Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Гульпа Людмила Юліївна. Тенденції розвитку іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2007.Анотація до роботи:

Гульпа Л. Ю. Тенденції розвитку іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007.

У дисертації досліджено розвиток іншомовної освіти у середніх навчальних закладах Угорської Республіки. На основі ретроспективного аналізу її становлення та розвитку з середини ХІХ – до початку ХХІ ст. з’ясовано, що динаміку розвитку якісних змін у сфері іншомовної освіти в Угорщині започатковано в 90-ті роки ХХ ст. під впливом рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. Виявлено особливості угорської національної моделі іншомовної освіти, охарактеризовано основні стратегічні документи, що сприяли її реалізації. У контексті розглянутих тенденцій розвитку іншомовної освіти конкретизовано особливості формування її змісту та засобів реалізації в середніх навчальних закладах Угорської Республіки і доведено, що вони розвиваються в неподільному взаємозв’язку з європейськими традиціями.

У контексті європейських тенденцій та з опертям на національні освітні традиції (впровадження профілізації іншомовної освіти, європейська загальноосвітня школа, новітні мовні проекти, дворівнева державна підсумкова атестація з іноземної мови тощо), Угорщина в числі перших постсоціалістичних держав екстраполювала рекомендації Ради Європи з питань мовної освіти й виробила національну доктрину її розвитку. За період з кінця ХХ – на початку ХХІ ст. в країні вже є очевидними дидактико-розвивальні здобутки. Бажання угорців опановувати іноземними мовами в середній школі та їхнє прагнення до багатомовності і сьогодні знаходить велику державну підтримку на рівні належного фінансування інноваційних педагогічних технологій.

За результатами аналізу виявлено та обґрунтовано можливості використання в України позитивного досвіду Угорської Республіки в сфері іншомовної освіти; сформульовано рекомендації щодо забезпечення ефективного розвитку на шляху інтегрування нашої країни в європейський освітній простір.