Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Мілова Оксана Євгенівна. Тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та практиці США (60 – 90-ті роки ХХ століття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Мілова О. Є. Тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та практиці США (60 – 90-ті роки ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009.

Дисертацію присвячено дослідженню тенденцій постмодернізму в педагогічній теорії та практиці США в 60 – 90-х роках ХХ століття. На основі теоретичного аналізу наукової літератури визначено сутність і характерні риси постмодернізму як філософсько-інтелектуальної та культурної течії, соціокультурні й філософсько-педагогічні передумови його становлення; розкрито філософсько-педагогічний зміст постмодернізму; охарактеризовано ознаки постмодерністської педагогічної теорії; виявлено тенденції постмодернізму в педагогічній теорії та педагогічному процесі США; проаналізовано вплив постмодернізму на освітню політику США; висвітлено постмодерністські риси у філософсько-педагогічному забезпеченні сучасної освітньої політики України.

Публікації автора:

1. Мілова О. Є. Вплив постмодернізму на педагогічну теорію та практику в США / О. Є. Мілова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2006. – № 6 (101). – С. 182 – 188.

2. Мілова О. Є. Постмодернізм і нові педагогічні технології в США / О. Є. Мілова // Освіта Донбасу. – 2006. – № 2 (115). – С. 88 – 91.

3. Мілова О. Є. Постмодернізм в освіті в другій половині ХХ століття: глобальний та регіональний аспекти / О. Є. Мілова // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2006. – № 19 (114) – С. 59 – 66.

4. Мілова О. Є. Філософсько-педагогічна концепція пост-модернізму / О. Є. Мілова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту / за ред. проф. Єрмакова С. С. – Х. : ХДАДМ (ХХПІ), 2007. – №2. – С.68 – 72.

5. Мілова О. Є. Постмодернізм і розвиток сучасної освіти в США / О. Є. Мілова // Гуманітарні науки. – 2007. – №2. – С. 122 – 127.

6. Мілова О. Є. Особливості організації шкільної освіти в США в контексті постмодернізму / О. Є. Мілова // Україна наукова : зб. матеріалів третьої всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 20 – 22 грудня 2007. – К., 2007. – Ч. 1. – С. 56 – 58.