Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


38. Лобас Віталій Михайлович. Теоретичні основи і розвиток державного соціально-орієнтованого управління: дис... д-ра наук з держ. упр.: 25.00.02 / Донецька держ. академія управління. - Донецьк, 2004. , табл.Анотація до роботи:

Лобас В.М. Теоретичні основи і розвиток державного соціально-орієнтованого управління. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - Механізми державного управління. - Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2003.

Розглянуто питання щодо формування і реалізації соціальної політики, яка містить у собі чільну роль держави, структуризацію політики за напрямками, видами і джерелами ресурсів.

Обґрунтовано, що найбільш ефективною формою державної соціальної політики є програмна. Вона дозволяє поєднати цілі, ресурси організації і відповідальність в управлінні соціально-економічними процесами. З цих позицій розглянуто формування регіональних соціальних програм, насамперед в охороні здоров'я та освіті.

Запропоновано основні складові системного моніторингу, результати якого дають змогу оптимізувати соціальну політику в регіоні на основі такого критерію, як щоквартальний рейтинг соціально-економічного розвитку міст і районів, доповнений показниками, які посилюють його соціальну спрямованість.

Одержані в ході дослідження результати у сукупності розв’язують важливу науково-практичну проблему формування і реалізації державної соціальної політики в регіоні.

Суть основних висновків і пропозицій полягає в наступному:

1. Обґрунтовано положення, відповідно до якого зростання ролі держави в суспільних процесах пов'язано не з розширенням її масштабів, а зі зміною її ролі (змісту), яка обумовлена характером співвідношення економіки, соціальних задач і політики, просуванням соціальної функції в ранг цільових для економіки.

2. Визначено, що соціальна політика – це взаємна відповідальність держави і громадянина. Без такої взаємності вона не може бути ефективною.

3. Встановлено, що взаємозв'язок соціальної та економічної політик, який робить їх єдиною соціально-економічною політикою, обумовлений їх взаємовпливом.

4. Встановлено, що структурування соціальної політики за цілями, напрямками, формами, видами, впливом на економіку, джерелами ресурсів, рівнями управління – запорука її ефективності, оскільки дозволяє відповідним чином організувати розподіл ресурсів і контроль за їх цільовим використанням.

5. Як основу міжрегіонального розподілу ресурсів соціальної політики запропоновано використання регіональних індексів людського розвитку, які відображають взаємозв'язок регіональної економіки і регіональних соціальних результатів.

6. Зроблено висновок, що найважливіша соціальна задача держави в сфері охорони здоров'я – забезпечення рівності можливостей одержання необхідної медичної допомоги всіма членами суспільства, в якому б регіоні і населеному пункті країни вони не проживали.

7. Висування освіти поряд із охороною здоров'я на передній план соціальної політики держави обумовлено рядом факторів, таких, як постіндустріалізм, глобалізація, всеосяжна роль інформації, зростання ролі науки. Усередині країни держава за допомогою політик освіти сприяє соціальному вирівнюванню суспільства.

8. Інвестиції в освіту стають фактором якісного розвитку соціального капіталу країни, а також міжнародної інтеграції і з розвитком інформаційної інфраструктури розширюють можливості самоосвіти.

9. Проведений аналіз регіональних рейтингів людського розвитку, які являють собою стандартну сукупність соціально-економічних показників, показав високий вплив освіти на соціально-економічний рівень регіону.

10. За результатами аналізу формування доходів регіональних бюджетів запропоновано способи обліку їх впливу на процеси розширення місцевих бюджетів і обґрунтовано конкретні напрямки вдосконалення Бюджетного кодексу, які відносяться до міжбюджетних відносин.

11. Встановлено, що ефективність державної соціальної політики вимагає змін у формуванні її засобів – поєднання бюджетного і позабюджетного фінансування соціальної сфери, які полягають у такому:

розвитку мережі охорони здоров'я на основі об'єднання відомчих медичних установ з установами Міністерства охорони здоров'я України;

оптимізації структури вищих навчальних закладів за критеріями забезпечення їх доступності.

12. Дослідження ролі, функції, принципів і методів діяльності регіональних органів влади з реалізації соціальної політики держави дозволило виявити протиріччя і непогодженості між їх різними галузями і рівнями управління та розробити шляхи їх усунення на основі подальшого розмежування функцій та делегування повноважень, впровадження договірних відносин. З метою посилення координаційної ролі соціальних відділів щодо забезпечення єдності дій у реалізації загальних соціальних програм, заходів і рішень запропоновано підвищення їх статусу в структурах обласних і районних державних адміністрацій.

13. Зроблено висновок про те, що формування і реалізація регіональних соціальних програм є найбільш ефективною формою державного соціального управління, оскільки дозволяє прямо поєднати потреби в соціальних послугах з місцевими умовами їх задоволення.

14. Запропоновано концепцію системного моніторингу, як основи оптимізації соціальної політики в регіоні, що передбачає відповідну взаємодію обласної ради народних депутатів, постійних комісій з освіти та охорони здоров'я обласної ради народних депутатів, обласної державної адміністрації, головного управління освіти і науки, управління охорони здоров'я, обласної ради ректорів, ректоратів вузів, міських і районних відділів народної освіти, виконкомів міських рад і районних державних адміністрацій.

15. Запропоновано методичне забезпечення моніторингу і адміністративного управління розвитком регіональних систем освіти та охорони здоров'я. Моніторинг може здійснювати окрема група, до складу якої повинні ввійти соціологи (спеціалісти у сфері соціології освіти), вчені, статистики, спеціалісти з управління вищою освітою. Моніторинг може здійснюватися як засобами збору і вивчення статистичної інформації, так і засобами спеціальних досліджень. Першочерговою задачею групи моніторингу може бути створення нової статистичної системи збору й обліку інформації щодо стану вищої освіти та охорони здоров'я в Донецькій області.

Публікації автора:

Монографії

 1. Лобас В.М. Бурбело О.А., Недодаева Н.Л., Тарасенко Л.М. Акционерные общества. – Донецк: МПП “ВІК”, 2001. – 196 с.

Особистий внесок автора: обґрунтовано запропоновані структури управління акціонерними товариствами.

2. Дорофієнко В.В., Устименко А.М., Лобас В.М. Планування у гуманітарній сфері регіону. – Донецьк: МПП “ВІК”, 2002. – 180 с.

Особистий внесок автора: на прикладі охорони здоровя регіону розглянута спроможність державних органів влади від прямого управління до регулювання.

3. Лобас В.М., Шушпанников О.Н., Беззубко Л.В. Социально-трудовые отношения и социально-трудовой конфликт: опыт регионально-отраслевого исследования / Монография. – Донецк: ДонНУ - ДонГАСА, 2003. – 219 с.

Особистий внесок автора: проаналізовано теоретичні основи вивчення соціально-трудових відносин та соціально-трудових конфліктів. Проведено аналіз субєктивних причин виникнення колективних трудових спорів на підприємствах регіону.

4. Лобас В.М. Регионализация государственного социального управления: вопросы теории и практики / Монография. – Донецк: МЧП «ВИК», 2003.- 250 с.

Навчальні посібники

 1. Беззубко Л.В, Чернобай А.В., Лобас В.М. Вопросы трудовых отношений в условиях рынка. Учебное пособие по экономике труда. – Макеевка: ДонГАСА, 2000. – 206 с.

Особистий внесок автора: проведено оцінку факторів, які впливають на стан трудових відносин в умовах ринку.

2. Лобас В.М., Яковенко Л.Ф., Дорофиенко В.В., Черныш Е.И., Кирнос А.И. Экономика труда в сфере услуг. Учебное пособие – Харьков: Основа, 2000. – 216 с. Особистий внесок автора: обґрунтовано теоретичні основи та передумови соціального партнерства.

3. Дорофиенко В.В., Жеребьев Я.И., Лобас В.М. Стратегическое управление. Уч. пособие. – Макеевка: ДонГАСА, 2000. – 206с.

Особистий внесок автора: обґрунтовано та запропоновано стратегію стимулювання персоналу, яка полягає у формуванні стійкої зацікавленості робітників у високому рівні результативності діяльності підприємства.

4. Летников Н.С., Лобас В.М. Кадровый менеджмент. Уч. пособие. - Макеевка: ДонГАСА, 2001. – 238 с.

Особистий внесок автора: проаналізовано корпоративну управлінську культуру, запропоновано рекомендації щодо підбору, навчання та перепідготовки кадрів.

5. Лобас В.М. Дорохова О.Т., Мостіпака Л.К., Адоньєва Н.М., Махмутова И.В., Оборнев Л.Є., Слабкий Г.О. Організація та управління охороною здоров’я. Методичні вказівки для курсантів факультету післядипломної освіти. – Київ. – 2003. – 107 с.

Особистий внесок автора: обґрунтовано актуальність та значення кожної теми для професійної діяльності керівника закладу охорони здоров’я.

Статті у спеціалізованих виданнях

 1. Бабич Д.В., Лобас В.М. Становление государственного регулирования. // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2000. - № 4(11). – С. 49-53. Особистий внесок автора: досліджено існуючі концепції державного регулювання економіки.

 2. Максимов В.В., Лобас В.М. Социально-экономические предпосылки формирования экономической самостоятельности региона // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2000. - № 5(12). – С. 19-22.

Особистий внесок автора: аналізуються та досліджуються основні передумови економічної самостійності регіону.

 1. Лобас В.М. Основные направления управления и регулирования рынка труда // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2001. - № 3(15). – С. 91-94.

 2. Лобас В.М. Оптимизация условий обеспечения деятельности гуманитарных систем на основе научной организации управленческого труда // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. - № 1(17). – С. 135-139.

 3. Лобас В.М. Создание партнерств, как процесс формирования современного механизма реализации национальной концепции социального государства // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. - № 4(20). – С. 152-155.

 4. Лобас В.М. Гуманізація і гуманітаризація в підготовці спеціалістів для невиробничої сфери. // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. - № 5(21). – С. 9-14.

 5. Лобас В.М. Планування у сфері охорони здоров’я // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2002. - № 6(22). – С. 10-16.

 6. Лобас В.М. Совершенствование механизмов финансирования гуманитарной сферы // Менеджер: Вестник ДонГАУ. – Донецк: ДонГАУ, 2003. - № 3(25). – С. 93-101.

 7. Черниш О.І.,Лобас В.М. Механізм реалізації регіональної фінансової політики // Сб. науч. трудов ДонГАУ: «Социальный менеджмент и управление информационными процессами»: серия “Государственное управление”, т. 1. вып. 2. – Донецк: ДонГАУ, 2000. – С. 39-42.

Особистий внесок автора: обгрунтовано висновок про те, що ключовим и механізмами регіонального розвитку є принципи формування та розподілу фінансових ресурсів між державними та місцевими бюджетами.

 1. Зайцева К.В., Лобас В.М. Занятость как экономическая проблема // Сб. науч. трудов ДонГАУ: «Социальный менеджмент и управление информационными процессами»: серия “Государственное управление”, т. 2. вып. 4. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 144-157.

Особистий внесок автора: проаналізовано положення щодо відтворення робочої сили в Україні та проблеми ініціативної зайнятості в умовах змішаної економіки.

 1. Лобас В.М. Менеджмент для непроизводственной сферы региона: фоновый анализ ситуации // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т. 3., вип. 8. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 8-13.

 2. Лобас В.М. Аналіз сучасного стану теоретичних досліджень реформування гуманітарної сфери // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Управління та регулювання діяльності підприємств, установ та організацій”: серія “Державне управління”, т.3, вип.10. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 231-235.

 3. Токарева В.І., Адамов Б.І., Лобас В.М. Організація та економічні важелі держаного регулювання підготовки управлінського персоналу // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Управління та регулювання діяльності підприємств, установ та організацій”: серія “Державне управління”, т.3, вип.14. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 54-60.

Особистий внесок автора: проаналізовано економічні, організаційні та правові важелі державного регулювання підготовки управлінського персоналу.

 1. Лобас В.М. Функції, принципи і методи державного управління регіональнім комплексом “економіка – гуманітарна сфера - населення” в перехідний період // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.17. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 8-12.

 2. Лобас В.М. Организационное оформление социально-ориентированного региона // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.18. – Донецьк: ДонДАУ, 2002.– С. 10-17.

 3. Лобас В.М. Бюджетное финансирование гуманитарной сферы в условиях трансформации украинской экономики // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Фінансові аспекти державного управління”: серія “Державне управління”, т.4, вип.20. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.– С. 17-36.

 4. Лобас В.М. Розмежування компетенції між державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.3, вип.21. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.– С. 15-23.

 5. Лобас В.М. Здравоохранение: от прямого управления к регулированию // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 24. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.– С. 13-24.

 6. Лобас В.М. Социальная политика государства и её структурирование // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія “Державне управління”, т.4, вип. 26. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.– С. 15-25.

 7. Лобас В.М. Статистический мониторинг как инструмент оптимизации социальной политики // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т. 4, вип. 27. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.– С. 128-139.

 8. Лобас В.М., Токарева В.І. Законодавчо-нормативні засади підготовки кадрів для державної служби України // Зб. наук. праць ДонДАУ: “Фінансовий механізм державного управління економікою України”: серія “Державне управління”, т. 4, вип. 28. – Донецьк: ДонДАУ, 2003.– С. 138-147.

Особистий внесок автора: автором обґрунтовано необхідність наукової державної кадрової політики, зроблено висновок, що наукові дослідження в цій сфері необхідно спрямувати на комплексне вивчення механізму державної служби як складової сучасного процесу державотворення, закономірностей формування її кадрового складу в умовах зміцнення органів державної виконавчої влади та посилення регіональних аспектів державного управління.

 1. Лобас В.М. Роль регионального управления в государственном процессе управления // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі. Серія “Економічні науки”. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2000. - №8. - С. 78-82.

 1. Яковенко Л.Ф., Лобас В.М. К оценке эффективности инвестиций в образовании // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 69. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 37-41.

Особистий внесок автора: побудовано графічну модель інвестицій в людський капітал.

 1. Кретинина Л.В., Лобас В.М. Особенности товарного рынка аграрного сектора Донецкой области и его регулирование // Економіка, менеджмент підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського державного університету. Випуск 2. – Луганськ: СУДУ, 2000 - С.182-186.

Особистий внесок автора: проаналізовано структуру середньодушного сукупного доходу та його використання.

 1. Лобас В.М. Организационно-деятельностный проект социально-ориентированного региона // Сб. науч. трудов ДонГАУ: «Социальный менеджмент и управление информационными процессами»: серия “Государственное управление”, т. 2. вып. 6. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 267-274.

 2. Лобас В.М. Роль і місце регіональних органів управління в формуванні та реалізації гуманітарної політики // Сб. науч. трудов ДонГАУ, ИЭП НАН Украины. Экономико-управленческие аспекты повышения эффективности производства. – Донецк: ИЭП НАН Украины. – 2000. – С. 91-99.

 3. Дорофієнко В.В., Шутов М.М., Лобас В.М. Нова форма кореспонденскього навчання менеджменту у сфері охорони здоров’я // Актуальні проблеми економіки. – Київ: НАУ, 2003. - № 5(23). – С. 62-64.

Особистий внесок автора: обґрунтовано необхідність економічної підготовки медичних кадрів в регіоні.

28. Лобас В.М. Пріоритетні завдання розвитку освіти в регіоні // Управління сучасним містом. – Київ: Національна академія управління при Президентові України, 2003. - № 3/7-9(11).– С. 61-66.

Друкованих видань наукових конференцій

 1. Лобас В.М. Концептуальные основы формирования социально ориентированного региона нового поколения // Материалы научно-практической конференции «роль социального менеджмента в интеллектуализации общества» (г. Славяногорск) / Сб. науч. трудов ДонГАУ «Социальный менеджмент и управление информационными процессами»: серия «Государственное управление», т. 2., вып. 5. – Донецк: ДонГАУ, 2001. – С. 3-9.

 2. Грозний І.С., Гурій П.С., Лобас В.М. Підходи до реформування сфери наук і освіти в регіоні // Материалы второй Всеукраинской научно-практической конференции 22-26 апреля «Менеджмент – образование в высших учебных заведениях Украины: подготовка, использование роли, значение в социально-экономическом развитии региона» (г. Славяногорск) / Менеджер: Вестник ДонГАУ. – донецк: ДонГАУ, 2002. - № 5(21) – С. 251-252.

Особистий внесок автора: сформульовано стратегічні задачі реформування освіти в регіоні.

 1. Лобас В.М. Регіональні аспекти молодіжної політики // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державне регулювання економіки та місцеве самоврядування” (16 травня 2003 року). Дніпропетровськ: 2003. – С. 36.

 2. Лобас В.М. Аналіз стану здоров населення – основа для реформування охорони здоров промислового регіону // Матеріали науково-практичної конференції “Медичні проблеми промислового регіону” (29 червня 2003 року) Київ. - 2003. – С. 9-13.

 3. Лобас В.М. Роль учебного пособия управляющего типа в последипломном обучении руководителей медицинских учреждений // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної здоровоохорони” (20 січня 2003 року). Київ. – 2003. – С. 3-6.

 4. Лобас В.М. Информационные технологи в управленческой деятельности // Матеріали науково-практичної конференції “Актуальні проблеми сучасної здоровоохорони” (20 січня 2003 року). Київ. – 2003. – С.6-10.

 5. Лобас В.М., Сокрут В.Н., Казаков В.Н., Уманский В.Я., Бахтеева Т.Д., Малеев О.В., Швиренко И.Р. Перспективы развития медицинской реабилитации на Украине // Архив клинической и эксперементальной медицины, т. 12, № 1. – Донецк: ДонГМУ, 2003. – С. 3-9.

 6. Лобас В.М. Опыт использования полномочий областной государственной администрации // Материалы ІІІ международной научно-практической конференции «Город, регион, государство: проблемы распределения полномочий» (24-26 апреля 2003 г.)/ НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований; Ред-кол.; Мамутов В.К. (отв.ред) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – С. 204-216.