Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Бондар Тамара Іванівна. Тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Бондар Т. І. Тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2009.

На підставі аналізу законодавчої бази, що регламентує діяльність вищої освіти США, унаслідок вивчення нормативних положень і наукових джерел, у дисертації обґрунтовано концептуальні засади та критерії визначення рівня організації студентського самоврядування у ВНЗ США, охарактеризовано його вплив на формування громадянської відповідальності студентської молоді. Здійснено цілісний історичний аналіз діяльності студентського самоврядування у ВНЗ США, окреслено тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США та з’ясовано особливості його функціонування на сучасному етапі. На основі узагальненого досвіду вивчено соціально-педагогічні умови розвитку студентського самоврядування у ВНЗ США; виокремлено та обґрунтовано етапи розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США; досліджено організаційну структуру, форми та напрями діяльності студентського уряду як одного із засобів виховання громадянської відповідальності молоді та однієї з форм позааудиторної виховної роботи для залучення студентів до управління навчально-виховним процесом у системі вищої освіти США. З’ясовано можливість упровадження позитивного досвіду в умовах функціонування вищої освіти України та сформульовано теоретико-практичні рекомендації.

1. Дослідження теми «Тенденції розвитку студентського самоврядування у вищих навчальних закладах США» уможливило потрактування методологічних засад розвитку студентського самоврядування, суть яких полягає в діалектичному аналізі умов виникнення студентського самоврядування, виокремленні критеріїв ефективності студентського самоуправління, окресленні тенденцій розвитку самоврядування та з’ясуванні його особливостей функціонування на сучасному етапі. Визначено можливості адаптації позитивного досвіду організації студентського самоврядування в системі вищої освіти США у вищих освітніх закладах України. Виявлено концептуальні методологічні напрями організації виховної роботи в процесі реалізації самоврядування.

У ході дослідження доведено, що засадничим компонентом організації позааудиторної системи виховної роботи у вищих навчальних закладах США на ранніх стадіях була концепція патерналізму, яка передбачала повну відповідальність адміністративного корпусу ВНЗ США за навчання й виховання студентів. Концептуальні засади організації роботи зі студентами зазнали впливу науково-педагогічних відкриттів щодо «індивідуальних особливостей» дитини, «соціального та емоційного розвитку», «навчання через досвід» та «індивідуального підходу до організації навчально-виховного процесу». Унаслідок наукового пошуку підтверджено необхідність забезпечення індивідуальних потреб людини для формування гармонійно розвинутої особистості.

У дисертації обґрунтовано соціально-педагогічні умови розвитку студентського самоврядування. Серед соціальних чинників виокремлено такі:

1) прагнення американського суспільства виховати відповідальних громадян та розвивати демократію;

2) бажання громади дбати про добробут американського суспільства та бути прагматичною нацією, що відображається у швидкому реагуванні на запити соціуму;

3) децентралізація освіти та відносна автономність ВНЗ, які спроможні вирішувати організаційні питання на місцевому рівні;

4) законодавча база – федеральні закони, що не претендували на управління освітою, а сприяли її розвиткові, зокрема збільшенню кількості ВНЗ, зміцненню матеріально-технічної бази ВНЗ, розширенню доступу молоді до освіти та забезпеченню потреб суспільства;

5) нормативно-правове регулювання статусу студента, що розширило права студентського уряду та сприяло налагодженню суб’єкт-суб’єктних взаємин між викладачами і студентами;

6) зовнішня політика уряду та події у світі.

Педагогічні умови розвитку студентського самоврядування:

1) забезпечення цілеспрямованості системи позааудиторної роботи для виховання громадянської відповідальності через організацію студентського самоврядування;

2) визначення мети, завдань та функцій студентського самоврядування, що передбачають підвищення професійної підготовки студентів, забезпечення високої якості навчання та виховання особистісних характеристик, важливих для розвитку демократичного суспільства;

3) базування системи виховної позааудиторної роботи у ВНЗ США на взаємодії, співробітництві між суб’єктами навчально-виховного процесу; забезпечення студентам свободи вибору, свободи слова сприяє вихованню самостійних особистостей, здатних до самоаналізу та творчого пошуку;

4) забезпечення необхідної підготовки членів студентського уряду – організація клубів для вивчення парламентських процедур, ведення дискусій і дебатів, розвиток організаторських здібностей;

5) окреслення напрямів педагогічного керівництва студентською діяльністю.

2. У дисертації виокремлено та науково обґрунтовано два етапи становлення і розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти США. Перший етап – патерналістичний – хронологічно пов’язаний із виникненням перших колоніальних вищих навчальних закладів США, зокрема коледжу Вільяма й Мері в 1636 р. Цей період тривав до середини 60-х рр. ХХ ст. Викладачі та адміністрація, ухваливши концепцію «in loco parentis» («батьківська опіка») як засадничий принцип виховання студентів, узяли на себе відповідальність за життя молоді в студентському містечку та за його межами. Завершення патерналістичного періоду, зумовлене студентським рухом, що закликав адміністрацію ВНЗ переглянути ставлення до студентів, формально проголошено в Положенні «Про управління коледжами та університетами», де окреслено повноваження студентів в управлінні ВНЗ США. Положення «Про права та свободи студентів», посилюючи правовий статус студента, пропагувало залучення студентської молоді до управління навчальним закладом як органічну цінність демократичної держави, що вимагала підготовки відповідальних громадян, які сповідують принципи чесності, справедливості, юридичної компетенції та засвідчують готовність практикувати демократичні норми. Другий період – період співпраці та співуправління «shared governance» – розпочався з середини 60-х рр. ХХ ст. та продовжується донині.

3. У ході дослідження окреслено тенденції розвитку ідеї самоврядування в системі вищої освіти США:

1) сфокусованість вищої освіти та позааудиторної виховної роботи на особистісному становленні громадянина США;

2) зміщення акцентів у повноваженнях студентського уряду – від дисциплінарних, наглядових функцій до функцій контролю за виконанням Кодексу честі, що сприяло поліпшенню якості освіти студентів, моральному вихованню молоді; така модифікація відбулася внаслідок переосмислення основних завдань вищої школи США та через перехід від інтелектуалізму німецької педагогіки до демократичних цінностей американського суспільства;

3) зосередження посиленої уваги педагогічного колективу на наукових психолого-педагогічних основах теорії і практики організації студентського самоврядування; забезпечення професійного керівництва студентською діяльністю, що унеможливлювало використання авторитарного стилю керівництва, а отже, орієнтувало на суб’єкт-суб’єктні взаємини;

4) формування традицій, виховання вірності ідеалам навчального закладу, налагодження співробітництва;

5) чіткий розподіл повноважень між трьома гілками влади студентського уряду та студентськими організаціями, що регламентовано нормативно-правовими документами студентського самоврядування;

6) створення Асоціації студентських урядів ВНЗ Америки як ресурсного та координаційного центру для забезпечення злагодженості дій студентських урядів.

Дисертація презентує опис особливостей функціонування студентського самоврядування у вищих навчальних закладах США на сучасному етапі: забезпечення правового статусу студента через законодавчу базу; визнання управлінської ради ВНЗ як найвищого органу, що затверджує діяльність студентського самоврядування; підпорядкування діяльності організації Статутові ВНЗ, місії університету, Статутові штату та завданням вищої освіти; відповідність структурної будови студентського уряду соціальній моделі суспільства; потужне представництво всіх студентів; забезпечення потреб окремої особистості через надання широкого спектру освітніх послуг; спільна діяльність студентів і викладачів у цілепокладанні, програмуванні, реалізації, оцінюванні та корекції завдань; забезпечення нормативно-правової бази, що регулює діяльність студентського самоврядування та закріплює повноваження організації; залучення студентської громади до обговорення нагальних питань; розробка документів із використанням методики та дотриманням вимог до такого типу документів; фінансування позааудиторної діяльності; оплата діяльності виконавчого кабінету та сенаторів; обов’язкове узгодження дій із відповідними комісіями університету, вченою радою, управлінською радою, губернатором та громадою; видання студентської газети.

4. Зафіксовано закономірність, яка полягає в тому, що, еволюціонуючи, студентське самоврядування змінює свій функціональний статус та стає невід’ємним інститутом демократичної системи. Широкі повноваження студентів реалізуються через співпрацю адміністрації та студентів.

Теоретичний аналіз зарубіжної психолого-педагогічної літератури з проблеми уможливив визначення сутності понять «самоуправління», «студентський уряд», «співуправління» та механізми залучення студентів до управління ВНЗ США.

У дисертації зазначено, що студентський уряд у США тлумачать як лабораторію для самореалізації молоді в умовах жорстких ринкових відносин та глобалізації суспільства. Виховання відповідального й законослухняного громадянина забезпечує розвиток демократичних взаємин. З огляду на це в американських ВНЗ практикують регламентувати діяльність кожної організації власною, самостійно розробленою Конституцією та Статутом. Такий підхід сприяє вихованню поваги до Закону, навчає студентів поважати особисті права та свободи, толерантно ставитися до свобод і прав інших громадян, відповідально виконувати обов’язки, налагоджувати стосунки на основі тактовності, справедливості та чесної конкуренції. Конституцію студентського уряду як Основний закон створено на грунті Конституції США, де демократичний розподіл влади базується на системі стримувань і противаг, тобто на взаємозалежності трьох гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової. Конституція і Статут забезпечують ефективність діяльності студентського уряду.

У дослідженні проаналізовано тенденції розвитку студентського самоврядування в системі вищої освіти України. Узагальнення соціально-педагогічних умов, теоретичне обґрунтування підходів до організації студентського самоврядування в системі вищої освіти США дали змогу сформулювати рекомендації для використання зарубіжного досвіду в системі освіти України: створення законодавчої бази для забезпечення реальних повноважень студентського самоуправління через укладання суспільного договору, залучення студентського уряду до управління навчально-виховним процесом, забезпечення педагогічного керівництва та необхідної професійної підготовки для роботи зі студентським самоуправлінням, розробка нормативної бази студентського самоуправління, координація діяльності, створення бази даних для методичного забезпечення діяльності студентських самоврядних організацій.

Зреалізований дослідницький пошук, не претендуючи на довершеність і вичерпність, уповноважує окреслити науково рентабельні напрями. Перспективним, зокрема, є подальше вивчення організації діяльності студентського уряду, шляхів залучення студентів до навчально-виховного процесу в різних країнах, механізмів екстраполяції позитивного закордонного досвіду в українські освітні реалії.

Основні теоретичні положення і висновки дисертації

відображено в нижчезазначених публікаціях автора

Навчально-методичний посібник

1. Бондар Т. І. Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах США: особливості становлення та сучасний стан : навч-метод. посіб. [для студ., магістрантів, викл. вищих навч. закл.] / Т. І. Бондар. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с.

Статті в наукових фахових виданнях

2. Бондар Т. І. Запровадження самоврядування у систему освіти США / Т. І. Бондар // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Черкаси, 2006. – Вип. 88. – С. 130–34.

3. Бондар Т. І. Про педагогічне керівництво навчально-виховною роботою у вищих навчальних закладах США / Т. І. Бондар // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – Вип. 99. – С. 94–100.

4. Бондар Т. І. Практика залучення студентів до управління вищими навчальними закладами США / Т. І. Бондар // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2007. – Вип. 38. – С. 40–46.

5. Бондар Т. І. Особливості становлення студентського самоврядування у вищих навчальних закладах США / Т. І. Бондар // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Черкаси, 2008. – Вип. 137. – С. 68–71.

6. Бондар Т. І. Тенденції розвитку студентського самоврядування у ВНЗ США / Т. І. Бондар // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Черкаси, 2009. – Вип. 150. – С. 10–17.

7. Бондар Т. І. Соціально педагогічні умови розробки Положення про права студентів у вищих навчальних закладах США / Т. І. Бондар // Збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. І. – РВЦ : Софія, 2009. – С. 23–27.

Матеріали науково-практичних конференцій

8. Бондар Т. І. Досвід США в становленні і розвитку самоврядування / Т. І. Бондар // Вища школа України: проблеми модернізації навчально-виховного процесу : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Черкаси, 16–17 лютого 2006 р.) / М-во осв. і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 143–146.

9. Бондар Т. І. Самоврядування у системі світи США / Т. І. Бондар // Викладач і студент: проблеми ефективної співпраці : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Черкаси, 5–6 жовтня 2006 р.) / М-во осв. і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2006. – С. 108–110.

10. Бондар Т. І. Організація відділу роботи зі студентами у вищих навчальних закладах США / Т. І. Бондар // Вища школа України: поступ у майбутнє : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Черкаси, 25–26 квітня 2006 р.) / М-во осв. і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2007. – С. 7–9.

11. Бондар Т. І. Студентське самоврядування як важливий фактор удосконалення виховної роботи у ВНЗ / Т. І. Бондар, О. П. Савченко // Сімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах : матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, (Черкаси, 14–24 березня 2007 р.). – Черкаси, 2007. – С. 48–152.

12. Бондар Т. І. Правове регулювання діяльності студентського самоврядування у ВНЗ США / Т.І. Бондар // Студентське та учнівське самоврядування: досвід, проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук. семін., (Полтава, 28 – 29 жовтня 2008 р.) / М-во осв. і науки України, Полт. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Упр. освіти і науки Полт. обл. держ. адмін. – Полтава: Кафедра педагогіки ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2008. – № 6. – С. 109–112.

13. Бондар Т. І. Роль студентського самоврядування у підвищенні якості освіти / Т. І. Бондар, В. І. Бойко // Студентське та учнівське самоврядування: досвід, проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук. семін., (Полтава, 28–29 жовт. 2008 р.) – Полтава : Кафедра педагогіки ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2008. – № 6. – С. 102–104.

14. Бондар Т. І. Методичні засади розробки Конституції студентського уряду у вищих навчальних закладах США / Т. І. Бондар // Болонський процес очима студентів : зб. матеріалів. міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 11 грудня 2008 р.) : в 2 т. / М-во осв. і науки України, Асоціація навч. закл. України приват. форми власності, Європейський ун-т. – Київ, 2009. – Т.1. – С. 132–135.