистий внесок здобувача: розглянуто проблеми вкладень в освіту і запропоновано шляхи удосконалення інвестиційної політики держави в освіті

 1. Черниш О.І., Лобас В.М. Передумови формування ринку інформаційних послуг в Україні // Менеджер: Вестник ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2004. -№4(30). – C.17-21.

Особистий внесок здобувача: розглянуто передумови формування ринку інформаційних послуг в Україні.

 1. Черниш О.І., Кірнос О.І. Формування інноваційного ринку екологічних послуг у сфері господарської діяльності // Зб. наук. праць ДонДУУ “Екологічний менеджмент як складова частина сталого розвитку”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 33. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 182-190.

Особистий внесок здобувача: обґрунтовано ринок екологічних послуг в сфері науки, освіти та інформації, який передбачає розробку та запровадження державної системи моніторингу навколишнього середовища, а також розробку державних і регіональних екологічних програм.

 1. Черниш О.І. Ринок послуг: механізм становлення та функціонування в трансформаційній економіці // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 31. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 27-36.

 2. Черниш О.І. Модель реалізації процесу надання освітніх послуг // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 50. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 114-120.

 3. Черниш О.І., Лобас В.М. Вплив глобалізації на формування ринку інформаційних послуг // Управління сучасним містом. – Київ: Національна академія управління при Президентові України, 2004. - № 10-12(16).– С. 93-98.

Особистий внесок здобувача: визначено, що інформатизація суспільства це закономірний глобальний процес розвитку цивілізації, що складається з інструментально-технологічних та глобальних людських компонентів, взаємодія яких має сприяти вирішенню глобальних проблем, що постали перед людством. Основний чинник інформатизації суспільства – розвинутий інформаційний ринок.

 1. Черниш О.І. Про деякі аспекти формування і реалізації нової прогресивної моделі освітньої політики в Україні // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.5, вип. 50. – Донецьк: ДонДУУ, 2004. – С. 233-243.

 2. Черниш О.І. Проблеми формування ринку медичних послуг в Україні // Зб. наук.праць ДонДУУ “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 49. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 87-99.

 3. Черниш О.І. Розвиток інфраструктури інформаційного ринку // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 121-132.

 4. Черниш О.І. Формування інноваційного ринку екологічних послуг в сфері господарського діяльності // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 44. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 129-136.

 5. Черныш Е.И., Шутов М.М. Формирование региональной политики экономического развития системы здравоохранения // Зб. наук.праць ДонДУУ “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.6, вип. 51. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 264-275.

Особистий внесок здобувача: використовуючи основні показники ВОЗ проаналізовано стан охорони здоров’я в Донецькому регіоні та сформована концепція регіональної політики охорони здоров’я.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях

 1. Черниш О.І. Організаційна та функціональна структури системи управління розвитком організації невиробничої сфери // VІ конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідних робіт у 2000 році. – Донецьк: ДонДАУ, 2001. – С. 15.

 2. Черниш О.І. Удосконалення регіонального управління підприємствами у невиробничій сфері // VІІ конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідних робіт у 2001 році. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С.20

 3. Черниш О.І. Управління у сфері послуг: досвід США // ІХ конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідних робіт у 2002 році. - Донецьк: ДонДУУ, 2003. – С. 20.

 4. Черниш О.І. Державні механізми регулювання ринку послуг в трансформаційній економіці // Х конференція професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідних робіт у 2004 році. – Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 18.

 5. Черниш О.І., Матвієнко Є. Попит на послуги страхових компаній України // ХІ наукова студентська загально академічна конференція, 2003 р. – Донецьк: ДонДАУ, 2003 р. – С. 23.

Особистий внесок здобувача: визначено концептуальний підхід використання ризику-менеджменту в страхових послугах, а також запропоновано систему управління в ситуаціях ризику.

 1. Черниш О.І., Задорожний В.П. Передумови оптимального фінансового забезпечення економічної політики держави // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Науковий потенціал світу 2004”. Том 28. Макроекономіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 16-18.

Особистий внесок здобувача: запропоновано етапи фінансового забезпечення економічної політики держави

 1. Черниш О.І., Марченко В.В. Державно-управлінські перетворення в сфері послуг // Матеріали IV Міжнародного наукового конгресу “Теорія та практика державного управління”, серія “Державне управління та місцеве самоврядування”, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, вип. 9. – 2004. – С. 187-191.

Особистий внесок здобувача: визначено роль сфери послуг у сучасному суспільстві.

 1. Черниш О.І., Скібіцька Я.В. Погляди студентів і викладачів на розвиток бізнес-освіти в Україні // Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Менеджмент-освіти в Україні: стан розвитку та шляхи удосконалення», м. Слов’янськ // Менеджер: Вестник ДонГУУ. – Донецк: ДонГУУ, 2004. -№3(29). – C. 181-182.

Особистий внесок здобувача: розроблено тестові завдання для виявлення у студентів здібностей щодо вибору професій пов’язаної з роботою в малому бізнесі.

 1. Черниш О.І., Долгальова О.В. Формування ефективної стратегії регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті вступу України до СОТ // Матеріали IV Міжнародної науково-практичній конференції “Проблеми планування виробництва в умовах переходу до ринку” 2005 р., м. Алушта // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: 2005. № 5, Ч.2., Т.3. (71). – С. 203-205.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано приведення державних механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до норм СОТ.

 1. Черниш О.І., Дорофієнко В.В. Регіональні засади формування та розвитку малого підприємництва // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: 2004. № 4, Ч.1., Т.1. (62). – С. 84-86.

Особистий внесок здобувача: розглянуті регіональні засади формування та розвитку малого підприємництва

 1. Черниш О.І., Дорофієнко В. В. Вплив інформаційного ринку на конкурентоспроможність економіки держави // Матеріали Всеукраїнського круглого столу “Конкурентна політика в Україні та напрями її вдосконалення” 2005 р., м. Київ // Вісник КНТЕУ: 6’2005. – С. 112.

Особистий внесок здобувача: обґрунтовано, що для досягнення конкурентоспроможності на світовому ринку головним стає виявлення пріоритетів власного розвитку. Визначено, що сьогодні очевидними стають конкурентні переваги саме освітянського і науково-технічного фактору.

Навчальні посібники:

1. Лобас В.М., Яковенко Л.Ф., Дорофиенко В.В., Черныш Е.И., Кирнос А.И. Экономика труда в сфере услуг: Учебное пособие – Харьков: Основа, 2000. – 216 с.

Особистий внесок здобувача: проаналізовано ринок праці і управління зайнятістю населення.