Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Соколова Ірина Володимирівна. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. : Дис... д-ра наук: 13.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Соколова І.В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти”. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008.

Дисертація містить розроблені теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. Проаналізовано базові положення та дефініції дослідження; виокремлено та охарактеризовано етапи професійної підготовки вчителя-філолога в 1950-2007 рр.; розглянуто сучасний стан, тенденції та особливості професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога в Україні й за рубежем; теоретично обґрунтовано концепцію, компетентнісну модель вчителя-філолога, модель його професійної підготовки за двома спеціальностями; визначено критерії та показники управління якістю на філологічних факультетах. Виявлено й обґрунтовано організаційно-методичні умови професійної підготовки майбутнього учителя за двома спеціальностями: формування всіх компонентів змісту професійної підготовки (аксіологічний, акмеологічний, праксеологічний і морфологічний) за визначеними принципами; управління якістю на філологічному факультеті згідно із принципами і функціями управління нелінійними системами; проведення маркетингових досліджень ринків освітніх послуг і праці; кредитно-модульне навчання, особистісно зорієнтовані і комунікативні форми, методи і технології самостійної, науково-дослідницької роботи студентів; неперервна педагогічна практика; запропоновано навчально-методичний комплекс для керівників структурних підрозділів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

1. Теоретичний аналіз проблеми дослідження засвідчив, що в педагогічній науці й практиці вищої школи значна увага приділялася вивченню методологічних, теоретичних, методичних аспектів підготовки майбутнього вчителя. Незважаючи на світовий досвід підготовки вчителів до викладання кількох навчальних предметів у закладах освіти, професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями не набула комплексного, системного висвітлення на початку XXI століття. Актуальність і перспективність проблеми зумовлюються такими чинниками: інтеграцією України у світовий освітній простір і приєднанням до Болонського процесу; стандартизацією і ступневістю вищої педагогічної освіти, посиленням уваги до формування мовної та іншомовної комунікативної компетенції студентів; диверсифікацією моделей професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями у класичних і педагогічних університетах, педагогічних інститутах; профілізацією шкільної освіти; швидким розвитком регіональних ринків освітніх послуг і праці, що детермінують конкурентоспроможність освітніх програм підготовки вчителя-філолога у вищих навчальних закладах.

Вивчення світових тенденцій та узагальнення зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога (у Болгарії, Великій Британії, Німеччині, Республіці Кіпр, Російській Федерації, США, Франції тощо) сприяло виявленню найбільш вагомих ідей, що заслуговують упровадження у вищих навчальних закладах України. Серед них найбільш доцільними є: розробка державних, галузевих і стандартів вищої педагогічної освіти на основі компетенісного підходу; використання різних траєкторій професійної багатопрофільної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за паралельними, послідовними, інтегрованими, комбінованими, додатковими моделями; диверсифікація освітньо-професійних програм поєднаного ступеня з двох спеціальностей або двох галузей знань; подвійних ступенів у двох галузях знань, з двох спеціальностей, а також з міждисциплінарних спеціальностей або спеціалізацій; формування змісту на основі міждисциплінарної інтеграції, фундаменталізації, полідисциплінарності, професіоналізації, модульності та кредитного виміру якості.

2. Історико-педагогічний аналіз дозволив визначити та обґрунтувати основні етапи професійної підготовки вчителя за двома спеціальностями на теренах СРСР та незалежної України, які розкривають динаміку соціально-політичного розвитку країни в 50-ті роки XX-го – на поч. XXI століття та відображають освітні парадигми, концепції й підходи, нормативно-методичну базу розвитку вищої педагогічної освіти, особливості професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів, зокрема філологічної, психолого-педагогічної і методичної предметної. Виділено та охарактеризовано такі етапи: запровадження професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога широкого профілю (1950-60 рр.); накопичення практичного досвіду професійної підготовки вчителів широкого профілю та подвійної кваліфікації (1971-1983 рр.); деструктуризації системи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями в умовах кризи вищої освіти в СРСР, відсутності розроблених державних стандартів якості (1984-1991 рр.); реформування професійної підготовки вчителя-філолога за двома спеціальностями в незалежній Україні (1991-1996 рр.), що позначено на формуванні нормативно-правової бази ступеневої підготовки і державних стандартів якості, розширені переліку філологічних спеціальностей (поєднаних, подвійних, широкого профілю), реалізації структурних моделей монорівневої, багатоступеневої і багаторівневої підготовки фахівців.

3. У дослідженні обґрунтовано сукупність базових положень і дефініцій, що складають теоретико-методологічну основу дослідження проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів. У результаті теоретичного аналізу їх класифіковано на: дефініції дослідження проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя, сутності і специфіки професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями, сучасних підходів до професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями, управління якістю професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічному факультеті. У дослідженні професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями характеризується системною цілісністю, динамічністю, наявністю інваріантних компонентів, ієрархічною побудовою, системоутворюючими зв'язками, суб’єкт-суб’єктним характером взаємодії, керованістю та самокерованістю у процесі навчання за поєднаними, подвійними, додатковими, паралельними або спеціальностями широкого профілю. В результаті підготовки особа здобуває подвійну кваліфікацію вчителя-філолога, в неї формується професійна компетентність.

4. Розроблена концепція професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями ґрунтується на базових дефініціях і положеннях дослідження; спрямована на забезпечення системної цілісності й процесуальної неперервності професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями та органічної єдності загального, особливого, специфічно-предметного й індивідуального в його професійній підготовці. У ній відображаються освітні парадигми (антропологічна, гуманістична, гуманітарна, культурологічна), концепції (неперервної професійної педагогічної освіти; особистісно орієнтованої освіти, плюрилінгвальної (білінгвальної) мовної освіти), підходи (аксіологічний, акмеологічний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, системний). В концепції враховано також сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід професійної підготовки вчителя-філолога.

5. Розроблена і теоретично обґрунтована компетентнісна модель учителя-філолога (кваліфікаційний, компетентнісний, особистісний профілі) відображає загальні та спеціальні професійні знання, вміння, навички фахівця подвійної кваліфікації; особистісні якості людини, досвід соціальної і педагогічної поведінки, особистісні життєві (професійні) наміри, ідеали людини, її загальні світоглядні та науково-професійні позиції, потребу в самореалізації, самовдосконаленні, самоосвіті, самовихованні. Технологічна модель професійної підготовки вчителя-філолога за двома спеціальностями включає управлінський, технологічно-процесуальний, акмеологічно-аксіологічний компоненти. Управлінський компонент спрямовано на забезпечення структурної цілісності, змістової завершеності, неперервності та циклічності процесу за умови визначення змісту, а також врахування мікро- і макрофакторів. Технологічно-процесуальний компонент моделі враховує ступеневість підготовки за подвоєними, поєднаними спеціальностями філологічного профілю. Акмеологічно-аксіологічний компонент технологічної моделі відображає особистісний результат професійної підготовки майбутнього вчителя – сформовану професійну компетентність.

6. Організаційно-методичними умовами ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога визначено: формування всіх компонентів змісту професійної підготовки (аксіологічний, акмеологічний, праксеологічний і морфологічний) відповідно до методологічних, загальнопедагогічних і дидактичних принципів; управління якістю на філологічному факультеті згідно із принципами (методологічними, системними, технологічними) і функціями (планування-реалізація-контроль-коректування) управління нелінійними системами; проведення маркетингових досліджень ринків освітніх послуг і праці; впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу; застосування особистісно орієнтованих і комунікативних форм, методів самостійної, науково-дослідницької роботи студентів; організацію неперервної педагогічної практики з двох спеціальностей; проведення педагогічного моніторингу з метою визначення сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога.

7. Ефективність самостійної, науково-дослідницької роботи майбутнього вчителя-філолога забезпечується: відбором і структуруванням її змісту за принципами модульності, кредитності, інтеграції, системності, врахування предметного поля спеціальності, креативності, компенсаторності, багаторівневості, варіативності, професійної спрямованості, гнучкості, доступності; суб’єкт-суб’єктною взаємодією викладачів і студентів; навчально-дослідницькою та професійно-предметною спрямованістю технологій, індивідуальних навчально-дослідницьких завдань алгоритмічного, частково-пошукового, креативного рівнів. Методика організації неперервної педагогічної практики для поєднаних та подвійних філологічних спеціальностей із предметним полем “іноземна мова” передбачає зміст, операційні дії суб’єктів та очікувані результати на кожному з етапів професійної підготовки – пропевдетичному, організаційно-дослідницькому, професійно-орієнтованому, науково-дослідницькому.

8. Критерії ефективності професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями відображають “якість професійної підготовки за двома спеціальностями (як процесу)”, “якість професійної підготовки за двома спеціальностями (як результату)”, “управління якістю професійної підготовки за двома спеціальностями”. Критерії конкретизовано в показниках якості. У ході дослідно-експериментальної роботи доведено, що всі критерії та показники якості професійної підготовки за двома спеціальностями мають позитивну динаміку. Зокрема, спостерігаються позитивні зрушення в рівнях сформованості професійної компетентності вчителя-філолога, підготовка якого здійснювалася за двома спеціальностями.

9. Важливе значення для забезпечення ефективної професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями має розроблений і впроваджений навчально-методичний комплекс для керівників факультетів і кафедр, викладачів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що включає: програми; змістові модулі дисциплін, розроблені за вимогами кредитно-модульного навчання; положення та методичні рекомендації; нормативно-методичні документи; технології. Його зміст, спрямований на формування професійної компетентності майбутнього вчителя-філолога, управління якістю його професійної підготовки на філологічних факультетах, характеризується комплексністю й технологічною гнучкістю.

Реалізація основних положень дослідження спрямовується на якісне доповнення існуючої педагогічної практики професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога, а також на подальший розвиток теоретичних і методичних основ в умовах інтеграції вищої освіти України в світовий і європейський освітній простори.

На основі узагальнення результатів дослідження визначено прогностичні напрями професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями та сформульовано рекомендації Міністерству освіти і науки України щодо підготовки конкурентоспроможних учителів-філологів подвійної кваліфікації у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації: впровадження галузевих стандартів вищої освіти за напрямом “філологія” для поєднаних і подвійних спеціальностей; формування змісту професійної підготовки за двома спеціальностями на інтердисциплінарній і міждисциплінарній основі; необхідність розробки наукового, навчально-методичного забезпечення кредитно-модульної технології організації навчального процесу.

Подальшого дослідження потребують: проблеми управління якістю професійної підготовки бакалаврів і магістрів гуманітарних наук; теоретичні та методичні засади компетентнісного підходу до неперервної освіти вчителя-філолога, а також маркетингових досліджень ринків освітніх послуг і праці для прогнозування напрямів підготовки вчителя подвійної кваліфікації у вищій педагогічній освіті.

Публікації автора:

Монографії

1. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : [монографія] / І. В. Соколова ; за ред. С. О. Сисоєвої ; МОН України ; АПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Маріуполь; Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 400 с. – Бібліогр. : с. 362 – 397. – авт. арк. 23,25.

2. Соколова І. В. Технології організації методичної роботи у вищому закладі освіти // Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : [монографія] / [ І. В. Соколова, С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін.] ; за ред. С. О. Сисоєвої ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології професійної освіти. – К., 2001. – С. 440 – 457. – авт. арк. 1,0.

Навчальні та методичні посібники

3. Соколова І. В. Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К. : Центр навч. літ., 2003. – 308 с. – авт. арк. 10,25.

4. Соколова І. В. Формування методичної компетенції студентів : метод. посіб. / І. В. Соколова. – Маріуполь : МГІ, 2000. – 58 с. – авт. арк. 2,25.

5. Соколова І. В. Вступний іспит з англійської мови : метод. посіб. для абітурієнтів / І. В. Соколова, О. Г. Павленко, Н. І. Назаренко. – Маріуполь : МГІ, 2002. – 33 с. – авт. арк. 1,0.

6. Соколова І. В. Вступний іспит з англійської мови: навч. посіб. для абітурієнтів / І. В. Соколова, О. Г. Павленко, C. В. Шепітько. – Маріуполь : МДГУ, 2006. – 92 с. – авт. арк. 1,15.

7. Соколова І. В. Науково-дослідна робота викладача: з чого почати : зб. інформ.-метод. матеріалів / І. В. Соколова, О. Д. Сидельникова, Є. В. Рябінін. – Маріуполь : МДГУ. – Вип. 1. – 2005. – 60 с. – авт. арк. 2,0.

8. Соколова І. В. Кредитно-модульна система організації навчального процесу : положення та метод. реком. / І. В. Соколова, С. В. Яблоков. – Маріуполь : МДГУ, 2007. – 50 с. – авт. арк. 1,75.

9. Соколова І. В. Методичні засади підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт з філології : метод. посіб. / І. В. Соколова. – Маріуполь : МГІ, 2005. – 30 с. – авт. арк. 1,3.

10. Науково-методичний супровід конкурсів, олімпіад в Маріупольському державному гуманітарному університеті / укл. І. В. Соколова. – Маріуполь : МДГУ, 2005. – 18 с. – авт.арк. 0,9.

11. Соколова І. В. Неперервна педагогічна практика : положення та метод. реком. щодо її організації / І. В. Соколова. – Маріуполь : МДГУ, 2007. – 24 с. – авт. арк. 1,0.

Програми

12. Соколова І. В. Теоретичні і практичні аспекти впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : програма наук.-метод. семінару для професорсько-викладацького складу на 2005–2006 н.р. / І. В. Соколова – Маріуполь : МДГУ, 2006. – 9 с. – авт.арк. 0,4.

13. Соколова І. В. Університетська освіта : програма та метод. вказівки до самостійної роботи [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Соколова. – Маріуполь : МДГУ, 2005 – 12 с. – авт.арк. 0,75.

Статті в наукових журналах, збірниках наукових праць

14. Соколова І. В. Інформаційна компетентність вчителя іноземної мови: структура, зміст, умови формування / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 209–225.

15. Соколова І. В. Кредитно-модульна технологія навчання іноземних мов: умови та результати впровадження / І. В. Соколова // Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2006. – Вип. 2. – С.132–143.

16. Соколова І. В. Маркетинг у вищій освіті: визначення, функції та принципи організації / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика . – К., 2007. – Вип. III–IV. – С. 37–45.

17. Соколова І. В. Модель сучасного вчителя-філолога подвійної кваліфікації / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2008.– Вип. 1. – С. 192–203.

18. Соколова І. В. Неперервна педагогічна практика: теоретичні засади та практичний досвід організації у вищих закладах освіти / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Професійна та моральна культура в педагогічній системі : зб. наук. пр. – Харків; Луганськ, 2004. – С. 129–145.

19. Соколова І. В. Організаційно-методичні умови професійної підготовки майбутніх учителів за двома спеціальностями / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. : у 2 ч. / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало. – К., 2001. – Ч. 2. – С. 173–176.

20. Соколова І. В. Педагогічна думка про розвиток особистості: на теренах історії (Античність та Відродження) / І. В. Соколова, С. О. Сисоєва // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Проблеми дидактичного забезпечення навчального процесу : зб. наук. пр. – К., 2001. – С. 134 – 143. – авт.арк. 0,3.

21. Соколова І. В. Підготовка вчителів за двома спеціальностями в Росії / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – К., 2003. – Вип. . – С. 97 – 106.

22. Соколова І. В. Педагогічний моніторинг: визначення, технологія організації / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Професійна підготовка та інноваційні процеси у навчально-виховних закладах: зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во культури і мистецтва України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2004. – С. 95–105.

23. Соколова І. В. Полікультурна освіта: структура та зміст / І. В. Соколова // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. пр. / МОН України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2005. – Вип. 3 (9). – С.164–166.

24. Соколова І. В. Професійна компетентність вчителя: проблема структури та змісту / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта : теорія і практика . – К., 2004. – Вип. 1. – С. 8–16.

25. Соколова І. В. Професійна підготовка вчителя за двома спеціальностями: концепції, парадигми, моделі / І. В. Соколова // Неперервна професійна освіта : теорія і практика . – К., 2006. – Вип. 3–4 – С. 86–94.

26. Соколова І. В. Професійна підготовка вчителя за подвійними спеціальностям в Україні: сучасні тенденції та моделі / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу України : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2006. – С. 182–194.

27. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутніх вчителів за двома спеціальностями у вищих закладах освіти: актуальність і теоретико-методологічні орієнтири / І. В. Соколова // Проблеми сучасного мистецтва і культури. Теорія і практика формування професійної компетентності суб’єктів педагогічного процесу : зб. наук. пр. – Харків, 2000. – С. 137 – 146.

28. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов: ґенеза соціокультурних і освітніх парадигм / І.В. Соколова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. / МОН України, КМПУ імені Б. Д. Грінченка – К., 2007. – № 7. – С. 163–170.

29. Соколова І. В. Структура та зміст білінгвальної методичної компетенції майбутніх учителів іноземних мов / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал. – Житомир, 2005. – Вип. 25. – С. 69–73. – авт. арк.0, 25.

30. Соколова І. В. Технологія вивчення мовних здібностей та здатності до вивчення іноземної мови / І. В. Соколова, О. Б. Проценко // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Підвищення ефективності та якості підготовки фахівців педагогічної спрямованості : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків, 2005. – С.151–165. –авт.арк. 0,45.

31. Соколова І. В. Технологічна модель професійної підготовки майбутніх вчителів за двома спеціальностями / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 99–112.

32. Соколова І. В. Технологія наскрізного дипломного проектування / І. В. Соколова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки : зб. наук. пр. – Ізмаїл, 2005. – Вип. 19. – С. 104–109.

33. Соколова І. В. Технології організації науково-дослідної роботи студентів / І. В. Соколова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / МОН України, Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2001. – Вип. 19, ч.3. – С. 20–23.

34. Соколова І. В. Технологічна модель організації кредитно-модульного навчання у ВНЗ: управлінський аспект / І. В. Соколова // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2007.– Вип. 1. – С. 127–138.

35. Соколова І. В. Полікультурна компетенція вчителя-філолога: структура, зміст, умови формування / І. В. Соколова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. Компетенція вчителя в полікультурному просторі : зб. наук. пр. / за заг. ред. Г.Є.Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України; Луганськ. держ. інст. культури і мистецтв; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури.– Харків, 2007. – С. 153–163.

36. Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя за другою спеціальністю “іноземна мова” : теоретичний аспект / І. В. Соколова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) – Бердянськ, 2008. – № 2. – С. 248–254.

37. Соколова І. В. Формування змісту навчання у вищому навчальному закладі: методологічні та методичні засади / І. В. Соколова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. / МОН України, Сумськ. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – Ч. 3. – С. 68–77.

38. Соколова І. В. Якість професійної підготовки майбутнього вчителя, філолога: визначення, параметри, умови дослідження / І. В. Соколова // Вища освіта України. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Моніторинг якості освіти – К., 2007. – Додаток 3 (т.7) – С. 111–118.

Статті та тези в збірках наукових конференцій

39. Соколова І. В. Вплив особистісної культури куратора академічної групи на розвиток творчої активності студентів / І. В. Соколова // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти : матеріали міжнар. наук. конф., 16–17 травня 2000 р. – Харків, 2000. – С. 354–359.

40. Соколова І. В. Технології організації науково-дослідної роботи студентів / І. В. Соколова // Сучасні освітні технології : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. –Харків, 2001. – С. 103–104.

41. Соколова І. В. Умови ефективності мовної підготовки фахівців / І. В. Соколова // Формування культури професійної мови фахівців: теорія і практика : матеріали наук.-метод. конф., 25 січня 2002 р. – Донецьк, 2002. – С. 46–50.

42. Соколова І. В. Науково-дослідна робота студентів як фактор професійного становлення / І. В. Соколова // Мариуполь: история и перспективы : сб. науч. тр. науч.-практ. конф. : в 2 т. – Мариуполь, 2002. – Т. 2. – С. 103–106.

43. Соколова І. В. Педагогічний моніторинг якості професійної підготовки фахівців / І. В. Соколова // Матеріали IV підсумкової (2002 р.) наук.-практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь, 2002. – С. 140–143.

44. Соколова І. В. Модель вчителя з двох іноземних мов та літератури / І. В. Соколова // Матеріали VI підсумкової (2003 р.) наук.-практ. конф. викладачів МГІ. – Маріуполь, 2004. – С. 167–169.

45. Соколова І. В. Педагогічний моніторинг якості іншомовної комунікативної компетенції фахівців / І. В. Соколова // Новітні методи викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали наук.-практ. конф., 15 квітня 2004 р. – Х., 2004. – С. 104–106.

46. Соколова І. В. Психолого-педагогическая подготовка преподавателей высшей школы / І. В. Соколова // Материалы итоговой (1999 г.) науч.-практ. конф. преподавателей. – Мариуполь, 2005. – С. 281–285.

47. Соколова І. В. Сучасні тенденції мовної освіти / І.В. Соколова // Актуальні проблеми науки та освіти : матеріали V підсумкової (2004 р.) наук. практ. конф. викладачів МГІ, 4 лютого 2005 р. – Маріуполь, 2005. – С. 24–26.

48. Соколова І. В. Кредитно-модульне навчання іноземних мов: умови та досвід упровадження / І. В. Соколова // Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу : матеріали всеукр. наук.-метод. конф., 7 листопада 2007 р. – К., 2007. – С. 112–114.

49. Соколова І. В. Традиції елліністичної педагогіки в гуманістичних концепціях XVIII – XXI століть / І. В. Соколова // Розвиток еллінізму в Україні у XVIII – XXI ст. : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 травня 2007 р. – Маріуполь, 2007. – С. 283–285.

50. Соколова І. В. Особливості формування змісту професійної підготовки майбутніх учителів-філологів / І. В. Соколова // Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи : матеріали наук.-метод. конф. / редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Караман та ін. – К., 2007. – С. 56–58.

51. Соколова І. В. Дидактичні особливості індивідуальних навчально-дослідницьких завдань / І. В. Соколова // Актуальні проблеми науки та освіти : матеріали X підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ : зб. наук. праць – Маріуполь, 2008. – С. 183–185.