Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


186. Кудикіна Надія Василівна. Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі: дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Кудикіна Н.В. Теоретичні засади педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.- Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена теорії та методиці педагогічного керівництва ігровою діяльністю учнів молодшого шкільного віку у позаурочному навчально-виховному процесі. Розкрито психологічні засади ігрової діяльності; педагогічні функції гри; обґрунтовано структуру ігрової діяльності учнів молодшого шкільного віку і розроблено її теоретичну модель; класифіковано ігри дітей молодшого шкільного віку. Доведено зв’язок традиційних дитячих ігор з культурою українського народу, обгрунтовано їх виховне значення.

Обґрунтовано, розроблено та апробовано методику керівництва творчими іграми та іграми за готовими правилами, специфіку організації ігрової діяльності шестирічних першокласників. Доведена ефективність запропонованої методики у розв’язанні завдань прилучення дітей до культури українського народу, формування пізнавальних інтересів, виховання гуманних ставлень.

На основі узагальнення результатів дослідження теоретичних засад педагогічного керівництва ігровою діяльністю учнів молодшого шкільного віку у позаурочному навчально-виховному процесі зроблено такі висновки:

 1. Ігрова діяльність – це динамічна система взаємодії дитини з навколишнім середовищем, у процесі якої відбувається його пізнання, засвоєння культурно-історичного досвіду і формування дитячої особистості. Специфіка ігрової діяльності полягає в тому, що її продуктивність визначається активним функціонуванням уяви дітей і міжособистісним спілкуванням. Термінологічне словосполучення ігрова діяльність є родовим стосовно поняття гра. Гра – це конкретний прояв індивідуальної і колективної ігрової діяльності дитини, яка має конкретно-історичний, багатовидовий, креативний та багатофункціональний характер.

 2. Позаурочний навчально-виховний процес розглядається як частина цілісного навчально-виховного процесу школи, який відбувається після уроків під керівництвом педагогів з метою реалізації завдань навчання, виховання і розвитку молодших школярів. Його учасниками є учні, педагогі, батьки. Визначено основні педагогічні функції ігрової діяльності у позаурочному навчально-виховному процесі (збагачення емоційно-почуттєвої сфери, забезпечення основ здоров’я, креативна, адаптаційна, діагностуюча, мотиваційна, розвивальна, виховна, навчально-пізнавальна, коригуюча).

 3. Педагогічне керівництво ігровою діяльністю – це спосіб досягнення мети навчально-виховного процесу шляхом цілеспрямованого застосування системи педагогічних прийомів, адекватних особливостям конкретної гри та спрямованих на гармонізацію взаємодії в системі педагог-учень через задоволення актуальних потреб дитини і реалізацію її особистісного потенціалу. За таких умов ігрова діяльність реалізується як педагогічний метод.

 4. Обґрунтувано теоретичну модель ігрової діяльності. Структурно вона побудована як системно упорядкована сукупність взаємопов’язаних та взаємозалежних компонентів (мотиваційно-цільовий, змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний і результативний). Структурні компоненти конкретних дитячих ігор мають різне змістове наповнення, що дало підставу для їх класифікації.

 5. Класифіковано ігри дітей молодшого шкільного віку. Всі вони розподілені на дві системоутворюючі групи – творчі та ігри за готовими правилами. Творчі ігри – це креативна діяльність дітей, яка розгортається за їх власною ініціативою. Творчі ігри неоднорідні. Вони класифіковані нами за такими видами: сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні, ігри-драматизації та театралізації, ігри з елементами праці, ігри-фантазування. Ігри за правилами передбачають реалізацію дітьми попередньо створеної дорослими змістової і процесуальної основи. Дії і поведінка гравців обумовлюються ігровими правилами, які сформульовані в описі гри. Група ігор за правилами охоплює такі різновиди: дидактичні, пізнавальні, рухливі, спортивні, хороводні, народні, інтелектуальні, комп’ютерні, ігри-розваги.

 6. Науково обґрунтовано культурно-історичні джерела найпоширеніших українських народних ігор – рухливих, хороводних, драматизацій, традиційних дитячих ігор малих форм. Доведено, що вони створювались у процесі культурно-історичного розвитку народу на ґрунті усної народної творчості, національних обрядів і звичаїв, чим обумовлюється їхнє важливе педагогічне значення як засобу національно-культурної ідентифікації дитячої особистості.

 7. Теоретично і експериментально обґрунтовано методику керівництва ігровою діяльністю, яка реалізується як два взаємопов’язані блоки: організаційно-пропедевтичний і методичний. Перший блок охоплює професійну підготовку педагогів до керівництва ігровою діяльністю; процес цілепокладання і моделювання ігор на засадах врахування вікових потреб дітей за мікроперіодами 6-7 і 8-10 років, актуальних завдань початкової освіти і культурно-історичних ігрових традицій; організацію виховного і розвивального ігрового середовища. Методичний блок передбачає забезпечення повноцінного функціонування всіх структурних компонентів ігрової діяльності (мотиваційно-цільовий, змістовий, процесуально-операційний, контрольно-оцінний, результативний), стимулювання розвивально-виховного ефекту ігор різних видів, реалізацію у методиці керівництва ігровою діяльністю способів взаємодії педагога з дитиною, адекватних особливостям творчих ігор і ігор за готовими правилами.

Особливістю методики керівництва творчими іграми є залучення опосередкованих прийомів педагогічного впливу. Оскільки соціалізуюча функція творчих ігор реалізується в ігровій діяльності колективного характеру, то велика роль у забезпеченні ефективного виховання дітей у процесі цього виду гри належить організації колективних і довготривалих творчих ігор. Суттєвою особливістю ігор за правилами є вербально сформульовані вимоги до поведінки і дій їх учасників. Специфіка методики керівництва ними полягає в опорі педагога на заохочення дітей до виконання правил конкретної гри та контроль за їх дотриманням.

 1. У педагогічному керівництві ігровою діяльністю шестирічних першокласників є принципова особливість – його ефективність залежить від спрямованості на розв‘язання їх актуальних потреб. Серед них одна із найважливіших, яка притаманна саме цьому мікроперіоду молодшого шкільного віку – потреба в адаптації дитини до соціально-педагогічного середовища. Крім того, гра, як і навчання, у шестирічних учнів на паритетних засадах виконують роль провідної діяльності і тому вона інтегрується у всі форми позаурочного навчально-виховного процесу.

 2. Доведено педагогічну доцільність використання запропонованої методики керівництва ігровою діяльністю у позаурочному навчально-виховному процесі з метою прилучення молодших школярів до національної культурної спадщини українського народу. Культурно-історичне походження зумовлює органічний зв’язок народних ігор різних видів з українською культурою, що детермінує їх пріоритетну роль у розв’язанні зазначеного завдання.

 3. Розроблено класифікацію українських народних ігор, що сприяє цілеспрямованому використанню їх культуротворчої функції. Вони розподілені на види таким чином: рухливі, хороводні, театралізовані, інтелектуальні, традиційні народні ігри малих форм (лічилки, скоромовки, заклички, примовки, небилиці, мирилки, дражнилки, звуконаслідування, жеребкування, забавлянки тощо).

Враховуючи, що кожен вид українських народних ігор має своє функціональне призначення, вироблене в ході історичного формування національних ігрових традицій, ефективність народних ігор як методу прилучення дітей до культури українського народу, як показали результати проведеного нами дослідження, залежить не лише від цілеспрямованості використання у позаурочному навчально-виховному процесі, але й від повноцінної реалізації їх суто ігрових функцій.

 1. Експериментально обґрунтовано зміст і методику підготовки педагогів до керівництва ігровою діяльністю у позаурочному навчально-виховному процесі. Її ефективність досягається шляхом формування у педагогів системи знань і умінь керівництва ігровою діяльністю учнів молодшого шкільного віку у позаурочному навчально-виховному процесі. При цьому визначальними є уміння підтримувати емоційно комфортне самопочуття дитини шляхом реалізації особистісно орієнтованого підходу до неї, забезпечувати активне функціонування багатокомпонентної структури ігрової діяльності і її зв’язок з навчанням.

Методика підготовки педагогів до керівництва ігровою діяльністю в системі підвищення кваліфікації вчителів реалізується через широке застосування активних форм і методів навчальної роботи (ділові ігри, моделювання ігрової діяльності, роботу творчих груп, самоосвіту тощо).

 1. Отримані результати дослідження засвідчили, що розроблена нами методика керівництва ігровою діяльністю у позаурочному навчально-виховному процесі позитивно вплинула на прилучення молодших школярів до культурної спадщини українського народу, формування у них пізнавальних інтересів і виховання гуманних ставлень до інших дітей.

Ми усвідомлюємо, що проведене дослідження не вичерпує розв’язання усіх проблем педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів. До перспективних напрямів подальших досліджень відносимо: дослідження умов забезпечення наступності в організації ігрової діяльності дітей дошкільного віку і молодших школярів; обґрунтування специфіки організації ігрової діяльності в загальноосвітніх навчально-виховних закладах інтернатного типу; виявлення особливостей підготовки студентів педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації до керівництва ігровою діяльністю учнів.

Публікації автора:

Монографія

 1. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі: Монографія. – К.: КМПУ, 2003.- 272 с.

Статті у провідних фахових виданнях

 1. Кудикіна Н.В. Організація рухливих ігор під час динамічної паузи // Початкова школа.-1984.-№10.- С.61-63.

 2. Кудикіна Н.В., Кочерга І.П. Ігри на дозвіллі // Початкова школа.-1985.-№8.-С.52-56.(Теоретично обґрунтовано методику керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у процесі дозвілля).

 3. Кудикіна Н.В. Моральний мікроклімат сюжетно-рольових ігор // Початкова школа.-1986.-№1.-С.68-70.

 4. Кудикіна Н.В., Журавель С.В. Виховання у молодших школярів пізнавальних інтересів в процесі гри // Зб. Педагогіка. Вип. 26 .- К.: Рад. школа, 1987.- С. 50-54.(Теоретично обгрунтовано методику керівництва ігровою діяльністю молодших школярів).

 1. Кудыкина Н.В. Читать – думать – инсценировать // Организация работы в группах продленного дня / Под ред. М.Е.Кульпединовой.- М.: Просвещение, 1990.- С. 41-46.

 2. Кудикіна Н.В., Хорошковська О.Н. Розвиток українського мовлення // Дошкільне виховання.- 1991.-№2.- С. 9-11. (Теоретично обгрунтовано методику використання гри у процесі розвитку українського мовлення дітей ).

 3. Кудикіна Н.В. Загадки як традиційні українські фольклорні ігри // Рідні джерела.-1998.-№4.- С.19-22.

 4. Кудикіна Н.В. Традиційні українські народні ігри // Українська родина: науково-методичний посібник.-К: КМІУВ ім. Б.Грінченка, 1998.- С. 1004 - 1011.

 5. Кудикіна Н.В. Оптимізація розвивального впливу рухливих та спортивних ігор молодших школярів // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. Психологічні науки. Вип. 1. -К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка.-1999.- С.75-83.

 6. Кудикіна Н.В. Загадки як вид інтелектуальних ігор і методика їх розгадування // Рідні джерела. – 1999. – №1. – С. 14-17.

 7. Кудикіна Н.В. Методика керівництва інтелектуальними іграми // Збірник наукових праць: Педагогічні науки.-К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка.-1999.-С.59-65.

 8. Кудикіна Н.В. Теоретико-методичні основи гри як методу навчально-виховної роботи з шестирічними першокласниками // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць. Випуск 5. – К.: Логос. – 2001. – С. 51-58.

 9. Кудикіна Н.В. Підготовка майбутнього вчителя до особистісно орієнтованого керівництва ігровою діяльністю молодших школярів // Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості (Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді). – К.: ВіРА. – 2001. – С. 27-32.

 10. Кудикіна Н.В. Стародавні творчі ігри та традиційні іграшки українських дітей // Рідні джерела. – 2001. – № 3. – С. 11-15.

 11. Кудикіна Н.В. Рухливі ігри як унікальний засіб педагогічної роботи з молодшими школярами // Теорія і практика фізичного виховання. – 2001 – № 3-4. – С. 21-28.

 12. Кудикіна Н.В. Психологічне забезпечення педагогічного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Випуск 4. – С. 92-98.

 13. Кудикіна Н.В. Теоретичні засади забезпечення успішності ігрової діяльності молодших школярів // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2001. – Вип.4. – С.35-39.

 14. Кудикіна Н.В. Підготовка вчителя до використання молодшими школярами народної іграшки в іграх з елементами праці // Трудове навчання. Еколого-натуралістична творчість. Наук.-метод. вісник № 1. – К.: НЕНЦ. – 2002. – С. 203-209.

 15. Кудикіна Н.В. Традиційні дитячі народні ігри малих форм // Рідні джерела. – 2002. – № 1. – С. 12-15.

 16. Кудикіна Н.В. Педагогічне значення ігор молодших школярів та керівництво ними у час дозвілля // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2002. – № 7. – С. 29-32.

 17. Кудикіна Н.В. Підготовка вчителя до керівництва ігровою діяльністю на психологічних засадах // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2002. – Вип.5. – С.41-45.

 18. Кудикіна Н.В. Досвід використання гри як засобу національно-культурного виховання дітей молодшого шкільного віку // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Педагогіка науки. – 2002. – № 3. – С. 75-78.

 19. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність у трудовій підготовці шестирічних першокласників // Трудова підготовка в закладах освіти.– 2002. № 4. – С. 23-26.

 20. Кудикіна Н.В. Ретроспективний погляд на формування сучасної моделі ігрової діяльності // Шлях освіти. – 2003. – № 1. – С. 43 - 45.

 21. Кудикіна Н.В. Теоретичні засади використання інтелектуальних ігор у підручниках для молодших школярів // Проблеми сучасного підручника. – К.: Педагогічна думка. – 2003. – С. 239-243.

Навчально-методичні праці, програми навчально-виховної роботи

 1. Кудыкина Н.В. Педагогические основы организации игровой деятельности учащихся // Совершенствование учебно-воспитательной работы в школах и группах продленного дня (Методические рекомендации для общеобразовательних школ продленного дня, работников народного просвещения).- Кировоград: райтипография, 1983.- С. 67-69.

 2. Кудыкина Н.В. Организация подвижных игр в школах и группах продленного дня // Методические рекомендации. К.: Типогр. научн.книги,1983.-68 с.

 3. Кудыкина Н.В. План работы воспитателя группы продленного дня // Методические рекомендации и календарное планирование программного материала в опытных подготовительных классах общеобразовательных школ и подготовительных группах дошкольных учреждений. / Кудыкина Н.В., Бибик Н.М., Прищепа О.Е. и др. -К.: Типогр. научн. книги, 1983. – С.147-149.

 4. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність в групах продовженого дня (орієнтовне планування) // Методичні рекомендації до календарного планування у підготовчих класах (групах) з українською мовою навчання. – К.: Типогр. наук. книги, 1983.- С. 167-193.

 5. Кудыкина Н.В. Види ігор // Програми дослідних підготовчих класів загальноосвітніх шкіл і підготовчих дошкільних установ / Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С., Кудикіна Н.В. та ін. - К.: Друкарня наукова книга.-1983.- С.133-139.

 6. Кудикіна Н.В. Примерное распределение бюджета времени по основним направлениям внеурочной воспитательной работи в школах и групах продленного дня // Программы опытных подготовительных классов общеобразовательных школ и подготовительных групп дошкольных учреждений / Скрипченко Н.Ф., Вашуленко М.С., Кудыкина Н.В. и др. - К.: Типография научной книги.-1983.- С. 106 – 114.

 7. Кудыкина Н.В. Игры учащихся подготовительных и начальных классов в школах и группах продленного дня // Методические рекомендации. Сюжетно-ролевые игры.- К.: Типогр. научн. книги, 1984.- 27 с.

 8. Кудыкина Н.В. Дидактические игры в группах продлённого дня подготовительных и I-III классов (Методические рекомендации). – К.: Киевская книжная типография научной книги, 1985. – 63 с.

 9. Кудыкина Н.В. Методические рекомендации по организации игр с элементами труда в воспитательной работе с учащимися групп продленного дня и школах-интернатах.- К.: Типогр. научн. книги, 1986.- 64 с.

 10. Кудыкина Н.В. Игровая деятельность как средство воспитательной работы // Методические рекомендации по организаци воспитательной работы с учащимися шестилетнего возраста в условиях продлённого дня и в школах интернатах - К.: Типогр. научн. книги, 1986.- С. 128-165.

 11. Кудыкина Н.В. Методические рекомендации по использованию игр-головоломок в закреплении навыков чтения учащихся 1-х классов четырехлетней школы.- К.: Типогр. научн. книги, 1987.- 37 с.

 12. Кудыкина Н.В. Методические рекомендации по организации учебно-воспитательной работы с первоклассниками-шестилетками на базе дошкольных учреждений.- К.: Типогр. научн. книги, 1987.- 68 с.

 13. Кудыкина Н.В. Игра в воспитании и обучении шестилетних первоклассников.- К.: ”Знание”, 1988.- 16 с

 14. Кудыкина Н.В. Дидактические игры по закреплению навыков чтения и ознакомлению с окружающим миром для шестилетних первоклассников. Методические рекомендации учителям и воспитателям групп продлённого дня. – К.: Рад. школа, 1988.- 80 с.

 15. Кудыкина Н.В. Дидактические игры и игровые занимательные задания по математике для первоклассников-шестилеток. Методические рекомендации.- К.: Типогр. научн. книги, 1988.- 81 с.

 16. Кудыкина Н.В. Воспитательная работа с первоклассниками в группах продленного дня четырехлетней начальной школы // Методические рекомендации. – К.: Рад. школа, 1988.- 64 с.

 17. Кудыкина Н.В. Методические рекомендации по организации интеллектуальных игр с первокласниками четырехлетней школы.- Новгород: обл. типография, 1988.- 88 с.

 18. Кудыкина Н.В, Ляхова Е.И. Игры с первоклассниками в букварный период // Методические рекомендации для учителей и воспитателей групп продлённого дня и школ-интернатов.-К.: Типогр. науч. кн., 1988.- 65 с. (Теоретично обгрунтовано методику керівництва ігровою діяльністю першокласників у букварний період).

 19. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність // Організація навчально-виховного процесу в 1-му класі одиннадцятирічної загальноосвітньої школи. Методичні рекомендації / Кудикіна Н.В., Бібік Н.М., Скрипченко Н.Ф.- К.: Рад. школа, 1988. – С. 48-51.

 20. Кудыкина Н.В. Дидактические игры и занимательные задания для первого класса.- К.: Рад. школа, 1989. - 142 с.

 21. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність першокласників у групах продовженого дня // Навчання і виховання шестирічних першокласників. – К.: Рад. шк. – 1990. – С. 214-221.

 22. Кудыкина Н.В. Игры по развитию речи младших школьников (методические рекомендации воспитателям групп продлённого дня).- К.: Друк. наук. книги, 1990.–76 с.

 23. Кудикіна Н.В., Хорошковська О.Н. Цікаві зустрічі малят з українською мовою. Розробка занять з розвитку українського мовлення дітей старшого дошкільного віку. - К.: Учбові посібники, 1992.- 43 с. (Теоретично обгрунтовано методику використання гри у процесі розвитку українського мовлення дітей ).

 24. Кудикіна Н.В. Українські фольклорні ігри – джерело відродження духовності // Виховання основ духовної культури (методичні рекомендації).- Суми.: Мрія.-1992.- С. 165-169.

 25. Кудикіна Н.В. Граючись, зростаємо // Програма “Дитина”/ Кудикіна Н.В., Кочина Л.П., Проскура О.В. та інш. – К.: Освіта, 1993. – С. 26-30.

 26. Кудикіна Н.В. Український дитячий фольклор та народні ігри // Методичні рекомендації та матеріали до програми “Дитина”. – К.: “Освіта”, 1994. – С. 103-137.

 27. Кудикіна Н.В. Гра – засіб удосконалення педагогічної роботи у початкових класах школи // Порадник методиста. Книга методичних рекомендацій працівникам державної методичної служби, керівникам органів та закладів освіти, вчителям, вихователям, психологам на 1995-1996 навчальний рік. – К.: КМІУВ ім. Б. Грінченка. – 1995. – С.120-122.

 28. Кудикіна Н.В. Гра як засіб розвитку мови молодших школярів // Порадник методиста. - 96. - К.: Друк. наук. кн.- 1996. - С. 214-221.

 29. Кудикіна Н.В. Науковий підхід до гри в навчальному процесі початкової школи // Порадник методиста-97: Книга методичних рекомендацій. Ч.2 -К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка.-1997.- С.60-70.

 30. Кудикіна Н.В., Хорошковська О.Н. Навчаємо розмовляти українською. Посібник для вихователів дитячих дошкільних закладів. – К.: Альфа-М, 1997. – 164 с. (Теоретично обгрунтовано методику використання гри у процесі розвитку українського мовлення дітей ).

 1. Кудикіна Н.В., Р.М. Михайленко. Інтелектуальні ігри в навчанні молодших школярів (на матеріалі української мови) – К.: КМІУВ, 1999. – 48 с. (Теоретично обгрунтовано методику керівництва інтелектуальними іграми).

 2. Кудикіна Н.В. Психологічні основи ігрової діяльності молодших школярів // Психологічні стратегії в освітньому просторі. Збірник наукових праць: психологічні науки. -К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка.-2000. – Випуск 1. – С.66-73.

 3. Кудикіна Н.В. Українські фольклорні ігри як засіб національно-культурного самовиховання особистості // Шляхи оптимізації практичної результативності процесу фізичного виховання школярів. – Хотин – Кам’янець-Подільський: Кам.-Под. держ. пед. універ. – 2000. – С. 86-88.

 4. Кудикіна Н.В. Історико-культурні джерела ігор-драматизацій і театралізованих ігор // Теоретико-методичні проблеми навчання і виховання. Збірник наукових праць: педагогічні науки. – К.: Фенікс. – 2000. – С.60-69.

 5. Кудикіна Н.В. Психологічні засади класифікації творчих ігор молодших школярів. – Актуальні проблеми психології: Наукові записки Інституту психології ім.. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д.Максименка. – К.: Нора-Друк, 2001. – Вип.. 21 – С.152-159.

 6. Кудикіна Н.В. Організація ігрової діяльності у позаурочному навчально-виховному процесі // Навчання і виховання учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителя. – К.: “Початкова школа”. – 2002. – С. 78-99.

 7. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність як засіб соціалізації першокласників // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія “Педагогіка. Соціальна робота”. – 2002. – Вип.5. – С.121-125.

 8. Кудикіна Н.В. Ігрова діяльність учнів у позаурочний час // Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителя. – К.: “Початкова школа”. – 2003. – С. 33-54.

 9. Кудикіна Н.В. Дослідження ігрової діяльності учнів як засобу мовної комунікації // Проблеми сучасного підручника. – К.: Педагогічна думка. – 2003. – С. 300-303.

Матеріали конференцій, тези доповідей

 1. Кудыкина Н.В. Взгляды А.С.Макаренко на педагогику игры // Творческое наследие А.С.Макаренко и современная школа.- Сумы: МП УССР, 1988.- С. 314.

 2. Кудыкина Н.В. В.А. Сухомлинский о роли игры в формировании гармонически развитой личности школьника // Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции ”Идеи формирования гармонически развитой личности в педагогическом наследии В.А.Сухомлинского и их творческая реализация в условиях перестройки общеобразовательной школы” (26-28 сентября 1988 г.). – Кировоград: КОИУУ. – 1988. – С. 38-41.

 3. Кудикіна Н.В. Педагогічні погляди Бориса Грінченка на гру в контексті проблем народної освіти // Грінченківські читання – 96: Освіта. Гуманізація. Вчитель: Матеріали звітної науково-методичної конференції професорсько-викладацького і методичного колективу КМІУВ ім. Б.Грінченка 24-25 грудня 1996 року. – К.: Вид-во КМІУВ ім. Б.Грінченка. – 1997. – С. 34-37.

 4. Кудикіна Н.В. Гра як людиноформуючий чинник педагогічних технологій (експериментальний аспект) // Педагогічний експеримент як чинник реформування національної освіти: Науково-практична конференція. – К.: Головне управління освіти Київської міської державної адміністрації , 1998. – С.5.

 5. Кудикіна Н.В. Виховання у молодших школярів українського національного ідеалу // Виховання патріотизму у дітей та молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали звітної науково-практичної конференції. – К.: АПН України ІПВ – 1999. – С. 105-106.

 6. Кудикіна Н.В. Розвиток ідей І.Стешенка про національне виховання школярів (на матеріалі гри як методу національного виховання) // Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції ”Іван Стешенко – відомий діяч освіти та культури України”. – 18 травня 1999 року, м. Київ. – КМІУВ. – с. 7.

 7. Кудикіна Н.В. Місце рухових ігор в режимі дня масової загальноосвітньої школи // Молодь та суспільство: проблеми фізичної культури молоді в період оновлення суспільства: Зб. наукових статей та матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 10-річчю незалежності України. – Одеса. – 2001. – Т.3. – С. 75-81.

 8. Кудикіна Н.В. Методичне керування грою в позаурочній роботі з художнім літературним твором // Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення викладання зарубіжної літератури в навчальних закладах України. – К.: КМІУВ імені Б.Грінченка. – 2001. – С. 98-105.

 9. Кудикіна Н.В. Підготовка майбутнього вчителя до особистісно орієнтованого керівництва ігровою діяльністю молодших школярів // Програма всеукраїнської науково-практичної конференції “Гуманістично спрямований виховний процес і становлення особистості”. – К.: Мін. осв. і наук. України АПН Укр. ІПВ, 2001.– С. 9.

 10. Кудикіна Н.В. Українознавчий аспект ігрової діяльності молодших школярів // Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 жовтня 2001 р. – К.: НДІУ. – 2001. – С. 179-181.

 11. Кудикіна Н.В. Професійна підготовка педагога до керівництва ігровою діяльністю молодших школярів // Проблеми професійної підготовки вчителя школи майбутнього. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мелітопольський державний педагогічний університет. 30-31 жовтня 2001 року. В 2-х томах. – Мелітополь.: ПП “МариМакс”, 2002. – Т.1. – С. 52-54.